Geodetska uprava RS / Surveying and Ma…

Javni spletni kartografski servisi Web Map Service (WMS)

SI.GURS.ZPDZ:DOF050 SI.GURS.ZPDZ:DOF050 table_gurs_pub:SI.GURS.CBZK.KO
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, GURS, Geodetska uprava Republike Slovenije, MOP, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, infoMapAccessService, PIS, Prostorski informacijski sistem, Podatki o upravnih aktih, ki se nanašajo na gradnje, SI.MOP.UA
Fees
Navedba vira, glej http://www.e-prostor.gov.si/dostop-do-podatkov/dostop-do-podatkov/#tab1-1029
Access constraints
Ni omejitev
Supported languages
eng
Data provider

Geodetska uprava RS / Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia (unverified)

Contact information:

Oddelek za izdajanje podatkov / Data Issuing Department

Geodetska uprava RS / Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia

Službeni / Work:
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Email: 

Phone: +386 1 478 48 00

Service metadata

Ads by Google

Javni spletni servisi omogoèajo dostop do prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije (http://www.gu.gov.si/) ter prostorskega informacijskega sistema v upravljanju Ministrstva za okolje in prostor (http://www.mop.gov.si/).

Available map layers (30)

Barvni (RGB) ortofoto z dolžino talnega intervala (DTI) 0,50 m v D96/ETRS koordinatnem sistemu (SI.GURS.ZPDZ:DOF050)

Ortofoto je aerofotografija, ki je z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne orientacije aerofotografij pretvorjena v ortogonalno projekcijo.

Barvni (RGB) ortofoto z dolžino talnega intervala (DTI) 0,50 m v D48/GK koordinatnem sistemu (SI.GURS.ZPDZ:DOF050_D48)

Ortofoto je aerofotografija, ki je z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne orientacije aerofotografij pretvorjena v ortogonalno projekcijo.

Državna pregledna karta 1:1.000.000 - rastrska oblika, D96/ETRS (SI.GURS.DK:DPK1000)

Državna pregledna karta 1:1.000.000 - rastrska oblika, D96/ETRS

Državna pregledna karta 1:250.000 - rastrska oblika, D96/ETRS (SI.GURS.DK:DPK250)

Državna pregledna karta 1:250.000 - rastrska oblika, D96/ETRS

Državna pregledna karta 1:500.000 - rastrska oblika, D96/ETRS (SI.GURS.DK:DPK500)

Državna pregledna karta 1:500.000 - rastrska oblika, D96/ETRS

Državna pregledna karta 1:750.000 - rastrska oblika, D96/ETRS (SI.GURS.DK:DPK750)

Državna pregledna karta 1:750.000 - rastrska oblika, D96/ETRS

Državna topografska karta 1:50.000 - zvezna rastrska oblika, D96/ETRS (SI.GURS.DK:DTK50)

Državna topografska karta 1:50.000 - zvezna rastrska oblika, D96/ETRS

Mreža listov 1 : 5 000 v D48/GK koordinatnem sistemu (SI.GURS.ZPDZ:PS_LISTI050_D48)

Mreža listov 1 : 5 000 v D48/GK koordinatnem sistemu

Meje katastrskih obèin - SI.GURS.CBZK.KO (table_gurs_pub:SI.GURS.CBZK.KO)

#Meje katastrskih obèin v Republiki Sloveniji (sl). #Slovenian Land Cadastre Communes boundaries (en).

DPK1000 - SI.GURS.RASTRI.DPK1000 (raster_gurs_pub:SI.GURS.RASTRI.DPK1000)

Državna pregledna karta 1 : 1 000 000

DPK250 - SI.GURS.RASTRI.DPK250 (raster_gurs_pub:SI.GURS.RASTRI.DPK250)

Državna pregledna karta merila 1: 250 000

DPK500 - SI.GURS.RASTRI.DPK500 (raster_gurs_pub:SI.GURS.RASTRI.DPK500)

Državna pregledna karta merila 1: 500 000

DPK750 - SI.GURS.RASTRI.DPK750 (raster_gurs_pub:SI.GURS.RASTRI.DPK750)

Državna pregledna karta 1 : 750 000

DTK50 - SI.GURS.RASTRI.DTK50 (raster_gurs_pub:SI.GURS.RASTRI.DTK50)

Državna topografska karta merila 1: 50 000

Meje lokalnih skupnosti - SI.GURS.RPE.LS (table_gurs_pub:SI.GURS.RPE.LS)

# Lokalne skupnosti (obèine) v Republiki Sloveniji. Vir: Register prostorskih enot (sl). # Local administrative units from Register of administrative units (en).

Meje naselij - SI.GURS.RPE.NA (table_gurs_pub:SI.GURS.RPE.NA)

# Naselja v Republiki Sloveniji. Vir: Register prostorskih enot (sl). # Slovenia Settlements, official source from Register of Administrative Unirts (en).

Meje obmoènih geodetskih uprav - SI.GURS.RPE.OGU (table_gurs_pub:SI.GURS.RPE.OGU)

# Meje obmoènih geodetskih uprav v Sloveniji (sl). # Surveying and Mapping Authority districts (en).

Meje statistiènih regij - SI.GURS.RPE.SR (table_gurs_pub:SI.GURS.RPE.SR)

# Meje statistiènih regij v Sloveniji (sl). # Statistical regions of the Republic Of Slovenia (en).

Meje upravnih enot - SI.GURS.RPE.UE (table_gurs_pub:SI.GURS.RPE.UE)

# Meje upravnih enot v Sloveniji (sl). # Administrative units of Slovenia (en).

Veljavni državni prostorski akt (poligoni) (table_pis_pub:SI.MOP.PISUA.MOP_DPN)

Prikazuje obmoèje veljavnih državnih prostorskih aktov. Vir: MOP

Državni prostorski naèrti v pripravi (poligoni) (table_pis_pub:SI.MOP.PISUA.MOP_DPNP)

Prikazuje obmoèje državnih prostorskih naèrtov v pripravi. Vir: MOP

Enote urejanja prostora (EUP) - poligon (table_pis_pub:SI.MOP.PISUA.MOP_EUP_SLO)

Enota urejanja prostora. Predstavlja enega izmed trojèkov, ki skupaj tvorijo prikaz podrobne namenske rabe OPN. Vir: MOP

Osnovna namenska raba (poligoni) (table_pis_pub:SI.MOP.PISUA.MOP_OPN_PNRP_SLO)

Prikaz osnovne namenske rabe. Predstavlja enega izmed trojèkov, ki skupaj tvorijo prikaz podrobne namenske rabe OPN. Vir: MOP

Podobmoèja enot urejanja prostora (PEUP) - poligon (table_pis_pub:SI.MOP.PISUA.MOP_PEUP_SLO)

Podobmoèja enot urejanja prostora (PEUP) . Predstavlja enega izmed trojèkov, ki skupaj tvorijo prikaz podrobne namenske rabe OPN. Vir: MOP

Prostorske enote (poligoni) (table_pis_pub:SI.MOP.PISUA.MOP_PE_SLO)

Predstavlja enega izmed dvojèkov, ki skupaj tvorijo prikaz podrobne namenske rabe PRO. Vir: MOP

Podrobni prostorski izvedbeni akt (poligon) (table_pis_pub:SI.MOP.PISUA.MOP_POS_OPN)

Prikazuje obmoèja podrobnih prostorskih izvedbenih aktov. Vir: MOP

Podrobna namenska raba PRO (poligoni) (table_pis_pub:SI.MOP.PISUA.MOP_PRO_SLO)

Predstavlja enega izmed dvojèkov, ki skupaj tvorijo prikaz podrobne namenske rabe PRO. Vir: MOP

Obmoèja zaèasnih ukrepov (poligoni) (table_pis_pub:SI.MOP.PISUA.MOP_ZU)

Prikazuje obmoèja zaèasnih ukrepov. Vir: MOP

WMS upravni akti - obmoèja (parcele) (table_pis_pub:SI.MOP.PISUA.PUA)

Prikaz obmoèij (parcel) veljavnih upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnje. Pravno obvestilo: http://www.pis.gov.si/pravno_obvestilo.html

WMS upravni akti - toèke (centoroidi) (table_pis_pub:SI.MOP.PISUA.UA)

Prikaz toèk (centroidov) veljavnih upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnje. Pravno obvestilo: http://www.pis.gov.si/pravno_obvestilo.html

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.