Ajuntament de Sant Joan Despí i Nexus …

topov topov topov
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Sant Joan Despí, Planejament
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Data provider

Ajuntament de Sant Joan Despí i Nexus Geografics S.L. (unverified)

Contact information:

Ajuntament de Sant Joan Despí i Nexus Geografics S.L.

España

Ads by Google

Punt d'informació Cartogràfica amb cartografia municipal

Available map layers (79)

Sant Joan Despí (NOU)

Topografic (pgtopo)

pgtopo

Topografic linies (topov)

Topografic linies2 (topov_2)

Altres Elements planejament (pgaltres)

pgaltres

Gaseoducte i ave (gaseod_ave)

Elements previstos d'urbanització (al7leu)

Elements previstos d'urbanització (crelpo)

Text del Tipus d'Ordenació (al7tea)

Text de les Condicions d'Ordenació (al7tie)

Classificació del Sòl (pgclassificacio)

pgclassificacio

Classificació del sòl (clasific)

Linia classificacio (clasificp1)

Etiquetes de Classificació (clastex)

Planejament General (Planol) (pgplanol)

pgplanol

Límit de Volumetria (volum)

Planejament General (Ordenació) (pgordenacio)

pgordenacio

Línia Cota de profunditat edificable (coedfel)

Text Cota de profunditat edificable (coedfec)

Gàlib d'edificació (coedgal)

Nombre de Plantes (coednp)

Nombre de Plantes (coednpt)

Text de les acotacions de carrers (acotacions_carrers_text)

Fletxes Amplada de carrers (fletx_carrer)

Amplada de carrers (fletx_carrer_pol)

Text Cota de profunditat edificable (coedfet)

Planejament Derivat (Ordenació) (pdordenacio)

pdordenacio

Línia Cota de profunditat edificable (pdcoedfel)

Planejament General (Qualificacions) (pgqualificacions)

pgqualificacions

Límit de les qualificacions (cualific)

Text de Qualificacions (cualtex)

Text de Qualificacions2 (cualtex2)

Cercle Etiquetes Qualificacions (cualtexc)

Planejament Derivat (ED) (pded)

pded

Estudis de Detall (pdpded)

Textos Estudis de Detall (pdpded_t)

Planejament Derivat (MPG) (pdmpg)

pdmpg

Modificacions Pla General (pdpdmpg)

Textos Modificacions Pla General (pdpdmpg_t)

Pla director urbanístic (pdpdu)

pdpdu

Pla director urbanístic (pdpdpdu)

Etiquetes Pla director urbanístic (pdpdpdu_t)

Pla de millora urbana (pdpmu)

pdpmu

Pla de millora urbana (pdpdpmu)

Etiquetes Pla de millora urbana (pdpdpmu_t)

Pla Especial (pdpe)

pdpe

Pla Especial (pdpdpe)

Etiquetes Pla Especial (pdpdpe_t)

Pla Parcial (pdpp)

pdpp

Pla Parcial (pdpdpp)

Etiquetes Pla Parcial (pdpdpp_t)

nul (nul)

nul

Expedients (expedients)

Planejament derivat (pgplader)

pgplader

Límits planejament derivat (pladerl)

Fletxes Planejament Derivat (pladerp)

Textos Nombre Plantes (plantext)

Sectors de Planejament (pgsector)

pgsector

Sectors de Planejament (sector)

Textos de sectors (sectex)

Planejament General (Patrimoni) (pgpatrimoni)

pgpatrimoni

Patrimoni i Elements Catalogats (prpcp)

Textos Patrimoni i Elements Catalogats (prpct)

Distribució dels fulls (pgfulls)

pgfulls

Divisió Fulls 1:2000 (ibfull2p)

Divisió Fulls 1:5000 (ibfull5p)

Etiquetes Divisió Fulls 1:2000 (ibfull2t)

Vialer (vivialer)

vivialer

Nom dels carrers (ejes)

Números dels Portals (portaler)

Planejament General (Qualificacions) (pgqualificacionst)

pgqualificacionst

Trames Qualificacions (cualifict)

Municipis Veïns (pga8)

pga8

Municipis Veïns (a8)

Límit municipal (pgmunicipi)

pgmunicipi

Límit Municipal (municip)

SITUA (SITUA)

SITUA

mtc50m (T3_01)

mtc250m (T3_02)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.