MHMP hl.m. Prahy

Atlas životního prostředí v Praze

ova_emistaczdrso2_09 ova_emistaczdrso2_09 ova_emistaczdrso2_09
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
ovzduší, hluk, voda, doprava, krajina
Fees
(fees)
Access constraints
(access constraints)
Supported languages
cz
Data provider

MHMP hl.m. Prahy (unverified)

Contact information:

Jiří Stach

MHMP hl.m. Prahy

postal:
Jungmanova, 11000 Praha 1, ČR

Email: 

Phone: +420 236 00 3243

Service metadata

Ads by Google

Atlas připravil odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy jako výstup z Informačního systému o životním prostředí (IOŽIP), jehož součástí je i soubor tematických mapových vrstev o životním prostředí soustředěných v Geografickém informačním systému (GIS - ŽIP).

Available map layers (103)

Emise oxidu siřičitého ze stacionárních zdrojů, 2009 (ova_emistaczdrso2_09)

Emise oxidu uhelnatého ze stacionárních zdrojů, 2009 (ova_emistaczdrco_09)

Emise oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů, 2009 (ova_emistaczdrnox_09)

Emise tuhých látek ze stacionárních zdrojů, 2009 (ova_emistaczdrpp_09)

Velké zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 1, 2009 (ova_r1palivo_09)

Střední zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 2, 2009 (ova_r2palivo_09)

Bilance emisí ze stacionárních zdrojů za MČ, 2009 (ova_bilmcstaczdrcel_09)

Bilance emisí ze stacionárních zdrojů za MČ - REZZO 1, 2009 (ova_bilmcstaczdrr1_09)

Bilance emisí ze stacionárních zdrojů za MČ - REZZO 2, 2009 (ova_bilmcstaczdrr2_09)

Bilance emisí ze stacionárních zdrojů za MČ - REZZO 3, 2009 (ova_bilmcstaczdrr3_09)

Emise oxidů dusíku z liniových zdrojů, 2010 (ova_emidopnox_10)

Emise oxidu uhelnatého z dopravy, 2010 (ova_emidopco_10)

Koncentrace těžkých kovů v ovzduší, 2008 (ovb_tezkovy1_08)

Koncentrace škodlivin v ovzduší - průměrné hodnoty, 2008 (ovb_konskod1_08)

Koncentrace škodlivin v ovzduší - 95% kvantily, 2008 (ovb_95kv1_08)

Prašný spad - průměrné hodnoty, 2007 (ovb_prspad_07)

Atmosférické depozice, 2008 (ovb_atmodep_08)

Mobilní měření kvality ovzduší - SO2 - oxid siřičitý, 1996 (ovb_mobmerso2_96)

Mobilní měření kvality ovzduší - CO - oxid uhelnatý, 1996 (ovb_mobmerco_96)

Mobilní měření kvality ovzduší - NO - oxid dusnatý, 1996 (ovb_mobmerno_96)

Mobilní měření kvality ovzduší - NO2 - oxid dusičitý, 1996 (ovb_mobmerno2_96)

Mobilní měření kvality ovzduší - NOx - oxidy dusíku, 1996 (ovb_mobmernox_96)

Mobilní měření kvality ovzduší - O3 - ozon, 1996 (ovb_mobmero3_96)

Mobilní měření kvality ovzduší - IKO - index kvality, 1996 (ovb_mobmeriko_96)

Imise v referenčních bodech, 2010 (ov_imiseref_10)

Průměrný roční index kvality ovzduší, 2010 (ov_modpoleiko_10)

Modelové pole koncentrací PM10, 2010 (ov_modpolekoncpp_10)

Modelové pole koncentrací oxidu siřičitého, 2010 (ov_modpolekoncso2_10)

Modelové pole koncentrací oxidu dusičitého, 2010 (ov_modpolekoncno2_10)

Modelové pole koncentrací oxidů dusíku, 2010 (ov_modpolekoncnox_10)

Modelové pole koncentrací oxidu uhelnatého, 2010 (ov_modpolekoncco_10)

Modelové pole koncentrací benzenu, 2010 (ov_modpolekoncbzn_10)

Modelové pole koncentrací formaldehydu, 2002 (ov_modpolekoncfma_02)

Stupeň znečištění ovzduší automobilovou dopravou, 1998 (ovb_stupznec_99)

Emisní mapa NOx, 1998 (ovb_emisenox_99)

Emisní mapa CO, 1998 (ovb_emiseco_99)

Imisní mapa NOx, 1998 (ovb_imisenox_99)

Mapa bonity klimatu Prahy, 2008 (ov_klasklimatu_08)

Kvalita vody v povrchových tocích , 2008 (vod_kvalitavodpovtoc_08)

Hranice záplavových území 2003 (vod_zatopcary)

Hranice záplavových území (vod_zatopcary2)

Hloubkové mapy (vod_hloubkmapy)

Územní plán (vod_uzemplan)

Kontaminace půdy na pravidelně měřených lokalitách, 2000 (kra_kontampuda_00)

Ochrana přírody a krajiny, 2011 (kra_chruz_11)

Vegetační mapa 2005 (kra_vegetmapy)

Radonové riziko (kra_radonriziko_94)

Zeleň v katastrálních územích hl. m. Prahy, 1995 (kra_zelenku_95)

Výškové členění zeleně, 1995 (kra_vysclenzel_95)

Druh povrchu podle ekologické charakteristiky, 1995 (kra_druhpovekochar_95)

Druh pozemku podle katastru nemovitostí, 2008 (kra_druhpozkatnem_08)

Druh pozemku podle Digitální referenční mapy, 2006 (pod_drmblok_06)

Svoz komunálního odpadu v hl. m. Praze, 2011 (odp_svozfirmy_11)

Sběrné dvory (odp_sberdvory_11)

Stabilní sběrny nebezpečného odpadu (odp_sbernebodpad_11)

Zařízení k nakládání s odpady, 2009 (odp_zarizeni_09)

Strategická hluková mapa (hlu_vhmad_akustika)

Hluková mapa automobilové dopravy - den (hlu_vhmad_ekola)

Hluková mapa automobilové dopravy - noc (hlu_vhmad_env)

Hluková mapa tramvajového provozu - den (hlu_vhmtd)

Hluková mapa tramvajového provozu - noc (hlu_vhmtd_noc)

Součtová mapa tramvajového provozu a automobilové dopravy - den (hlu_vhmstad)

Součtová mapa tramvajového provozu a automobilové dopravy - noc (hlu_vhmstad_noc)

Obyvatelstvo v městských částech Prahy zasažené hlukem, 2000 dle metodiky OECD (hlu_obyoecd_00)

Obyvatelstvo v městských částech Prahy zasažené hlukem, 2000 dle limitů legislativy ČR (hlu_obylegisl_00)

Obyvatelstvo v MČ zasažené hlukem - poměr hodnocených a nehodnocených souborů obyvatel, 2000 (hlu_obyhodnoc_00)

Podíl obyvatel zasažených hlukem v MČ, 2000 dle metodiky OECD (hlu_obyoecdpod_00)

Podíl obyvatel zasažených hlukem v MČ, 2000 dle legislativy ČR (hlu_obylegislpod_00)

Obyvatelstvo v urbanech zasažené hlukem, 2000 (hlu_obyurb_00)

Výpočtová hluková mapa automobilové a tramvajové dopravy Praha 2000, izofony (hlu_vhmad_linie)

Výpočtová hluková mapa automobilové a tramvajové dopravy Praha 2000, plochy (hlu_vhmad_plochy)

Hladiny akustického výkonu LW (dB) hluku na jednotku délky úseku (hlu_vhmad_vykon)

Průměrné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq (dB) hluku na fasádách budov (hlu_vhmad_tlak)

Mapa rozložení hlukové zátěže 1992-97 (hlu_mrhz_97)

Mapa hlukových emisí 1998 (hlu_mhe_98)

Hluková mapa automobilové dopravy (měření, cyklus 5 let) (hlu_autodop_96)

Hluková mapa automobilové dopravy - modelový výpočet (část Prahy 2) (hlu_autodopmodel_97)

Protihlukové bariéry, 1999 (hlu_protihlubar_00)

Letecký hluk, 1993 (hlu_lethluk_93)

Kartogram intenzity automobilové dopravy, 2008 (dod_intenzitadop_08)

Cyklotrasy v Praze, 2005 (dod_cyklo_05)

Hustota a rozmístění pracovních příležitostí, Praha 2001 (dod_ropid_hustota)

Dojížďka do Prahy ze Středočeského kraje do místa pracoviště v hl. m. Praze (dod_ropid_pracujici)

Dojížďka do Prahy ze Středočeského kraje do místa školy v hl. m. Praze (dod_ropid_studenti)

Dojížďka do Prahy ze Středočeského kraje do místa pracoviště nebo školy v hl. m. Praze (dod_ropid_celkem)

Denní vyjížďka do práce nebo do školy mimo správní obvod bydliště, Praha 2001 (dod_ropid_vyjizdka)

Rozbor přepravních vztahů; Dojížďka - vyjížďka do práce nebo školy (dod_ropid_preprava)

Denní vyjížďka do práce nebo školy mimo obec trvalého bydliště, Praha + Středočeský kraj 2001 (dod_ropid_mimo_obec)

Doba denní dojížďky (docházky); Modal split (volba dopravního prostředku) při cestách do práce nebo školy Praha 2001 (dod_ropid_modal_split)

Vybrané charakteristiky správních obvodů (dod_ropid_charakteristiky)

Aktivity podléhající EIA (posuzování vlivů na ŽP), 1992 - 2002 (eia)

IPPC - zařízení podléhající zákonu č. 76/2002 Sb, o integrované prevenci (dod_ippc)

Den Země 2011 (dod_dz_11)

Organizace zabývající se ekologickou výchovou (dod_subjektevvo)

Obyvatelstvo v městských částech Prahy, 2008 (dod_obyvmc_08)

Přírůstek a úbytek obyvatelstva v městských částech Prahy, 2008 (dod_prirubytobyvmc_08)

Trvale obydlené domy a byty v městských částech Prahy, 1991 (dod_domybytymc_91)

Správní členění města, 2009 (dod_sprclenmesta_00)

Výškové poměry (dod_vyspomer_97)

Ortofotomapa (ortofoto2005)

Bloková mapa (blokovka2006)

Podkladové rastry (podklad_2006)

(pomoc)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.