Maa-amet / Estonian Land Board

Maa-ameti aluskaardid / Estonian Land Board Basemaps

pohi_vr2 pohi_vr2 pohi_vr2
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
katastriüksus, halduspiirid, kitsendused, põhikaart, ortofoto, mullakaart, baaskaart, Corine, kaardilehed / cataster map, administrative borders, basemap, ortophoto, soil map, restrictions, Corine
Fees
tasuta / none
Access constraints
none
Data provider

Maa-amet / Estonian Land Board (unverified)

Contact information:

Geoinformaatika osakond / Department of Geoinformatics

Maa-amet / Estonian Land Board

Postiaadress / Postal:
Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, Eesti / Estonia

Email: 

Phone: +372 675 0866

Ads by Google

WMS sisaldab järgmisi andmekihte: katastriüksused (ruumikuju, tunnus, lähiaadress, registriosa number), haldus- ja asustusjaotus, kitsendusi põhjustavad objektid (KPOIS andmed), värviline ja mustvalge Eesti põhikaart, ajakohane ortofoto, ajakohane metsanduslik ortofoto, mullakaart, baaskaardi maakatte kihid, Corine maakatte kihid, kaardilehtede kartogrammid. / WMS contains following layers: cadastral parcels (shape, register part, cadastral address and identifier), administrative and settlement units, restrictive objects, colored and grayscale Estonian Basic Map, ortophoto, CIR-NGR ortophoto, soil map, land cover layers (Basemap and Corine), cartogram grid.

Available map layers (82)

Maa-ameti aluskaardid (MA-ALUS)

katastriüksused (ruumikuju, tunnus, lähiaadress, registriosa number), haldus- ja asustusjaotus, kitsendusi põhjustavad objektid (KPOIS andmed), värviline ja mustvalge Eesti põhikaart, ajakohane ortofoto, ajakohane metsanduslik ortofoto, mullakaart, baaskaardi maakatte kihid, Corine maakatte kihid, kaardilehtede kartogrammid

Põhikaart (pohi_vr2)

Värviline rasteriseeritud Eesti Põhikaart 1:10 000

Reljeefvarjutusega põhikaart (pohi_vv)

Reljeefvarjutusega rasteriseeritud värviline Eesti Põhikaart 1:10 000

Mustvalge põhikaart (pohi_mvr2)

Mustvalge rasteriseeritud Eesti Põhikaart 1:10 000

Ortofoto (of10000)

Eesti topokaardistuse tarbeks toodetud ortofotod katavad kogu riigi territooriumi (va Vene piiri äärsed alad Kagu-Eestis) ja vastavad mõõtkavale 1:5 000- 1:10 000 ehk on piksli suurusega 25-50 cm. Tiheasustusega alade ortofotod toodetakse piksli suurusega 10-16 cm.

Metsanduslik ortofoto (cir_ngr)

Valevärvi (CIR-NGR) metsanduslikud ortofotod.

Rasteriseeritud mullakaart (mullaraster)

Andmed Eesti mullastiku kohta 1:10 000. Katab peaaegu kogu Eesti territooriumi. Andmed puuduvad linnade, veealade ja mullastikuta laidude kohal.

Topo250 (CORINE)

Eesti topograafia andmekogu üldistatud andmed 1:250 000.

mets/põõsastik (topo250_mets_poosastik)

Metsad ja põõsastikud (1:250 000)

märgala (topo250_margala)

Märgalad (1:250 000)

lage ala (topo250_lage)

Lagedad alad (1:250 000)

meri (topo250_meri)

Meri (1:250 000)

asustus (topo250_asustus)

Asustus (1:250 000)

välismaa (topo250_valismaa)

Välismaa

piiritagune maakasutus (COR_NEST)

Piiritagune maakasutus (1:120 000)

piiritagune kohanimi (COR_NEST_TEKST)

Piiritagused kohanimed (1:120 000)

vooluvesi (topo250_vooluvesi)

Jõed, kanalid (1:250 000)

seisuveekogu (topo250_seisuveekogu)

Seisuveekogud (1:250 000)

vooluveekogu (topo250_vooluveekogu)

Vooluveekogud (1:250 000)

Baaskaart (BAASKAART)

Eesti Baaskaart 1:50000

piiritagune maakasutus (BK_NEST)

Piiritagune maakasutus (1:24 000), Baaskaart.

piiritagune vetevõrk (BK_NEST_VEED)

Piiritagune vetevõrk (1:24 000), Baaskaart.

piiritagune kohanimi (BK_NEST_TEKST)

Piiritagused kohanimed (1:24 000), Baaskaart.

meri (BK_MERI)

Meri (1:24 000), Baaskaart.

rohumaa/lage ala (BK_LAGE)

Lage ala (1:24 000), Baaskaart.

soo (BK_SOO)

Sood (1:24 000), Baaskaart.

raba (BK_RABA)

Rabad (1:24 000), Baaskaart.

prügimägi (BK_PRUGIMAGI)

Prügimäed (1:24 000), Baaskaart.

põld/aianduslik maa (BK_POLD)

Põllumajanduslik maa (1:24 000), Baaskaart.

turbaväli (BK_TURBAVALI)

Turbaväljad (1:24 000), Baaskaart.

mets (BK_METS)

Metsad (1:24 000), Baaskaart.

põõsastik (BK_POOSASTIK)

Põõsastikud (1:24 000), Baaskaart.

hoonestatud ala (BK_ASUSTUS)

Hoonestatud alad (1:24 000), Baaskaart.

karjäär (BK_KARJAAR)

Karjäärid (1:24 000), Baaskaart.

haljasala (BK_HALJASALA)

Haljasalad (1:24 000), Baaskaart.

jäätmaa (BK_JAATMAA)

Jäätmaad (1:24 000), Baaskaart.

kraav (BK_KRAAV)

Kraavid (1:24 000), Baaskaart.

jõgi/oja/kanal/peakraav (BK_VOOLUVESI)

Jõed, ojad, kanalid, peakraavid (1:24 000), Baaskaart.

seisuvesi/lai vooluveekogu (BK_VESI)

Seisuveed, laiad jõed (1:24 000), Baaskaart.

klint (BK_KLINT_line_8470_2)

Klindid (1:24 000), Baaskaart.

loodusnimi (1:24 000) (bk_loodusnimed50T_1)

Loodusnimed (1:50 000).

veekogu nimi (1:24 000) (bk_vetenimed50T_1)

Veekogude ja märgalade nimed (1:50 000).

Halduspiirid (HALDUSPIIRID)

Haldusüksused, esmase aluskaardi kihid

suur maismaa (1:420 000) (suur_maismaa)

Maismaa, Eesti ja naaberriigid.

Eesti ala (1:420 000) (eesti_ala)

Eesti maamask

mets (1:420 000) (mets_1)

Generaliseeritud Corine rohealad (1:420 000).

meri (1:420 000) (meri_1)

Mereala (1:420 000).

välismaa linnaalad (1:420 000) (valismaa_linnaalad_1)

Välismaa linnade pinnad (1:420 000).

linnaalad (1:420 000) (linnaalad_1)

Eesti linnade pinnad.

joed (1:420 000) (joed_1)

Suuremad jõed

jarved (1:2 000 000) (jarved_1)

Suuremad järved (1:2 000 000).

jarved (1:420 000) (jarved_2)

Suuremad järved (1:420 000).

veekogu nimi (1:150 000) (vetenimed_1)

Suuremate Eesti veekogude nimed.

loodusnimi (1:150 000) (loodusnimed_1)

Suuremate Eesti saarte ja poolsaarte nimed.

kaitseväe harjutusväljad (KV_HARJUTUSALA)

Eesti kaitseväe harjutusväljad (1:120 000)

halduspiir (1:600 000) (HALDUSPIIR_1)

Riigipiir ja kontrolljoon.

halduspiir (1:120 000) (HALDUSPIIR_2)

Riigipiir, kontrolljoon, maakonnapiir

halduspiir (1:50 000) (HALDUSPIIR_3)

Riigipiir, kontrolljoon, maakond, omavalitsus

Riigipiir (1:2000) (HALDUSPIIR_4)

Riigipiir ja kontrolljoon.

Riigipiir (HALDUSPIIR_5)

Riigipiir ja kontrolljoon.

Eesti-Vene kontrolljoon (venepiir_1)

Eesti-Vene kontrolljoon.

välisriikide piirid (riigipiirid_1)

Naaberriikide riigipiirid

välisriigi linna nimi (1:420 000) (valislinnad_1)

Lähisriikide linnade nimed.

alevi nimi (alevid_1)

Alevite nimed.

aleviku nimi (alevikud_1)

Alevike nimed.

linnaosa nimi (linnaosadeNimed_1)

Linnaosade nimed.

linna nimi (linnaNimed_1)

Linnade nimed.

linna nimi (1:2 000 000) (linnaNimed_0)

Linnade nimed.

omavalitsuse nimi (HaldusNimi_1)

Omavalitsuste nimed.

maakonna nimi (MaakondNimi_1)

Maakondade nimed.

riigi nimi (valisriigid_1)

Lähisriikide nimed.

Teed (MAANTEED)

Asustusüksused (KYLAD)

Asustusüksuste piirid ja külanimed.

asustusüksuse piir (ASUSTUSPIIR_1)

Asustusüksuste lahkmejooned, Maaregister.

küla nimi (kylanimed_1)

Külanimed, Maaregister.

Katastriüksus (TOPOYKSUS_6569)

Katastriüksuste ruumikujud, Maaregister.

KÜ mõõdistuse järgi (TOPOYKSUS_6573)

Katastriksuste temaatiline jaotus mõõdistuste järgi, Maaregister.

KÜ tunnus (TOPOYKSUS_6571)

Katastriüksuse tunnus, Maaregister.

KÜ nimi/aadress (TOPOYKSUS_7793)

Katastriüksuse nimi/aadress, Maaregister.

KÜ asustusüksus (TOPOYKSUS_AY)

Asustusüksus, kus kü asub. Maaregister.

KÜ registriosa (TOPOYKSUS_RO)

Kinnistusregistri registriosa number, Maaregister.

Metainfo (metainfo)

Metainfo ortofotode ja põhikaardi kohta (kartogrammid, kaardistuse aasta ja ülelennu aeg).

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.