Maa-amet / Estonian Land Board

Maa-ameti aluskaardid / Estonian Land Board Basemaps

of10000 pohi_vr2 pohi_vr2
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
katastriüksus, halduspiirid, kitsendused, põhikaart, ortofoto, mullakaart, baaskaart, Corine, kaardilehed / cataster map, administrative borders, basemap, ortophoto, soil map, restrictions, Corine
Fees
tasuta / none
Access constraints
none
Data provider

Maa-amet / Estonian Land Board (unverified)

Contact information:

Geoinformaatika osakond / Department of Geoinformatics

Maa-amet / Estonian Land Board

Postiaadress / Postal:
Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, Eesti / Estonia

Email: 

Phone: +372 675 0866

Ads by Google

WMS sisaldab järgmisi andmekihte: katastriüksused (ruumikuju, tunnus, lähiaadress, registriosa number), haldus- ja asustusjaotus, kitsendusi põhjustavad objektid (KPOIS andmed), värviline ja mustvalge Eesti põhikaart, ajakohane ortofoto, ajakohane metsanduslik ortofoto, mullakaart, baaskaardi maakatte kihid, Corine maakatte kihid, kaardilehtede kartogrammid. / WMS contains following layers: cadastral parcels (shape, register part, cadastral address and identifier), administrative and settlement units, restrictive objects, colored and grayscale Estonian Basic Map, ortophoto, CIR-NGR ortophoto, soil map, land cover layers (Basemap and Corine), cartogram grid.

Available map layers (105)

Maa-ameti aluskaardid (MA-ALUS)

katastriüksused (ruumikuju, tunnus, lähiaadress, registriosa number), haldus- ja asustusjaotus, kitsendusi põhjustavad objektid (KPOIS andmed), värviline ja mustvalge Eesti põhikaart, ajakohane ortofoto, ajakohane metsanduslik ortofoto, mullakaart, baaskaardi maakatte kihid, Corine maakatte kihid, kaardilehtede kartogrammid

Põhikaart (pohi_vr2)

Värviline rasteriseeritud Eesti Põhikaart 1:10 000

Reljeefvarjutusega põhikaart (pohi_vv)

Reljeefvarjutusega rasteriseeritud värviline Eesti Põhikaart 1:10 000

Mustvalge põhikaart (pohi_mvr2)

Mustvalge rasteriseeritud Eesti Põhikaart 1:10 000

Ortofoto (of10000)

Eesti topokaardistuse tarbeks toodetud ortofotod katavad kogu riigi territooriumi (va Vene piiri äärsed alad Kagu-Eestis) ja vastavad mõõtkavale 1:5 000- 1:10 000 ehk on piksli suurusega 25-50 cm. Tiheasustusega alade ortofotod toodetakse piksli suurusega 10-16 cm.

Metsanduslik ortofoto (cir_ngr)

Valevärvi (CIR-NGR) metsanduslikud ortofotod.

Rasteriseeritud mullakaart (mullaraster)

Andmed Eesti mullastiku kohta 1:10 000. Katab peaaegu kogu Eesti territooriumi. Andmed puuduvad linnade, veealade ja mullastikuta laidude kohal.

Topo250 (CORINE)

Eesti topograafia andmekogu üldistatud andmed 1:250 000.

mets/põõsastik (topo250_mets_poosastik)

Metsad ja põõsastikud (1:250 000)

märgala (topo250_margala)

Märgalad (1:250 000)

lage ala (topo250_lage)

Lagedad alad (1:250 000)

meri (topo250_meri)

Meri (1:250 000)

asustus (topo250_asustus)

Asustus (1:250 000)

välismaa (topo250_valismaa)

Välismaa

piiritagune maakasutus (COR_NEST)

Piiritagune maakasutus (1:120 000)

piiritagune kohanimi (COR_NEST_TEKST)

Piiritagused kohanimed (1:120 000)

vooluvesi (topo250_vooluvesi)

Jõed, kanalid (1:250 000)

seisuveekogu (topo250_seisuveekogu)

Seisuveekogud (1:250 000)

vooluveekogu (topo250_vooluveekogu)

Vooluveekogud (1:250 000)

Baaskaart (BAASKAART)

Eesti Baaskaart 1:50000

piiritagune maakasutus (BK_NEST)

Piiritagune maakasutus (1:24 000), Baaskaart.

piiritagune vetevõrk (BK_NEST_VEED)

Piiritagune vetevõrk (1:24 000), Baaskaart.

piiritagune kohanimi (BK_NEST_TEKST)

Piiritagused kohanimed (1:24 000), Baaskaart.

meri (BK_MERI)

Meri (1:24 000), Baaskaart.

rohumaa/lage ala (BK_LAGE)

Lage ala (1:24 000), Baaskaart.

soo (BK_SOO)

Sood (1:24 000), Baaskaart.

raba (BK_RABA)

Rabad (1:24 000), Baaskaart.

prügimägi (BK_PRUGIMAGI)

Prügimäed (1:24 000), Baaskaart.

põld/aianduslik maa (BK_POLD)

Põllumajanduslik maa (1:24 000), Baaskaart.

turbaväli (BK_TURBAVALI)

Turbaväljad (1:24 000), Baaskaart.

mets (BK_METS)

Metsad (1:24 000), Baaskaart.

põõsastik (BK_POOSASTIK)

Põõsastikud (1:24 000), Baaskaart.

hoonestatud ala (BK_ASUSTUS)

Hoonestatud alad (1:24 000), Baaskaart.

karjäär (BK_KARJAAR)

Karjäärid (1:24 000), Baaskaart.

haljasala (BK_HALJASALA)

Haljasalad (1:24 000), Baaskaart.

jäätmaa (BK_JAATMAA)

Jäätmaad (1:24 000), Baaskaart.

kraav (BK_KRAAV)

Kraavid (1:24 000), Baaskaart.

jõgi/oja/kanal/peakraav (BK_VOOLUVESI)

Jõed, ojad, kanalid, peakraavid (1:24 000), Baaskaart.

seisuvesi/lai vooluveekogu (BK_VESI)

Seisuveed, laiad jõed (1:24 000), Baaskaart.

klint (BK_KLINT_line_8470_2)

Klindid (1:24 000), Baaskaart.

loodusnimi (1:24 000) (bk_loodusnimed50T_1)

Loodusnimed (1:50 000).

veekogu nimi (1:24 000) (bk_vetenimed50T_1)

Veekogude ja märgalade nimed (1:50 000).

Halduspiirid (HALDUSPIIRID)

Haldusüksused, esmase aluskaardi kihid

suur maismaa (1:420 000) (suur_maismaa)

Maismaa, Eesti ja naaberriigid.

Eesti ala (1:420 000) (eesti_ala)

Eesti maamask

mets (1:420 000) (mets_1)

Generaliseeritud Corine rohealad (1:420 000).

meri (1:420 000) (meri_1)

Mereala (1:420 000).

välismaa linnaalad (1:420 000) (valismaa_linnaalad_1)

Välismaa linnade pinnad (1:420 000).

linnaalad (1:420 000) (linnaalad_1)

Eesti linnade pinnad.

joed (1:420 000) (joed_1)

Suuremad jõed

jarved (1:2 000 000) (jarved_1)

Suuremad järved (1:2 000 000).

jarved (1:420 000) (jarved_2)

Suuremad järved (1:420 000).

veekogu nimi (1:150 000) (vetenimed_1)

Suuremate Eesti veekogude nimed.

loodusnimi (1:150 000) (loodusnimed_1)

Suuremate Eesti saarte ja poolsaarte nimed.

kaitseväe harjutusväljad (KV_HARJUTUSALA)

Eesti kaitseväe harjutusväljad (1:120 000)

halduspiir (1:600 000) (HALDUSPIIR_1)

Halduspiirid (1:600 000).

halduspiir (1:120 000) (HALDUSPIIR_2)

Halduspiirid (1:120 000)

halduspiir (1:50 000) (HALDUSPIIR_3)

Halduspiirid (1:50 000).

halduspiir (1:2000) (HALDUSPIIR_4)

Riigipiir, maakondade, omavalitsuste piirid.

halduspiir (HALDUSPIIR_5)

Riigipiir, maakondade, omavalitsuste piirid.

Eesti-Vene kontrolljoon (venepiir_1)

Eesti-Vene kontrolljoon.

välisriikide piirid (riigipiirid_1)

Naaberriikide riigipiirid

välisriigi linna nimi (1:420 000) (valislinnad_1)

Lähisriikide linnade nimed.

alevi nimi (alevid_1)

Alevite nimed.

aleviku nimi (alevikud_1)

Alevike nimed.

linnaosa nimi (linnaosadeNimed_1)

Linnaosade nimed.

linna nimi (linnaNimed_1)

Linnade nimed.

linna nimi (1:2 000 000) (linnaNimed_0)

Linnade nimed.

omavalitsuse nimi (HaldusNimi_1)

Omavalitsuste nimed.

maakonna nimi (MaakondNimi_1)

Maakondade nimed.

riigi nimi (valisriigid_1)

Lähisriikide nimed.

Teed (MAANTEED)

Asustusüksused (KYLAD)

Asustusüksuste piirid ja külanimed.

asustusüksuse piir (ASUSTUSPIIR_1)

Asustusüksuste lahkmejooned, Maaregister.

küla nimi (kylanimed_1)

Külanimed, Maaregister.

Katastriüksus (TOPOYKSUS_6569)

Katastriüksuste ruumikujud, Maaregister.

KÜ mõõdistuse järgi (TOPOYKSUS_6573)

Katastriksuste temaatiline jaotus mõõdistuste järgi, Maaregister.

KÜ tunnus (TOPOYKSUS_6571)

Katastriüksuse tunnus, Maaregister.

KÜ nimi/aadress (TOPOYKSUS_7793)

Katastriüksuse nimi/aadress, Maaregister.

KÜ asustusüksus (TOPOYKSUS_AY)

Asustusüksus, kus kü asub. Maaregister.

KÜ registriosa (TOPOYKSUS_RO)

Kinnistusregistri registriosa number, Maaregister.

Veekaitselised piirangud (voond_veekaitse)

Veekaitselised piiranguvööndid KPO-st.

Keskkonnakaitselised piirangud (voond_keskkond)

Keskkonnakaitselised piiranguvööndid KPO-st.

Tehnorajatiste ühendatud piirangud (voond_tehno_yhend)

Tehnorajatiste ühendatud piiranguvööndid KPO-st.

Tehnorajatistest tulenevad piirangud (voond_tehno)

Tehnorajatistest tulenevad piiranguvööndid KPO-st.

Muud maakasutuspiirangud (voond_muu)

Muud maakasutuse piiranguvööndid KPO-st.

Piirangute tekst (voond_text)

KPO piirangute annotatsioonid.

Veekaitselised objektid (KPO) (kpo_veekaitse)

Veekaitselised objektid KPO-st.

VK pind (kpo_vk3)

Veekaitselised objektid (pind) KPO-st.

VK joon (kpo_vk2)

Veekaitselised objektid (joon) KPO-st.

VK punkt (kpo_vk1)

Veekaitselised objektid (punkt) KPO-st.

Keskkonnakaitselised objektid (KPO) (kpo_keskkond)

Keskkonnakaitselised objektid KPO-st.

KK pind (kpo_kk3)

Keskkonnakaitselised objektid (pind) KPO-st.

KK joon (kpo_kk2)

Keskkonnakaitselised objektid (joon) KPO-st.

KK punkt (kpo_kk1)

Keskkonnakaitselised objektid (punkt) KPO-st.

Tehnovõrgud (KPO) (kpo_tehno)

Tehnovõrgud, KPO.

Tehno pind (kpo_tehno3)

Tehnovõrgud (pind), KPO.

Tehno joon (kpo_tehno2)

Tehnovõrgud (joon), KPO.

Tehno punkt (kpo_tehno1)

Tehnovõrgud (punkt), KPO.

Muud riiklikult olulised objektid (KPO) (kpo_muu)

Muud riiklikult olulised objektid, KPO

Muu pind (kpo_muu3)

Muud riiklikult olulised objektid (pind), KPO.

Muu joon (kpo_muu2)

Muud riiklikult olulised objektid (joon), KPO.

Muu punkt (kpo_muu1)

Muud riiklikult olulised objektid (punkt), KPO.

KPO tekst (kpo_text)

KPO objektide annotatsioonid.

Metainfo (metainfo)

Metainfo ortofotode ja põhikaardi kohta (kartogrammid, kaardistuse aasta ja ülelennu aeg).

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.