[unknown data provider]

1 1 1
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMS

Available map layers (47)

Bariéry s výrazným členiacim efektom (1)

Bariéry s výrazným členiacim efektom

Ostatné vodné toky (3)

Ostatné vodné toky

Ďaľšie významné vodné toky (4)

Ďaľšie významné vodné toky

Najvýznamnejšie vodné toky (5)

Najvýznamnejšie vodné toky

Prírodné bariéry - horské (6)

Prírodné bariéry - horské

Socioekonomický uzol (7)

Socioekonomický uzol

Významný socioekonomický koridor (8)

Významný socioekonomický koridor

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Súvisle zastavané územia s plochou väčšou ako 1km2 (24)

Súvisle zastavané územia s plochou väčšou ako 1km2

Podiel zastavanej plochy z plochy krajinnoekologického komplexu (25)

Podiel zastavanej plochy z plochy krajinnoekologického komplexu

TYPY RPREZENTATTÍVNYCH POTENCIÁLNYCH GEOEKOSYSTÉMOV /REPGES/ (27)

TYPY RPREZENTATTÍVNYCH POTENCIÁLNYCH GEOEKOSYSTÉMOV /REPGES/

Reprezentatívne potenciálne geoekosystémy (28)

Reprezentatívne potenciálne geoekosystémy

(30)

REPGES s územnou ochranou v 2. a 3. stupni (31)

REPGES s územnou ochranou v 2. a 3. stupni

(32)

Ekologická kvalita katastrálnych území podľa štruktúry využitia (34)

Ekologická kvalita katastrálnych území podľa štruktúry využitia

Podiel ekologicky kvalitnej plochy na obyvateľa v katastrálnom území (36)

Podiel ekologicky kvalitnej plochy na obyvateľa v katastrálnom území

Podiel zastavanej plochy katastrálneho územia na obyvateľa (38)

Podiel zastavanej plochy katastrálneho územia na obyvateľa

Typy reprezentatívnych potenciálnych geoekosystémov s najväčšou a najmenšou rozlohou (40)

Typy reprezentatívnych potenciálnych geoekosystémov s najväčšou a najmenšou rozlohou

Typy reprezentatívnych potenciálnych geoekosystémov s najväčšou a najmenšou rozlohou (41)

Typy reprezentatívnych potenciálnych geoekosystémov s najväčšou a najmenšou rozlohou

Ekologická kvalita prírodno-sídelných mikroregiónov podľa štruktúry využitia (43)

Ekologická kvalita prírodno-sídelných mikroregiónov podľa štruktúry využitia

Podiel ekologicky kvalitnej plochy na obyvateľa v prírodno-sídelných mikroregiónoch (45)

Podiel ekologicky kvalitnej plochy na obyvateľa v prírodno-sídelných mikroregiónoch

Podiel zastavanej plochy v prírodno-sídelných mirkoregiónoch na obyvateľa (47)

Podiel zastavanej plochy v prírodno-sídelných mirkoregiónoch na obyvateľa

Ekologická kvalita prírodno-sídelných subregiónov podľa štruktúry využitia (49)

Ekologická kvalita prírodno-sídelných subregiónov podľa štruktúry využitia

Podiel ekologicky kvalitnej plochy na obyvateľa v prírodno-sídelných subregiónoch (51)

Podiel ekologicky kvalitnej plochy na obyvateľa v prírodno-sídelných subregiónoch

Podiel zastavanej plochy v prírodno-sídelných subregiónoch na obyvateľa (53)

Podiel zastavanej plochy v prírodno-sídelných subregiónoch na obyvateľa

Názov prírodno-sídelného spádového regiónu (55)

Názov prírodno-sídelného spádového regiónu

Poloha časti PSMR a Charakteristika a členitosť časti PSMR (57)

Poloha časti PSMR a Charakteristika a členitosť časti PSMR

Funkčná poloha časti miktoregiónu podľa prírodno-sídelnej gravitácie (59)

Funkčná poloha časti miktoregiónu podľa prírodno-sídelnej gravitácie

Hranice prírodno-sídelných spádových územných jednotiek (60)

Hranice prírodno-sídelných spádových územných jednotiek

Polohovo-spádová charakteristika (62)

Polohovo-spádová charakteristika

Významné priesmyky a mosty (64)

Významné priesmyky a mosty

Bariéry na hraniciach prírodno-sídelných spádových regiónov (65)

Bariéry na hraniciach prírodno-sídelných spádových regiónov

Rozvojová os existujúca alebo plánovaná (66)

Rozvojová os existujúca alebo plánovaná

Hranice prírodno-sídelných spádových územných jednotiek (67)

Hranice prírodno-sídelných spádových územných jednotiek

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.