Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

v11 v11 v11
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
(fees)
Access constraints
(access constraints)
Supported languages
cze
Data provider

Hydrosoft Veleslavín s.r.o. (unverified)

Contact information:

Josef Beneš

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

postal:
U Sadu 13, 16200 Praha 6, CZ

Email: 

Phone: 220611045 l.536

Service metadata

Ads by Google

Available map layers (22)

Internetová prezentace ZÚRky (1)

Internetová prezentace ZÚRky

WMS (93)

WMS

I.4 Veřejně prospěšné stavby a opatření (_01_04)

I.4 Veřejně prospěšné stavby a opatření

I.1 Uspořádání území kraje (_01_01)

I.1 Uspořádání území kraje

I.2 Plochy a koridory nadmístního významu (_01_02)

I.2 Plochy a koridory nadmístního významu

I.3 Oblasti se shodným krajinným typem (_01_03)

I.3 Oblasti se shodným krajinným typem

II.1 Koordinační výkres (_02_01)

II.1 Koordinační výkres

II.2 Širší vztahy (_02_02)

II.2 Širší vztahy

II.3 Územní systém ekologické stability (_02_03)

II.3 Územní systém ekologické stability

II.4 Koncepce dopravy (_02_04)

II.4 Koncepce dopravy

II.5 Koncepce technické infrastruktury (_02_05)

II.5 Koncepce technické infrastruktury

II.6 Záměry převzaté bez věcné změny z platných ÚP VÚC (_02_06)

II.6 Záměry převzaté bez věcné změny z platných ÚP VÚC

III.1 Prioritní investice (_03_01)

III.1 Prioritní investice

III.2 Rozšířený koordinační výkres (_03_02)

III.2 Rozšířený koordinační výkres

IV.1 Vlivy na obyvatelstvo a na kulturní a historické hodnoty území (_04_01)

IV.1 Vlivy na obyvatelstvo a na kulturní a historické hodnoty území

IV. 2 Vlivy na povrchové a podzemní vody (_04_02)

IV. 2 Vlivy na povrchové a podzemní vody

IV. 3.1 Vlivy na přírodu a krajinu – obecná ochrana přírody (_04_031)

IV. 3.1 Vlivy na přírodu a krajinu – obecná ochrana přírody

IV. 3.2 Vlivy na přírodu a krajinu – zvláštní ochrana přírody (_04_032)

IV. 3.2 Vlivy na přírodu a krajinu – zvláštní ochrana přírody

IV. 4 Vlivy na geologické a hydrogeologické poměry a zdroje nerostných surovin (_04_04)

IV. 4 Vlivy na geologické a hydrogeologické poměry a zdroje nerostných surovin

IV.5 Vlivy na ZPF a PUPFL (_04_05)

IV.5 Vlivy na ZPF a PUPFL

IV.6 Podklad pro vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů (_04_06)

IV.6 Podklad pro vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

V. Vyhodnocení vlivu na PO a EVL dle §45i zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (_05_01)

V. Vyhodnocení vlivu na PO a EVL dle §45i zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.