Riksantikvaren

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
trehus, trehusmiljøer, brannsmitte, brannvern, kulturminner, bygninger
Fees
Gratis
Access constraints
Ingen
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Riksantikvaren (unverified)

Contact information:

Christer Vinje Gimse

Riksantikvaren

Besøksadresse:
Dronningens gate 13, Pb. 8196 Dep., 0034 Oslo, Norge

Email: 

Phone: 22940400

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Tjenesten består av fire lag: Et flatelag, og et avgrensningslag for tette trehusmiljøer, samt et flatelag, og et avgrensningslag for brannsmitteområder. Tett bebyggelse med trehus er spesielt sårbar om det skulle oppstå brann. De største områdene med sammenhengende, gammel trehusbebyggelse har vi i byer, for eksempel i Halden sentrum, gamle Stavanger og i store deler av Trondheim. Tette trehusmiljøer finnes imidlertid også på større gårdstun, som Havråtunet i Hordaland, og i gamle fiskevær, som Sør-Gjæslingan i Nord-Trøndelag. Brannsmitteområdene er områder der det er særlig stor fare for spredning av brann. Kartleggingen er et resultat av at Riskantikvaren og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2005 gjennomførte en brannteknisk og kulturhistorisk kartlegging av tett verneverdig trehusbebyggelse. Her ble det registrert 167 områder, hvor man mener det kan være fare for områdebrann. I tillegg antar man at det er områder som ikke ble registrert i kartleggingen, slik at man totalt operer med ca. 180 slike områder. Oversikt over områdene finnes i rapporten "Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse". Mange byer i Norge har hatt store bybranner. Norge har en særegen byggeskikk med eldre tette trehusmiljøer, hvor en beksjeden brann fort kan utvikle seg til en storbrann som kan være svært vanskelig å begrense. Mange trehusmiljøer består av gamle, uerstattelige bygninger.

Available map layers (4)

Tette trehusmiljøer (Tette_trehusmiljoer)

Flategeometrier for tette trehusmiljøer.

Brannsmitteområde (Brannsmitteomrade)

Flategeometrier for områder hvor spredningsfaren for brann er særskilt høy.

Tette trehusmiljøer avgrensning (Tette_trehusmiljoer_avgrensning)

Linjegeometri for avgrensning av de tette trehusmiljøene.

Brannsmitteområde avgrensning (Brannsmitteomrade_avgrensning)

Linjegeometrier med avgrensning for områder hvor spredningsfaren for brann er seærskilt høy.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.