NVE

Flomsone_200arsflom_klima Flomsone_200arsflom_klima Flomsone_200arsflom_klima
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Flomsone, Flomsonedata, Flomsonekartprosjektet, Flom, Flomutbredelse
Fees
None
Access constraints
NLOD
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

NVE (unverified)

Contact information:

Ivar Peereboom

NVE

Besoksadresse:
Middelthunsgate 29, 0301 Majorstuen Oslo, Norway

Email: 

Phone: +47 22959595

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Data som viser den geografiske utbredelsen av statistisk beregnede flommer p utvalgte steder i Norge. Data showing the geographical extent of statistically analyzed floods at chosen locations in Norway.

Available map layers (18)

Flomsone_200arsflom_klima (Flomsone_200arsflom_klima)

Data som viser den geografiske utbredelsen av en statistisk beregnet 200-års flom med et pålegg på grunn av forventet klimaendring i år 2100.

Flomsone_1000arsflom (Flomsone_1000arsflom)

Data som viser den geografiske utbredelsen av en statistisk beregnet 1000-års flom

Flomsone_500arsflom (Flomsone_500arsflom)

Data som viser den geografiske utbredelsen av en statistisk beregnet 500-års flom

Flomsone_200arsflom (Flomsone_200arsflom)

Data som viser den geografiske utbredelsen av en statistisk beregnet 200-års flom

Flomsone_100arsflom (Flomsone_100arsflom)

Data som viser den geografiske utbredelsen av en statistisk beregnet 100-års flom

Flomsone_50arsflom (Flomsone_50arsflom)

Data som viser den geografiske utbredelsen av en statistisk beregnet 50-års flom

Flomsone_20arsflom (Flomsone_20arsflom)

Data som viser den geografiske utbredelsen av en statistisk beregnet 20-års flom

Flomsone_10arsflom (Flomsone_10arsflom)

Data som viser den geografiske utbredelsen av en statistisk beregnet 10-års flom

Flomvannstandskurve_2100ar (Flomvannstandskurve_2100ar)

Temaet viser flomvannstandskonturer for flommer med ulike gjentaksintervaller. Flomvanstandskonturer er beregnet fra en raster med flomvannstander som er resultatet av en 2D hydraulisk model.

Flomvannstandskurve_1000ar (Flomvannstandskurve_1000ar)

Temaet viser flomvannstandskonturer for flommer med ulike gjentaksintervaller. Flomvanstandskonturer er beregnet fra en raster med flomvannstander som er resultatet av en 2D hydraulisk model.

Flomvannstandskurve_500ar (Flomvannstandskurve_500ar)

Temaet viser flomvannstandskonturer for flommer med ulike gjentaksintervaller. Flomvanstandskonturer er beregnet fra en raster med flomvannstander som er resultatet av en 2D hydraulisk model.

Flomvannstandskurve_200ar (Flomvannstandskurve_200ar)

Temaet viser flomvannstandskonturer for flommer med ulike gjentaksintervaller. Flomvanstandskonturer er beregnet fra en raster med flomvannstander som er resultatet av en 2D hydraulisk model.

Flomvannstandskurve_100ar (Flomvannstandskurve_100ar)

Temaet viser flomvannstandskonturer for flommer med ulike gjentaksintervaller. Flomvanstandskonturer er beregnet fra en raster med flomvannstander som er resultatet av en 2D hydraulisk model.

Flomvannstandskurve_50ar (Flomvannstandskurve_50ar)

Temaet viser flomvannstandskonturer for flommer med ulike gjentaksintervaller. Flomvanstandskonturer er beregnet fra en raster med flomvannstander som er resultatet av en 2D hydraulisk model.

Flomvannstandskurve_20ar (Flomvannstandskurve_20ar)

Temaet viser flomvannstandskonturer for flommer med ulike gjentaksintervaller. Flomvanstandskonturer er beregnet fra en raster med flomvannstander som er resultatet av en 2D hydraulisk model.

Flomvannstandskurve_10ar (Flomvannstandskurve_10ar)

Temaet viser flomvannstandskonturer for flommer med ulike gjentaksintervaller. Flomvanstandskonturer er beregnet fra en raster med flomvannstander som er resultatet av en 2D hydraulisk model.

Flomvannstand_ved_tverrprofil (Flomvannstand_ved_tverrprofil)

FlomsoneAnalyseomraade (FlomsoneAnalyseomraade)

Kartlaget angir områder hvor det er gjort detaljert flomsonekartlegging av NVE. Utenfor disse analyseområdene er flomfare ikke vurdert. Utbredelsen av flom ved ullike gjentaksintervall er gitt i kartlagene med flomsoner. En flomsoneanalyse består av 4 hoveddeler: flomfrekvensanalyse, vannlinjeberegning,terrengmodellering, flomsoneanalyse. Flomfrekvensanalyse: Det er beregnet vannføring for syv statistiske flommer ut fra feltkarakteristika og historiske måledata for vannføring og vannstand. Flommene har gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200, 500 og 1000 år. I tillegg legges det et pålegg på 200-års flommen for å ta høyde for klimaendring. Vannlinjeberegning: Det er gjort en hydraulisk modellering av vassdraget for å overføre beregnet vannføring til vannstand i de oppmålte tverrprofilene. Terrengmodellering: LAS data brukes for å lage en grid terrengmodell med oppløsning 2x2 meter og vertikal nøyaktighet på +/- 15cm. Før LAS bruktes det Høydekurver med 1 meters ekvidistanse, terrenglinjer, terrengpunkter, detaljert høyde fra jernbane, vann- og veitema og oppmålte flomverk er brukt som input i et TIN. TIN-modellen er så gjort om til et grid med oppløsning 5x5 meter og vertikal nøyaktighet på +/- 30cm. Flomsoneanalyse: Det interpoleres en flomflate utspent av tverrprofilene ut fra de beregnede vannstandene i hvert profil. Flomutsatt areal finnes ved å sammenligne flomflate med terrengmodell. Resultatet generaliseres og kobles med vanntema.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.