Maa-amet / Estonian Land Board

Maa-ameti aluskaart Kaart / Estonian Land Board Basemap: Kaart

topo250_mets_poosastik topo250_mets_poosastik corfill
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
halduspiirid, baaskaart, administrative borders, basemap
Fees
tasuta / none
Access constraints
none
Data provider

Maa-amet / Estonian Land Board (unverified)

Contact information:

Geoinformaatika osakond / Department of Geoinformatics

Maa-amet / Estonian Land Board

Postiaadress / Postal:
Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, Eesti / Estonia

Email: 

Phone: +372 675 0866

Ads by Google

WMS sisaldab järgmisi andmekihte: haldus- ja asustusjaotus, baaskaardi maakatte kihid, Corine maakatte kihid, Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmed/ WMS contains following layers: administrative and settlement units, land cover layers (Basemap and Corine), data from Topography Database of Estonia

Available map layers (165)

Kaart (MA-KAART)

haldus- ja asustusjaotus, baaskaardi maakatte kihid, ETAK

Topo250 (CORINE)

Eesti topograafia andmekogu üldistatud andmed 1:250 000.

mets/põõsastik (topo250_mets_poosastik)

Metsad ja põõsastikud (1:250 000)

märgala (topo250_margala)

Märgalad (1:250 000)

lage ala (topo250_lage)

Lagedad alad (1:250 000)

meri (topo250_meri)

Meri (1:250 000)

asustus (topo250_asustus)

Asustus (1:250 000)

välismaa (topo250_valismaa)

Välismaa

piiritagune maakasutus (COR_NEST)

Piiritagune maakasutus (1:120 000)

piiritagune kohanimi (COR_NEST_TEKST)

Piiritagused kohanimed (1:120 000)

vooluvesi (topo250_vooluvesi)

Jõed, kanalid (1:250 000)

seisuveekogu (topo250_seisuveekogu)

Seisuveekogud (1:250 000)

vooluveekogu (topo250_vooluveekogu)

Vooluveekogud (1:250 000)

Baaskaart (BAASKAART)

Eesti Baaskaart 1:50000

piiritagune maakasutus (BK_NEST)

Piiritagune maakasutus (1:24 000), Baaskaart.

piiritagune vetevõrk (BK_NEST_VEED)

Piiritagune vetevõrk (1:24 000), Baaskaart.

piiritagune kohanimi (BK_NEST_TEKST)

Piiritagused kohanimed (1:24 000), Baaskaart.

meri (BK_MERI)

Meri (1:24 000), Baaskaart.

rohumaa/lage ala (BK_LAGE)

Lage ala (1:24 000), Baaskaart.

soo (BK_SOO)

Sood (1:24 000), Baaskaart.

raba (BK_RABA)

Rabad (1:24 000), Baaskaart.

prügimägi (BK_PRUGIMAGI)

Prügimäed (1:24 000), Baaskaart.

põld/aianduslik maa (BK_POLD)

Põllumajanduslik maa (1:24 000), Baaskaart.

turbaväli (BK_TURBAVALI)

Turbaväljad (1:24 000), Baaskaart.

mets (BK_METS)

Metsad (1:24 000), Baaskaart.

põõsastik (BK_POOSASTIK)

Põõsastikud (1:24 000), Baaskaart.

hoonestatud ala (BK_ASUSTUS)

Hoonestatud alad (1:24 000), Baaskaart.

karjäär (BK_KARJAAR)

Karjäärid (1:24 000), Baaskaart.

haljasala (BK_HALJASALA)

Haljasalad (1:24 000), Baaskaart.

jäätmaa (BK_JAATMAA)

Jäätmaad (1:24 000), Baaskaart.

kraav (BK_KRAAV)

Kraavid (1:24 000), Baaskaart.

jõgi/oja/kanal/peakraav (BK_VOOLUVESI)

Jõed, ojad, kanalid, peakraavid (1:24 000), Baaskaart.

seisuvesi/lai vooluveekogu (BK_VESI)

Seisuveed, laiad jõed (1:24 000), Baaskaart.

klint (BK_KLINT_line_8470_2)

Klindid (1:24 000), Baaskaart.

loodusnimi (1:24 000) (bk_loodusnimed50T_1)

Loodusnimed (1:50 000).

veekogu nimi (1:24 000) (bk_vetenimed50T_1)

Veekogude ja märgalade nimed (1:50 000).

ETAK (KAART24)

ETAK kaart

mets/põõsastik (etak_puistud)

Puistud Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

rohumaa/lage ala (etak_lagedad)

Rohumaad ja lagealad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

põld/aiamaa (etak_haritav)

Haritavad maad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

märgala (etak_margalad)

Haritavad maad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

turbaväli (etak_turbaalad)

Turbaväljad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

haljasala/jäätmaa (etak_inimalad)

Inimtekkelised alad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

vooluveekogu (pindobjekt) (etak_kolvikud_vooluveed)

Vooluvete pinnad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

meri (etak_meremask)

Meri Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

õueala (etak_oued)

Õuealad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

kalmistu (etak_kalmistud)

Kalmistud Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

seisuveekogu (etak_seisuveed)

Seisuveekogud Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

kallas (etak_kaldad)

Kaldajooned (ETAK).

rada (rajad_1)

Rajad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

teeala/plats (etak_teealad)

Teealad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

siht (etak_sihid)

Sihid (ETAK).

vooluveekogu (joonobjekt) (vooluveed_10T)

Vooluvete teljed Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

järsak (etak_jarsakud)

Järsakud Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

pinnavorm (etak_pinnavormid_j)

Pinnavormide joonnähtused (ETAK).

puuderida (etak_puuderead)

Puittaimede rida (ETAK).

piire (etak_piirded)

Piirded(ETAK).

hüdrotehniline rajatis (etak_hydrorajatised)

Hüdrotehnilised rajatised(ETAK).

truup (etak_truubid)

Truubid (ETAK).

loodusnimi (1:12 000) (loodusnimed50T_1)

Loodusnimed (1:50 000).

veekogu nimi (1:12 000) (vetenimed50T_1)

Veekogude ja märgalade nimed (1:50 000).

talu nimi (talunimi)

Talunimed, Aadressiandmete süsteem (ADS).

loodusobjekti nimi (loodusnimed10T_1)

Loodusobjektide nimed, Kohanimeregister (KNR).

muu nimi (muudnimed10T_1)

Muud Põhikaardi huviobjektide nimed.

veekogu nimi (vetenimed10T_1)

Veekogude ja märgalade nimed.

hoone (etak_hoone)

rajatis (etak_rajatis)

maa-alune hoone (etak_mahoone)

hoone nr (ads_hoone_nr)

Asustusüksused (KYLAD)

Asustusüksuste piirid ja külanimed.

asustusüksuse piir (ASUSTUSPIIR_1)

Asustusüksuste lahkmejooned, Maaregister.

küla nimi (kylanimed_1)

Külanimed, Maaregister.

Halduspiirid (HALDUSPIIRID)

Haldusüksused, esmase aluskaardi kihid

suur maismaa (1:420 000) (suur_maismaa)

Maismaa, Eesti ja naaberriigid.

Eesti ala (1:420 000) (eesti_ala)

Eesti maamask

mets (1:420 000) (mets_1)

Generaliseeritud Corine rohealad (1:420 000).

meri (1:420 000) (meri_1)

Mereala (1:420 000).

välismaa linnaalad (1:420 000) (valismaa_linnaalad_1)

Välismaa linnade pinnad (1:420 000).

linnaalad (1:420 000) (linnaalad_1)

Eesti linnade pinnad.

joed (1:420 000) (joed_1)

Suuremad jõed

jarved (1:2 000 000) (jarved_1)

Suuremad järved (1:2 000 000).

jarved (1:420 000) (jarved_2)

Suuremad järved (1:420 000).

veekogu nimi (1:150 000) (vetenimed_1)

Suuremate Eesti veekogude nimed.

loodusnimi (1:150 000) (loodusnimed_1)

Suuremate Eesti saarte ja poolsaarte nimed.

kaitseväe harjutusväljad (KV_HARJUTUSALA)

Eesti kaitseväe harjutusväljad (1:120 000)

halduspiir (1:600 000) (HALDUSPIIR_1)

Riigipiir ja kontrolljoon.

halduspiir (1:120 000) (HALDUSPIIR_2)

Riigipiir, kontrolljoon, maakonnapiir

halduspiir (1:50 000) (HALDUSPIIR_3)

Riigipiir, kontrolljoon, maakond, omavalitsus

Riigipiir (1:2000) (HALDUSPIIR_4)

Riigipiir ja kontrolljoon.

Riigipiir (HALDUSPIIR_5)

Riigipiir ja kontrolljoon.

Eesti-Vene kontrolljoon (venepiir_1)

Eesti-Vene kontrolljoon.

välisriikide piirid (riigipiirid_1)

Naaberriikide riigipiirid

välisriigi linna nimi (1:420 000) (valislinnad_1)

Lähisriikide linnade nimed.

alevi nimi (alevid_1)

Alevite nimed.

aleviku nimi (alevikud_1)

Alevike nimed.

linnaosa nimi (linnaosadeNimed_1)

Linnaosade nimed.

linna nimi (linnaNimed_1)

Linnade nimed.

linna nimi (1:2 000 000) (linnaNimed_0)

Linnade nimed.

omavalitsuse nimi (HaldusNimi_1)

Omavalitsuste nimed.

maakonna nimi (MaakondNimi_1)

Maakondade nimed.

riigi nimi (valisriigid_1)

Lähisriikide nimed.

Teed - valged (TEED_VALGED)

TEED_VALGED

kergliiklustee (kergliiklustee_01)

Kergliiklusteed ETAK-ist.

jalakaijate tunnel (jalakaijate_tunnel_01)

Jalakäijate tunnelid Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

tee/tänav (maanteed_4_01)

Teed ja tänavad ETAK-ist.

tee/tänav (1:10 000) (maanteed_3_01)

Teed ja tänavad ETAK-ist(1: 12 000).

tee/tänav (1:50 000) (maanteed_2_01)

Teed ja tänavad ETAK-ist(1: 50 000).

põhitänav (tanavad_pohi_1_01)

Põhitänavad ETAK-ist(1: 150 000).

tänavanimi maanteel (mnt_nimed_asulates_01)

Maanteede nimed asulates.

välismaa teed (1:420 000) (teed_1_01)

Teed naaberriikides (1:420 000).

välismaa raudteed (1:420 000) (raudtee_1_01)

Raudteed naaberriikides (1:420 000).

tugimaantee (tugimnt_01)

Tugimaanteed ETAK-ist(1:420 000).

põhimaantee (pohimnt_01)

Põhimaanteed ETAK-ist(1:420 000).

tee/tänav (1:150 000) (maanteed_1_01)

Teed ja tänavad ETAK-ist(1:150 000).

raudtee (raudtee_esmane_01)

Esmavaate raudteed ETAK-ist.

raudtee või trammitee (roobasteed_24T_01)

Rööbasteed ETAK-ist.

teed tunnelis (teed_tunnelis_01)

Tunnelis asuvad teed Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

roobasteed tunnelis (roobasteed_tunnelis_01)

Tunnelis asuvad roobasteed Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

purded (purded_01)

Jalakäijate alaline ülekäik Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

sild (sillad_raudteel_01)

ETAKis mõõtkavaliselt kaardistatud sillad. Tunneleid maskivad teelõigud.

raudteesild (roobas_sillal_01)

Rööbasteed sillal, viaduktil, tunneli kohal või nende kohal oleval raudteesillal (ETAK).

ühesuunaline tänav (tanavad_suunad_01)

Ühesuunalised tänavad ETAK-ist.

piiritagune teedevõrk (NEST_TEED_01)

piiritagune raudtee (NEST_RAUDTEED_01)

Teed (TEED)

TEED

piiritagune teedevõrk (NEST_TEED_02)

piiritagune raudtee (NEST_RAUDTEED_02)

kergliiklustee (kergliiklustee_02)

Kergliiklusteed ETAK-ist.

jalakaijate tunnel (jalakaijate_tunnel_02)

Jalakäijate tunnelid Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

tee/tänav (maanteed_4_02)

Teed ja tänavad ETAK-ist.

tee/tänav (1:10 000) (maanteed_3_02)

Teed ja tänavad ETAK-ist(1: 12 000).

tee/tänav (1:50 000) (maanteed_2_02)

Teed ja tänavad ETAK-ist(1: 50 000).

põhitänav (tanavad_pohi_1_02)

Põhitänavad ETAK-ist(1: 150 000).

tänavanimi maanteel (mnt_nimed_asulates_02)

Maanteede nimed asulates.

välismaa teed (1:420 000) (teed_1_02)

Teed naaberriikides (1:420 000).

välismaa raudteed (1:420 000) (raudtee_1_02)

Raudteed naaberriikides (1:420 000).

tugimaantee (tugimnt_02)

Tugimaanteed ETAK-ist(1:420 000).

põhimaantee (pohimnt_02)

Põhimaanteed ETAK-ist(1:420 000).

tee/tänav (1:150 000) (maanteed_1_02)

Teed ja tänavad ETAK-ist(1:150 000).

kõrvalmaantee number (korvalmnt_nr)

tugimaantee number (tugimnt_nr)

põhimaantee number (pohimnt_nr)

raudtee (raudtee_esmane_02)

Esmavaate raudteed ETAK-ist.

raudtee või trammitee (roobasteed_24T_02)

Rööbasteed ETAK-ist.

teed tunnelis (teed_tunnelis_02)

Tunnelis asuvad teed Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

roobasteed tunnelis (roobasteed_tunnelis_02)

Tunnelis asuvad roobasteed Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

purded (purded_02)

Jalakäijate alaline ülekäik Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

sild (sillad_raudteel_02)

ETAKis mõõtkavaliselt kaardistatud sillad. Tunneleid maskivad teelõigud.

raudteesild (roobas_sillal_02)

Rööbasteed sillal, viaduktil, tunneli kohal või nende kohal oleval raudteesillal (ETAK).

ühesuunaline tänav (tanavad_suunad_02)

Ühesuunalised tänavad ETAK-ist.

ETAK lisa (KAART24L)

Lisaobjektid ETAK kaardile.

kirik (kirikud)

Põhikaardi kirikud.

mälestusmärk (etak_malestusmargid)

Mälestusmärgid (ETAK).

üksikhaud (etak_yksikhauad)

Üksikhauad (ETAK).

kõrgrajatis (etak_korgrajatised)

Kõrgrajatised(ETAK).

meremärk (etak_meremargid)

Meremärgid(ETAK).

muu rajatis (etak_muud_rajatised)

Muu (mittemõõtkavaline) rajatis (ETAK).

tehnopaigaldis (etak_tehnopaigaldised)

Tehnopaigaldised(ETAK).

allikas (etak_allikad)

Allikad (ETAK).

pinnavorm (etak_pinnavormid_p)

Pinnavormide punktnähtused(ETAK).

kivi (etak_kivid)

Kivid (ETAK).

puittaimestik (etak_puittaimestikud)

Puittaimestike punktnähtused (ETAK).

torujuhe (etak_torud)

Torujuhtmed Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

liikluskorralduslik rajatis (etak_liikluskorralduslikud_rajatised)

Liikluskorralduslikud rajatised Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

elektriliin (etak_elektriliinid)

Elektriliinid (ETAK).

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.