[Unnamed layer] [Unnamed layer] [Unnamed layer]
Service health Now:
Interface
Web Service, ArcGIS MapServer 10.7
Keywords
vesimuodostumat, pintavesien tila, pintavedet, ekologinen tila
Fees
unknown
Access constraints
Lähde: SYKE
Data provider

(unverified)

Contact information:

Ads by Google

Aineisto kuvaa vesipuitedirektiivin mukaisten pintavesimuodostumien ekologista tilaa vuosina 2016 ja 2022. Vesipuitedirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, 23.10.2000 ) mukaisella pintavesimuodostumalla tarkoitetaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa, kuten järveä, tekoallasta, puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa, jokisuun vaihettumisaluetta tai rannikkovesien osaa. Pintavedet jaotellaan vesienhoidon järjestämiseksi maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan tyyppeihin. Pintavedet voidaan nimetä tietyin edellytyksin keinotekoisiksi tai voimakkaasti muutetuiksi. Pintavesimuodostumat kuuluvat johonkin seuraavista jaotteluryhmistä: järvi, joki ja rannikkovesi. Tämä rajapinta koostuu vesipuitedirektiivin 2. ja 3. suunnittelukauden EU:lle raportoiduista tuloksista.

Available map layers (8)

Pintavesimuodostumien ekologinen tila 2016 (0)

Joet - ekologinen tila 2016 (1)

Järvet - ekologinen tila 2016 (2)

Rannikkovedet - ekologinen tila 2016 (3)

Pintavesimuodostumien ekologinen tila 2022 (4)

Joet - ekologinen tila 2022 (5)

Järvet - ekologinen tila 2022 (6)

Rannikkovedet - ekologinen tila 2022 (7)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.