Pardubický kraj

Služba WMS Pardubického kraje - tematické vrstvy

4261 4798 6358
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Pardubický kraj wms správní členění životní prostředí povodně doprava památková péče sociální péče
Fees
(fees)
Access constraints
(access constraints)
Supported languages
cz
Data provider

Pardubický kraj (unverified)

Contact information:

Hana Jirsová, Ing.

Pardubický kraj

postal:
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, Česká republika

Email: 

Phone: +420 466 026 183

Service metadata

Ads by Google

správní členění, životní prostředí, povodně, doprava, památková péče, sociální péče, ...

Available map layers (28)

Výkres záměrů na provedení změn v území (1:100 000) (6358)

Výkres limitů využití území (1:100 000) (6353)

Problémový výkres (1:100 000) (6348)

Výkres hodnot území (1:100 000) (6295)

I.1. Výkres uspořádání území kraje (1:100 000) (4617)

I.2. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu (1:100 000) (4620)

I.3. Výkres oblastí se shodným krajinným typem (1:100 000) (4623)

I.4. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření (1:100 000) (4626)

II.1. Koordinační výkres (1: 100 000) (4629)

Národní kulturní památky (nkp)

Památkové zóny (pz)

Ochranná pásma (op)

Aktivní zóny pro Q100 (4147)

Záplavová území Q5 (4148)

Záplavová území Q20 (4149)

Záplavová území Q100 (4150)

Geomorfologické jevy,mokřady,památné stromy (2328)

Významné krajinné prvky - stav, návrh (2334)

Ptačí oblasti a evropsky významné lokality (4204)

Maloplošná zvláště chráněná území - stav, návrh (2337)

Přírodní parky - stav, návrh (2340)

Chráněná krajinná oblast (2343)

Zachovalost krajinného rázu (2346)

ÚSES ze Zásad regionálního rozvoje (působnost kraje) (2353)

ÚSES nadregionální (4816)

Plán RÚSES Pardubického kraje (4819)

Obce s rozšířenou působností (37)

Hranice obcí (574)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.