Zeměměřický úřad

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Služba zpřístupnění map, Zeměpisné názvy, Správní jednotky, Krajinný pokryv, Budovy, Využití území, katastrální složka, měřítko 1:5000, měřítko 1:5 000, 5 000, 5000
Fees
none
Access constraints
https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html
Supported languages
cze
Data provider

Zeměměřický úřad (unverified)

Contact information:

Srovnal Pavel, Mgr.

Zeměměřický úřad

postal:
Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha, Česká republika

Email: 

Phone: +420 284 041 860

Service metadata

Ads by Google

Prohlížecí služba WMS-SM5V je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad vektorovými daty inovovaného produktu Státní mapy v měřítku 1:5 000. Na rozdíl od služby WMS-SM5, která poskytuje (z území celé ČR) pouze černobílý rastrový obraz katastrální složky původní SM 5 a není již nadále aktualizována, poskytuje tato nová služba barevná vektorová data nové formy SM 5, navíc s možností vypínání vrstev a dotazů na atributy. Vzhledem k tomu, že data jsou odvozována z digitální katastrální mapy, jsou značně aktuálnější, než data služby WMS-SM5, pokrývají však prozatím pouze 76 282,95 km2, což je 96,72 % rozlohy ČR. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Available map layers (134)

Body bodových polí (Body_bodovych_poli)

Bod polohového bodového pole (BP_Q_PBP)

Bod výškového bodového pole (BP_Q_VBP)

Bod tíhového bodového pole (BP_Q_TBP)

Výška bodu PBP (POPIS_PBP)

Hranice parcel (Hranice_parcel)

Hranice parcely (SM_HRANPARCELY)

Hranice parcely - okraj vodní plochy (SM_HRANPARCELYOVP)

Druhy pozemků a způsoby užití (Druhy_pozemku_a_zpusoby_uziti)

Chmelnice (SM_CHMELNICE)

Lesní pozemek (SM_LESNIPOZEMEK)

Orná půda (SM_ORNAPUDA)

Ostatní plocha (SM_OSTATNIPLOCHA)

Ostatní plocha - silnice, dálnice (SM_SILNICEDAL)

Ovocný sad (SM_OVOCNYSAD)

Trvalý travní porost (SM_TRAVNIPOROST)

Vinice (SM_VINICE)

Vodní plocha - koryto vodního toku (SM_VODNITOK)

Vodní plocha - vodní nádrž (SM_VODNINADRZ)

Vodní plocha - zamokřená plocha (SM_ZAMOKRPLOCHA)

Zahrada (SM_ZAHRADA)

Zastavěná plocha a nádvoří (SM_ZASTPLOCHNADV)

Symboly typů pozemků (Symboly_typu_pozemku)

Hřbitov (SM_STP_HRBITOV)

Chmelnice (SM_STP_CHMELNICE)

Lesní půda bez rozlišení porostu (SM_STP_LESPUDA)

Močál, bažina (SM_STP_MOCBAZ)

Neplodná půda (SM_STP_NEPLODP)

Orná půda (SM_STP_ORPUDA)

Park, okrasná zahrada (SM_STP_PARK)

Vodní nádrž, rybník (SM_STP_RYBNIK)

Ovocný sad (SM_STP_SAD)

Symbol vodního toku širšího nez 2 m (SM_STP_SVT)

Povrchová těžba nerostů a surovin (SM_STP_TEZBA)

Trvalý travní porost (SM_STP_TTP)

Vinice (SM_STP_VINICE)

Zahrada (SM_STP_ZAHRADA)

Stavby (Stavby)

Budovy (SM_BUDOVY)

Vodní dilo (SM_VODNIDILO)

Značka budovy (SM_ZNACKABUDOVY)

Značka vodního díla (SM_ZNACKA_VD)

Správní a katastrální hranice (Spravni_a_katastralni_hranice)

Hranice kat. území (GL_SH001_KU)

Hranice městské části (GL_SH001_MC)

Hranice obce (GL_SH001_OBEC)

Hranice okresu (GL_SH001_OKRES)

Hranice kraje (GL_SH001_KRAJ)

Hranice státní (GL_SH001_STAT)

Chráněná území (Chranena_uzemi)

Hranice chráněného území (SM_HRANCHU_P)

Hranice ochranného pásma (SM_HRANOCHRPAS_P)

Další prvky polohopisu (Dalsi_prvky_polohopisu)

Hranice - vnitřní kresba (SM_HRANVNIKRES)

Stožár elektrického vedení (GB_AT040)

Elektrické vedení (GL_AT030)

Osa železniční koleje (SM_OSAZELKOLEJE)

Most, propustek (SM_MOSTPROPUSTEK)

Most silniční (SM_MOSTYSILNICNI)

Most ostatní (SM_MOSTYOSTATNI)

Stožár vysílací, retranslační stanice (SM_STOZARVYSSTAN)

Symbol - kostel, kaple nebo motlitebna (SM_KOSTELKAPLE)

Symbol - ložisko slatin a rašelin (SM_LOZSLATRAS)

Symbol - nemovitá kulturní památka (SM_NEMKULTPAM)

Symbol - předmět malého rozsahu bez rozlišení (SM_PREDMALR)

Symbol - předmět malého rozsahu určený středem (SM_PREDMALRSTRED)

Symbol - synagoga (SM_SYNAGOGA)

Symbol vodního toku užšího nez 2 m (SM_SYMVODTOK)

Popis (Popis)

Město, obec (GN1)

Město, obec (bod) (BGN1)

Část města, obce (GN2)

Část města, obce (bod) (BGN2)

Místní část (GN3)

Místní část (bod) (BGN3)

Výrobní a těžební zařízení (GN4)

Výrobní a těžební zařízení (bod) (BGN4)

Ubytovací a stravovací zařízení (GN5)

Ubytovací a stravovací zařízení (bod) (BGN5)

Náboženské objekty (GN6)

Náboženské objekty (bod) (BGN6)

Hrady, zámky, tvrze (GN7)

Hrady, zámky, tvrze (bod) (BGN7)

Léčebná a lázeňská zařízení (GN8)

Léčebná a lázeňská zařízení (bod) (BGN8)

Sportovní zařízení (GN9)

Sportovní zařízení (bod) (BGN9)

Kulturní objekty a zařízení (GN10)

Kulturní objekty a zařízení (bod) (BGN10)

Hřbitovy, hrobky (GN11)

Hřbitovy, hrobky (bod) (BGN11)

Letiště (GN12)

Letiště (bod) (BGN12)

Vodní komunikace (GN13)

Vodní komunikace (bod) (BGN13)

Pozemní komunikace (GN14)

Pozemní komunikace (bod) (BGN14)

Telekomunikační zařízení (GN15)

Telekomunikační zařízení (bod) (BGN15)

Ostatní terénní tvary (GN16)

Ostatní terénní tvary (bod) (BGN16)

Rozsáhlé terénní tvary (GN17)

Rozsáhlé terénní tvary (bod) (BGN17)

Povrch, vegetace (GN18)

Povrch, vegetace (bod) (BGN18)

Řeky, velké vodní plochy (GN19)

Řeky, velké vodní plochy (bod) (BGN19)

Ostatní vodní toky a plochy (GN20)

Ostatní vodní toky a plochy (bod) (BGN20)

Ostatní objekty vodstva (GN21)

Ostatní objekty vodstva (bod) (BGN21)

Druhový název (bod) (GT_DRUHNAZ_B)

Druhový název (centroidy) (GT_DRUHNAZ_C)

Druhový název (linie) (GT_DRUHNAZ_L)

Druhový název (plocha) (GT_DRUHNAZ_P)

Název ulice (GT_ULICE)

Terénní tvary (Terenni_tvary)

Kótovaný bod (GB_CA030)

Skalní útvary (GP_DB160)

Rokle, výmol (GL_DB060)

Sesuv půdy, suť (GP_DB210)

Vstup do jeskyně (GB_DB030)

Osamělý balvan, skála (GB_DB161)

Skupina balvanů - bod (GB_DB162)

Skupina balvanů - linie (GL_DB162)

Stupeň, sráz (GL_DB090)

Vrstevnice (Vrstevnice)

Vrstevnice základní (VSK_VRST_HLAVNI)

Vrstevnice zdůrazněná (VSK_VRST_ZESILENA)

Vrstevnice doplňková (VSK_VRST_DOPLNKOVA)

Vrstevnice - popis (SM_POPVRSTV)

Ostatní vrstvy (Ostatni_vrstvy)

Území pokryté SM5 (SM_PREHLEDKA)

Maska (SM_MASKA)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.