Zeměměřický úřad

Prohlížecí služba WMS - SM 5 vektor

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Služba zpřístupnění map, Zeměpisné názvy, Správní jednotky, Krajinný pokryv, Budovy, Využití území, mapová služba, prohlížecí služba, WMS, mapa, státní mapové dílo, podkladová mapa, polohopis, hranice katastrálního území, geografické názvosloví, katastrální složka, názvosloví, měřítko 1:5000, měřítko 1:5 000, 5000, 5 000
Fees
none
Access constraints
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html
Supported languages
cze
Data provider

Zeměměřický úřad (unverified)

Contact information:

Srovnal Pavel, Mgr.

Zeměměřický úřad

postal:
Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha, Česká republika

Email: 

Phone: +420 284 041 860

Service metadata

Ads by Google

Prohlížecí služba WMS-SM5V je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad vektorovými daty inovovaného produktu Státní mapy 1:5 000. Na rozdíl od služby WMS-SM5, která poskytuje (z území celé ČR) pouze černobílý rastrový obraz původní SM 5, poskytuje tato nová služba barevná vektorová data nové formy SM 5, navíc s možností vypínání vrstev a dotazů na atributy. Vzhledem k tomu, že data jsou odvozována z digitální katastrální mapy, jsou značně aktuálnější, než data služby WMS-SM5, pokrývají však prozatím pouze 48 483,95 km2, což je asi 61,47% rozlohy ČR. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Available map layers (133)

Body bodových polí (Body_bodovych_poli)

Skupina Body bodových polí

Bod polohového bodového pole (BP_Q_PBP)

Vrstva Bod polohového bodového pole

Bod výškového bodového pole (BP_Q_VBP)

Vrstva Bod výškového bodového pole

Bod tíhového bodového pole (BP_Q_TBP)

Vrstva Bod tíhového bodového pole

Výška bodu PBP (POPIS_PBP)

Vrstva Výška bodu PBP

Hranice parcel (Hranice_parcel)

Skupina Hranice parcel

Hranice parcely (SM_HRANPARCELY)

Vrstva Hranice parcely

Hranice parcely - okraj vodní plochy (SM_HRANPARCELYOVP)

Vrstva Hranice parcely - okraj vodní plochy

Druhy pozemků a způsoby užití (Druhy_pozemku_a_zpusoby_uziti)

Vrstva Druhy pozemků a způsoby užití

Chmelnice (SM_CHMELNICE)

Vrstva Chmelnice

Lesní pozemek (SM_LESNIPOZEMEK)

Vrstva Lesní pozemek

Orná půda (SM_ORNAPUDA)

Vrstva Orná půda

Ostatní plocha (SM_OSTATNIPLOCHA)

Vrstva Ostatní plocha

Ostatní plocha - silnice, dálnice (SM_SILNICEDAL)

Vrstva Ostatní plocha - silnice, dálnice

Ovocný sad (SM_OVOCNYSAD)

Vrstva Ovocný sad

Trvalý travní porost (SM_TRAVNIPOROST)

Vrstva Trvalý travní porost

Vinice (SM_VINICE)

Vrstva Vinice

Vodní plocha - koryto vodního toku (SM_VODNITOK)

Vrstva Vodní plocha - koryto vodního toku

Vodní plocha - vodní nádrž (SM_VODNINADRZ)

Vrstva Vodní plocha - vodní nádrž

Vodní plocha - zamokřená plocha (SM_ZAMOKRPLOCHA)

Vrstva Vodní plocha - zamokřená plocha

Zahrada (SM_ZAHRADA)

Vrstva Zahrada

Zastavěná plocha a nádvoří (SM_ZASTPLOCHNADV)

Vrstva Zastavěná plocha a nádvoří

Symboly typů pozemků (Symboly_typu_pozemku)

Skupina Symboly typů pozemků

Hřbitov (SM_STP_HRBITOV)

Vrstva Hřbitov

Chmelnice (SM_STP_CHMELNICE)

Vrstva Chmelnice

Lesní půda bez rozlišení porostu (SM_STP_LESPUDA)

Vrstva Lesní půda bez rozlišení porostu

Močál, bažina (SM_STP_MOCBAZ)

Vrstva Močál, bažina

Neplodná půda (SM_STP_NEPLODP)

Vrstva Neplodná půda

Orná půda (SM_STP_ORPUDA)

Vrstva Orná půda

Park, okrasná zahrada (SM_STP_PARK)

Vrstva Park, okrasná zahrada

Vodní nádrž, rybník (SM_STP_RYBNIK)

Vrstva Vodní nádrž, rybník

Ovocný sad (SM_STP_SAD)

Vrstva Ovocný sad

Symbol vodního toku širšího nez 2 m (SM_STP_SVT)

Vrstva Symbol vodního toku širšího nez 2 m

Povrchová těžba nerostů a surovin (SM_STP_TEZBA)

Vrstva Povrchová těžba nerostů a surovin

Trvalý travní porost (SM_STP_TTP)

Vrstva Trvalý travní porost

Vinice (SM_STP_VINICE)

Vrstva Vinice

Zahrada (SM_STP_ZAHRADA)

Vrstva Zahrada

Stavby (Stavby)

Skupina Stavby

Budovy (SM_BUDOVY)

Vrstva Budovy

Vodní dilo (SM_VODNIDILO)

Vrstva Vodní dilo

Značka budovy (SM_ZNACKABUDOVY)

Vrstva Značka budovy

Značka vodního díla (SM_ZNACKA_VD)

Vrstva Značka vodního díla

Správní a katastrální hranice (Spravni_a_katastralni_hranice)

Skupina Správní a katastrální hranice

Hranice kat. území (GL_SH001_KU)

Vrstva Hranice kat. území

Hranice městské části (GL_SH001_MC)

Vrstva Hranice městské části

Hranice obce (GL_SH001_OBEC)

Vrstva Hranice obce

Hranice okresu (GL_SH001_OKRES)

Vrstva Hranice okresu

Hranice kraje (GL_SH001_KRAJ)

Vrstva Hranice kraje

Hranice státní (GL_SH001_STAT)

Vrstva Hranice státní

Chráněná území (Chranena_uzemi)

Skupina Chráněná území

Hranice chráněného území (SM_HRANCHU_P)

Vrstva Hranice chráněného území

Hranice ochranného pásma (SM_HRANOCHRPAS_P)

Vrstva Hranice ochranného pásma

Další prvky polohopisu (Dalsi_prvky_polohopisu)

Skupina Další prvky polohopisu

Hranice - vnitřní kresba (SM_HRANVNIKRES)

Vrstva Hranice - vnitřní kresba

Stožár elektrického vedení (GB_AT040)

Vrstva Stožár elektrického vedení

Elektrické vedení (GL_AT030)

Vrstva Elektrické vedení

Osa železniční koleje (SM_OSAZELKOLEJE)

Vrstva Osa železniční koleje

Most, propustek (SM_MOSTPROPUSTEK)

Vrstva Most, propustek

Most silniční (SM_MOSTYSILNICNI)

Vrstva Most silniční

Most ostatní (SM_MOSTYOSTATNI)

Vrstva Most ostatní

Stožár vysílací, retranslační stanice (SM_STOZARVYSSTAN)

Vrstva Stožár vysílací, retranslační stanice

Symbol - kostel, kaple nebo motlitebna (SM_KOSTELKAPLE)

Vrstva Symbol - kostel, kaple nebo motlitebna

Symbol - ložisko slatin a rašelin (SM_LOZSLATRAS)

Vrstva Symbol - ložisko slatin a rašelin

Symbol - nemovitá kulturní památka (SM_NEMKULTPAM)

Vrstva Symbol - nemovitá kulturní památka

Symbol - předmět malého rozsahu bez rozlišení (SM_PREDMALR)

Vrstva Symbol - předmět malého rozsahu bez rozlišení

Symbol - předmět malého rozsahu určený středem (SM_PREDMALRSTRED)

Vrstva Symbol - předmět malého rozsahu určený středem

Symbol - synagoga (SM_SYNAGOGA)

Vrstva Symbol - synagoga

Symbol vodního toku užšího nez 2 m (SM_SYMVODTOK)

Vrstva Symbol vodního toku užšího nez 2 m

Popis (Popis)

Skupina Popis

Město, obec (GN1)

Vrstva Město, obec

Město, obec (bod) (BGN1)

Vrstva Město, obec (bod)

ÄŚást města, obce (GN2)

Vrstva ÄŚást města, obce

ÄŚást města, obce (bod) (BGN2)

Vrstva ÄŚást města, obce (bod)

Místní část (GN3)

Vrstva Místní část

Místní část (bod) (BGN3)

Vrstva Místní část (bod)

Výrobní a těžební zařízení (GN4)

Vrstva Výrobní a těžební zařízení

Výrobní a těžební zařízení (bod) (BGN4)

Vrstva Výrobní a těžební zařízení (bod)

Ubytovací a stravovací zařízení (GN5)

Vrstva Ubytovací a stravovací zařízení

Ubytovací a stravovací zařízení (bod) (BGN5)

Vrstva Ubytovací a stravovací zařízení (bod)

Náboženské objekty (GN6)

Vrstva Náboženské objekty

Náboženské objekty (bod) (BGN6)

Vrstva Náboženské objekty (bod)

Hrady, zámky, tvrze (GN7)

Vrstva Hrady, zámky, tvrze

Hrady, zámky, tvrze (bod) (BGN7)

Vrstva Hrady, zámky, tvrze (bod)

Léčebná a lázeňská zařízení (GN8)

Vrstva Léčebná a lázeňská zařízení

Léčebná a lázeňská zařízení (bod) (BGN8)

Vrstva Léčebná a lázeňská zařízení (bod)

Sportovní zařízení (GN9)

Vrstva Sportovní zařízení

Sportovní zařízení (bod) (BGN9)

Vrstva Sportovní zařízení (bod)

Kulturní objekty a zařízení (GN10)

Vrstva Kulturní objekty a zařízení

Kulturní objekty a zařízení (bod) (BGN10)

Vrstva Kulturní objekty a zařízení (bod)

Hřbitovy, hrobky (GN11)

Vrstva Hřbitovy, hrobky

Hřbitovy, hrobky (bod) (BGN11)

Vrstva Hřbitovy, hrobky (bod)

Letiště (GN12)

Vrstva Letiště

Letiště (bod) (BGN12)

Vrstva Letiště (bod)

Vodní komunikace (GN13)

Vrstva Vodní komunikace

Vodní komunikace (bod) (BGN13)

Vrstva Vodní komunikace (bod)

Pozemní komunikace (GN14)

Vrstva Pozemní komunikace

Pozemní komunikace (bod) (BGN14)

Vrstva Pozemní komunikace (bod)

Telekomunikační zařízení (GN15)

Vrstva Telekomunikační zařízení

Telekomunikační zařízení (bod) (BGN15)

Vrstva Telekomunikační zařízení (bod)

Ostatní terénní tvary (GN16)

Vrstva Ostatní terénní tvary

Ostatní terénní tvary (bod) (BGN16)

Vrstva Ostatní terénní tvary (bod)

Rozsáhlé terénní tvary (GN17)

Vrstva Rozsáhlé terénní tvary

Rozsáhlé terénní tvary (bod) (BGN17)

Vrstva Rozsáhlé terénní tvary (bod)

Povrch, vegetace (GN18)

Vrstva Povrch, vegetace

Povrch, vegetace (bod) (BGN18)

Vrstva Povrch, vegetace (bod)

Řeky, velké vodní plochy (GN19)

Vrstva Řeky, velké vodní plochy

Řeky, velké vodní plochy (bod) (BGN19)

Vrstva Řeky, velké vodní plochy (bod)

Ostatní vodní toky a plochy (GN20)

Vrstva Ostatní vodní toky a plochy

Ostatní vodní toky a plochy (bod) (BGN20)

Vrstva Ostatní vodní toky a plochy (bod)

Ostatní objekty vodstva (GN21)

Vrstva Ostatní objekty vodstva

Ostatní objekty vodstva (bod) (BGN21)

Vrstva Ostatní objekty vodstva (bod)

Druhový název (bod) (GT_DRUHNAZ_B)

Vrstva Druhový název (bod)

Druhový název (centroidy) (GT_DRUHNAZ_C)

Vrstva Druhový název (centroidy)

Druhový název (plocha) (GT_DRUHNAZ_P)

Vrstva Druhový název (plocha)

Název ulice (GT_ULICE)

Vrstva Název ulice

Terénní tvary (Terenni_tvary)

Skupina Terénní tvary

KĂłtovaný bod (GB_CA030)

Vrstva KĂłtovaný bod

Skalní útvary (GP_DB160)

Vrstva Skalní útvary

Rokle, výmol (GL_DB060)

Vrstva Rokle, výmol

Sesuv půdy, suňĄ (GP_DB210)

Vrstva Sesuv půdy, suňĄ

Vstup do jeskyně (GB_DB030)

Vrstva Vstup do jeskyně

Osamělý balvan, skála (GB_DB161)

Vrstva Osamělý balvan, skála

balvanů - bod (GB_DB162)

Vrstva Skupina balvanů - bod

balvanů - linie (GL_DB162)

Vrstva Skupina balvanů - linie

Stupeň, sráz (GL_DB090)

Vrstva Stupeň, sráz

Vrstevnice (Vrstevnice)

Skupina Vrstevnice

Vrstevnice základní (VSK_VRST_HLAVNI)

Vrstva Vrstevnice základní

Vrstevnice zdůrazněná (VSK_VRST_ZESILENA)

Vrstva Vrstevnice zdůrazněná

Vrstevnice doplňková (VSK_VRST_DOPLNKOVA)

Vrstva Vrstevnice doplňková

Vrstevnice - popis (SM_POPVRSTV)

Vrstva Vrstevnice - popis

Ostatní vrstvy (Ostatni_vrstvy)

Skupina Ostatní vrstvy

Území pokryté SM5 (SM_PREHLEDKA)

Vrstva Území pokryté SM5

Maska (SM_MASKA)

Vrstva Maska

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.