Norges geologiske undersøkelse

Dybde50m Dybde50m Dybde50m
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, Mapserver, NGU, hav, sjø, fjord, kyst, havbunn, marin, marine grunnkart, sediment, sedimentasjon, bunnforhold, ankring, forankring, anringsforhold, bunnfellingsområder, gravbarhet, helning, bratt og flat havbunn, biotop, naturtype
Fees
none
Access constraints
Copyright Geological Survey of Norway 2011
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Norges geologiske undersøkelse (unverified)

Contact information:

Sverre Iversen

Norges geologiske undersøkelse

Postal address:
-, 7491 Trondheim, Norway

Email: 

Phone: + 47 73 90 40 00

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

MarineGrunnkartWMS

Available map layers (13)

MarineGrunnkartWMS (MarineGrunnkartWMS)

MarineGrunnkartWMS

Dybdeforhold (Dybdeforhold)

Alle skyggebatymetrikart: 50m-raster, 10m-raster, 2m-raster

Dybde 50m-grid (Dybde50m)

Skyggebatymetrikart som viser relieff på havbunnen sammen med dybdeindikasjon i blåskala. Kartet gir en visuell forståelse av terreng og relativ dybde, men faktiske dybdeverdier er ikke tilgjengelige på dette kartlag. Kun enkelte kystnære områder, hvor det foreligger dybdedata fra detaljert kartlegging, er representert.

Dybde 10m-grid (Dybde10m)

Skyggebatymetrikart som viser relieff på havbunnen sammen med dybdeindikasjon i blåskala. Kartet gir en visuell forståelse av terreng og relativ dybde, men faktiske dybdeverdier er ikke tilgjengelige på dette kartlag. Kun enkelte kystnære områder, hvor det foreligger dybdedata fra detaljert kartlegging, er representert.

Dybde 2m-grid (Dybde2m)

Skyggebatymetrikart som viser relieff på havbunnen sammen med dybdeindikasjon i blåskala. Kartet gir en visuell forståelse av terreng og relativ dybde, men faktiske dybdeverdier er ikke tilgjengelige på dette kartlag. Kun enkelte kystnære områder, hvor det foreligger dybdedata fra detaljert kartlegging, er representert.

Helning (Helning)

Helning i grader kalkulert på grunnlag av raster-dybdedata

Ankringsforhold (Ankringsforhold)

Ankrings- og forankringsforhold tolket på grunnlag av dybde og bunntype

Gravbarhet (Gravbarhet)

Kartlaget er basert på sedimentfordeling og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til den utgravde området.

Bunnfellingsområder (Bunnfellingsomrader)

Kartlaget er basert på sedimentfordeling og viser hvor fine sedimenter (leir og slam) tyder på rolige avsetningsforhold med lite strøm.

Naturtyper i Saltstraumen (Naturtyper_Saltstraumen)

Modellert fordeling av marine naturtyper i Saltstraumen marine verneområde, Bodø kommune. Modellering av naturtyper er basert på marine hovedtyper fra Naturtyper i Norge versjon 1.0 (NiN 1.0). NIVA har utført biologiske analyser og registrert naturtyper langs videolinjer innsamlet av NGU. Datasettene fra NGU og NIVA er så benyttet av NGU til å lage en romlig prediktiv modell av naturtypene i verneområdet. I tillegg til videoregistreringer av bunnfauna er dyp, bunnsedimenter (kornstørrelse) og oseanografiske variabler (bunnstrøm og bunntemperatur) brukt til å predikere de ulike naturtypenes romlige utstrekning.

Biotoper i Astafjord (Biotoper_Astafjord)

Biotoper i Astafjord. Ved hjelp av multivariate statistiske metoder og på grunnlag av detaljerte dybdedata, kornstørrelsesdata og info om bunnfauna er det modellert 12 biotopklasser på havbunnen i Astafjorden.

Helning over 30 grader (Helning_over_30)

Helning over 30 grader. Særdeles brate områder av sjøbunnen kalkulert på grunnlag av terrengmodell.

Marine grunnkart - datadekning (MG_Datadekning)

Marine grunnkart, datadekning

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.