Norges geologiske undersøkelse

NGU Radon og Alunskifer

Radon_aktsomhet Radon_aktsomhet Radon_aktsomhet
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Radon, Alunskifer
Fees
none
Access constraints
Copyright Norges geologiske undersøkelse 2011
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Norges geologiske undersøkelse (unverified)

Contact information:

Sverre Iversen

Norges geologiske undersøkelse

Postal address:
-, 7491 Trondheim, Norway

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

* RADON * Generelt: Undersøkelsen baserer seg på innemålinger av radon, måling av uran fra luften som kan gi en indikasjon på radonrike områder, lett gjennomtrengelige løsmasser som kan gi økt fare for høyt innendørs radonnivå selv ved lav bakgrunnsstråling og bergarter med antatt høye konsentrasjoner av radon, f. eks. Alunskifer. Dekning: området innenfor 'Radon - omriss' er kartlagt. Omrisset har et buffer fra linjen der verdier ikke er beregnet. Innenfor omrisset finnes ingen områder med lav aktsomhetsgrad. Datagrunnlaget: Beregning av aktsomhetsgraden baserer seg på eksisterende innemålinger, gammamålinger fra fly og helikopter, gjennomtrengelige løsmasser og bergartstype. Oppløsning: Ikke bedre enn 1:50.000 - dvs at tjenesten ikke kan brukes på enkelttomter eller mindre boligfelt. Kartet viser sannsynlighet for at det kan være eller vil bli et radonproblem og derfor er kartene mest interessant for styring av oppfølgingskartlegginger og utvikling av retningslinjer for ny boligbygging. Innemålinger: punktmålingene vises ikke i tjenesten, men de er tatt høyde for i analyseresultatet for området. Nye aktsomhetskart for radon basert på endrede tiltaksgrenser på 100 Bq/m3 forventes ferdigstilt i løpet av 2011. * ALUNSKIFER * Dekning: Østlandsområdet. Datagrunnlag og oppløsning: Sonene med alunskifer er hentet fra berggrunnskart i målestokk 1:250.000 Alunskiferen er ca 50 meter mektig og mange steder for tynn til å vises på kartet som egen sone. Den er slått sammen med bergarter som er yngre og eldre, dvs fra kambrium og undre del av ordovicium. Det betyr at kartet angir en sammensetning av alunskifer og andre nærliggende mindre radonfarlige bergartstyper. Høyt radonfarepotensiale i alunskifer gjør at hele sammensetningen får høy radonfare i klassifikasjonen.

Available map layers (5)

NGU Radon og Alunskifer (RadonWMS)

* RADON * Generelt: Undersøkelsen baserer seg på innemålinger av radon, måling av uran fra luften som kan gi en indikasjon på radonrike områder, lett gjennomtrengelige løsmasser som kan gi økt fare for høyt innendørs radonnivå selv ved lav bakgrunnsstråling og bergarter med antatt høye konsentrasjoner av radon, f. eks. Alunskifer. Dekning: området innenfor 'Radon - omriss' er kartlagt. Omrisset har et buffer fra linjen der verdier ikke er beregnet. Innenfor omrisset finnes ingen områder med lav aktsomhetsgrad. Datagrunnlaget: Beregning av aktsomhetsgraden baserer seg på eksisterende innemålinger, gammamålinger fra fly og helikopter, gjennomtrengelige løsmasser og bergartstype. Oppløsning: Ikke bedre enn 1:50.000 - dvs at tjenesten ikke kan brukes på enkelttomter eller mindre boligfelt. Kartet viser sannsynlighet for at det kan være eller vil bli et radonproblem og derfor er kartene mest interessant for styring av oppfølgingskartlegginger og utvikling av retningslinjer for ny boligbygging. Innemålinger: punktmålingene vises ikke i tjenesten, men de er tatt høyde for i analyseresultatet for området. Nye aktsomhetskart for radon basert på endrede tiltaksgrenser på 100 Bq/m3 forventes ferdigstilt i løpet av 2011. * ALUNSKIFER * Dekning: Østlandsområdet. Datagrunnlag og oppløsning: Sonene med alunskifer er hentet fra berggrunnskart i målestokk 1:250.000 Alunskiferen er ca 50 meter mektig og mange steder for tynn til å vises på kartet som egen sone. Den er slått sammen med bergarter som er yngre og eldre, dvs fra kambrium og undre del av ordovicium. Det betyr at kartet angir en sammensetning av alunskifer og andre nærliggende mindre radonfarlige bergartstyper. Høyt radonfarepotensiale i alunskifer gjør at hele sammensetningen får høy radonfare i klassifikasjonen.

Radon - aktsomhet (Radon_aktsomhet)

Radon - aktsomhet

Radon - oversikt (Radon_oversikt)

Radon - oversikt

Radon - omriss (Radon_omriss)

Radon - omriss

Alunskifer (Alunskifer)

Alunskifer

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.