http://services.rce.geovoorziening.nl/…

Web Map Tile Service - GeoWebCache

rce:NationalListedMonuments misc:UIKAW_Eindproduct_AlleTijdseries_AlleLegendas misc:Geodata_Subsidieverleningen_WindWaterdicht
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Tiling Service WMTS_1.0.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

http://services.rce.geovoorziening.nl/gwc/service/wmts (unverified)

Contact information:

GeoWebCache User

http://services.rce.geovoorziening.nl/gwc/service/wmts

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Available map layers (28)

Werelderfgoed (rce:WorldHeritage)

Deze dataset bevat de begrenzingen van het Nederlandse cultureel erfgoed dat vanwege haar uitzonderlijke universele waarde door het Werelderfgoed comité van UNESCO is geplaatst op de Werelderfgoedlijst. De begrenzingen zijn gebaseerd op de kaarten die destijds opgenomen waren in het nominatiedossier dat aan Unesco is aangeboden.

Uiterwaarden puntinformatie archeologie (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepunten)

Wederopbouwgebieden (wederopbouwgebieden:Wederopbouwgebieden)

UNESCOopenheidSvA_Forten (UNESCO_Werelderfgoed:UNESCOopenheidSvA_Forten)

UIKAV gebiedsindeling uiterwaarden (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWgebiedsindelinguiterwaarden)

UIKAW Archeologie en Cultuurhistorie (puntinformatie archeologie) (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepuntencompactelegenda)

HISTLAND (histland:HISTLAND)

Verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied (verwachtingskaart_uiterwaarden:Verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied AlleTijdsperiodes)

Archeologische Monumenten (rce:ArcheologicalMonuments)

De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) is in samenwerking met de verschillende provincies en gemeentelijk archeologen ontwikkeld. De kaart bevat een overzicht van archeologische terreinen in Nederland. De AMK is één van de bronnen om ruimtelijke plannen, zoals streek- en bestemmingsplannen, te kunnen opstellen, beoordelen en toetsen op hun gevolgen voor de archeologie. Een groot aantal provincies gebruikt de AMK ook als bron voor de ontwikkeling van digitale cultuurhistorische waardenkaarten. De terreinen zijn beoordeeld op de criteria kwaliteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde. Op grond van deze criteria zijn de terreinen ingedeeld in terreinen met archeologische waarde, hoge archeologische waarde en zeer hoge archeologische waarde. Onder deze laatste categorie vallen ook de wettelijk beschermde monumenten. De AMK vormt altijd een momentopname van de archeologische kennis over een provincie. Ieder jaar komen er nieuwe archeologische terreinen bij. Bestaande terreinen kunnen vervallen, groter of juist kleiner worden. Daarnaast kunnen ook buiten de terreinen die op de AMK staan, waardevolle archeologische resten liggen. De kaarten worden via een roulatiesysteem doorlopend herzien.

Geodata_Subsidieverleningen_Onderzoek (herbestemming:Geodata_Subsidieverleningen_Onderzoek)

Cultuurhistorisch GIS (CultGIS) - elementen (cultgis:cultgis_elementen)

UNESCOOpenheidNHW (UNESCO_Werelderfgoed:UNESCOOpenheidNHW)

Uiterwaarden vlakinformatie archeologie (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepolygonen)

arch_nl (ms:arch_nl)

IKAW3 Indicatieve kaart archeologische waarde (2008) (misc:rce_ikaw3_2008)

IKAW3 Indicatieve kaart archeologische waarde. (Archeologische verwachting, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 2008).

Geodata_Subsidieverleningen_WindWaterdicht (herbestemming:Geodata_Subsidieverleningen_WindWaterdicht)

Uiterwaarden IKAW basis (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepuntenuitgeklaptelegenda)

Uiterwaarden vlakinformatie cultuurhistorie (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWCultuurhistoriepolygonen)

UIKAW Nummering Catalogus uiterwaard-deelgebieden (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAVNummeringCatalogusuiterwaarddeelgebieden)

Uiterwaarden puntinformatie cultuurhistorie (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWCultuurhistoriepunten)

voc_wic_marine (ms:voc_wic_marine)

rws_dijkringlijnen_3_2 (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWDijkringlijnen)

Door Data_ICT Dienst (DID) van Rijkswaterstaat beheerde bestand met de lijnen van de Waterkeringen van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Mutaties kunnen bij de Waterdienst worden aangemeld waarna mutatie in bestand wordt verwerkt.

Rijksmonumenten (rce:NationalListedMonuments)

De gegevens in deze dataset zijn ontleend aan het Rijksmonumentenregister zoals beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en fysiek opgenomen in de Objecten Databank (ODB). In de dataset zijn gegevens opgenomen van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status. Als de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet is afgerond dan heeft het een voorbeschermde status.

UNESCOOpenheidBeemster (UNESCO_Werelderfgoed:UNESCOOpenheidBeemster)

UIKAW kmaanduidingen rivieren (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWkmaanduidingenrivieren)

Buitenplaatsen (buitenplaatsen:Buitenplaatsen)

UNESCOopenheidSvA_Vestingen (UNESCO_Werelderfgoed:UNESCOopenheidSvA_Vestingen)

UNESCOOverbouwingLimes (UNESCO_Werelderfgoed:UNESCOOverbouwingLimes)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.