Tuusulan kunta

Tuusulan paikkatietopalvelun WMS/WFS-rajapinta

ALU_Aikuissosiaalityoaluejako Opaskartta KAAV_yleiskaava_2040_ehdotus
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Tuusula
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Tuusulan kunta (unverified)

Contact information:

Tuusulan kunta

postal:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Tuusulan paikkatietopalvelun WMS- ja WFS-rajapinta

Available map layers (57)

Aikuissosiaalityön alueet (ALU_Aikuissosiaalityoaluejako)

Aikuissosiaalityön alueet Aluejako, jonka mukaan asiakkaat määräytyvät aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen sosiaalityöntekijöille. Sisältää toimipaikan ja muut yhteystiedot. Kuntalaisten sähköinen asiointi kotiosoitteen perusteella. Aluejakoaineisto. Aineisto päivittyy karttapalveluun kerran vuorokaudessa. Käyttöoikeudet Tuusulan kunnalla. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Heli Jahnukainen  

Alueelliset valmiuskeskukset (ml_alueelliset_valmiuskeskukset)

Väestönsuojelualueiden alueelliset valmiuskeskukset

Asemakaava-alueet (KAAV_asemakaava-alueet_PDF)

Asemakaava-alueet ja kaavamääräykset Asemakaavat alueina koko kunnan alueella, liitetty asemakaavamääräykset (pdf), jotka aukeavat kaava-aluetta klikkaamalla. Asemakaava-aluejakoa voidaan käyttää kaavamääräysten hakemiseen. Alueet päivttyvät karttapalveluun kerran vuorokaudessa ja määräykset kerran kuukaudessa.HUOM: kaavamääräyksissä olevat korkeuslukemat ovat alkuperäisessä korkeusjärjestelmässä. Ajantasa-asemakaavassa kaikki korkeudet on muunnettu N2000-korkeuksiksi. Käyttöoikeudet Tuusulan kunnalla. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Kaavoitus, Anneli Piipponen  

Asemakaava-alueiden ulkorajat (KAAV_Kaava_ulkorajat)

Asemakaava-alueiden ulkorajat Asemakaavoitettujen alueiden ulkorajat kunnan alueella. Tilastot ja tietojen haut kaava-alueilla vs. haja-asutusalueilla. Aluejakoaineisto. Päivittyy karttapalveluun kerran vuorokaudessa. Käyttöoikeudet Tuusulan kunnalla. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Kaavoitus, kaavoitusavustajat  

Hiihtoladut (Hiihtoladut)

https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=2290

HSL pysäkit (HSL_pysakit)

HSL pysäkkiaineisto kevät 2018. Jokaisesta pysäkistä pääsee klikkaamalla suoraan HSL Reittioppaaseen ja pysäkin ajantasaiseen aikataulunäyttöön. Aineisto päivitetään muutaman kerran vuodessa palveluun.

Ilmanlaadun mittaus (Ilmanlaadun_mittaus)

Ilmanlaadun mittaus Ilmanlaadun keräimet Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella. Lisätiedot: Anniina Helminen

Kaavarekisteri (Kaavarekisteri)

Kaavarekisteri Kaavarekisteri sisältää aluerajaukset ja kaavatiedot Tuusulan kuntarekisteristä ajantasa-asemakaavan käyttötarkoitusalueista. Rekisteri sisältää kaavayksiköittäin tietoja, mm. kaavayksikkötunnus, kaavan numero, rakennusoikeus, tehokkuus ja käyttötarkoitus. Lisätietoja: Tuusulan kunta, Kaavoitus  

Karttalehtijako 1km x 1km (ALU_Karttalehtijako)

Karttalehtijako Tuusulan GK25-karttalehtijako 1000m x 1000m ruuduissa. Aineisto on koordinaattitarkka. Käyttöoikeudet Tuusulan kunnalla. Pysyvä aineisto. 1000x1000 -ruudut nimetään NNNEEE, jossa NNN=pohjoiskoordinaatti kolmella numerolla kilometreinä (etu 6 milj. km. jätetään pois) ja EEE=itäkoordinaatti kolmella numerolla (etu 25 miljoonaa jätetään pois). Tiedustelut: Tuusulan kunta, Paikkatieto  

Kirjastoauton pysäkit (Kirjastoauton_pysakit)

Kotihoidon aluejako (Kotihoidon_aluejako_mylayers)

Kunnan omistamat alueet (Maaom_kunnan_maanom)

Tuusulan kunnan omistamat alueet Aineiston tarkkuus on viitteellinen. Tarkassa suunnittelussa ota aina yhteys aineiston ylläpitäjään. Kunta ei vastaa aineistossa olevista virheistä. Aineisto päivittyy palveluun n. 1 x vrk. Tiedustelut: Maankäyttö  

Kunnanosat (kunnanosat)

Kunnanosajako Vuonna 2012 päivitetty kunnanosajako sisältää aluerajauksen, nimen ja numeron. Käytetään mm. sitovan tonttijaon kortteleita numeroitaessa. Kunnanosajako on tehty myös Tuusulan tilastollisten aluejakojen perusteella, joten näiden aineistojen rajat yhtenevät. Aineisto on pysyvä. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Kaavoitus, kaavoitusavustajat  

Kunnan vuokraamat alueet (Maaom_vuokra_alueet)

Tuusulan kunnan vuokraaamat alueet Aineiston tarkkuus on viitteellinen. Tarkassa suunnittelussa ota aina yhteys aineiston ylläpitäjään. Kunta ei vastaa aineistossa olevista virheistä. Aineisto päivittyy palveluun n. 1 x vrk. Tiedustelut: Maankäyttö  

Luonnonmuistomerkit (Luonnonmuistomerkit)

Luonnonmuistomerkit Puita, puuryhmiä, siirtolohkareita ja muita luonnonmuodostumia voidaan rauhoittaa luonnonmuistomerkkeinä. Luonnonmuodostumia voidaan suojella muun muassa niiden kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen tai tieteellisen arvon vuoksi.Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmelu on kielletty. Rauhoittamisesta päättää se viranomainen, jonka alueella luonnonmuistomerkki sijaitsee. Yksityismaalla sijaitsevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää kunta maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella. Kunta voi myös lakkauttaa luonnonmuistomerkin rauhoituksen. Jos omistaja on hakenut rauhoituksen lakkauttamista, pyytää kunta asiasta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) lausunnon. Jos aloite rauhoituksen lakkauttamiseen on tullut ELY- keskukselta, kuullaan alueen omistajaa asiassa. Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Lisätietoja: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus  

Moporeitit (Moporeitit)

Mopoilu sallittu -reitit sekä mopoilu kielletty -reitit. Aineisto saattaa sisältää virheitä ja ei ole sijaintitarkkaa.

Neuvola-aluejako (ALU_Neuvola_alueet)

Neuvola-aluejako Aluejako, jonka mukaan asiakkaat määräytyvät kotiosoitteen perusteella neuvolan terveydenhoitajille. Sisältää toimipaikan ja muut yhteystiedot. Aineisto päivittyy palveluun kerran vuorokaudessa. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Terveyspalvelut  

Opaskartta (Opaskartta)

Opaskartta Tuusulan alueen yleistetty karttatuote, jossa erotettavissa muun muassa pelto- ja metsäalueet, vesistöt, tiestöä (moottori-, pää- ja yhdystiet), pyörätiet ja asuinalueet osoitteineen. Kartta ei ole mittatarkka, vaan tarkoitettu ainoastaan visuaaliseen tarkasteluun ja opastamiseen. Aineistoa ylläpidetään .tab-formaatissa ja ETRS-GK25 -tasokoordinaatistossa. Aineisto päivitetään palveluun noin neljä kertaa vuodessa. Opaskartta painatetaan noin neljän vuoden välein ja sitä voi ostaa Tuusulan kunnasta. Inspire-metatiedot Paikkatietohakemistossa Tiedustelut: Tuusulan kunta, Paikkatieto, Anne Rantanen  

Vireillä oleva osayleiskaava (KAAV_Osayleiskaava_alue_vireilla_uusi)

Vireillä oleva osayleiskaava Vireillä olevien osayleiskaavojen alueet. Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Tiedustelut: Kaavoitus  

Hyväksytty osayleiskaava (KAAV_Osayleiskaava_alue_hyvaksytty_internet)

Hyväksytty osayleiskaava Hyväksyttyjen osayleiskaavojen alueet. Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Tiedustelut: Kaavoitus  

Kumottu alue osayleiskaavassa (KAAV_Osayleiskaava_alue_kumottu_PDF)

Kumottujen osayleiskaavojen alueet. Alueesta klikkaamalla pääsee tarkastelemaan kaavamääräystä. Rykmentinpuiston osayleiskaavan itäiset asuinalueet (AP) sekä Tuusulan itäväylän länsipuolinen asuinalue (A-2) kumottiin korkeimman hallinto-oikeuden 13.10.2014 tekemällä päätöksellä. Kumotuilla alueilla on voimassa Hylan OYK (Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaava). Saat osayleiskaavojen rasterikartat näkyville viereisestä osayleiskaavavalikosta. Aineistoa päivitetään palveluun tarvittaessa. Lisätietoja: Tuusulan kunta, kaavoitus

Lainvoimainen osayleiskaava (KAAV_Osayleiskaava_alue_lainvoimainen_PDF)

Lainvoimaisten osayleiskaavojen alueet. Alueesta klikkaamalla pääsee tarkastelemaan kaavamääräystä. Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Lisätietoja: Tuusulan kunta, kaavoitus

Tuomala II osayleiskaava (Osayleiskaavat_Tuomala)

Tuomala II osayleiskaava Tuomalan osayleiskaavakartta. Tiedustelut: Kaavoitus  

Kellokosken osayleiskaava (Osayleiskaavat_Kellokoski)

Kellokosken osayleiskaava Kellokosken osayleiskaavakartta. Tiedustelut: Kaavoitus  

Jokelan osayleiskaava (Osayleiskaavat_Jokela)

Jokelan osayleiskaava Jokelan osayleiskaavakartta. Tiedustelut: Kaavoitus  

Osayleiskaavojen yhdistelmä (Osayleiskaavat)

Osayleiskaavat Tuusulan kunnan lainvoimaisten osayleiskaavojen kaavakarttayhdistelmä. Tiedustelut: Tuusulan kunnan kaavoitus  

Hyla OYK (Osayleiskaavat_HYLA)

Hyla OYK Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaavakartta. Tiedustelut: Kaavoitus  

Ruotsinkylä-Myllykylä OYK (Osayleiskaavat_Ruotsinkyla)

Ruotsinkylä-Myllykylä OYK Ruotsinkylä-Myllykylän osayleiskaavakartta Huom! Ruotsinkylä-Myllykylän osayleiskaavan Myllykyläntien läntiset osat on korvattu uudemmalla lainvoimaisella Ruotsinkylä-Myllykylä II osayleiskaavalla. Tiedustelut: Kaavoitus  

Ruotsinkylä-Myllykylä II OYK (Osayleiskaavat_Lahela)

Ruotsinkylä-Myllykylä II OYK Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaavakartta Tiedustelut: Kaavoitus  

Rykmentinpuisto (2035) (Osayleiskaavat_Rykmenttipuisto)

Rykmentinpuisto (2035) Rykmentinpuiston osayleiskaavakartta. Rykmentinpuiston osayleiskaavan itäiset asuinalueet (AP) sekä Tuusulan itäväylän länsipuolinen asuinalue (A-2) kumottiin korkeimman hallinto-oikeuden 13.10.2014 tekemällä päätöksellä. Kumotuilla alueilla on voimassa Hylan OYK (Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaava). Tiedustelut: Kaavoitus  

Sulan osayleiskaava (2032) (Osayleiskaavat_sula)

Sulan osayleiskaava (2032) Sulan alueen osayleiskaavakartta. Tiedustelut: Kaavoitus  

FOCUS-alue (2034) (Osayleiskaavat_Focus)

FOCUS-alue (2034) FOCUS-alueen osayleiskaavakartta. Tiedustelut: Kaavoitus  

Tuomala (2030) osayleiskaava (Osayleiskaavat_Tuomala_2030)

Tuomalan osayleiskaava 2030 Tuomalan osayleiskaava 2030. Tiedustelut: Kaavoitus  

Maantiekylän osayleiskaava (Osayleiskaavat_Maantiekyla)

Maantiekylän osayleiskaava Maantiekylän osayleiskaavakartta. Tiedustelut: Kaavoitus  

Linjamäki-Keravajokilaakso osayleiskaava (Osayleiskaavat_Linjamaki-Keravajokilaakso)

Linjamäki-Keravajokilaakson osayleiskaava Linjamäki-Keravajokilaakson osayleiskaavakartta. Tiedustelut: Kaavoitus  

Ruskela-Vanhakylä-Ritasjärvi osayleiskaava (Osayleiskaavat_2025_GT)

Ruskela-Vanhakylä-Ritasjärven osayleiskaava Ruskela-Vanhakylä-Ritasjärven osayleiskaava. Tiedustelut: Kaavoitus  

Nahkela-Siippoo-Rusutjärvi osayleiskaava (Osayleiskaavat_2026_GT)

Nahkela-Siippoo-Rusutjärven osayleiskaava Nahkela-Siippoo-Rusutjärven osayleiskaava. Tiedustelut: Kaavoitus  

Perheiden ja lastensuojelun sosiaalityö (ALU_Lastensuojelualueet)

Perheiden ja lastensuojelun sosiaalityö Aluejako, jonka mukaan asiakkaat määräytyvät kotiosoitteen perusteella perheiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja erityissosiaaliohjaajille. Sisältää toimipaikan ja muut yhteystiedot. Aineisto päivittyy palveluun kerran vuorokaudessa. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Heli Jahnukainen

Pienalueet (ALU_Pienalueet)

Pienalueet Tuusulan tilastollisen aluejaon pienalueet. Muita tilastollisia aluejakoja ovat suuralueet ja tilastoalueet. Tilastokeskus käyttää tilastoissaan näitä virallisia aluejakoja. Myös Facta kuntarekisterin tilasto-osiossa käytettävä aluejako. Aineisto on pysyvä. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Paikkatieto,Annalena Saarikivi  

Postinumeroalueet (Postinumeroalueet)

Postinumeroalueet Tuusulan kunnan alueen kattava postinumeroaluejako. Lisätietoja: Anne Rantanen  

Pyöräilyreitit (pyorailyreitit)

Pyöräilyreitit. Aineisto saattaa sisältää puutteita ja ei ole sijaintitarkkaa.

Rakennus- ja toimenpidekiellot (KAAV_Rakennuskieltoalueet)

Rakennus-ja toimenpidekieltoalueet Tuusulan kunnan rakennus- ja toimenpidekieltoalueet. Aluetta klikkaamalla aukeavat tarkemmat tiedot. Aineisto päivittyy palveluun kerran vuorokaudessa. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Kaavoitus, kaavoitusavustajat  

TJ Hyrylä (tonttijako)

TJ Jokela (tonttijako_joke)

TJ Kellokoski (tonttijako_kello)

Suunnittelualuejako (ALU_Suunnittelualuejako)

Suunnittelualuejako Tuusulan kunnan suunnittelun pohjana käytettävä aluejako perustuu kunnan virallisen tilastollisen aluejaon suuralueisiin. Hyrylän suuralue (5) on jaettu kuuteen osaan suunnittelualuejaossa. Aluejako on mm. Facta kuntarekisterin tilasto-osassa sekä Venni-väestöennusteessa käytettävissä aluejaoissa. Aineisto päivitetään palveluun tilastollisten aluejakojen muuttuessa. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Paikkatieto, Annalena Saarikivi  

Suunnittelutarvealue (KAAV_Suunnittelutarvealue)

Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealue on maankäyttö- ja rakennuslain mukanaan tuoma käsite, jonka avulla määritellään yksityiskohtaista maankäytön suunnittelua vaativat alueet. Maankäyttö- ja rakennuslain 16 § 1 momentissa on määrätty suunnittelutarvealueista, jota koskevia säännöksiä sovelletaan myös 16 § 2 momentissa mainittuun rakentamiseen. MRL:n 72 §:ssä säädetään suunnittelutarpeesta ranta- alueella. Tuusulassa kaikki asemakaava-alueen ulkopuolinen alue on suunnittelutarvealuetta. Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Lisätietoa aineistosta Lisätietoja: Tuusulan kunta, Kaavoitus  

Suuralueet (ALU_Suuralueet)

Suuralueet Tuusulan tilastollisen aluejaon suuralueet. Muita tilastollisia aluejakoja ovat pienalueet ja tilastoalueet. Tilastokeskus käyttää tilastoissaan näitä virallisia aluejakoja. Myös Facta kuntarekisterin tilasto-osiossa käytettävä aluejako. Aineisto on pysyvä. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Paikkatieto, Annalena Saarikivi  

Tilastoalueet (ALU_Tilastoalueet)

Tilastoalueet Tuusulan tilastollisen aluejaon tilastoalueet. Muita tilastollisia aluejakoja ovat suuralueet ja pienalueet. Tilastokeskus käyttää tilastoissaan näitä virallisia aluejakoja. Myös Facta kuntarekisterin tilasto-osiossa käytettävä aluejako. Aineisto on pysyvä. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Paikkatieto,Annalena Saarikivi  

Hulevesiviemäriverkosto (VESIH_Hulevesi)

Hulevesiviemäriverkosto Tuusulan vesihuoltoliikelaitos palvelee asiakkaitaan kunnan hyväksymillä toiminta-alueilla (vesijohto-, jätevesi- tai hulevesiverkosto). Vesihuoltolain mukaan kiinteistöjen, jotka sijaitsevat vesihuollon toiminta-alueella, tulee liittyä kyseiseen vesihuoltoverkostoon. Vesihuoltoverkostoon voi liittyä myös toiminta-alueiden ulkopuolelta. Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Lisätietoja: Tuusulan vesi, p. 09 8718 3577, vesihuoltolaitos@tuusula.fi  

Jätevesiviemäriverkosto (Jatevesiviemariverkosto)

Jätevesiviemäriverkosto Johtoverkostojen toiminta-alueet Tuusulan vesihuoltoliikelaitos palvelee asiakkaitaan kunnan hyväksymillä toiminta-alueilla (vesijohto-, jätevesi- tai hulevesiverkosto). Vesihuoltolain mukaan kiinteistöjen, jotka sijaitsevat vesihuollon toiminta-alueella, tulee liittyä kyseiseen vesihuoltoverkostoon. Vesihuoltoverkostoon voi liittyä myös toiminta-alueiden ulkopuolelta. Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Lisätietoja: Tuusulan vesi, p. 09 8718 3577, vesihuoltolaitos(a) tuusula.fi  

Vesijohtoverkosto (Vesijohtoverkosto)

Vesijohtoverkosto Johtoverkostojen toiminta-alueet Tuusulan vesihuoltoliikelaitos palvelee asiakkaitaan kunnan hyväksymillä toiminta-alueilla (vesijohto-, jätevesi- tai hulevesiverkosto). Vesihuoltolain mukaan kiinteistöjen, jotka sijaitsevat vesihuollon toiminta-alueella, tulee liittyä kyseiseen vesihuoltoverkostoon. Vesihuoltoverkostoon voi liittyä myös toiminta-alueiden ulkopuolelta. Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Lisätietoja: Tuusulan vesi, p. 09 8718 3577, vesihuoltolaitos(a) tuusula.fi  

Ulkoilureitit (Ulkoilureitit)

Ulkoilureitit Aineisto sisältää ulkoilureittitietoja Tuusulan kunnassa. Tuusulan kunnan ulkoilureitit Aineisto päivittyy palveluun tarvittaessa. Lisätietoja: Paikkatieto  

Viheralueiden kunnossapitoalueet (Viheralueiden_kunnossapito)

Hoitoluokitus Rakennetut viheralueet A1 edustusviheralueet: rakennetaan ja ylläpidetään erittäin korkeatasoisesti. Hoitotoimenpiteitä päivittäin, nurmikot pidetään 4-7 cm pituisina sekä pensas- ja kukkaistutukset moitteettomassa kunnossa. A2 käyttöviheralueet: hoidon tavoitteena on säilyttää alueet A2 käyttöviheralueet: hoidon tavoitteena on säilyttää alueet hyvässä ja siistissä kunnossa. Nurmikot pidetään 4-12 cm pituisina ja pensasalueet rikkaruohottomina. A3 käyttö- ja suojaviheralueet: hoidon tavoitteena on puistomaisen yleisilmeen säilyttäminen. Nurmikot pidetään 4-20 cm pituisina ja pensasalueet pääosin rikkaruohottomina Avoimet viheralueet B1 maisemapelto: hoidetaan maataloudessa käytetyin menetelmin B2 käyttöniitty: hoidetaan virkistyskäyttö huomioiden säilyttäen alueet avoimina ja hoidettuina. Heinä niitetään tai murskataan 2-4 kertaa kesässä. B3 maisemaniitty ja laidunalue: pidetään avoimena niittämällä 1-2 kertaa kesässä tai laiduntamalla B4 avoimet alueet ja näkymät: näkymät hoidetaan vesomalla ja murskaamalla parin vuoden välein B5 arvoniitty: hoito perustuu aina erilliseen kohdekohtaiseen hoitosuunnitelmaan Metsät C1 lähimetsä: 3-10 vuoden välein harvennushakkuu. Säilytetään metsän elinvoimaisuus ja monimuotoisuus. C2 ulkoilu- ja virkistysmetsä: hoidossa painottuu puuston elinvoimaisuuden lisäksi virkistyskäyttö- ja moninaiskäyttöominaisuuksien huomioonottaminen moninaiskäyttöominaisuuksien huomioonottaminen C3 suojametsä: hoidossa keskitytään puuston kerroksellisuuden ja suojausvaikutuksen säilyttämiseen C4 talousmetsä: hoidetaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja maisemalliset arvot huomioiden C5 arvometsä: hoito perustuu useimmiten kohdekohtaiseen hoitosuunnitelmaan. Rakennetut puistot Nurmikkona A2 ( pituus max 10-12 cm) hoidettavia alueita leikataan kerran viikossa , 16-18 kertaa/kesä Nurmikkona A3 (max 20 cm) hoidettavia alueita leikataan kerran parissa viikossa, 8-9 kertaa/kesä Niittynä B2 (max 40-50 cm) hoidettavia vain 2-3 kertaa/kesä Niittynä B2 (max 40-50 cm) hoidettavia vain 2-3 kertaa/kesä Yhteydenotot: Tuusulan kunta, Riitta Kalliokoski, Ismo Autere

Väestönsuojelualuejako (ml_vaestonsuojelualueet)

Väestönsuojelualueet Väestönsuojelun suunnittelun aluejako. Alueellisten valmiuskeskusten tehtävät pohjautuvat kunnan riskianalyysin, kunnan elintärkeiden palvelujen tuottamiseen sekä pelastusviranomaisten tarpeisiin. AVK:t osallistuvat osaltaan alueensa tilannekuvan muodostamiseen, sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen ja mahdollistavat mm. lääkintä-, muonitus- ja huoltoyksikön toiminnan alueellisen valmiuskeskuksen tiloissa tai sen välittömässä läheisyydessä. Alueellisten valmiuskeskusten välittömään läheisyyteen voidaan perustaa esimerkiksi vedenjakelupisteitä tms.

Yleiskaava 2040 ehdotus (KAAV_yleiskaava_2040_ehdotus)

Yleiskaava 2040 ehdotus Yleiskaava 2040 ehdotus (13.2.2019) Aineisto päivitetään palveluun tarvittaessa. Lisätietoja: yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström, henna.lindstrom(a)tuusula.fi  

Äänestysaluejako (ml_aanestysalueet)

Äänestysaluejako Äänestysalueet Tuusulan kunnan alueella. Kunnanvaltuusto päättää tarvittaessa vuosittain huhtikuussa äänestysaluejaosta. Päätös on voimassa niissä vaaleissa, jotka toimitetaan seuraavan lokakuun 15. päivänä - sitä seuraavan vuoden lokakuun 14. päivänä. Kunta on yhtenä äänestysalueena tai se on jaettu useampaan äänestysalueeseen. Jokaisella äänestysalueella on vaalipäivän äänestyspaikka. Väestötietojärjestelmään rekisteröidään jokaiselle rakennukselle äänestysalue. Kunnat ilmoittavat tiedot maistraateille viimeistään huhtikuun lopussa. Rakennustietojen avulla äänioikeutetut merkitään äänioikeutetuiksi oikeaan äänestysalueeseen. Aineisto päivitetään palveluun aluejaon muuttuessa. Tiedustelut: Tuusulan kunta, Paikkatieto, Annalena Saarikivi  

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.