Suomen metsakeskus

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Suomen metsakeskus (unverified)

Contact information:

Marko Keisala

Suomen metsakeskus

15111 LAHTI, Finland

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Suomen metsäkeskuksen tekemiä WFS-palveluita. WFS-tasoilla on saatavilla avoimen metsätiedon aineistoja.

Available map layers (4)

Kaltevuus, % (Vesiensuojelu:virtausmalli_kaltevuus)

Uoman kaltevuustietoa voidaan käyttää apuna määriteltäessä esimerkiksi kaivukatkojen ja pohjapatojen tarvetta sekä niiden paikkoja.

Valuma-alueet, kolmas jakovaihe (Vesiensuojelu:virtausmalli_kattavuus)

Kolmannen jakovaiheen valuma-alueet. Alueet joille ei vielä ole laskettu virtausmallia on teemoitetttu sinisellä täyttövärillä.

Yläpuolinen valuma-alue, ha (Vesiensuojelu:virtausmalli_ala)

Mallin laskemaa tietoa yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta voidaan käyttää apuna vesiensuojelurakenteiden mitoituksessa. Aineisto on laskettu kolmannen jakovaiheen valumaaluejaon perusteella jokaiselle valuma-alueelle erikseen. Yksittäistä tulosta ei voida siten käyttää esimerkiksi vesimuodostuman osalta, jonka valuma-alue koostuu useammasta kolmannen jakovaiheen alueesta.

Virtausnopeus, cm/sek (Vesiensuojelu:virtausmalli_nopeus)

Uoman laskennallinen virtausnopeus, cm/sek

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.