Gemeente Zaanstad Publiek

Gemeente Zaanstad Publiek WMS

ATLAS geo:BAG geo:adressen
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER, ZAANSTAD
Fees
Geen
Access constraints
Geen
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Gemeente Zaanstad Publiek (unverified)

Contact information:

Geo Informatie

Gemeente Zaanstad Publiek

Stadhuisplein 100, Zaandam,

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Publieke WMS service van gemeente Zaanstad

Available map layers (221)

BAG geometrie (geo:BAG)

Layer-Group type layer: geo:BAG

onderlegger_brt (brt_2018)

Layer-Group type layer: brt_2018

onderlegger_brt_zwart_wit (brt_2018_zw)

Layer-Group type layer: brt_2018_zw

cbs_buurtindeling (cbs_buurtindeling)

Buurtindeling van Zaanstad. Gegevens afkomstig van het CBS

cbs_gemeentegrenzen_2016 (cbs_gemeentegrenzen_2016)

Gemeentegrens gemeente Zaanstad en omliggende gemeente 2016

cbs_wijkindeling (cbs_wijkindeling)

Wijkindeling gemeente Zaanstad 2016

geo:lood_project_200m (geo:lood_project_200m)

Layer-Group type layer: geo:lood_project_200m

Projecten Openbare Ruimte (MIP) (geo:Projecten_Openbare_Ruimte_(MIP))

Gegevens over de start van projecten binnen de gemeente Zaanstad, opdrachtgever, uitvoering en projectleider

Vestigingenregister 2017 (geo:Vestigingenregister_2017)

Het Vestigingenregister van de gemeente Zaanstad. In dit register zijn gegevens opgenomen van en over alle vestigingen van bedrijven, organisaties en instellingen in de gemeente.

Straatmeubilair - Afvalbakken (geo:afvalbakken)

Overzicht kleine afvalbakken voor verzamelen zwerfafval

Afvalbakken nieuw (geo:afvalbakken-nieuw)

Afvalbakken, bijgehouden vanuit Cogo

Afvalbakken (geo:afvalbakken_OUD)

Overzicht kleine afvalbakken voor verzamelen zwerfafval

afvalbakken_legen_insp (geo:afvalbakken_legen_insp)

Afvalcontainers (geo:afvalcontainers)

In het openbaar gebied staan diverse afvalcontainers. Cocons, bovengrondse containers en ondergrondse containers. De containers zijn bedoeld voor burgers om huishoudelijk afval in te deponeren. De containers zijn geschikt voor de fracties restafval, glas, papier en karton, plastic+ of textiel.

afvalcontainers_lite (geo:afvalcontainers_lite)

Zaanstad_5m (geo:ahn2_hillshade_5m)

Alcoholvrije zone (geo:alcoholvrije_zone)

Het aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening vast te stellen, inhoudende het aanwijzen van de locaties in Zaanstad, zoals nader aangeduid bij de bij dit besluit behorende bijlagen, als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholische drank bij zich te hebben.

Electromagnetisch veld antenne installaties (geo:antenneregister)

Het Antenneregister geeft een overzicht van antenne-installaties in Nederland. Zo kunt u zien waar in uw omgeving antennes staan en wat voor antennes dit zijn. In het Antenneregister staan vrijwel alle vast opgestelde antenne-installaties met een zendvermogen groter dan 10 decibel Watt (dBW). Ook de antennes van radiozendamateurs zijn in het register opgenomen.

Beeld archief (geo:archief)

Voorbeeld voor het visueel zoeken naar historische afbeeldingen via de ZaanAtlas.

BAG nummeraanduiding (geo:bag_adressen_alles)

Met het begrip Nummeraanduidingen wordt het samenstel van huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging bedoeld. Een Nummeraanduiding bestaat als hiertoe door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig een besluit is genomen. Een Nummeraanduiding heeft altijd betrekking op een enkel adresseerbaar object en komt in essentie overeen met de reeds bekende "huisnummers". Nummeraanduidingen kunnen alleen worden toegekend aan als zodanig aangewezen adresseerbare objecttypen: Verblijfsobjecten, Standplaatsen en Ligplaatsen.

BAG panden (geo:bag_gebouw)

Panden binnen de BAG. Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

BAG bouwjaren (geo:bag_gebouw_bouwjaar)

Panden binnen de BAG met weergave van de bouwjaren. Zowel panden met verblijfsobjecten als zonder verblijfsobjecten.

BAG ligplaatsen (geo:bag_ligplaats)

Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.

BAG standplaatsen (geo:bag_standplaats)

Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.

BAG verblijfsobjecten (geo:bag_verblijfsobject)

Een verblijfsobject is de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

Postcode 4 posities (geo:bag_verblijfsobject_pc4)

BAG verblijfsobjecten geaggregeerd op postcode 4 niveau.

Postcode 6 posities (geo:bag_verblijfsobject_pc6)

BAG verblijfsobjecten geaggregeerd op postcode 6 niveau.

Kwaliteit - Beeldkwaliteit wegen en groen (geo:beeldkwaliteit_wegvakonderdelen)

Kaart om te monitoren of de beoogde kwaliteitsniveaus daadwerkelijk worden gerealiseerd. Dit is gemeten via een z.g.n.beeldkwaliteitsmeting.

Begraafplaatsen (geo:begraven_graven)

Registratie van begraafplaatsen en crematoria.

begraven_overledenen (geo:begraven_overledenen)

Riool - Riool leidingen (geo:beheer_riool)

De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Een riolering of rioolstelsel is een systeem van buizen (riolen), putten en pompen dat in steden en dorpen ondergronds is aangelegd. Het is bedoeld om het afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af te voeren.

Bevolkingsdichtheid (geo:bevolkingsdichtheid)

Bevolkingsdichtheid geeft de verhouding aan tussen het aantal inwoners en de oppervlakte van een bepaald topografisch gebied. De bevolkingsdichtheid is uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.

bgt_huisnummers (geo:bgt_huisnummers)

bkk_2001_bodemopbouw (geo:bkk_2001_bodemopbouw)

BKK 2001 Historische ontwikkeling (geo:bkk_2001_hist_onwikkeling)

Kaart met globale historische ontwikkeling van de bebouwing in Zaanstad.

BKK 2013-2017 Functieklassen (geo:bkk_2013_functieklassen)

De BKK Functieklassenkaart beschrijft de kwaliteit die aansluit bij de (hoofd)functie van een gebied: AW2000 (landbouw, natuur, volkstuinen), Wonen (wonen met tuin, groen met natuurwaarden, kinderspeelplaatsen) en Industrie (ander groen, infrastructuur en industrie) . Als de huidige bodemkwaliteit (Bijv. volgens de BKK) beter is dan de functie vereist, is bij aanbrengen van grond deze betere kwaliteit vereist. Zie voor deze dubbele toetsing de toepassingskaart. Alle wegen binnen de diverse functies hebben de functie industrie. Dit wordt niet als zodanig op de kaart weergegeven. De kaart is een bijlage van de Nota bodembeheer, die u kunt vinden op www.zaanstad.nl trefwoord grondverzet. Deze kaart bevat een ambtelijke wijziging ten opzichte van de versie die door de Raad is vastgesteld. Het deel dat binnen de gemeente Wormerland ligt is verwijderd.

BKK 2013-2017 Ontgravingskaart bovengrond (geo:bkk_2013_grondverzet_bovengrond)

De Ontgravingskaart Bovengrond beschrijft de gemiddelde kwaliteit van de bovenste halve meter van onverdachte locaties. De kaart is een bijlage van de Nota bodembeheer, die u kunt vinden op www.zaanstad.nl trefwoord grondverzet.

BKK 2013-2017 Ontgravingskaart ondergrond (geo:bkk_2013_grondverzet_ondergrond)

De BodemKwaliteitsKaart Ondergrond beschrijft de gemiddelde kwaliteit van de bodemlaag van 0,5 tot 2,0 meter van onverdachte locaties. De kaart is een bijlage van de Nota bodembeheer, die u kunt vinden op www.zaanstad.nl trefwoord grondverzet.

BKK 2013-2017 Toepassing (geo:bkk_2013_toepassing)

De toepassingskaart van de BodemKwaliteitsKaarten laat zien welke kwaliteit bij toepassen of aanbrengen van grond vereist is op basis van een dubbele toetsing. De toepassingskaart gaat uit van toepassing in of op de bovengrond. De kaart is een bijlage van de Nota bodembeheer, die u kunt vinden op www.zaanstad.nl trefwoord grondverzet. Deze kaart bevat een ambtelijke wijziging ten opzichte van de versie die door de Raad is vastgesteld. Het deel dat binnen de gemeente Wormerland ligt is verwijderd.

BKK 2013-2017 Zoneringen bovengrond (geo:bkk_2013_zonering_bovengrond)

De zoneringskaart bovengrond geeft weer de zones waar de gemiddelde kwaliteit van de bovenste halve meter gelijkwaardig is. De kaart is een bijlage van de Nota bodembeheer, die u kunt vinden op www.zaanstad.nl trefwoord grondverzet.

Blipverts (geo:blipverts)

De locaties van de 27 blipverts, inzamelstations voor kleine electronische apparaten

Bodembeschermingsgebieden (provincie) (geo:bodem_beschermingsgebieden)

Kaartlaag met bodembeschermingsgebieden die zijn vastgesteld door de provincie.

Bodem boringen (geo:bodem_boringen)

Kaartlaag met boringen die zijn uitgevoerd in een bodemonderzoek. Ook vindt u hier per boring de uitgevoerde analyses met resultaat. Niet alle boringen zijn geanalyseerd. Het kan ook voorkomen dat er geen analyseresultaten zijn. Indien er alleen analyses aanwezig zijn van Koper, lood en PAK. Dan zijn er mogelijk meer analyses aanwezig. Indien lood hoger is dan 370 wordt U geadviseerd om contact met vervuilde grond tegen te gaan. Informatie over te nemen maatregelen vindt u op www.zaanstad.nl https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=1118&mNch=3536843

Contactpersonen bodem (geo:bodem_contactpersonen)

Kaartlaag met de contactpersonen voor bodemkwaliteit. Per gebied zijn er twee contactpersonen: één in de rol van bevoegd gezag/toetsing meldingen en beschikkingen en de andere voor uitvoeringstaken.

Bodem contouren (geo:bodem_geval_contouren)

Kaartlaag met alle bodemcontouren waar een besluit over is genomen in het kader van de Wet Bodembescherming. Het betreft verontreinigingscontouren, saneringscontouren , nazorgcontouren en restverontreinigingscontouren (na sanering). Ook zijn een aantal grootschalige ophogingsprojecten hierin opgenomen. Verder vindt u hier welke besluiten er zijn genomen en eventueel de bijbehorende links naar de besluiten. Deze werken nu nog alleen intern.

Bodem lokaties (geo:bodem_lokaties)

Kaartlaag met alle locaties waar bodeminformatie aanwezig is. Varierend van verdachte activiteiten, uitgevoerde bodemonderzoeken of bodemsaneringen. De informatie geeft de status van de locatie weer met betrekking tot bodemverontreiniging op basis van de bij de gemeente aanwezige informatie van bodemonderzoeken. Verder vindt u hier links naar eventueel aanwezige bodemdossiers. Deze werken nu nog alleen intern.

Bodem onderzoeken (geo:bodem_projecten)

Kaartlaag met bodemonderzoeken die aanwezig zijn het bodeminformatiesysteem van de gemeente Zaanstad. Tevens kunt u hier de bijbehorende boringen tellen. (indien ingetekend). Ook vindt u hier links naar het bodemonderzoek. Deze werken nu nog alleen intern.

bouwen_op_slappe_grond (geo:bouwen_op_slappe_grond)

BP Vigerende bestemmingsplannen (geo:bp_vig)

Vigerende bestemmingsplannen met een koppeling naar de analoge, dus nog niet digitaal aangemaakte bestemmingsplannen

brt_2018_gebouw-bag (geo:brt_2018_gebouw-bag)

brt_2018_gebouw-top10 (geo:brt_2018_gebouw-top10)

brt_2018_hoofdweg (geo:brt_2018_hoofdweg)

brt_2018_hoofdweg_zw (geo:brt_2018_hoofdweg_zw)

brt_2018_inrichtingselement (geo:brt_2018_inrichtingselement)

brt_2018_lokaleweg (geo:brt_2018_lokaleweg)

brt_2018_lokaleweg_zw (geo:brt_2018_lokaleweg_zw)

brt_2018_plaatsnaam (geo:brt_2018_plaatsnaam)

brt_2018_raster (geo:brt_2018_raster)

brt_2018_regionaleweg (geo:brt_2018_regionaleweg)

brt_2018_regionaleweg_zw (geo:brt_2018_regionaleweg_zw)

brt_2018_snelweg (geo:brt_2018_snelweg)

brt_2018_snelweg_zw (geo:brt_2018_snelweg_zw)

brt_2018_spoorbaandeel (geo:brt_2018_spoorbaandeel)

brt_2018_straat (geo:brt_2018_straat)

brt_2018_straat_zw (geo:brt_2018_straat_zw)

brt_2018_straatnamen (geo:brt_2018_straatnamen)

brt_2018_straatnamen_wit (geo:brt_2018_straatnamen_wit)

brt_2018_symbool (geo:brt_2018_symbool)

brt_2018_terreinvlak (geo:brt_2018_terreinvlak)

brt_2018_water (geo:brt_2018_water)

brt_2018_waterdeellijn (geo:brt_2018_waterdeellijn)

brt_2018_wegdeellijn (geo:brt_2018_wegdeellijn)

Buurthuizen (geo:buurthuizen)

Overzicht van alle buurthuizen in de gemeente Zaanstad

Uniformele buurtindeling Zaanstad 2013 (geo:cbs_buurt_huidig)

De buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten in Zaanstad met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. Uniforme, landelijk gehanteerde methode om gemeentelijk grondgebied in te delen in buurten.

cbs_buurten_2016 (geo:cbs_buurten_2016)

CBS Buurtindeling 2017 (geo:cbs_buurten_2017)

Dataset van het CBS buurtindeling Zaanstad met data o.a. Aantal inwoners en oppervlakte

cbs_buurtnaam (geo:cbs_buurtnaam)

cbs_gemeentegrens (geo:cbs_gemeentegrens)

De grens van de gemeente Zaanstad die de voormalige gemeenten Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam geheel of gedeeltelijk beslaat. Herindeling heeft plaats gevonden per 01-01-1974. Grenswijziging heeft voor het laatst plaats gevonden op 18-06-1992.

Gemeentegrens Zaanstad (geo:cbs_gemeentegrens_huidig)

De grens van de gemeente Zaanstad die de voormalige gemeenten Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam geheel of gedeeltelijk beslaat. Herindeling heeft plaats gevonden per 01-01-1974. Grenswijziging heeft voor het laatst plaats gevonden op 18-06-1992.

cbs_gemeenten2016 (geo:cbs_gemeenten2016)

cbs_gemeentenaam (geo:cbs_gemeentenaam)

Uniforme wijkindeling Zaanstad 2013 (geo:cbs_wijk_huidig)

De wijkkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de wijken in Zaanstad met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. Uniforme, landelijk gehanteerde methode om gemeentelijk grondgebied in te delen in wijken.

cbs_wijken_2016 (geo:cbs_wijken_2016)

CBS-Wijkindeling 2017 (geo:cbs_wijken_2017)

Dataset van het CBS. Wijkindeling van 2017 met gegevens over inwoneraantal en oppervlak

cbs_wijknamen (geo:cbs_wijknamen)

Vervoer - Bushalte locaties (Halte data beheer) (geo:centraal_halte_bestand)

In het Centraal Halte Bestand, ontwikkelt door CROW-NDOV werken vervoerders, ov-autoriteiten en wegbeheerders samen aan het up tot date houden van haltedata. Van hieruit word een export gemaakt.

CHW Historisch Geografische Kaart (Publiek) (geo:chw_historischgeografischpubliek)

De Historisch-Geografische kaart toont belangrijke elementen in het landschap zoals dijken, sloten, wegen, dorpslinten, enz. Deze kaart maakt deel uit van de Cultuur-Historische Waardenkaart (CHW)

Cogo IBT prijsvraag (geo:cogo_prijsvraag)

IBT prijsvraag. Via deze kaartlaag kun je kans maken op een mooie fles wijn. Voer de mooiste of lelijkste plek van Zaanstad in met een foto via Cogo.

Cogo punten demo (geo:cogo_punten2)

Demo kaartlaag waar lokaties kunnen worden gemuteerd via de mobiele app 'Cogo data collection'. Cogo is een eenvoudige en gemakkelijke oplossing om geo-data te verzamelen, zonder kennis van GIS. Neem contact op met cluster geo, IBT, om toegang te krijgen tot deze kaartlaag via de app.

Woningcorporaties 2012 (geo:corporaties_2012)

Bezit van woningcorporaties die in Zaanstad actief zijn verdeeld per corporatie. De kaart is een momentopname van januari 2012

Woningcorporaties 2017 (geo:corporaties_2017)

Bezit van woningcorporaties die in Zaanstad actief zijn verdeeld per corporatie. De kaart is een momentopname van januari 2017

Bouwen op slappe grond - Dikte holoceen pakket (geo:dikte_holoceen_pakket)

Deze dataset betreft de diepteligging van het pleistocene pakket (waarop kan worden gefundeerd) t.o.v. het maaiveld in meters. Deze dataset vormt samen met drie andere datasets (betrouwbaarheid TNO-kaarten, zettingsgevoeligheid (slappe grond) en opbarsting damwand) de informatie om de geschiktheid van de ondergrond voor bouwen op slappe grond en ondergronds bouwen te bepalen en hoort bij het onderzoeksrapport "Geschiktheidskaarten van de ondergrond voor bouwen in Noord-Holland". Voor het vervaardigen van het bestand is gebruik gemaakt van alle binnen en net buiten Noord-Holland beschikbare boringen in de DINO-database van TNO, en kaarten van bodem- en geologische structuren.

Civiel - Doorrijhoogten viaducten (geo:doorrijhoogten_viaducten)

Doorrijhoogten viaducten

Drone no fly zones (geo:drone_no_fly_zones)

Deze kaart geldt voor recreatief vliegen met drones en is ter informatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De regels waaraan u zich moet houden (Wet luchtvaart (artikel 5.3) en Regeling modelvliegen) staan op: rijksoverheid.nl/drones. Enkele voorbeelden uit de regeling zijn: alleen bij daglicht en tot een maximale hoogte van 120 meter; niet boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing, wegen, spoorlijnen, industrie- en havengebieden; drones verlenen voorrang aan vliegtuigen, helikopters, zweeftoestellen, vrije ballonnen en luchtschepen; binnen laagvlieggebieden moet er iemand meekijken om u te waarschuwen voor luchtvaartuigen. In het algemeen geldt dat het verboden is op zodanige wijze aan het luchtverkeer deel te nemen dat daardoor personen of zaken in gevaar (kunnen) worden gebracht. Er kan altijd sprake zijn van tijdelijke verboden/beperkte gebieden in verband met bijvoorbeeld een evenement (zie "Temporary Airspace Restriction" op www.lvnl-ohd.nl). Voor ongecontroleerde luchthavens geldt dat vluchten binnen een afstand van 3 km zijn toegestaan, mits geen bezwaar bestaat bij de exploitant van de luchthaven. Ook kan sprake zijn van gebieden die tijdelijk en uitzonderlijk worden gebruikt voor de start en landing van luchtvaartuigen; vliegen binnen een afstand van 3 km is toegestaan mits er geen bezwaar is bij de exploitant van dat terrein.

Begrenzingen EHS (geo:ecologische_hoofdstructuur)

Deze kaartlaag, de Ecologische Verbindigszones van de Provincie Noord-Holland, vormt onderdeel van het bestand van de Begrenzingenkaart. Op 19 maart 2013 heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten deze kaart op te nemen in de Verordening (PRVS), zaak en documentnummer 135178/160382. Deze kaart werd eerder vastgesteld als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2013. De Begrenzingenkaart bestaat uit 'EHS natuur', ‘EHS zoekgebied’, 'EHS grote wateren', ‘Natura 2000’ en de en de ‘Ecologische verbindingszones’. Doel van de EHS is het vormen van een samenhangend netwerk van natuurgebieden om zo de biodiversiteit te beschermen. De ‘Ecologische verbindingszones’ en ‘EHS zoekgebied’ zijn opgenomen in aparte kaartlagen. De Begrenzingenkaart vormt de basis voor de Beheertypenkaart.

Ecologische verbindingszones (geo:ecologische_verbindingszones)

Deze kaartlaag, de Ecologische Hoofdstructuur van de Provincie Noord-Holland, vormt onderdeel van het bestand van de Begrenzingenkaart. Op 19 maart 2013 heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten deze kaart op te nemen in de Verordening (PRVS), zaak en documentnummer 135178/160382. Deze kaart werd eerder vastgesteld als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2013. De Begrenzingenkaart bestaat uit 'EHS natuur', ‘EHS zoekgebied’, 'EHS grote wateren', ‘Natura 2000’ en de en de ‘Ecologische verbindingszones’. Doel van de EHS is het vormen van een samenhangend netwerk van natuurgebieden om zo de biodiversiteit te beschermen. De ‘Ecologische verbindingszones’ en ‘EHS zoekgebied’ zijn opgenomen in aparte kaartlagen. De Begrenzingenkaart vormt de basis voor de Beheertypenkaart.

Elektriciteitsverbruik (geo:electra)

Gemiddelde energieverbruik Kleinverbruiksdata over het jaar 2014 Het energieverbruik van kleine aansluitingen. Elektriciteit tot en met een capaciteit van 3x80 ampère. De gegevens zijn verwerkt op postcode niveau. Deze opendata wordt beschikbaar gesteld door de netbeheerder Liander. De gegevens zijn door de gemeente Zaanstad vertaald naar postcode en geven dus een gemiddelde aan.

Externe hulpdiensten (geo:externediensten)

Overzicht van externe hulpdiensten met locatie en adresgegevens

Fietsenstallingen centrum Zaanstad (geo:fietsenstallingen)

Lokatie van de fietsenstallingen in het centrum van Zaanstad.

Fietsnetwerk (geo:fietspaden)

Overzicht van het primaire, hoofd- en regionale fietsnetwerk in Zaanstad

Onderzoeksgebieden funderingsherstel (geo:fund_onderzoeksgebieden)

De onderzoeksgebieden zijn door het college aangewezen.De volgende criteria hebben een rol gespeeld bij het aanwijzen van de onderzoeksgebieden: Bouwjaar van de woningen, Eigendom van de woningen, Grootte van de bouwkundige eenheden, Meldingen van burgers over de bouwkundige staat van de woningen, Geografische spreiding Zaanstad, Ontwikkelingen binnen Zaanstad. Belangrijk om te weten: indien een woning niet is onderzocht, wil dat niet zeggen dat er geen sprake is van een mogelijk funderingsprobleem.

Panden funderingsherstel (geo:fund_panden)

In Zaanstad staan veel vooral vooroorlogse woningen op houten funderingspalen. Deze palen zijn kwetsbaar voor bacteriële aantasting, waardoor de fundering zijn draagkracht kan verliezen. Dan is funderingsherstel noodzakelijk.

Gasverbruik (geo:gas)

Gemiddelde energieverbruik Kleinverbruiksdata over het jaar 2014 Het energieverbruik van kleine aansluitingen. Gas tot en met een capaciteit van 40 m3/h De gegevens zijn verwerkt op postcode niveau. Deze opendata wordt beschikbaar gesteld door de netbeheerder Liander. De gegevens zijn door de gemeente Zaanstad vertaald naar postcode en geven dus een gemiddelde aan.

Dichtheid jongeren 12-18 (geo:gba_jongeren_12-18)

Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 12 tot 19 jaar, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.

Dichtheid kinderen 12- (geo:gba_jongeren_12min)

Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 12 jaar en jonger, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.

Dichtheid kinderen 19- (geo:gba_jongeren_19min)

Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 19 jaar en jonger, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.

Dichtheid ouderen 55+ (geo:gba_ouderen_55plus)

Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 55 jaar en ouder, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.

Dichtheid ouderen 65+ (geo:gba_ouderen_65plus)

Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 65 jaar en ouder, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.

Dichtheid ouderen 75+ (geo:gba_ouderen_75plus)

Geeft de ruimtelijke spreiding weer van een bepaalde leeftijdscategorie. In dit geval gaat het om de leeftijd 75 jaar en ouder, uitgedrukt in het aantal inwoners per hectare.

Omgevingslawaai wegverkeer etmaal (Lden) 2016 (geo:geluid_alle_wegen_lden_2016)

Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

Omgevingslawaai wegverkeer 's nachts 2016 (geo:geluid_alle_wegen_lnight_2016)

Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

Omgevingslawaai industrie etmaal (Lden) 2016 (geo:geluid_industrie_totaal_etmaal_2016)

Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

Omgevingslawaai industrie 's nachts 2016 (geo:geluid_industrie_totaal_nacht_2016)

Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

Omgevingslawaai luchtvaart etmaal (Lden) 2016 (geo:geluid_schiphol_lden_2016)

Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

Omgevingslawaai luchtvaart 's nachts L night 2016 (geo:geluid_schiphol_lnight_2016)

Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

Omgevingslawaai spoorwegverkeer etmaal (Lden) 2016 (geo:geluid_spoor_lden_2016)

Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

Omgevingslawaai spoorwegverkeer 's nachts 2016 (geo:geluid_spoor_lnight_2016)

Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

Geschiktheid Warmte Koude Opslag diep (geo:geschiktheid_warmte_koude_oplag_diep)

Geschiktheid voor WKO-toepassing. Het betreft geschiktheid voor het diepe watervoerende pakket.

Geschiktheid voor Warmte, Koude opslag ondiep (geo:geschiktheid_warmte_koude_oplag_ondiep)

Geschiktheid voor WKO-toepassing. Het betreft geschiktheid voor het ondiepe watervoerende pakket.

Strooiroutes (geo:gladheid_strooiroutes)

Voor het strooien van de hoofdwegen in Zaanstad zijn verschillende partijen verantwoordelijk, zoals de gemeente, de provincie en het Rijk. Het is niet mogelijk om alle wegen, fietspaden en stoepen in de hele gemeente te strooien. De gemeente heeft ervoor gekozen om zich bij het strooien te beperken tot de doorgaande wegen, zodat alle wijken in Zaanstad bereikbaar blijven.

Verkeer- Zandkisten (geo:gladheid_zandkisten)

Lokaties van zandkisten voor strooizout bij het strooien van de hoofdwegen in Zaanstad.

HBB2 Voormalige bedrijfsterreinen (geo:hbb2_voormalige_bedrijfsterreinen)

Kaartlaag met voormalige bedrijfsactiviteiten uit oa Hinderwetdossiers. De adressen uit de HW-dossiers zijn door middel van coordinaten op de kaart gezet. Historisch onderzoek moet uitwijzen of de activiteit inderdaad op deze locatie heeft plaatsgevonden.

HBB3 Dempingen (geo:hbb3_dempingen)

Kaartlaag met inventarisatie slootdempingen in het landelijk gebied en in gebieden ontstaan na 1960.

HBB3 Grens landelijk en na 1960 (geo:hbb3_grenzen)

Grens die gebruikt is bij het opstellen van de kaart met storten ophogingen en dempingen. Het geeft de grens aan van het buitengebied en gebieden die na 1960 zijn ontstaan.

HBB3 Storten ophogingen (geo:hbb3_ophogingen)

Kaartlaag met inventarisatie storten en ophogingen in het landelijk gebied en in gebieden ontstaan na 1960.

Asbestkansenkaart (geo:hbb_asbestkansenkaart)

De asbestkansenkaart bevat stortlocaties, dempingen, Weg erfverharding en woningbouw. De asbestkansenkaart is tot stand gekomen tijdens de inventarisatie van asbest in de bodem (vanuit de historie). De kaart geeft alle asbestverdachte locaties in Zaanstad weer. Dus de kans waar asbest aangetroffen zou kunnen worden. Tevens geeft de kaart weer waar kans is op toepassing van asbest in gebouwen. Bij de meest kansrijke locaties is de bovengrond inmiddels onderzocht. De kans in de ondergrond is echter nog steeds aanwezig.

Bodeminformatie Activiteiten (HO) (geo:hbb_bodem_activiteiten)

Kaartlaag met historische activiteiten die zijn aangetroffen in een uitgevoerd historisch onderzoek.

HBB Tanks (geo:hbb_tanks)

Kaartlaag met ondergrondse tanks. Tot stand gekomen naar aanleiding van de actie tankslag 1, 2 en 3.

HBB Tanks (geo:hbb_tanks_vw)

Kaartlaag met ondergrondse tanks. Tot stand gekomen naar aanleiding van de actie tankslag 1, 2 en 3.

Hittestress effect bomen (geo:hitte_dt_boom)

De kaarten met de afzonderlijke effecten (Hittestress effect groen, Hittestress effect bomen, Hittestress effect water en Hittestress effect verstedelijking) betreffen de onderliggende basis en vormen samen het inzicht in het totale effect van hittestress dat wordt gevat in de Hittestress kaart (situatie 2014). Zie ook de kaart ‘Hittestress situatie 2014’ voor meer toelichting. Het aandeel van ieder effect is bepaald door resultaten uit eigen metingen en uit metingen door de Wageningen Universiteit (WUR). Deze aanpak is gebaseerd op empirische relaties. De methodiek is gevalideerd in samenwerking met de WUR en TNO in de steden Eindhoven, Rotterdam en Groningen Het hittestressmodel geeft een voorspelling van de lokale luchttemperatuur op circa 1,5 m boven de grond rond 15:00 uur op een hete, zonnige middag tijdens een (fictieve) tropische dag (30 graden of meer). Hierbij is een zeer lichte wind uit het oosten aangehouden omdat een tropische dag vaak samengaat met een oostelijke landwind. Er is geen rekening gehouden met ontwikkelingen als afname van koeling doordat vegetatie mogelijk minder kan verdampen (bijv. als gevolg van watertekort of verdorring). De kaart toont de lokale temperatuur met een kwalitatieve schaal (van veel koeler tot veel warmer dan buiten de stad). Het geeft dus geen absolute temperaturen (iedere hittegolf is immers anders), maar wel een goede indicatie van de verschillen tussen straten en wijken.

Hittestress effect groen (geo:hitte_dt_groen)

De kaarten met de afzonderlijke effecten (Hittestress effect groen, Hittestress effect bomen, Hittestress effect water en Hittestress effect verstedelijking) betreffen de onderliggende basis en vormen samen het inzicht in het totale effect van hittestress dat wordt gevat in de Hittestress kaart (situatie 2014). Zie ook de kaart ‘Hittestress situatie 2014’ voor meer toelichting. Het aandeel van ieder effect is bepaald door resultaten uit eigen metingen en uit metingen door de Wageningen Universiteit (WUR). Deze aanpak is gebaseerd op empirische relaties. De methodiek is gevalideerd in samenwerking met de WUR en TNO in de steden Eindhoven, Rotterdam en Groningen Het hittestressmodel geeft een voorspelling van de lokale luchttemperatuur op circa 1,5 m boven de grond rond 15:00 uur op een hete, zonnige middag tijdens een (fictieve) tropische dag (30 graden of meer). Hierbij is een zeer lichte wind uit het oosten aangehouden omdat een tropische dag vaak samengaat met een oostelijke landwind. Er is geen rekening gehouden met ontwikkelingen als afname van koeling doordat vegetatie mogelijk minder kan verdampen (bijv. als gevolg van watertekort of verdorring). De kaart toont de lokale temperatuur met een kwalitatieve schaal (van veel koeler tot veel warmer dan buiten de stad). Het geeft dus geen absolute temperaturen (iedere hittegolf is immers anders), maar wel een goede indicatie van de verschillen tussen straten en wijken.

Hittestress (situatie 2014) (geo:hitte_dt_stress_tot2014)

Het hittestressmodel geeft een voorspelling van de lokale luchttemperatuur op circa 1,5 m boven de grond rond 15:00 uur op een hete, zonnige middag tijdens een (fictieve) tropische dag (30 graden of meer). Hierbij is een zeer lichte wind uit het oosten aangehouden omdat een tropische dag vaak samengaat met een oostelijke landwind. Er is geen rekening gehouden met ontwikkelingen als afname van koeling doordat vegetatie mogelijk minder kan verdampen (bijv. als gevolg van watertekort of verdorring). De kaart toont de lokale temperatuur met een kwalitatieve schaal (van veel koeler tot veel warmer dan buiten de stad). Het geeft dus geen absolute temperaturen (iedere hittegolf is immers anders), maar wel een goede indicatie van de verschillen tussen straten en wijken.

Hittestress (situatie 2050) (geo:hitte_dt_stress_tot2050)

Het hittestressmodel geeft een voorspelling van de lokale luchttemperatuur op circa 1,5 m boven de grond rond 15:00 uur op een hete, zonnige middag tijdens een (fictieve) tropische dag (30 graden of meer). Hierbij is een zeer lichte wind uit het oosten aangehouden omdat een tropische dag vaak samengaat met een oostelijke landwind. Er is geen rekening gehouden met ontwikkelingen als afname van koeling doordat vegetatie mogelijk minder kan verdampen (bijv. als gevolg van watertekort of verdorring). De kaarten van 2050 tonen de temperatuur ten opzichte van de temperatuur in 2014 (zie ook de kaart Hittestress situatie 2014). Daarbij is het uitgangspunt (op basis van het extreme klimaatscenario van het KNMI voor 2050) dat het in 2050 gemiddeld 2,1º warmer is dan in 2014. De kaart toont de lokale temperatuur met een kwalitatieve schaal (van veel koeler tot veel warmer dan buiten de stad). Het geeft dus geen absolute temperaturen (iedere hittegolf is immers anders), maar wel een goede indicatie van de verschillen tussen straten en wijken.

Hittestress effect verstedelijking (geo:hitte_dt_verstedelijking)

De kaarten met de afzonderlijke effecten (Hittestress effect groen, Hittestress effect bomen, Hittestress effect water en Hittestress effect verstedelijking) betreffen de onderliggende basis en vormen samen het inzicht in het totale effect van hittestress dat wordt gevat in de Hittestress kaart (situatie 2014). Zie ook de kaart ‘Hittestress situatie 2014’ voor meer toelichting. Het aandeel van ieder effect is bepaald door resultaten uit eigen metingen en uit metingen door de Wageningen Universiteit (WUR). Deze aanpak is gebaseerd op empirische relaties. De methodiek is gevalideerd in samenwerking met de WUR en TNO in de steden Eindhoven, Rotterdam en Groningen Het hittestressmodel geeft een voorspelling van de lokale luchttemperatuur op circa 1,5 m boven de grond rond 15:00 uur op een hete, zonnige middag tijdens een (fictieve) tropische dag (30 graden of meer). Hierbij is een zeer lichte wind uit het oosten aangehouden omdat een tropische dag vaak samengaat met een oostelijke landwind. Er is geen rekening gehouden met ontwikkelingen als afname van koeling doordat vegetatie mogelijk minder kan verdampen (bijv. als gevolg van watertekort of verdorring). De kaart toont de lokale temperatuur met een kwalitatieve schaal (van veel koeler tot veel warmer dan buiten de stad). Het geeft dus geen absolute temperaturen (iedere hittegolf is immers anders), maar wel een goede indicatie van de verschillen tussen straten en wijken.

Hittestress effect water (geo:hitte_dt_water)

De kaarten met de afzonderlijke effecten (Hittestress effect groen, Hittestress effect bomen, Hittestress effect water en Hittestress effect verstedelijking) betreffen de onderliggende basis en vormen samen het inzicht in het totale effect van hittestress dat wordt gevat in de Hittestress kaart (situatie 2014). Zie ook de kaart ‘Hittestress situatie 2014’ voor meer toelichting. Het aandeel van ieder effect is bepaald door resultaten uit eigen metingen en uit metingen door de Wageningen Universiteit (WUR). Deze aanpak is gebaseerd op empirische relaties. De methodiek is gevalideerd in samenwerking met de WUR en TNO in de steden Eindhoven, Rotterdam en Groningen Het hittestressmodel geeft een voorspelling van de lokale luchttemperatuur op circa 1,5 m boven de grond rond 15:00 uur op een hete, zonnige middag tijdens een (fictieve) tropische dag (30 graden of meer). Hierbij is een zeer lichte wind uit het oosten aangehouden omdat een tropische dag vaak samengaat met een oostelijke landwind. Er is geen rekening gehouden met ontwikkelingen als afname van koeling doordat vegetatie mogelijk minder kan verdampen (bijv. als gevolg van watertekort of verdorring). De kaart toont de lokale temperatuur met een kwalitatieve schaal (van veel koeler tot veel warmer dan buiten de stad). Het geeft dus geen absolute temperaturen (iedere hittegolf is immers anders), maar wel een goede indicatie van de verschillen tussen straten en wijken.

Belevingstemperatuur (geo:hitte_pet_beleving)

De gevoelstemperatuur is anders dan de daadwerkelijke luchttemperatuur die op de ‘Hittestresskaarten situatie 2014 en situatie 2050’ worden weergegeven. De gevoelstemperatuur is namelijk een betere maat voor hittestress bij mensen dan alleen de luchttemperatuur. Het toont immers een effect van meerdere meteorologische parameters op het welbevinden van een persoon. De gevoelstemperatuur is berekend uit de luchttemperatuur (zie Hittestresskaart situatie 2014), de stralingsenergie op elk punt, en een aangenomen windsnelheid en luchtvochtigheid passend bij een hete zomerdag. Maatgevend voor de gevoelstemperatuur is de straling (dus vooral of ergens direct zonlicht schijnt of schaduw aanwezig is). De gevoelstemperaturen komen in 2014 en 2050 respectievelijk 8 ºC en 10 ºC hoger uit in de stad dan daarbuiten. In de zon op verharding zal het 11,5 ºC warmer aanvoelen dan in de schaduw op het groen. Het aandeel van ieder effect is bepaald door resultaten uit eigen metingen en uit metingen door de Wageningen Universiteit (WUR). Deze aanpak is gebaseerd op empirische relaties. De methodiek is gevalideerd in samenwerking met de WUR en TNO in de steden Eindhoven, Rotterdam en Groningen.

Hondenbeleid (geo:hondenbeleid)

Uitrenzones, verboden voor honden gebieden en de hondenpoep afvalbakken.

Huur- koopwoningen (geo:huurkoop)

Globaal overzicht van de verdeling van huur- en koopwoningen en de mix van beide in Zaanstad

Bruggen en sluizen (geo:hv_brug_sluis)

Brug en sluis informatie: Openingstijden Telefoonnummers VHF kanaal Afmetingen Beheerder

Diepte van de Zaan (geo:hv_diepte_zaan)

Raster weergave van de diepte van de Zaan.

Water - Dieptelijn Zaan en Voorzaan (geo:hv_dieptelijn_zaan)

De lijnen op de kaart geven de vaardieptes aan in het vaargebied Zaan en Voorzaan

Water - Ligplaatsen voor de scheepvaart (geo:hv_ligplaatsen)

Samenvatting van de dataset.

Water - Meerpalen (geo:hv_meerpalen)

Alle meerpalen die voorkomen in de Zaan voor de scheepvaart

Water - Remmingen (geo:hv_remmingwerk)

Locatie en lengte van de remmingen voor de scheepvaart in Zaanstad

Scheepvaart borden (geo:hv_scheepvaart_borden)

Overzicht van alle type en klasse van borden langs de hoofd vaarwegen in Zaanstad

Scheepvaart signalering (geo:hv_signalering_boeien)

Nautische signalering op de vaarwegen in Zaanstad

Vaarstrook-As (geo:hv_vaarstrook)

De vaarstrook geeft de optimale lijn aan voor het bevaren van de Zaan

Water - Vaarstrook-Vlak (geo:hv_vaarstrook_vlak)

Vaarweg vlak in de Zaan. Bevaarbare gebeid voor de scheepvaart in de Zaan

Voorzieningen voor de scheepvaart (geo:hv_voorzieningen)

Voorzieningen aan de wal voor de beroepsvaart. Locatie en soort voorziening zoals: Walstroom Huisvuil inzamelpunt Watertappunt Afgifte vuil water

Verdeling sociale jeugdteams (geo:jeugdteams_gebieden)

Deze kaart geeft de verdeling van de wijken in sociale jeugdteams per 1/1/2018 weer. Sommige sociale jeugdteams dienen meer dan één wijk, dit staat weergegeven op deze kaart.

kadastergrens_1920 (geo:kadastergrens_1920)

Civiel - Kunstwerken (geo:kunstwerken)

Locatie van kunstwerken Tunnels Trappen Steigers Schermen Kademuren Bruggen

Vervoer - Laadpunten elektrische auto's (geo:laadpunten)

Overzicht van bestaande laadpunten en geplande laadpunten

Omgevingslawaai industrie etmaal (Lden) 2011 (geo:lawaai_industrie_lden)

Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

Omgevingslawaai industrie 's nachts 2011 (geo:lawaai_industrie_lnight)

Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

Omgevingslawaai luchtvaart etmaal (Lden) 2011 (geo:lawaai_luchtvaart_lden)

Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

lawaai_luchtvaart_lnight (geo:lawaai_luchtvaart_lnight)

lawaai_luchtvaart_lnight

Omgevingslawaai spoorwegverkeer etmaal (Lden) 2011 (geo:lawaai_spoor_lden)

Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

lawaai_spoor_lnight (geo:lawaai_spoor_lnight)

Publieke WMS service van gemeente Zaanstad

Omgevingslawaai wegverkeer etmaal (Lden) 2011 (geo:lawaai_weg_lden)

Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

Omgevingslawaai wegverkeer 's nachts 2011 (geo:lawaai_weg_lnight)

Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad.

MAAK Zaanstad gebieden (geo:maakgebieden)

Gebiedscontour van het MAAK programma en de Supervisor gebieden

Eén- en meergezinswoningen (geo:meergezinswoning)

Overzicht van één- en meergezinswoningen. verder is het bruto vloeroppervlak te zien door gebruik van de informatie knop. Het thema maakt onderdeel uit van de Kansenverkenner

meldingen_afgehandeld (geo:meldingen_afgehandeld)

Gebiedsindeling meldingen APV (geo:meldingen_apv)

Wijkindeling van meldingen sector uitvoering voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor het geautomatiseerd afleveren van meldingen bij de juiste behandelgroep.

Gebiedsindeling meldingen wijkonderhoud (geo:meldingen_wijkonderhoud)

De zorg voor de openbare buitenruimte is een taak van de gemeente. Bij openbare buitenruimte moet u denken aan plekken die voor iedereen zijn, zoals straten, parken, plantsoenen, voet - en fietspaden winkelstraten.

Molens uit 1812 (geo:molens_1812)

Samengestelde kaart met als basis de minuutplans van het kadaster 1811. De 45 kaartbladen binnen Zaanstad zijn opnieuw gerefereed op basis van de huidige kaart en opnieuw gevectoriseerd in diverse lagen. Complete data set met gegevens van alle 355 nog werkende molens met bronverwijzing.

Monumenten (geo:monumenten)

Alle rijks, provinciale en gemeentelijke monumenten in Zaanstad

monumenten_point (geo:monumenten_point)

Natura2000 (geo:natura2000)

Natura 2000 het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. In totaal gaat het om 163 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee (incl. een voorgenomen Vogelrichtlijngebied in de EEZ). De Vogelrichtlijngebieden zijn merendeels aangewezen in de periode 1986-2000. De Habitatrichtlijngebieden worden aangewezen met de aanwijzing van de betreffende Natura 2000-gebieden. De aanwijzing van deze gebieden is begonnen in 2008 en wordt naar verwachting grotendeels voltooid in 2013. Op 4 september 2013 waren in totaal 145 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen. Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden (stand van zaken 4 september 2013) en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden. Één gebied is voorlopig aangewezen (Spanjaards Duin). Voor twee Habitatrichtlijngebieden op land en twee mariene Habitatrichtlijngebieden buiten de territoriale wateren (EEZ) waarvoor nog geen ontwerp-besluiten zijn gepubliceerd, bevat deze dataset de grenzen zoals die aan de Europese Commissie gemeld zijn.

Natuur - Beschermde flora en fauna (geo:natuuratlas_overzichtskaart)

In kilometervakken is aangegeven welke beschermde Flora en Fauna men kan verwachten. Tevens is de mate van bescherming aangegeven en met een link kun je op Wikipedia meer informatie vinden over de betreffende soort. Deze gegevens zijn overgenomen van Ron van het Veer uit de Zaanse Natuuratlas.

nwb (geo:nwb)

nwb_bounds (geo:nwb_bounds)

omgevingsvisie_gebieden (geo:omgevingsvisie_gebieden)

Hoger onderhoudsniveau (geo:onderhoudsniveau_beheer)

Op de kaart is aangegeven waar zich gebieden bevinden waar sprake is van een relatief hoger onderhoudsniveau zoals opgenomen in de beeldkwaliteitscatalogus van de Gemeente Zaanstad.

Overnachtingen (geo:overnachtingen)

Overzicht van kamer verhuur en hotel aanbod. Verdeling in het type aanbod aantal kamers en prijs

Bushaltes afstanden (geo:pand_vbo_ovhalte)

Loopafstanden tot de bushaltes in gemeente Zaanstad op basis van diverse bronnen.

Supermarkt afstanden (geo:pand_vbo_supermarkt)

Loopafstanden tot de supermarkten in gemeente Zaanstad op basis van diverse bronnen.

Parkeernormenkaart (geo:parkeerbeleid)

In de Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 zijn gebiedsafhankelijke parkeernormen opgenomen. Deze gebiedsindeling is grotendeels op basis van verschillen in stedelijkheidsgraad tot stand gekomen. De 8 verschillende gebiedstypen zijn in figuur 1 van deze nota opgenomen.

Plantopografie BAG (geo:plantop_bag)

Geplande nieuwbouw, verbouw en of aanbouw

Plantopografie overig (geo:plantop_overige)

Geplande projecten in de openbare ruimte. Het gaat dus om nog niet gerealiseerde of nog niet ingemeten informatie

Postcodegebieden (geo:postcodegebieden)

Overzicht van de postcodegebieden. Postcode's zijn eigenlijk geen gebieden, maar door clustering van postcode en adressen ontstaan er gebieden die als postcodegebied dienst kunnen doen voor verdere analyse met andere data sets.

ProZa (geo:proza)

PROZA (PROgnose ZAanstad) is een databank met milieurelevante verkeersgegevens van wegen in Zaanstad en een beperkt aantal daar buiten. De 'PROZA'-databank is een set van binnen GIS (bijv. ArcView GIS, QGIS of ArcGIS Explorer) te raadplegen databestanden met RMG2006 en CAR relevante verkeersgegevens. De entiteit waarvoor deze verkeergegevens zijn opgeslagen is een wegvak, normaliter conform de definitie van het Nationaal Wegenbestand (NWB).

Stads- en dorpszichten (Nationaal Georegister) (geo:rce_Townscapes)

De Stads- en Dorpsgezichtenkaartlaag bevat alle gebieden waarvoor de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988). In de default weergave van de INSPIRE Web Map Service worden alleen de aangewezen stads- en dorpsgezichten getoond. De kwaliteit van de ligging van de begrenzing van de stads- en dorpsgezichten is wisselend. Zie de informatie over de datakwaliteit.

Riolering renovatie vervanging (geo:riolering_renovatie)

Overzicht van de ouderdom van het riool

Route schaapskudde (geo:schapenkudde)

Kaartweergave van de afgelegde route en het tijdsstip

Ke-contouren Schiphol (geo:schiphol_ke-contour)

Kaart geeft de Ke-contouren weer zoals die zijn vastgelegd in de Nota Ruimte en de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2.2 Beperkingengebieden In het LIB zijn sinds de inwerkingtreding in 2003 al vier beperkingengebieden opgenomen. De ligging van deze vier beperkingengebieden wordt met dit wijzigingsbesluit niet gewijzigd. Met dit wijzigingsbesluit is hier wel een vijfde gebied aan toegevoegd: het zogenoemde 20Ke-gebied uit de Nota Ruimte. Dit is gedaan om de juridische doorwerking te continueren, zoals aangegeven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De regels zijn er op gericht om binnen dit vijfde gebied enerzijds voldoende ruimte te laten voor de ontwikkeling van de mainport Schiphol en anderzijds om (woningbouw)ontwikkelingen mogelijk te maken. Beide dienen het nationaal belang. Vanwege consistentie is de 20Ke-contour aangehouden als geografische afbakening van dit planologische «afwegingsgebied». De ligging van dit planologische afwegingsgebied komt overeen met het planologische gebied in de Nota Ruimte. Door de benaming roept de »20Ke» associaties op met de geluidcontouren waar deze van oorsprong op gebaseerd is. Daarom wordt in dit besluit dit gebied «planologisch afwegingsgebied» genoemd en niet geduid als een geluidcontour. De regels binnen de vijf beperkingengebieden worden toegelicht in hoofdstuk 4.

Lden-contouren Schiphol 2018 (geo:schiphol_lden-contour_2018)

Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt.

Scholen (geo:scholen)

Scholen in Zaanstad met gegevens over: Onderwijstype Locatie Bestuur Adres gegevens Onderwijsvorm en extra informatie

Spelen - Speelplaatsen (geo:speelplekken)

Overzicht van de speelplaatsen ingedeeld naar leeftijdsgroep waarvoor de speelplaats bedoeld is

Stembureaus (geo:stembureau)

Locaties van de stembureau's in Zaanstad

Wegen - Strooiroutes (geo:strooiroute)

Voor het strooien van de hoofdwegen in Zaanstad zijn verschillende partijen verantwoordelijk, zoals de gemeente, de provincie en het Rijk. Het is niet mogelijk om alle wegen, fietspaden en stoepen in de hele gemeente te strooien. De gemeente heeft ervoor gekozen om zich bij het strooien te beperken tot de doorgaande wegen, zodat alle wijken in Zaanstad bereikbaar blijven.

Supermarkt lokaties (geo:supermarkt)

Supermarkt lokaties in gemeente Zaanstad op basis van diverse bronnen.

Leefstijlenonderzoek (geo:traditionele_burgerij)

De dataset geeft inzicht in het voorkomen van verschillende leefstijlen, zoals gebruikt door het bureau Motivaction. De data van Motivation is gekoppeld aan de tabel postcode 5. Beschikbare stijlen. Deze zijn te vinden in het stijl meneu. 1) Moderne burgerij 2) Opwaarts mobielen 3) Postmaterialisten 4) Nieuwe conservatieven 5) Traditionele burgerij 6) Kosmopolieten 7) Postmoderne hedonisten 8) Gemaksgeoriënteerden

Veenweidegebieden (geo:veenweide_gebieden)

Verschillen in bodemeigenschappen binnen veenweidegebieden.

Verkeerstellingen (geo:verkeer_aantal)

Een verkeerstelling is een onderzoek om inzicht te krijgen in de hoeveelheid gemotoriseerd en/of langzaam verkeer per tijdseenheid, met eventueel een verdeling naar voertuigtype.

Parkeertarieven (geo:verkeer_parkeren_betaald)

Vastgestelde parkeerzone en tarieven 2014 met de locaties van de parkeermeters. Tevens een overzicht van Blauwe zone. De tarieven zijn per 59 minuten

Reistijden (geo:verkeer_reistijden)

Berekend gemiddelde reistijd per wegvak, gemeten over verschillende delen van een etmaal. De reistijden zijn aangegeven in minuten.

Verkeerssnelheid (geo:verkeer_snelheid)

Een onderzoek om in zicht te krijgen in de snelheden van het gemotoriseerde verkeer, uitgedrukt in een gemiddelde snelheid en een V85-percentiel snelheid.

Verkeer - Verkeer zones (geo:verkeerzones)

Let op: Deze kaartlaag is verouderd. Overzicht van diverse verkeerzones: woonerf; 30 km zone; 60 km zone; parkeer verbod zone; betaald parkeren; belanghebbende parkeren.

Vestigingenregister 2016 (geo:vestigingenregister_2016)

Het Vestigingenregister van de gemeente Zaanstad. In dit register zijn gegevens opgenomen van en over alle vestigingen van bedrijven, organisaties en instellingen in de gemeente.

Verkeer - Verkeerslichtinstallaties (geo:vri)

Verkeerslichtinstallaties in Zaanstad op locatie met type en leveranciers gegevens

Warmtenet (geo:warmtenet)

Gebied waar onderzoek wordt gedaan naar de vormen van het aanleggen van een warmtenet

Warmtenetwerk (concept) (geo:warmtenetwerk)

Voorlopig trace van een warmtenetwerk in Zaandam oost.

Weidevogelleefgebied (geo:weidevogelleefgebieden)

Doel van het weidevogelleefgebied is het veiligstellen van een leefgebied voor weidevogels, ter bescherming van hun populatie. Vastgesteld door Provinciale Staten 23 mei 2011.Dit bestand maakt onderdeel uit van de set kaarten in de Structuurvisie. De kaarten zijn te raadplegen via de webviewer op onze website. De Structuurvisie Noord-Holland 2040 is op 21 juni 2010 vastgesteld door Provinciale Staten. Meer informatie over de inhoud van de Structuurvisie en herzieningen is te vinden op de website van de Provincie Noord-Holland: www.noord-holland.nl.

Welstand (geo:welstand_gebieden)

Deze kaart toont de geldende welstandsregels van de gemeente Zaanstad per 6-2-2014. Het is een hulpmiddel om snel, locatiegerichte welstandsinformatie op te zoeken. Door te zoeken op adres of op de kaart een locatie aan te klikken, worden de welstandsregels die daar kunnen gelden getoond. Welke regels van toepassing zijn, hangt af van het type bouwplan dat u zoekt en welk welstandsniveau een gebied heeft. De kaart onderscheidt: - Welstandsniveau (vrij, eenvoudig, gewogen-gewoon, gewogen-bijzonder) - Gebiedsbeschrijving met criteria; - Objectcriteria (Zaanse huizen, Boerderijen, Molens, Zaanse nijverheid) - Criteria voor kleine (standaard) bouwplannen (Aangebouwd bijbehorend bouwwerk, Vrijstaand bijbehorend bouwwerk, Kozijn- en gevelwijzigingen, Dakkapellen en dakramen, Erfafscheidingen, Dakterrassen, Dakopbouwen, Installaties, Reclame)

Westzijderol (geo:westzijderol)

De vroege streetview uit 1750. Een prachtig getekend document van 8 meter lang van de gevels die langs de Westzijde in Zaandam hebben gestaan aan de Zaan zijde.

Verdeling sociale wijkteams (geo:wijkteams_gebieden)

Deze kaart geeft de verdeling van de wijken in sociale wijkteams per 1/1/2014 weer. Sommige sociale wijkteams dienen meer dan één wijk, dit staat weergegeven op deze kaart.

Wijkwethouders en wijkmanagers (geo:wijkwethouders)

Overzicht van de wijkwethouders en wijkmanagers per wijk van de gemeente Zaanstad

Beperkingen WKPB (geo:wkpb)

WKPB is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt om volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak op een bepaald moment.

Woningbouwlocaties (geo:woningbouwlocaties)

Kaart toont alle geplande, in uitvoering zijnde en gereedgekomen nieuwbouwprojecten. Tevens geeft het informatie of een plan 'hard' of 'zacht' is, hoeveel woningen een plan bevat en de geprognosticeerde datum van bouwkundige oplevering.

Woningen naar oppervlak (geo:woningen-naar-opp)

Overzicht van de oppervlakte van woningen in Zaanstad.

Woningtype (indicatie) (geo:woningtype)

Overzicht van alle woningen in Zaanstad ingedeeld naar woningtype op basis van BAG pand en BAG verblijfsobject in de volgende klasse. Vrijstaande woning Twee onder een kap Hoekwoning Tussenwoning Meergezinswoning Het bestand is een momentopname februari 2016 Let op: Voor de twee onder een kap woning kan er wat ruis zitten in de analyse.

Woonzorgvoorzieningen (geo:woonzorg_point)

Gegevens zijn afkomstig van de zorg instellingen binnen Zaanstad

WOZ Waarde (geo:wozwaarde)

Globaal overzicht van de woz waarde 2015

Zaan Normaallijn (geo:zaan_normaallijn)

Oevergrens

zitbanken (geo:zitbanken)

zoeklokaties (geo:zoeklokaties)

Zones gezoneerde industrieterreinen (geo:zonesindustrie)

Een zone van een gezoneerd industrieterrein is een aandachtsgebied voor geluid afkomstig van het industrieterrein. Binnen de zone van een gezoneerd industrieterrein moet voor geluidgevoelige objecten bepaald worden wat de geluidbelasting is.

Zonnepanelen (geo:zonnepanelen)

Aantal netaansluitingen van zonnepanelen per postcodegebied en het terug geleverde vermogen aan het net van Liander. Op de dataset is een selectie te maken op: Postcode Jaartal Totaal aantal aansluitingen per postcode gebied Aantal aansluitingen per postcode gebied met PV Terug geleverde vermogen per jaar Opm: Niet alle huishoudens of bedrijven staan geregistreerd in het register bij Liander. Getoonde data is op basis van postcode 6

Zorgaanbieders (geo:zorgaanbieders)

Overzicht van diverse zorg aanbieders

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.