Norges geologiske undersøkelse

Amplitud_3D Amplitud_3D Amplitud_3D
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
bunnsediment, kornstørrelse, sedimentdannelse, genese, sedimentasjonsmiljø, bunntype, bunnstrøm, sedimentmektighet, kvartærmektighet, bløt, hard, bunnreflektivitet, sediment, avsetning, hav, sjø, marin, miljø, forvaltning, dekning, kartlegging, MARENO, NGU, geologi
Fees
none
Access constraints
Copyright Geological Survey of Norway 2011
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Norges geologiske undersøkelse (unverified)

Contact information:

Sverre Iversen

Norges geologiske undersøkelse

Postal address:
-, 7491 Trondheim, Norway

Email: 

Phone: + 47 73 90 40 00

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Bunnsedimenter og sedimentasjonsmiljø i norske kyst- og havområder

Available map layers (28)

MarinBunnsedimenterWMS (MarinBunnsedimenterWMS)

Bunnsedimenter og sedimentasjonsmiljø i norske kyst- og havområder

Bunnreflektivitet (Bunnreflektivitet)

Sjøbunnens beskaffenhet (hard eller bløt bunn) vist vha. reflektivitet, målt med multistråleekkolodd eller 3D-seismikk

Bunnreflektivitet, 3D-seismikk (Amplitud_3D)

Bunnreflektivitet fra 3D-seismikk (amplitud). 10-50m grid

Bunnreflektivitet, MS 100m (Bunnreflektivitet100)

Bunnreflektivitet målt med multistråleekkolodd, 100m grid

Bunnreflektivitet, MS 50m (Bunnreflektivitet50)

Bunnreflektivitet målt med multistråleekkolodd, 50m grid

Bunnreflektivitet, MS 10m (Bunnreflektivitet10)

Bunnreflektivitet målt med multistråleekkolodd, 10m grid

Sedimentmektighet (Sedimentmektighet)

Mektighet av av sedimentdekke over bergrunn (Kvartærmektighet) eller sedimenter avsatt etter siste istid (Holocen mektighet)

Løsmassemektighet Oslofjord (LosmasseMektighet_Oslo)

Mektighet av sedimentdekke (løsmasser) over berggrunn i Oslofjorden

Kvartærmektighet (KvartaerMektighet)

Mektighet av sedimentdekke over berggrunn i på norsk kontinentalsokkel.

Holocen mektighet (HolocenMektighet)

Kartlaget viser mektigheten av den øverste delen av sedimentdekket, avsatt etter slutten av siste istid for ca 11000 - 12000 år siden.

Sedimentkornstørrelse (Sedimentkornstorrelse)

Kornstørrelsesfordeling av sedimenter i øverste del av havbunnen. Data fra detaljert, regionalt og storskala kartlegging

Bunnsedimenter (kornstørrelse) sokkelkart (Kornstorrelse_Sokkel)

Kornstørrelse, sokkelkart

Bunnsedimenter (kornstørrelse) oversikt (Kornstorrelse_Ov)

Kartlaget viser kornstørrelsesfordelingen i sjøbunnssedimentenes øvre del (øverste ca.50 cm av sjøbunnen). Kornstørrelse som egenskap beskriver den prosentvise andelen av de forskjellige kornstørrelsesklassene i et sediment eller en løsmassetype. Kartene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk 1:1 000 000 (oversiktskart)

Bunnsedimenter (kornstørrelse) regional (Kornstorrelse_Reg)

Kartlaget viser kornstørrelsesfordelingen i sjøbunnssedimentenes øvre del (øverste ca.50 cm av sjøbunnen). Kornstørrelse som egenskap beskriver den prosentvise andelen av de forskjellige kornstørrelsesklassene i et sediment eller en løsmassetype. Kartene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk 1:100 000 (regional)

Bunnsedimenter (kornstørrelse) detaljert (Kornstorrelse_Det)

Kartlaget viser kornstørrelsesfordelingen i sjøbunnssedimentenes øvre del (øverste ca.50 cm av sjøbunnen). Kornstørrelse som egenskap beskriver den prosentvise andelen av de forskjellige kornstørrelsesklassene i et sediment eller en løsmassetype. Kartene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk 1:20 000 - 1:150 000 (detaljert kartlegging)

Datadekning (kornstørrelse, detaljert) (Det_kart_korn)

Kartlaget viser områder med detaljerte sedimentkart (kornstørrelse).

Sedimentdannelse (Sedimentdannelse)

Overflatesedimenter på havbunnen klassifisert etter dannelsesmåte, også kalt'jordart'. Data fra detaljert, regionalt og storskala kartlegging

Bunnsedimenter (dannelse) oversikt (sedimentdannelse_Ov)

Kartlaget viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder langs norsk kyst. Jordart som egenskap beskriver løsmassenens dannelsesmåte. Kartene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk ca 1:1 000 000 (oversiktskart)

Bunnsedimenter (dannelse) regional (sedimentdannelse_Reg)

Kartlaget viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder langs norsk kyst. Jordart som egenskap beskriver løsmassenens dannelsesmåte. Kartene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk 1:100 000 - 1:250 000 (regional kartlegging)

Bunnsedimenter (dannelse) detaljert (Sedimentdannelse_Det)

Kartlaget viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder langs norsk kyst. Jordart som egenskap beskriver løsmassenens dannelsesmåte. Kartene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk 1:20 000 - 1:150 000 (detaljert kartlegging)

Bioklastiske sedimenter (Bioklastisk)

Kartlaget viser utbredelsen av bioklastiske sedimenter som består av partikler dannet fra nedbryting av i hovedsak kalkholdige organismer, og kan inneholde alle kornstørrelser fra leir til blokk. Kartlaget inneholder ingen informasjon om andelen av levende og døde organismer.

Datadekning (dannelse, detaljert) (Det_kart_dann)

Kartlaget viser områder med detaljerte sedimentkart (dannelse).

Sedimentasjonsmiljø (Sedimentasjonsmiljo)

Kartlaget gir en oversikt over dominerende sedimentasjonsmiljø i det kartlagte området. Dette er en tolkning av hvilke prosesser som virker på og nær havbunnen når det gjelder avsetning, transport og utvasking av sedimenter. Kartene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk 1:100 000 (regional)

Bunntype (Bunntype)

Kartlaget presenterer flere tusen punkter med bunninformasjon (kornstørrelse og sedimenttype) i fjorder og kystnære områder.

Bunnstrømmer (Bunnstrommer)

Hovedretninger av bunnstrømmer tolket på grunnlag av utbredelsesmønster av bunnsedimenter.

Havområder (Havomrader)

Navn på hav og marine områder, som brukes ofte i forbindelse med maringeologisk kartlegging

Havområder (Havomrader)

Navn på marine områder, banker, grunner og dyp i norske havområder.

Hav (Navn_hav)

Kartlaget plasserer navn på Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.