[unknown data provider]

Provincie Drenthe Web Map Service

geo:BAG.ADRES-HUISLETTER geo:BAG.ADRES-HUISLETTER geo:BAG.ADRES-HUISLETTER
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

A compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS

Available map layers (1475)

BAG adressen (geo:BAG.ADRES)

Objecten met adressen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

ADRES huisletter toevoeging (geo:BAG.ADRES-HUISLETTER)

BAG adressen (geo:BAG.ADRES-HUISNUMMER)

Adressen themalaag gevuld met relevante objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Een adres is een door het bevoegd gemeentelijke orgaan aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats toegekende benaming, bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduidling en de naam van een woonplaats.

BAG adressen (geo:BAG.ADRES-kwis)

Adressen themalaag gevuld met relevante objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Een adres is een door het bevoegd gemeentelijke orgaan aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats toegekende benaming, bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduidling en de naam van een woonplaats.

BAG ligplaatsen (geo:BAG.LIGPLAATS)

Ligplaatsen themalaag gevuld met relevante objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Een ligplaats is een door het bevoegd gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.

BAG panden (geo:BAG.PAND)

Panden themalaag gevuld met relevante objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

BAG standplaatsen (geo:BAG.STANDPLAATS)

Standplaatsen themalaag gevuld met relevante objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.

BAG verblijfsobjecten (punten) (geo:BAG.VERBLIJFSOBJECT)

Verblijfsobjecten themalaag gevuld met relevante objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Een verblijfsobject is de kleinste binnen een of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

BAG verblijfsobjecten (vlakken) (geo:BAG.VERBLIJFSOBJECT_V)

Verblijfsobjecten themalaag gevuld met relevante objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Een verblijfsobject is de kleinste binnen een of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

BAG woonplaatsen (geo:BAG.WOONPLAATS)

Woonplaatsen themalaag gevuld met relevante objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Een lwoonplaats is een door het bevoegd gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.

Kadastrale kaart (rsgb:BRMO_RSGB.PERCEEL_V)

Kadastrale kaart (rsgb:BRMO_RSGB.PERCEEL_V-bodeminformatie)

Provinciale eigendommen BRK (rsgb:BRMO_RSGB.T_PROV_EIG)

De kadastrale percelen die eigendom zijn van provincie Drenthe.

Bos_Natuur_nietlimitatief_plusOmgeving (geo:Bos_Natuur_Nietlimitatief)

Bos_Natuur_nietlimitatief_plusOmgeving kernkwaliteitenkaart

Brandweerpost (geo:Brandweerpost)

DLG_ELP_GEHEEL (dlg:DLG_ELP_GEHEEL)

DLG_PRV_CLUSTERS (dlg:DLG_PRV_CLUSTERS)

DLG_PRV_EHS (dlg:DLG_PRV_EHS)

DLG_PRV_EVZ2014 (dlg:DLG_PRV_EVZ2014)

DLG_PRV_EVZ2014

DLG_PRV_PAS_P (dlg:DLG_PRV_PAS_P)

DLG Viewer PAS maatregelen punt

DLG_PRV_PAS_V (dlg:DLG_PRV_PAS_V)

DLG viewer PAS sessies vlak

DLG_PRV_ROBUUST (dlg:DLG_PRV_ROBUUST)

Postcode (vlak, 3-cijferig) (geo:EXT.ACN_PC_POSTCODE3CIJFER_V)

Gebieden op basis van samenvoeging van de 6-cijferige postcodes in Drenthe en Groningen.

Postcode (vlak, 6-cijferig) (zoek:EXT.ACN_PC_POSTCODE6CIJFER_V)

Gebieden op basis van de 6-cijferige postcodes in Drenthe.

Veendikte (geo:EXT.BODEM_VEENDIKTE_R)

Vergraven gronden (geo:EXT.BODEM_VERGRAVENGRONDEN_V)

Door allerlei ingrepen is het oorspronkelijke bodemprofiel verstoord. Voorbeelden hiervan zijn stadsuitbreidingen, profielverbeteringen in de landbouw, verschralingsmaatregelen voor natuurontwikkeling, winning van zand, grind en klei, aanleg van nieuwe wegen, gasleidingen, golfbanen, sportvelden, parken, baggerdepots en stortplaatsen van afval. Door de versnelling van ingrepen ontstond er een toenemende behoefte aan een actueel en zo compleet mogelijk overzicht van "diepe" grondbewerkingen, ophogingen en afgravingen. De bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50000, geeft informatie over diverse verstoringen. Sinds de opname van de kaart in de periode 1965-1995 zijn er op tal van plaatsen ingrepen uitgevoerd. Dit bestand geeft een zo volledig mogelijk beeld van allerlei ingrepen en verstoringen.

Windkaart (geo:EXT.BODEM_WINDKAART_V)

De windkaart van Nederland op 100 m. hoogte geeft de langjarige gemiddelde windsnelheid op iedere locatie in Nederland met uitzondering van de Waddenzee en het IJsselmeer.

Windkaart (geo:EXT.BODEM_WINDKAART_V-120)

De windkaart van Nederland op 100 m. hoogte geeft de langjarige gemiddelde windsnelheid op iedere locatie in Nederland met uitzondering van de Waddenzee en het IJsselmeer.

Windkaart (geo:EXT.BODEM_WINDKAART_V_energieatlas)

De windkaart van Nederland op 100 m. hoogte geeft de langjarige gemiddelde windsnelheid op iedere locatie in Nederland met uitzondering van de Waddenzee en het IJsselmeer.

Beschikbaarheid breedband-internet (adresniveau) (geo:EXT.BREEDBAND_ADRES_P)

De dataset bevat, per adres in de provincie Drenthe, een indicatie of er op dat adres een NGA (Next Generation Access)-aansluiting beschikbaar is, met andere woorden: breedband internettoegang. Het criterium wordt gehanteerd dat de maximale, geadverteerde downloadsnelheid groter dan of gelijk aan 30 Mbit/s moet zijn. NGA is beschikbaar wanneer op een adres een aansluiting met die snelheid kan worden gerealiseerd zonder aanleg van nieuwe infrastructuur.

Beschikbaarheid breedband-internet (pandniveau) (geo:EXT.BREEDBAND_PAND_V)

De dataset bevat, per pand in de provincie Drenthe, de beschikbaarheid van NGA (Next Generation Access). Wanneer een pand is aangesloten op NGA zijn alle daarbij behorende adressen in principe afdoende voorzien van internettoegang. In de regel zal het aantal panden een onderschatting geven van het aantal (potentiele) afnemers (de kans dat een aansluiting tussen panden wordt gedeeld is klein). Ook kan vrij precies worden vastgesteld of een bepaald pand zich wel of niet in een kern bevindt, omdat de precieze ligging van een pand bekend is.

Provinciegrens Drenthe (kadastrale grens) (geo:EXT.BRK_PROVINCIEDRENTHE_V)

Dit is het bestand met de grenzen zoals vastgelegd in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Het Kadaster gebruikt dit bestand voor het INSPIRE thema Administrative Units (AU) en het is gebaseerd op de kadastrale perceelsgrenzen. Het bestand is gekozen omdat het een INSPIRE bestand is.

Veldkaarten Collectie Wieringa (geo:EXT.DA_VCW_P)

Veldnamen voorkomende op de zgn. veldkaarten in de Collectie Wieringa (Drents Archief), met coordinaten en verwijzing naar de betreffende kaarten.

Provinciale monumenten voor 1940 (geo:EXT.DP_PROVINCIALE_MONUMENTEN_P)

Inventarisatie van monumenten van boven-lokaal belang.224 Door provinciale staten in april 2009 aangewezen gebouwde monumenten met bouwjaar tot 1940. Met de aanwijzing krijgen de objecten (meestal panden maar ook bruggen, een rolpaal, een klok) een wettelijk beschermde status en krijgen de eigenaren de mogelijkheid om bij het Drents Monumentenfonds een laagrentende lening af te sluiten.

Waterschapsgrens (geo:EXT.KAD_AB_GRENS_WATERSCHAPPEN_V)

Waterschapsgrenzen Nederland

Waterschapsgrens (geo:EXT.KAD_AB_GRENS_WATERSCHAPPEN_V-grenslijnen)

Waterschapsgrenzen Nederland

Waterschapsgrens 2015 (historie) (geo:EXT.KAD_AB_GRENS_WATERSCH_2015_V)

Waterschapsgrenzen Nederland

Geomorfologie (geo:EXT.MILIEU_BOBES_GEOMORF_V)

Geomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie aangeduid) is de wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die daarbij een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert. Het gaat hierbij niet alleen om natuurlijke (aardkundige) aspecten maar juist ook over de cultuurhistorische aspecten. De provincie heeft opdracht gegeven tot het maken van een geomorfologische kaart, omdat de uitvoering van het omgevingsbeleid in het kader van de nieuwe RO-wetgeving meer bij de gemeenten en beheerorganisaties komt te liggen en het daarmee de bedoeling is dat deze partijen over de goede en bruikbare kennis beschikken bij planvorming in de groene ruimte.

Zoutstructuren (geo:EXT.MILIEU_BODEM_ZOUTSTRUCTUREN_V)

Voorkomen van zoutstructuren.

Zoutstructuren (geo:EXT.MILIEU_BODEM_ZOUTSTRUCTUREN_V-bodematlas)

Voorkomen van zoutstructuren.

Zonnepanelen, geschikte dakvlakken (geo:EXT.MILIEU_ZON_DAK_GESCHIKT_V)

De dataset bevat van alle geanalyseerde daken de dakdelen die geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen.

Zonnepanelen, geschiktheid panden (geo:EXT.MILIEU_ZON_PAND_GESCHIKT_V)

De dataset bevat alle (BAG) panden met daaraan gekoppeld een geschiktheidscategorie voor het plaatsen van zonnepanelen. De classificatie loopt van zeer ongeschikt naar zeer geschikt. Daarnaast is aangegeven wat de terugverdientijd, het aantal, vermogen, CO2 reductie en opbrengst van de eventueel te plaatsen panelen is.

Nieuwe grenzen van de Natura-2000 gebieden (historie) (geo:EXT.NAT_HIST_NATURA2000_2013_V)

De begrenzingen van het Natura-2000 gebied zoals die zullen worden aangewezen (op enkele uitzonderingen na). De definitieve aanwijzingsbesluiten zullen in 3 fasen verlopen. De eerste begin mei 2013, de tweede eind mei 2013 en de derde fase in september 2013. Het betreft hier een concept.

EG-Natura 2000-gebied (historie) (geo:EXT.NAT_HIST_NATURA2000_V)

Natura 2000-gebieden per 30 september 2011. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van 79 Vogelrichtlijngebieden en 144 Habitatrichtlijngebieden en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden.Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden (inclusief die van december 2010) en de grenzen conform het ontwerpaanwijzingsbesluit van de overige gebieden van tranche 1, 2, 3 en 4 en Noordzee. Voor een viertal resterende gebieden waarvoor nog geen ontwerp-aanwijzingsbesluit gepubliceerd is bevat deze dataset de grenzen van 2003 als het om Habitatrichtlijngebieden gaat en de grenzen van 2005 als het om Vogelrichtlijngebieden gaat.

EG-Natura 2000-gebied (geo:EXT.NAT_NATURA2000_V)

Natura 2000-gebieden per 30 september 2011. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van 79 Vogelrichtlijngebieden en 144 Habitatrichtlijngebieden en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden.Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden (inclusief die van december 2010) en de grenzen conform het ontwerpaanwijzingsbesluit van de overige gebieden van tranche 1, 2, 3 en 4 en Noordzee. Voor een viertal resterende gebieden waarvoor nog geen ontwerp-aanwijzingsbesluit gepubliceerd is bevat deze dataset de grenzen van 2003 als het om Habitatrichtlijngebieden gaat en de grenzen van 2005 als het om Vogelrichtlijngebieden gaat.

EG-Natura 2000-gebied (geo:EXT.NAT_NATURA2000_V-bodematlas)

Natura 2000-gebieden per 30 september 2011. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van 79 Vogelrichtlijngebieden en 144 Habitatrichtlijngebieden en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden.Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden (inclusief die van december 2010) en de grenzen conform het ontwerpaanwijzingsbesluit van de overige gebieden van tranche 1, 2, 3 en 4 en Noordzee. Voor een viertal resterende gebieden waarvoor nog geen ontwerp-aanwijzingsbesluit gepubliceerd is bevat deze dataset de grenzen van 2003 als het om Habitatrichtlijngebieden gaat en de grenzen van 2005 als het om Vogelrichtlijngebieden gaat.

EG-Natura 2000-gebied (geo:EXT.NAT_NATURA2000_V-draa)

Natura 2000-gebieden per 30 september 2011. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van 79 Vogelrichtlijngebieden en 144 Habitatrichtlijngebieden en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden.Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden (inclusief die van december 2010) en de grenzen conform het ontwerpaanwijzingsbesluit van de overige gebieden van tranche 1, 2, 3 en 4 en Noordzee. Voor een viertal resterende gebieden waarvoor nog geen ontwerp-aanwijzingsbesluit gepubliceerd is bevat deze dataset de grenzen van 2003 als het om Habitatrichtlijngebieden gaat en de grenzen van 2005 als het om Vogelrichtlijngebieden gaat.

EG-Natura 2000-gebied (geo:EXT.NAT_NATURA2000_V-luchtvaartbeleid)

Natura 2000-gebieden per 30 september 2011. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van 79 Vogelrichtlijngebieden en 144 Habitatrichtlijngebieden en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden.Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden (inclusief die van december 2010) en de grenzen conform het ontwerpaanwijzingsbesluit van de overige gebieden van tranche 1, 2, 3 en 4 en Noordzee. Voor een viertal resterende gebieden waarvoor nog geen ontwerp-aanwijzingsbesluit gepubliceerd is bevat deze dataset de grenzen van 2003 als het om Habitatrichtlijngebieden gaat en de grenzen van 2005 als het om Vogelrichtlijngebieden gaat.

EG-Natura 2000-gebied (geo:EXT.NAT_NATURA2000_V-pov)

Natura 2000-gebieden per 30 september 2011. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van 79 Vogelrichtlijngebieden en 144 Habitatrichtlijngebieden en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden.Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden (inclusief die van december 2010) en de grenzen conform het ontwerpaanwijzingsbesluit van de overige gebieden van tranche 1, 2, 3 en 4 en Noordzee. Voor een viertal resterende gebieden waarvoor nog geen ontwerp-aanwijzingsbesluit gepubliceerd is bevat deze dataset de grenzen van 2003 als het om Habitatrichtlijngebieden gaat en de grenzen van 2005 als het om Vogelrichtlijngebieden gaat.

EG-Natura 2000-gebied (geo:EXT.NAT_NATURA2000_VWAVVIEWER)

Natura 2000-gebieden per 30 september 2011. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van 79 Vogelrichtlijngebieden en 144 Habitatrichtlijngebieden en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden.Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden (inclusief die van december 2010) en de grenzen conform het ontwerpaanwijzingsbesluit van de overige gebieden van tranche 1, 2, 3 en 4 en Noordzee. Voor een viertal resterende gebieden waarvoor nog geen ontwerp-aanwijzingsbesluit gepubliceerd is bevat deze dataset de grenzen van 2003 als het om Habitatrichtlijngebieden gaat en de grenzen van 2005 als het om Vogelrichtlijngebieden gaat.

Spoorwegen (geo:EXT.NWB_SPOORWEG_SPOORVAKKEN_L_KK)

Spoorwegen kernkwaliteiten

NWB, Wegen (Dr) (geo:EXT.NWB_WEG_DRUITSNEDE_WEGEN_L)

Nationaal Wegenbestand, gedeelte van Drenthe.

NWB, Wegen (Dr) (zoek:EXT.NWB_WEG_DRUITSNEDE_WEGEN_L)

Nationaal Wegenbestand, gedeelte van Drenthe.

NWB, Weg, Hectopunt (nl) (geo:EXT.NWB_WEG_HECTOPUNT_P)

Hectometrering van rijks- en provinciale wegen op basis van het Nationaal Wegenbestand Nederland.

NWB, Weg (nl) (geo:EXT.NWB_WEG_WEGVAKKEN_L)

Nationaal Wegenbestand, Nederland.

NWB, Weg (nl) (geo:EXT.NWB_WEG_WEGVAKKEN_L-STRATENLABELS-GEOAPPONDERGROND)

Nationaal Wegenbestand, Nederland.

NWB, Weg (nl) (geo:EXT.NWB_WEG_WEGVAKKEN_L-STRATENLABELS-kwis)

Nationaal Wegenbestand, Nederland.

Wegen (geo:EXT.NWB_WEG_WEGVAKKEN_L_KK)

Wegen Kernkwaliteiten

tbv risicokaartservice (geo:EXT.OOV_PLUIMVEEBEDRIJF_BUITEN_P)

OOV_PLUIMVEEBEDRIJF_BUITEN_P (geo:EXT.OOV_PLUIMVEEBEDRIJF_BUITEN_P-risicokaartdrenthe)

Beleidsvisie recreatietoervaart BRTN (geo:EXT.RECR_BRTN_1000000_L)

Beleidsvisie recreatietoervaat 2008 (BRTN).

Recreatieve routes in Drenthe (geo:EXT.RECR_ROUTES_SBB_L)

Overzicht van ruiterpaden, recreatiewegen, gemarkeerde wandelpaden en fietspaden die door terreinen van Staatsbosbeheer in Drenthe lopen. Kaart is opgesteld door SBB. Tevens technische specificaties (als soort verharding) en informatie over eigendom en/of beheerder van de routes. Situatie bijgewerkt tot 12 maart 2014.

Nederlandse bovengrondse hoogspanningsnet (geo:EXT.RIVM_BOVENGR_HOOGSP_L)

Nederlandse bovengrondse hoogspanningsnet zoals dat momenteel op de Netkaart wordt vermeld.

Nederlandse bovengrondse hoogspanningsnet (geo:EXT.RIVM_BOVENGR_HOOGSP_L-risicokaartdrenthe)

Nederlandse bovengrondse hoogspanningsnet zoals dat momenteel op de Netkaart wordt vermeld.

Nederlandse bovengrondse hoogspanningsnet (geo:EXT.RIVM_BOVENGR_HOOGSP_L_energieatlas)

Nederlandse bovengrondse hoogspanningsnet zoals dat momenteel op de Netkaart wordt vermeld.

Indicatieve zones (corridors) rondom bovengrondse hoogspanningslijnen (geo:EXT.RIVM_ZONES_HOOGSP_V)

Geeft de situatie weer op 2 juli 2008 en betreft nadrukkelijk de indicatieve zone. Deze indicatieve zone geeft slechts een indicatie voor de specifieke zone die binnen het door VROM geadviseerde beleid bepalend is.zie ook http://www.rivm.nl/milieuportaal/dossier/hoogspanningslijnen/zonering/

Indicatieve zones (corridors) rondom bovengrondse hoogspanningslijnen (geo:EXT.RIVM_ZONES_HOOGSP_V-risicokaartdrenthe)

Geeft de situatie weer op 2 juli 2008 en betreft nadrukkelijk de indicatieve zone. Deze indicatieve zone geeft slechts een indicatie voor de specifieke zone die binnen het door VROM geadviseerde beleid bepalend is.zie ook http://www.rivm.nl/milieuportaal/dossier/hoogspanningslijnen/zonering/

IBIS, Bedrijventerrein 1997 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_IBISBEDRIJVEN1997_V)

Bedrijventerreinen van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens.

IBIS, Bedrijventerrein 1998 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_IBISBEDRIJVEN1998_V)

Bedrijventerreinen van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens.

IBIS, Bedrijventerrein 2000 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_IBISBEDRIJVEN2000_V)

Bedrijventerreinen van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens.

IBIS, Bedrijventerrein 2001 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_IBISBEDRIJVEN2001_V)

Bedrijventerreinen van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens.

IBIS, Bedrijventerrein 2002 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_IBISBEDRIJVEN2002_V)

Bedrijventerreinen van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens.

IBIS, Bedrijventerrein 2003 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_IBISBEDRIJVEN2003_V)

Bedrijventerreinen van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens.

IBIS, Bedrijventerrein 2004 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_IBISBEDRIJVEN2004_V)

Bedrijventerreinen van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens.

IBIS, Bedrijventerrein 2006 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_IBISBEDRIJVEN2006_V)

Bedrijventerreinen van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens.

IBIS, Bedrijventerrein 2007 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_IBISBEDRIJVEN2007_V)

Bedrijventerreinen van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens.

IBIS, Bedrijventerrein 2008 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_IBISBEDRIJVEN2008_V)

Bedrijventerreinen van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens.

IBIS, Bedrijventerrein 2009 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_IBISBEDRIJVEN2009_V)

Bedrijventerreinen van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens.

IBIS, Bedrijventerrein 2010 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_IBISBEDRIJVEN2010_V)

Bedrijventerreinen van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens.

IBIS, Bedrijventerrein Nederland 1996 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_IBISBEDRIJVENNED1996_V)

Bedrijventerreinen van Nederland. Informatie uit het IBIS.RPD (Rijks Planologische Dienst). Wordt jaarlijks bijgewerkt. Het doel van de IBIS-inventarisatie is tweeledig: inventariseren van en informeren over alle uitgiftes op nieuwe bedrijvenlocaties in Nederland. De IBIS geeft tevens informatie over de planning van nieuwe bedrijventerreinen.

IBIS, Kantoorlokatie 1997 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_KANTOORLOKATIE1997_V)

Kantoorlokaties van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens.

IBIS, Kantoorlokatie 1998 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_KANTOORLOKATIE1998_V)

Kantoorlokaties van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens.

IBIS, Kantoorlokatie 2000-2004 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_KANTOORLOKATIE2004_V)

Kantoorlokaties van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens. N.B. Sinds 2000 is de situatie niet gewijzigd.

IBIS, Kantoorlokatie 2006 (historie) (geo:EXT.RO_HIST_KANTOORLOKATIE2006_V)

Kantoorlokaties van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens. N.B. Sinds 2000 is de situatie niet gewijzigd.

IBIS, Bedrijventerrein 2011 (geo:EXT.RO_IBISBEDRIJVEN2011_V)

Bedrijventerreinen van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens.

IBIS, Bedrijventerrein 2011 (geo:EXT.RO_IBISBEDRIJVEN2011_V_energieatlas)

Bedrijventerreinen van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens.

IBIS, Bedrijventerrein 2014 (geo:EXT.RO_IBISBEDRIJVEN2014_V)

Bedrijventerreinen van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens. Onder bedrijventerrein wordt verstaan een terrein dat vanwege zijn bestemming bestemd en geschikt is voor gebruik door handel, nijverheid, commerciele en niet-commerciele dienstverlening en industrie. Onder de omschrijving vallen daarmee teven (delen van) bedrijventerreinen die gedeeltelijk bestemd zijn en geschikt zijn voor kantoren.

IBIS, Kantoorlokatie 2007 (geo:EXT.RO_KANTOORLOKATIE_V)

Kantoorlokaties van Drenthe. Wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van gemeentelijke gegevens. N.B. Sinds 2000 is de situatie niet gewijzigd.

Kern, Groningen (geo:EXT.RO_KERNGRONINGEN_V)

Dit bestand geeft de kernen en bedrijventerreinen in de provincie Groningen weer.

Kernen Groningen (zoek:EXT.RO_KERNGRONINGEN_V)

Fietsers welkom (horecagelegenheden waar fietsers welkom zijn) (geo:EXT.SW_FIETSERSWELKOM_P)

Dit bestand geeft de Fietsets Welkom!-locaties weer waar fietsets kunnen rekenen op service die een fietstocht of vakantie extra aangenaam maken. Fietsers Welkom! is het landelijke kwaliteitslabel voor fietsvriendelijkehoreca.

Fietsknooppunten netwerk (knooppunten) (geo:EXT.SW_FIETSKNOOPPUNTEN_P)

In dit fietsknooppunten netwerk zijn opgenomen de wegen waarop het kenmerk fietsknooppuntennetwerk staat en de punten waar het feitelijk fietsknooppunt is. Op kruispunten met aparte fietspaden wordt op zo’n kruispunt een knooppunt geplaatst met een nummer en alle feitelijk punten waar de wegen bij elkaar komen krijgen vervolgens automatisch dit nummer.

Fietsknooppunten netwerk (wegen) (geo:EXT.SW_FIETSKNPPNTNETW_L)

In dit fietsknooppunten netwerk zijn opgenomen de wegen waarop het kenmerk fietsknooppuntennetwerk staat en de punten waar het feitelijk fietsknooppunt is. Op kruispunten met aparte fietspaden wordt op zo’n kruispunt een knooppunt geplaatst met een nummer en alle feitelijk punten waar de wegen bij elkaar komen krijgen vervolgens automatisch dit nummer.

Regioos fietsknooppuntnetwerken (geo:EXT.SW_FIETSKNPTREGIOS_V)

Dit bestand bevat de regioos van de fietsknooppuntnetwerken.

Nationale Streekpaden, Hoofdroutenetwerk recreatief wandelen, (geo:EXT.SW_HRRW_L)

Bestaande netwerk van Nationale Streekpaden.

Overstappunten (geo:EXT.SW_OVERSTAP_P)

Landelijk bestand van overstappunten.

OV Stappers (geo:EXT.SW_OV_STAPPERS_L)

Bestaande netwerk van NS wandeltochten, inclusief vervallen NS wandeltochten sinds 2008 (de zgn. OV Stappers).

Gemeentegrens, Nederland (geo:EXT.TDN_GEMEENTEGRENZEN_V)

Grenzen van de gemeenten en van de provincies in Nederland.

Gemeentegrens, Nederland (zoek:EXT.TDN_GEMEENTEGRENZEN_V)

Grenzen van de gemeenten en van de provincies in Nederland.

Gemeentegrens, Nederland (geo:EXT.TDN_GEMEENTEGRENZEN_V-Drenthe)

Grenzen van de gemeenten en van de provincies in Nederland.

Gemeentegrens, Nederland (geo:EXT.TDN_GEMEENTEGRENZEN_V-Drenthe-GEOAPPONDERGROND)

Grenzen van de gemeenten en van de provincies in Nederland.

Gemeentegrens, Nederland (geo:EXT.TDN_GEMEENTEGRENZEN_V-WAV)

Grenzen van de gemeenten en van de provincies in Nederland.

Gemeentegrens, Nederland (geo:EXT.TDN_GEMEENTEGRENZEN_V-WAVLABELS)

Grenzen van de gemeenten en van de provincies in Nederland.

Gemeentegrens, Nederland (geo:EXT.TDN_GEMEENTEGRENZEN_V-tdn_grenzen)

Grenzen van de gemeenten en van de provincies in Nederland.

Gemeentegrens, Nederland (geo:EXT.TDN_GEMEENTEGRENZEN_V-tdn_grenzen_kernkwaliteit)

Grenzen van de gemeenten en van de provincies in Nederland.

Gemeentegrens, Nederland (geo:EXT.TDN_GEMEENTEGRENZEN_V-tdn_grenzen_labels)

Grenzen van de gemeenten en van de provincies in Nederland.

Gemeentegrens, Nederland (geo:EXT.TDN_GEMEENTEGRENZEN_V-tdn_grenzen_labels_kernkwaliteit)

Grenzen van de gemeenten en van de provincies in Nederland.

Gemeentegrens, Nederland (geo:EXT.TDN_GEMEENTEGRENZEN_V-tdn_grenzen_masterplanfiets)

Grenzen van de gemeenten en van de provincies in Nederland.

Gemeentegrens, Nederland (geo:EXT.TDN_GEMEENTEGRENZEN_V-tdn_grenzen_wav)

Grenzen van de gemeenten en van de provincies in Nederland.

Gemeentegrens, Nederland (geo:EXT.TDN_GEMEENTEGRENZEN_V_bodeminformatie)

Grenzen van de gemeenten en van de provincies in Nederland.

top10 gebouw (geo:EXT.TDN_TOP10_GEBOUW_V-GEOAPPONDERGROND)

top10 gebouw

top10 gebouw (geo:EXT.TDN_TOP10_GEBOUW_V-kwis)

top10 gebouw

top10 spoorbaandeel (geo:EXT.TDN_TOP10_SPOORBAANDEEL_L-GEOAPPONDERGROND)

top10 spoorbaandeel

top10 spoorbaandeel (geo:EXT.TDN_TOP10_SPOORBAANDEEL_L-kwis)

top10 spoorbaandeel

top10 terrein (geo:EXT.TDN_TOP10_TERREIN_V-GEOAPPONDERGROND)

top10 terrein

top10 terrein (geo:EXT.TDN_TOP10_TERREIN_V-ONDERGROND)

top10 terrein

top10 terrein (geo:EXT.TDN_TOP10_TERREIN_V-TRANSPARANT)

top10 terrein

top10 terrein (geo:EXT.TDN_TOP10_TERREIN_V-kernkwaliteiten)

top10 terrein

top10 terrein (geo:EXT.TDN_TOP10_TERREIN_V-kwis)

top10 terrein

top10 terrein (geo:EXT.TDN_TOP10_TERREIN_V-webtopo)

top10 terrein

top10 waterdeel (geo:EXT.TDN_TOP10_WATERDEEL_V-GEOAPPONDERGROND)

top10 waterdeel

top10 waterdeel (geo:EXT.TDN_TOP10_WATERDEEL_V-ONDERGROND)

top10 waterdeel

top10 waterdeel (geo:EXT.TDN_TOP10_WATERDEEL_V-kwis)

top10 waterdeel

top10 wegdeel hartlijn (geo:EXT.TDN_TOP10_WEGDEEL_HART_L-GEOAPPONDERGROND)

top10 wegdeel hartlijn

top10 wegdeel hartlijn (geo:EXT.TDN_TOP10_WEGDEEL_HART_L-LOKALEWEGEN-GEOAPPONDERGROND)

top10 wegdeel hartlijn

top10 wegdeel hartlijn (geo:EXT.TDN_TOP10_WEGDEEL_HART_L-LOKALEWEGEN-kwis)

top10 wegdeel hartlijn

top10 wegdeel hartlijn (geo:EXT.TDN_TOP10_WEGDEEL_HART_L-REGIONALEWEGEN-GEOAPPONDERGROND)

top10 wegdeel hartlijn

top10 wegdeel hartlijn (geo:EXT.TDN_TOP10_WEGDEEL_HART_L-REGIONALEWEGEN-kwis)

top10 wegdeel hartlijn

top10 wegdeel hartlijn (geo:EXT.TDN_TOP10_WEGDEEL_HART_L-SNELWEG-GEOAPPONDERGROND)

top10 wegdeel hartlijn

top10 wegdeel hartlijn (geo:EXT.TDN_TOP10_WEGDEEL_HART_L-SNELWEG-kwis)

top10 wegdeel hartlijn

top10 wegdeel (geo:EXT.TDN_TOP10_WEGDEEL_V-ONDERGROND)

top10 wegdeel

top10 wegdeel (geo:EXT.TDN_TOP10_WEGDEEL_V-SNELWEGLABELS-GEOAPPONDERGROND)

top10 wegdeel

top10 wegdeel (geo:EXT.TDN_TOP10_WEGDEEL_V-SNELWEGLABELS-kwis)

top10 wegdeel

Belvedere gebied (historie) (geo:EXT.VROM_HIST_BELVEDERE_100_V)

Globale belvedere gebieden. De relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. De bedoeling is de cultuurhistorische waarde meer prioriteit te geven bij de inrichting van Nederland. De overheid erkent daarmee dat cultuurhistorie een inspiratiebron kan zijn voor (landschaps-)architectuur en ruimtelijk ontwerp, waardoor tevens de positie van het cultuurhistorisch erfgoed wordt versterkt. Erkend wordt dat er tussen de zorg voor het cultuurhistorisch erfgoed en de dynamiek van de ruimtelijke inrichting een spanning bestaat. Er moet gezocht worden naar een nieuw evenwicht tussen behoud en ontwikkeling. Er moeten nieuwe gebruiksmogelijkheden voor oude landschappen en bouwwerken worden gezocht, want zonder vitale functies gaat het cultuurhistorisch erfgoed verloren.

Mask drenthe 200 (geo:FO_MASK_DR_250-drenthe200)

Gemeentegrens Drenthe historie (geo:GBI.AB_GEMEENTENDRENTHE_V)

Gemeentegrenzen zoals vastgesteld na de gemeentelijke herindeling. Besluit Tweede Kamer d.d. 20 maart 1997.Met ingang van de datum van herindeling worden de volgende nieuwe gemeenten ingesteld: Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Meppel, Middenveld, Noordenveld, Westerveld, De Wolden en Zuidlaren.

Gemeentegrens Drenthe historie (geo:GBI.AB_GEMEENTENDRENTHE_V-GEOAPPONDERGROND)

Gemeentegrenzen zoals vastgesteld na de gemeentelijke herindeling. Besluit Tweede Kamer d.d. 20 maart 1997.Met ingang van de datum van herindeling worden de volgende nieuwe gemeenten ingesteld: Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Meppel, Middenveld, Noordenveld, Westerveld, De Wolden en Zuidlaren.

EDR, bestuurlijke indeling (historie) (geo:GBI.AB_HIST_EDRBESTUURGRENS_750_V)

Grenzen bestuurlijke indeling van de Eems Dollard Regio.

EDR, hoofdinfrastructuur (historie) (geo:GBI.AB_HIST_EDRHOOFDINFRA_750_L)

Hoofdinfrastructuur van de Eems Dollard Regio.

EDR, hoofdkern (historie) (geo:GBI.AB_HIST_EDRHOOFDKERNEN_750_V)

Hoofdkernen in de Eems Dollard Regio.

Gemeentegrens, Drenthe (oud) (geo:GBI.AB_HIST_GEMEENTEGRENS_V)

Gemeentegrenzen van voor de gemeentelijke herindeling (1998).De gemeenten van voor de herindeling van 1997 zijn de navolgende: Anloo, Beilen, Borger, Coevorden, Dalen, Diever, Dwingeloo, Eelde, Emmen, Gasselte, Gieten, Havelte, Meppel, Norg, Nijeveen, Odoorn, Oosterhesselen, Peize, Roden, Rolde, Ruinen, Ruinerwold, Schoonebeek, Sleen, Smilde, Vledder, Vries, Westerbork, De Wijk, Zuidlaren, Zuidwolde en Zweeloo.

Glastuinbouwgebied (geo:GBI.AGR_GLASTUINBOUWGEBIED_V)

Glastuinbouwgebieden en -complexen.

Glastuinbouwgebied (geo:GBI.AGR_GLASTUINBOUWGEBIED_V_energieatlas)

Glastuinbouwgebieden en -complexen.

Robuust watersysteem: beekdalen (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K1_K2B_K8_FIE_BEEKD_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Robuust watersysteem: beekdalen

Doorgaande vaarroute (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K1_K4_K9_BEREIKB_WATER_L)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van doorgaande vaarroute

Ecologische Hoofdstructuur (gebieden)* (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2A_EHS_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Ecologische Hoofdstructuur (gebieden)*

Es (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2B_ES_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Es

Es (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2B_ES_V-KK)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Es

Harde grens Stad en Land (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2B_GRENS_STAD_LAND_L)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Harde grens Stad en Land

Nationaal landschap Drentsche Aa (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2B_K2C_K4_K5_NL_DRAA_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Nationaal landschap Drentsche Aa

Landschapstypen (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2B_LANDSCHAPSTYPEN_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Landschapstypen

Macrogradient (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2B_MACROGRADIENT_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Macrogradient

Wegpanorama (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2B_WEGPANORAMA_L)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Wegpanorama

Nationale parken (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2C_K4_K5_NAT_PARKEN_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Nationale parken

Natura 2000 (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2C_K4_NATURA2000_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Natura 2000

Stiltegebied (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2C_STILTEGEBIEDEN_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Stiltegebied

Aardkundige waarde, beschermingsniveau (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2D_AARDK_WAARDEN_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Aardkundige waarde, beschermingsniveau

Verwachte archeologische waarden (beekdal) (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2E_BEEKDAL_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Verwachte archeologische waarden (beekdal)

Verwachte archeologische waarden (beekdal) (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2E_BEEKDAL_V-kaart2e)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Verwachte archeologische waarden (beekdal)

Verwachte archeologische waarden (Drentse Aa-gebied en Havelterberg) (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2E_DRAA_HAVELTERBERG_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Verwachte archeologische waarden (Drentse Aa-gebied en Havelterberg)

Verwachte archeologische waarden (Drentse Aa-gebied en Havelterberg) (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2E_DRAA_HAVELTERBERG_V-kaart2e)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Verwachte archeologische waarden (Drentse Aa-gebied en Havelterberg)

Verwachte archeologische waarden (Es) (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2E_ES_SELECTIE_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Verwachte archeologische waarden (Es)

Verwachte archeologische waarden (Es) (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2E_ES_SELECTIE_V-kaart2e)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Verwachte archeologische waarden (Es)

Verwachte archeologische waarden (generiek) (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2E_GENERIEK_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Verwachte archeologische waarden (generiek)

Bekende archeologische waarden - Behoud in situ (in de bodem) (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2E_VEENTERPENGEBIED_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Bekende archeologische waarden - Behoud in situ (in de bodem)

Prehistorische route, verwacht (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2E_VERWACHTING_L)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Prehistorische route, verwacht

Prehistorische route, verwacht (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2E_VERWACHTING_L-kaart2e)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Prehistorische route, verwacht

Verwachte archeologische waarden (puntlocaties) (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2E_VERWACHTING_P)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Verwachte archeologische waarden (puntlocaties)

Verwachte archeologische waarden (puntlocaties) (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2E_VERWACHTING_P-kaart2e)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Verwachte archeologische waarden (puntlocaties)

Bekende archeologische waarden (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2E_WAARDE_P)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Bekende archeologische waarden

Sturingsniveaus cultuurhistorie (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2F_CH_BELEID_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Sturingsniveaus cultuurhistorie

Cultuurhistorische hoofdstructuur (lijnen) (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2F_CULTHISTHOOFDSTR_L)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Cultuurhistorische hoofdstructuur (lijnen)

Cultuurhistorische hoofdstructuur (punten) (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2F_CULTHISTHOOFDSTR_P)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Cultuurhistorische hoofdstructuur (punten)

Cultuurhistorische hoofdstructuur (gebieden) (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K2F_CULTHISTHOOFDSTR_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Cultuurhistorische hoofdstructuur (gebieden)

Geluidsportcentra (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K3_GELUIDSPORT_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Geluidsportcentra. Geluidsport (bijvoorbeeld motorsport) mag in principe alleen worden bedreven op de bestaande geluidsportcentra in Assen, Nieuw-Roden en Emmen. Daarnaast heeft Drenthe twee lokale motorsportterreinen, in Zuidwolde en Westerbork. Met uitzondering van Westerbork vallen de andere 4 locaties onder gezoneerd bedrijventerrein. De provincie werkt niet mee aan het ontwikkelen van nieuwe geluidsportcentra of permanente motorcrossterreinen. Ook de uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van de motorcrossterreinen in Emmen, Nieuw-Roden, Zuidwolde en Westerbork staat de provincie in principe niet toe, conform de afspraken die zijn gemaakt bij de oprichting en de afspraken in de huidige vergunning. Dit betekent dat de toegestane hoeveelheid uren of dagen per week niet kan worden uitgebreid. Wel bestaat de mogelijkheid om de activiteiten uit te breiden, mits de geluidproductie gelijk blijft en de extra activiteiten passen binnen de toegestane uren of dagen. Wanneer op de bestaande centra en terreinen de behoefte ontstaat om uit te breiden, start de provincie een traject op waarin mogelijkheden voor groei worden bekeken in relatie tot de wensen van de omgeving. Bij het verlenen van vergunningen voor geluidsport is de provincie zeer terughoudend met het toestaan van activiteiten in de nacht. Het beleid voor permanente geluidsportcentra (zoals omschreven in de Wabo) staat los van de vraag of het mogelijk is om incidentele, kortdurende evenementen te organiseren. Bepalend hiervoor zijn het bestemmingsplan, eventueel een gemeentelijke verordening en onder bepaalde omstandigheden het 'Besluit geluidproductie sportmotoren'. In voorkomende gevallen beslist GS of zij ontheffing zal verlenen van de verbodsbepalingen in artikel 2 van dit Besluit. Voor het TT-circuit in Assen geldt de '12-dagenregeling'. Met deze regeling geven Provinciale Staten aan het circuit toestemming om maximaal 12 dagen per jaar meer geluid te veroorzaken dan volgens de reguliere vergunning is toegestaan. Voor wat betreft andere activiteiten die het meeste geluid produceren, is het beleid dat aanvullend op de vastgestelde maximale toegestane geluidniveaus en de geluidszone, de activiteiten qua aantal en geluidsbelasting beperkt moeten blijven tot 27 van deze zogenaamde type 2-dagen. Eventuele herijking van dit beleid vindt plaats op basis van de uitkomsten van een visietraject.

Spoedlocatie bodemsanering (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K3_SPOEDLOCATIEBODEM_P)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Spoedlocatie bodemsanering

Robuuste natuursysteem (ontwerp-OGV 2014) (geo:GBI.AOVO_K5_ROBUUSTENATUUR_V)

Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Robuuste natuursysteem

Plangrens (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_ALG_PLANGRENS_DRENTHE_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Plangrens.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K10_GEBGERICHT_GWBEHEER_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Gebiedsgericht grondwaterbeheer.

Grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K10_GRONDW_BESCH_DRAA_L)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa.

Grondwaterbescherming (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K10_GRONDW_BESCH_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Grondwaterbescherming.

Potentieel gebied met grondwater voor de bereiding van drinkwater (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K10_POTENTIE_GW_DRINKW_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Potentieel gebied met grondwater voor de bereiding van drinkwater.

Strategische grondwaterwinning (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K10_STRATEGISCHE_GWWIN_P)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Strategische grondwaterwinning.

Top-gebied verdroging (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K10_TOP_VERDROGING_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Top-gebied verdroging.

Grens verbodzone diepe boringen (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K10_VERBODSZ_BORINGEN_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Grens verbodzone diepe boringen.

Wateroogstgebied Hunze (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K10_WATEROOGST_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Wateroogstgebied Hunze.

Bedrijventerrein (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K1_BEDRIJVENTERREIN_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Bedrijventerrein.

Robuuste systemen en multifunctionele gebieden (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K1_FUNCTIEKAART_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Robuuste systemen en multifunctionele gebieden.

Landschap van de koloniën van Weldadigheid (UNESCO) (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K1_K2B_K4_UNESCO_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Landschap van de kolonien van Weldadigheid (UNESCO).

Robuust watersysteem - Beekdalen (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K1_K2B_K8_FIE_BEEKD_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Robuust watersysteem - Beekdalen.

Dierenpark Emmen (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K1_K4_DIERENTUIN_EMMEN_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Dierenpark Emmen.

Entree recreatief groen (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K1_K4_ENTREE_RECR_GROEN_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Entree recreatief groen.

Energie Transitie Park (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K1_K4_ETP_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Energie Transitie Park.

Vaarweg van bovenlokaal belang (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K1_K4_K8_VAARW_BOVENLOK_L)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Vaarweg van bovenlokaal belang.

LOFAR (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K1_K4_LOFAR_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van LOFAR.

Gebiedsontwikkeling Groningen Airport-Eelde (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K1_K4_ONTW_GAE_AIRPORT_L)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Gebiedsontwikkeling Groningen Airport-Eelde.

Stedelijke netwerken (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K1_K4_STEDELIJKNETWERK_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Stedelijke netwerken.

Blueport en Dryport (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K1_K4_TERMINAL_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Blueport en Dryport.

TT Circuit (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K1_K4_TTCIRCUIT_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van TT Circuit.

Ecologische-multifunctionele verbinding (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K1_K5_ECOMULTIVERBINDING_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Ecologische - multifunctionele verbinding.

Proefgebied landbouw (massa, energie en logistiek) (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K1_K6_PROEFGEB_LANDBOUW_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Proefgebied landbouw (massa, energie en logistiek).

Regio Specifiek Pakket (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K1_UITVOERING_RSP_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Regio Specifiek Pakket.

Ecologische Hoofdstructuur 2013 - verbindingen (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2A_ECOLOGISCHEVERB_L)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Ecologische Hoofdstructuur 2013 - verbindingen.

Ecologische Hoofdstructuur 2013 (gebieden) (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2A_EHS_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Ecologische Hoofdstructuur 2013 (gebieden). De provincie Drenthe beschouwt natuur binnen de begrensde EHS als kernkwaliteit. De samenhang tussen biodiversiteit en natuurwaarden (binnen en buiten de EHS) is groot. In de Natuurvisie 2014-2040 wordt uitgewerkt hoe de provincie deze samenhang kan versterken en welk belang zij heeft in natuurwaarden buiten de begrensde EHS. De EHS vormt de ruggengraat van de biodiversiteit in de provincie Drenthe.

Es (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2B_ES_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Es.

Harde grens stad en land (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2B_GRENS_STAD_LAND_L)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Harde grens stad en land.

Nationaal landschap Drentsche Aa (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2B_K2C_K4_K5_NL_DRAA_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Nationaal landschap Drentsche Aa.

Landschapstypen (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2B_LANDSCHAPSTYPEN_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Landschapstypen.

Macrogradiënt (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2B_MACROGRADIENT_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Macrogradient.

Wegpanorama (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2B_WEGPANORAMA_L)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Wegpanorama.

Nationale parken (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2C_K4_K5_NAT_PARKEN_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Nationale parken.

Natura 2000 (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2C_K4_NATURA2000_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Natura 2000.

Stiltegebied (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2C_STILTEGEBIEDEN_V)

Door Provinciale Statenvan Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Stiltegebied.

Aardkundige waarde, beschermingsniveau (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2D_AARDK_WAARDEN_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Aardkundige waarde, beschermingsniveau.

Toets verwachte archeologische waarden beekdal (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2E_BEEKDAL_V)

Door Provinciale Staten op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Toets verwachte archeologische waarden beekdal

Toets verwachte archeologische waarden Drentse Aa-gebied en Havelterberg (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2E_DRAA_HAVELTERBERG_V)

Door Provinciale Staten op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Toets verwachte archeologische waarden Drentse Aa-gebied en Havelterberg

Toets verwachte archeologische waarden es (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2E_ES_SELECTIE_V)

Door Provinciale Staten op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Toets verwachte archeologische waarden es

Verwachte archeologische waarden - generiek (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2E_GENERIEK_V)

Door Provinciale Staten op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Verwachte archeologische waarden - generiek

Bekende archeologische waarden - Behoud in situ veenterpengebied (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2E_VEENTERPENGEBIED_V)

Door Provinciale Staten op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Bekende archeologische waarden - Behoud in situ veenterpengebied

Toets verwachting prehistorische route (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2E_VERWACHTING_L)

Door Provinciale Staten op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Toets verwachting prehistorische route

Verwachte archeologische waarden - locaties (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2E_VERWACHTING_P)

Door Provinciale Staten op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Verwachte archeologische waarden - locaties

Bekende archeologische waarden (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2E_WAARDE_P)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Bekende archeologische waarden.

Sturingsniveaus cultuurhistorie (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2F_CH_BELEID_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Sturingsniveaus cultuurhistorie.

Cultuurhistorische hoofdstructuur - lijnen (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2F_CULTHISTHOOFDSTR_L)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Cultuurhistorische hoofdstructuur - lijnen

Cultuurhistorische hoofdstructuur - locaties (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2F_CULTHISTHOOFDSTR_P)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Cultuurhistorische hoofdstructuur - locaties

Cultuurhistorische hoofdstructuur - gebieden (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K2F_CULTHISTHOOFDSTR_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Cultuurhistorische hoofdstructuur - gebieden.

Uitgeefbaar regionaal bedrijventerrein (geschikt voor categorie 4 of meer) (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K3_BEDRIJVEN_CAT456_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Uitgeefbaar regionaal bedrijventerrein (geschikt voor categorie 4 of meer).

Zonering vliegveld (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K3_GELCTRVLIEGV_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Zonering vliegveld.

Geluidsgezoneerd bedrijventerrein (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K3_GELCTR_BEDR_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Geluidsgezoneerd bedrijventerrein.Deze kaart geeft de ligging van de locaties waar op grond van de Wet geluidhinder een beleidskader geldt voor de concentratie van geluid op gezoneerde bedrijventerreinen. Dit is inclusief 3 geluidsportcentra (Assen, Nieuw-Roden en Emmen) en motorcrossterrein Zuidwolde. Tevens geeft deze kaart voor de gezoneerde terreinen de geluidzone aan waarbinnen niet meer geluid mag worden geproduceerd dan is toegestaan op basis van de Wet geluidhinder.Komt voor in kaart 3: Milieu- en leefomgevingkwaliteit.

Geluidsportcentrum (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K3_GELUIDSPORT_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Geluidsportcentrum.

Spoedlocatie bodem(sanering) (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K3_SPOEDLOCATIEBODEM_P)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Spoedlocatie bodem(sanering).

Verkeerslawaai (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K3_VERKEERSLAWAAI_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Verkeerslawaai.

Provinciale weg als bron van licht (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K3_ZONERINGLICHT_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Provinciale weg als bron van licht.

Geopark De Hondsrug (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K4_GEOPARK_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Geopark De Hondsrug.

Toegangspoort Holtingerveld (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K4_HOLTINGERVELD_P)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Toegangspoort Holtingerveld.

Hondsrug (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K4_HONDSRUG_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Hondsrug.

Hoogwaardig Openbaar Vervoers-lijn (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K4_HOV_LIJN_L)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Hoogwaardig Openbaar Vervoers-lijn.

Transferium De Punt (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K4_TRANSFERIUM_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Transferium De Punt.

Zonering radiotelescoop (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K4_ZONE_RADIOTELESCOOP_L)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Zonering radiotelescoop.

Ecologische verbinding, globaal (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K5_EVZ_GLOBAAL_L)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Ecologische verbinding, globaal. De provincie Drenthe zet in op grote en goed verbonden gebieden zodat dit de natuur minder kwetsbaar maakt voor de gevolgen van klimaatverandering. Komt voor in kaart 5: Robuust natuursysteem.

Hart van Drenthe (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K5_HARTVANDRENTHE_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Hart van Drenthe.

Natura 2000 (aanduiding) (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K5_NATURA2000_P)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Natura 2000 (aanduiding).

Robuuste natuur (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K5_ROBUUSTENATUUR_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Robuuste natuur.

Glastuinbouw (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K6_GLASTUINBOUW_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Glastuinbouw.

Landbouwgebied Plus (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K6_ROBUUSTELANDBOUW_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Landbouwgebied Plus.

Windenergie zoekgebied (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K7_ZOEKGEB_WINDENERGIE_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Windenergie zoekgebied.

Bergingsgebied (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K8_BERGINGSGEBIED_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Bergingsgebied.

Zwemplas (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K9_BESCH_ZWEMPLAS_P)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Zwemplas.

Grondwaterlichaam (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K9_GRONDWLICHAAM_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Grondwaterlichaam.

Grondwateronttrekking voor de bereiding van drinkwater (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K9_GRONDWONTTR_P)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Grondwateronttrekking voor de bereiding van drinkwater.

Innamepunt Drentsche Aa voor drinkwaterproductie (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K9_OPPWATER_DRINKWATER_P)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Innamepunt Drentsche Aa voor drinkwaterproductie.

Meren (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K9_OPPWATER_MEREN_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Meren.

Waterlopen (Omgevingsvisie 2014) (geo:GBI.AOV_K9_OPPWATER_WATERLOOP_L)

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Waterlopen.

Aardkundige waarden (zoek:GBI.AW)

De term aardkundige waarden wordt gebruikt als een verzamelnaam voor geomorfologische,geologische, bodemkundige of geohydrologische verschijnselen in het landschap, die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Het gaat daarbij niet alleen om het behoud en de beleefbaarheid van historische verschijnselen. Er wordt ook betekenis gehecht aan actuele processen, die aardkundige waarden opleveren.

Bodembestand, historisch (vlak) (hist:GBI.BOBES_HBB_V)

Locatie waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Bodemverontreiniging is echter nog niet aangetoond.

Bodembestand, historisch (vlak) (hist:GBI.BOBES_HBB_V-bodematlas)

Locatie waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Bodemverontreiniging is echter nog niet aangetoond.

Aardkundige hoofdlandschappen (geo:GBI.BODEM_AARDK_HOOFDLANDSCH_V)

Geeft de ligging van de naar ontstaanswijze onderscheiden aardkundige hoofdlandschappen.

Aardkundige hoofdlandschappen (geo:GBI.BODEM_AARDK_HOOFDLANDSCH_V-bodematlas)

Geeft de ligging van de naar ontstaanswijze onderscheiden aardkundige hoofdlandschappen.

Afvalstortplaatsen (NAVOS) (geo:GBI.BODEM_AFVALSTORTPLAATSEN_V)

Kaart geeft de ligging van afvalstortplaatsen weer.NAVOS staat voor Nazorg Voormalige Stortplaatsen.

Afvalstortplaatsen (NAVOS) (geo:GBI.BODEM_AFVALSTORTPLAATSEN_V-bodematlas)

Kaart geeft de ligging van afvalstortplaatsen weer.NAVOS staat voor Nazorg Voormalige Stortplaatsen.

Beschrijving aardkundig waardevolle gebieden (geo:GBI.BODEM_AWVLAKKEN_V)

Overgangen aardkundig waardevolle gebieden (geo:GBI.BODEM_AW_OVERG_SAMENH_V)

Risico fosfaatuitspoeling (geo:GBI.BODEM_FOSFAATUITSPOELING_V)

Geografische spreiding van het risico van P-emissie uit landbouwgronden naar het oppervlaktewater.

Grondsoortenkaart (geo:GBI.BODEM_GRONDSOORTEN_V)

De grondsoortenkaart geeft de ligging van de veengronden en minerale gronden in Drenthe. De kaart is afgeleid van de Bodemkaart 1 : 50 000. Er worden slechts 10 legenda-eenheden onderscheiden. Bij de veengronden komt binnen 40 cm-mv. meer dan 40 cm veen in het bodemprofiel voor. De veengronden worden niet verder onderverdeeld. Bij de minerale gronden komt in het bodemprofiel tot 80 cm-mv. meer dan 40 cm mineraal materiaal (zand, klei of leem) voor. Voor de minerale gronden is een verdere opdeling gemaakt naar samenstelling en textuur van de bouwvoor.

Mogelijke locaties windparken (geo:GBI.BODEM_MOGELIJK_WINDPARK_P)

Zoekgebieden voor windparken. Onderdeel van de visiekaart uit ontwerp gebiedsvisie windenergie Drenthe.

Monsterpunten korstmossen (geo:GBI.BODEM_OPNAME_KORSTMOSSEN_P)

Geeft de ligging van de monsterpunten van het korstmossenonderzoek dat in Drenthe sinds 1991 vier keer is uitgevoerd.

Risico op ondergrondverdichting (geo:GBI.BODEM_RISICOVERDICHTING_R)

Veendikte (historie) (geo:GBI.BODEM_VEENDIKTE_50_R)

Verdichtingsrisicos (geo:GBI.BODEM_VERDICHTINGSRISICO_V)

Indicatie van de gebieden met de relatief hoogste verdichtingsrisicos.

Vergraven en geëgaliseerde gronden (geo:GBI.BODEM_VERGRAVEN_GRONDEN_V)

Vergraven en geëgaliseerde gronden.

Zoekgebieden windenergie visiekaart (geo:GBI.BODEM_ZOEKGEB_WINDENERGIE_V)

Zoekgebieden voor windenergie. Onderdeel van de visiekaart uit ontwerp gebiedsvisie windenergie Drenthe.

Zoekgebieden windenergie visiekaart (geo:GBI.BODEM_ZOEKGEB_WINDENERGIE_V_energieatlas)

Zoekgebieden voor windenergie. Onderdeel van de visiekaart uit ontwerp gebiedsvisie windenergie Drenthe.

Belemmeringen zoekgebied windenergie (geo:GBI.BODEM_ZOEKGEB_WIND_BELEMM_V)

Belemmeringen in het zoekgebied voor windenergie. Deze dataset is onderdeel van de belemmeringenkaart uit ontwerp gebiedsvisie windenergie Drenthe.

Geluidscontour, Waarschuwings Alarmeringssysteem (historie) (hist:GBI.BRANDWEER_SIRENE_DEKKING_V)

Geluidscontouren van het Waarschuwings Alarmeringssysteem. In Nederland staan verspreid over het land 4275 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de alarmcentrale van de regionale brandweer. Dit wordt het WAS (waarschuwings- en alarmeringssysteem) genoemd. De bevolking is van tevoren geinstrueerd om in het geval dat de sirene gaat naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en radio of televisie aan te zetten. Op aangewezen rampenzenders kan de overheid verdere aanwijzingen geven, bijvoorbeeld dat een gebied geevacueerd wordt.

Geluidscontour, Waarschuwings Alarmeringssysteem (historie) (hist:GBI.BRANDWEER_SIRENE_DEKKING_V-risicokaartdrenthe)

Geluidscontouren van het Waarschuwings Alarmeringssysteem. In Nederland staan verspreid over het land 4275 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de alarmcentrale van de regionale brandweer. Dit wordt het WAS (waarschuwings- en alarmeringssysteem) genoemd. De bevolking is van tevoren geinstrueerd om in het geval dat de sirene gaat naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en radio of televisie aan te zetten. Op aangewezen rampenzenders kan de overheid verdere aanwijzingen geven, bijvoorbeeld dat een gebied geevacueerd wordt.

Locatie Waarschuwings Alarmeringssysteem (WAS) (historie) (hist:GBI.BRANDWEER_SIRENE_WAS_P)

Geluidscontouren van het Waarschuwings Alarmeringssysteem (WAS). In Nederland staan verspreid over het land 4275[1] sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de alarmcentrale van de regionale brandweer.

Landgoed, buitenplaats (historie) (hist:GBI.BUITENPLAATS_100_P)

Dit bestand geeft de buitenplaatsen weer zoals vermeld in het Streekplan Drenthe, kaart B.9.4. en POP, tekstkaartje en POPII, kaart 11.

Gebiedenkaart Cultuurhistorisch Kompas (geo:GBI.CHK_DEELGEBIEDEN_V)

Deelgebieden van het Cultuurhistorisch Kompas, begrensd onder andere op basis van gemeenschappelijke landschappelijke kenmerken.

Gebiedenkaart Cultuurhistorisch Kompas (geo:GBI.CHK_DEELGEBIEDEN_V-kernkwaliteiten)

Deelgebieden van het Cultuurhistorisch Kompas, begrensd onder andere op basis van gemeenschappelijke landschappelijke kenmerken.

Geopark De Hondsrug (geo:GBI.CHK_GEOPARK_GRENS_V)

Dit bestand geeft de begrenzing weer van het Geopark De Hondsrug. Het beslaat een groot deel van Oost- en Midden-Drenthe, van de provinciegrens in het noorden naar het zuiden (Emmen en Coevorden), en van Assen naar Nieuw-Buinen Ook het Hunzedal en het Nationaal Park Drentsche Aa behoren tot het Geopark de Hondsrug. Onderdelen van het gebied, zoals het Drouwenerzand zijn dermate waardevol dat ze zijn aangewezen als Natura 2000-gebied.

Geosites (geo:GBI.CHK_GEOSITES_V)

De 51 belangrijkste geosites van geopark De Hondsrug.

Economische kernzone (geo:GBI.EC_ECONOMISCHEKERNZONE_V)

Economische kernzone, te weten: Eemshaven - Delfzijl, Groningen - Assen, Harlingen - Leeuwarden, Sneek - Heerenveen - Drachten, Zwolle - Meppel - Hoogeveen - Coevorden - Emmen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart A.

Faunaknelpunten - werkkaart (geo:GBI.FAUNAKNELPT_P)

Inventarisatie van knelpunten die ontstaan doordat gemeentewegen EHS en trekroutes van dieren kruisen. Het gaat om nog op te lossen, deels opgeloste en geheel opgeloste knelpunten.Waar wegen van natuur de wegen van mensen kruisen, kunnen problemen ontstaan. Wegen en kanalen belemmeren de vrije uitwisseling tussen natuurgebieden, padden kunnen tijdens de trek massaal doodgereden worden, dassen verdrinken in kanalen en overstekende reeen zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties of zelfs slachtoffers. Op veel probleemlocaties zijn voorzieningen mogelijk zoals buizen onder de weg door (faunatunnels), geleidende rasters naar een veilige oversteekplaats, verlaagde oevers om weer op de kant te komen of natuurbruggen.

Faunaknelpunten - werkkaart (geo:GBI.FAUNAKNELPT_P-faunaknelpunten)

Inventarisatie van knelpunten die ontstaan doordat gemeentewegen EHS en trekroutes van dieren kruisen. Het gaat om nog op te lossen, deels opgeloste en geheel opgeloste knelpunten.Waar wegen van natuur de wegen van mensen kruisen, kunnen problemen ontstaan. Wegen en kanalen belemmeren de vrije uitwisseling tussen natuurgebieden, padden kunnen tijdens de trek massaal doodgereden worden, dassen verdrinken in kanalen en overstekende reeen zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties of zelfs slachtoffers. Op veel probleemlocaties zijn voorzieningen mogelijk zoals buizen onder de weg door (faunatunnels), geleidende rasters naar een veilige oversteekplaats, verlaagde oevers om weer op de kant te komen of natuurbruggen.

Basisscholen (geo:GBI.FC_BASISSCHOLEN_P)

Overzicht van basisscholen in de provincie Drenthe op basis van gegevens uit 2013. De gegevens zijn aangeleverd door het bureau STAMM en worden gebruikt in het project Feiten en cijfers over Drenthe.

Bibliotheken (geo:GBI.FC_BIBLIOTHEEK_P)

weet ik niet

bioscopen (geo:GBI.FC_BIOSCOOP_P)

weet ik niet

Boomklevers in Drenthe 2 (geo:GBI.FC_BOOMKLEVER2_P)

Boomklevers 2

Boomklevers in Drenthe (geo:GBI.FC_BOOMKLEVER_P)

Boomklevers

Dorpshuizen (geo:GBI.FC_DORPSHUIZEN_P)

Overzicht van dorpshuizen in de provincie Drenthe op basis van gegevens uit 2013. De gegevens zijn gebruikt in het project Feiten en cijfers over Drenthe.

GBI.FC_GEMAFSTVZGEM_2012_V (geo:GBI.FC_GEMAFSTVZGEM_2012_V)

Feiten en Cijfers, gemiddelde afstand gemeenten 2012

GBI.FC_GEMAFSTVZWIJK_2012_V (geo:GBI.FC_GEMAFSTVZWIJK_2012_V)

Feiten en Cijfers, gemiddelde afstand wijken 2012

Milieubelasting ondiep grondwater 1997 (geo:GBI.FC_GW_1997_V)

In deze shapefile is de milieubelasting van bestrijdingsmiddelen voor het grondwater, waterleven en bodemleven opgenomen. De milieubelasting wordt uitgedrukt in MilieuBelastingsPunten en de berekeningsresultaten zijn van het spuitschema uit 1997.

Grondwaterkwaliteit 2008 tot 2011 (geo:GBI.FC_GW_2008_2011_V)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in procenten normoverschrijding in het diepe (25 m - mv) en het ondiepe grondwater (10-25 m - mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om gemiddelden van meetjaren tussen 2008 t/m 2011.

Milieubelasting ondiep grondwater 2010 (geo:GBI.FC_GW_2010_V)

In deze shapefile is de milieubelasting van bestrijdingsmiddelen voor het grondwater, waterleven en bodemleven opgenomen. De milieubelasting wordt uitgedrukt in MilieuBelastingsPunten en de berekeningsresultaten zijn van het spuitschema uit 2010

Huisartsen (geo:GBI.FC_HUISARTSEN_P)

Overzicht van huisartsen in de provincie Drenthe op basis van gegevens uit 2013. De gegevens zijn aangeleverd door het bureau STAMM en worden gebruikt in het project Feiten en cijfers over Drenthe.

Kinderopvang (geo:GBI.FC_KINDEROPVANG_P)

Overzicht van locaties voor kinderopvang in de provincie Drenthe op basis van gegevens uit 2013. De gegevens worden gebruikt in het project Feiten en cijfers over Drenthe.

Supermarkten (geo:GBI.FC_SUPERMARKTEN_P)

Overzicht van supermarkten in de provincie Drenthe op basis van gegevens uit 2013. De gegevens zijn aangeleverd door het bureau STAMM en worden gebruikt in het project Feiten en cijfers over Drenthe.

theaters (geo:GBI.FC_THEATERKUNSTCENTRA_P)

weet ik niet

Verkeersintensiteiten werkdagen provinciale wegen 2012 (geo:GBI.FC_VV_INTENSITEIT_L)

De gemiddelde jaarintensiteit op provinciale wegen van motorvoertuigen op werkdagen in 2012.Deze kaart wordt gebruikt voor FC Drenthe.

Boerenbedrijf in combinatie met grondgebonden landbouw (geo:GBI.FO_BOERENBEDRIJF_P)

Boerenbedrijf in combinatie met grondgebonden landbouw

Mask Drentsche Aa gebied (geo:GBI.FO_MASK_DRAA)

Mask Drentsche Aa gebied

Drenthe mask (geo:GBI.FO_MASK_DR_250-BL)

Drenthe mask

Voorkomen keileem (boringen) (geo:GBI.KEILEEM_AANWEZIG_BORING_P)

Locaties van boringen waar keileem in Drenthe is aangetroffen.

Afwezigheid keileem (boringen) (geo:GBI.KEILEEM_AFWEZIG_BORING_P)

Locaties van boringen waar geen keileem in Drenthe is aangetroffen.

Diepteligging bovenkant keileem (t.o.v. maaiveld) (geo:GBI.KEILEEM_DIEPTE_BOVEN_MV_R)

Diepteligging bovenkant keileem (t.o.v. NAP) (geo:GBI.KEILEEM_DIEPTE_BOVEN_NAP_R)

Diepteligging onderkant keileem (t.o.v. maaiveld) (geo:GBI.KEILEEM_DIEPTE_ONDER_MV_R)

Diepteligging onderkant keileem (t.o.v. NAP) (geo:GBI.KEILEEM_DIEPTE_ONDER_NAP_R)

Dikte keileempakket (geo:GBI.KEILEEM_DIKTE_R)

Mogelijk voorkomen keileem (geo:GBI.KEILEEM_MOGELIJK_V)

Dit is de maximale begrenzing (verbreiding) van keileem in Drenthe. Buiten de begrenzing van de keileem op deze kaart is de keileem niet aanwezig. Binnen de begrenzing van de keileem op deze kaart kan keileem in de ondergrond worden aangetroffen, dit kan echter alleen met zekerheid worden gezegd op de plekken waar daadwerkelijk een boring heeft plaatsgevonden en keileem is aangetroffen. Deze dataset is een interpolatie van de boringen uit de dataset "Voorkomen keileem (boringen)".

Locaties van boringen te ondiep om keileem aan te boren (geo:GBI.KEILEEM_TE_ONDIEP_BORING_P)

Locaties van boringen waarin geen keileem is aangetroffen omdat de boring beeindigd is in een ondieper gelegen bodemlaag. Als de keileem op deze locatie aanwezig is ligt deze waarschijnlijk dieper dan de boring die is uitgevoerd. Op basis van de omliggende boringen waar keileem is aangetroffen, is de verwachte diepte van de keileem op deze locaties ingeschat, deze diepte is met de boring niet bereikt.

Verticale doorlatendheid keileem (geo:GBI.KEILEEM_VERT_DOORL_R)

Hydraulische weerstand van keileem (geo:GBI.KEILEEM_WEERSTAND_HYDR_R)

Beelden langs fietsroutes (geo:GBI.KUNSTFIETSROUTES_P)

Langs vier fietsknooppuntenroutes staan beelden die verassen, verwonderen of iets vertellen over de plek waar deze kunstwerken staan. Deze kunst in de openbare ruimte maakt het fietsen in Drenthe nog aantrekkelijker, naast de al aanwezige natuur, landschappen en het rijke cultuurhistorische verleden.

Landgoed (historie) (hist:GBI.LANDGOED_100_V)

Dit bestand geeft de landgoederen weer zoals in de door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II,

Defensie, laagvlieggebied (historie) (hist:GBI.LEGER_LAAGVLIEGGEB_250_V)

In het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (kaart 2), zijn de laagvlieggebieden van defensie opgenomen, die in dit bestand worden weergegeven.

Defensie, laagvliegroute (historie) (hist:GBI.LEGER_LAAGVLIEGROUTE_250_L)

In het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (kaart 2), zijn de bestaande laagvliegroutes (hartlijn) met navigatietolerantie en invloedsfeer opgenomen, die in dit bestand worden weergegeven.

Defensie, zonering munitiecomplex (historie) (hist:GBI.LEGER_MUNITIEZONE_100_L)

In het Streekplan Drenthe, vastgesteld op 27 juni 1990 is de veiligheidszonering (zone A, B en C) rond munitiecomplexen opgenomen, die in dit bestand worden weergegeven.

Defensie, militair oefenterrein (historie) (hist:GBI.LEGER_OEFENTERREIN_100_V)

In het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (kaart 2), zijn de militaire oefenterreinen opgenomen, die in dit bestand worden weergegeven.

Defensie, heli opstappunt, schietterrein (historie) (hist:GBI.LEGER_OPSTAPPSCHIETT_P)

In het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (kaart 2), zijn de militaire schietterreinen en helikopteropstappunten opgenomen, die in dit bestand worden weergegeven.

Beekloop, belangrijke (geo:GBI.LNDSCHP_BEEKLOOP_100_L)

Belangrijke beeklopen, vroegere beeklopen en ecologische verbindingen via sloten, vaarten of wijken als onderdeel van de ecologische structuur. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7 en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

Beekloop, belangrijke (geo:GBI.LNDSCHP_BEEKLOOP_100_L-bodematlas)

Belangrijke beeklopen, vroegere beeklopen en ecologische verbindingen via sloten, vaarten of wijken als onderdeel van de ecologische structuur. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7 en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

Eigendom, Maatschappij van Weldadigheid (geo:GBI.LNDSCHP_EIGMAATSCHVWELDAAD_V)

In de gemeente Westerveld ligt de ontginningskolonie van de Maatschappij van Weldadigheid. Het betreft hier globaal de gronden in en rond de kernen Frederiksoord en Wilhelminaoord. Daarnaast maakt Boschoord deel uit van de ontginningskolonie (dit is het noordoostelijk vlak). De gronden van de Maatschappij van Weldadigheid zijn aangemerkt als een Belevedere-gebied. De provincie, gemeente en de Maatschappij werken samen aan een gebiedsvisie. De Rijksdienst Monumentenzorg heeft het gebied aangewezen als beschermd dorpsgezicht dat in 2009 vertaald moet worden in een bestemmingsplan.

Nationale Parken (geo:GBI.LNDSCHP_GRENSNATPARKENENDA_V)

Grenzen Nationale parken provincie Drenthe: Dwingelderveld en Drents-Friese Wold. Grens van het Beek- en Esdorpen landschap Drentsche Aa. Advies van de Commissie Drentsche Aa, over nationale parken met verbrede doelstelling, in opdracht van staatssecretaris mevr. G. Faber.

Nationale Parken (geo:GBI.LNDSCHP_GRENSNATPARKENENDA_V-draa)

Grenzen Nationale parken provincie Drenthe: Dwingelderveld en Drents-Friese Wold. Grens van het Beek- en Esdorpen landschap Drentsche Aa. Advies van de Commissie Drentsche Aa, over nationale parken met verbrede doelstelling, in opdracht van staatssecretaris mevr. G. Faber.

Beekdal (historie) (geo:GBI.LNDSCHP_HIST_BEEKDAL_100_V)

Beekdalen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

Beekloop, belangrijke (historie) (geo:GBI.LNDSCHP_HIST_BEEKLOOP_100_L)

Belangrijke beeklopen, vroegere beeklopen en ecologische verbindingen via sloten, vaarten of wijken als onderdeel van de ecologische structuur.Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7 en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

Bos- en natuurgebied (ruim) (historie) (geo:GBI.LNDSCHP_HIST_BOSNATUURRUIM_V)

Bos- en natuurgebieden in 2001.Deze kaartlaag is samengesteld op basis van verschillende kaarten, zoals eigendomssituaties, natuurbeherende organisaties, topografische gegevens, etc.

Grens geb.coord. Dwingelderveld (historie) (geo:GBI.LNDSCHP_HIST_GCDWINGVLD_100_V)

Grens van het gebied Dwingelderveld waarop gebiedscoordinatie van toepassing is. (Dataset niet compleet)

Grens geb.coord. Hunze (historie) (geo:GBI.LNDSCHP_HIST_GCHUNZE_V)

Grens van het gebied de Hunze waarop gebiedscoordinatie van toepassing is.

Grens geb.coord. Mars- en Westerstroom (historie) (geo:GBI.LNDSCHP_HIST_GCMRSWEST_100_V)

Grens van het gebied Mars- en Westerstroom waarop gebiedscoordinatie van toepassing is.

Grens geb.coord. Reest (historie) (geo:GBI.LNDSCHP_HIST_GCREEST_V)

Grens van het gebied de Reest waarop gebiedscoordinatie van toepassing is. (Dataset niet compleet)

Nationaal landschap Drentsche Aa (historie) (geo:GBI.LNDSCHP_HIST_GRENSNL_DA_V)

Grens Nationaal landschap Drentsche Aa.

Grens geb.visie Vledder- en Wapserv. Aa (historie) (geo:GBI.LNDSCHP_HIST_GVVLEDWAP_V)

Grens van de gebiedsvisie Vledder en Wapserveense Aa.

Landschap, versterking, ontwikkeling van (historie) (geo:GBI.LNDSCHP_HIST_POP_LNDSONTWG_V)

Ontwikkeling landschappelijke versterking. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 3.

Regeling onderhoud landschapselement (historie) (geo:GBI.LNDSCHP_HIST_ROLPRIOR_250_V)

-

Landschappenkaart (geo:GBI.LNDSCHP_LANDSCHAPPENKRT_100_V)

Landschappenkaart provincie Drenthe. Bijlage 3, Milieukartering Drenthe 1974-1978.

Landschapstype (geo:GBI.LNDSCHP_LANDSCHAPSTYPE_100_V)

Landschapstypen. Streekplan Drenthe, kaart B.9.2. en POP, kaart 9. en POPII, kaart 10.

Landschap, prioritair gebied voor ontw. (geo:GBI.LNDSCHP_POP_LNDSCHPONTWGEB_V)

Prioritaire gebieden voor ontwikkelingsgerichte benadering van het landschap, POPII, kaart 3.

Aardwarmte potentie uit Slochteren aquifers (geo:GBI.MILIEU_AWP_SLOCHT_R)

Aardwarmte potentie in Trias aquifers (geo:GBI.MILIEU_AWP_TRIAS_R)

Aardkundig waardevolle locatie (geo:GBI.MILIEU_BOBES_AARDKWAARDEVOL_P)

Inventarisatie van aardkundig waardevolle locaties in Drenthe. De aardkunde bestudeert de bovenste meters van de aarde en de vormen en patronen die aan het oppervlak zichtbaar zijn.In deze kaartlaag zijn een groot aantal voorbeeldlocaties met een bijzondere aardkundige waarde opgenomen, zoals bijvoorbeeld celtic fields, reliëf en houtwallen.

Aardkundige monumenten (geo:GBI.MILIEU_BOBES_AARD_MON_V)

Dit bestand geeft de ligging van de aardkundige monumenten weer.

Archeologisch object (belangrijk) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_ARCH_250_P)

Belangrijke archeologische objecten als aandachtsgebied. Kaart 3 uit het PMP (Provinciaal Milieubeleidsplan).

Gradient, bodemgradient (geo:GBI.MILIEU_BOBES_BODGRAD_250_V)

Gebieden met veel bodemgradienten als aandachtsgebied. Kaart 3 uit het PMP en POP, kaart 8. en POPII, kaart 9.

Gradient, bodemgradient (geo:GBI.MILIEU_BOBES_BODGRAD_250_V-bodematlas)

Gebieden met veel bodemgradienten als aandachtsgebied. Kaart 3 uit het PMP en POP, kaart 8. en POPII, kaart 9.

EHS-bruto en milieubeschermingsgebieden POP2 (geo:GBI.MILIEU_BOBES_BRUTOEHS_POP_V)

Dit bestand geeft de milieubeschermingsgebieden, gebieden met bescherming van de omgevingskwaliteit (BOK-gebieden) en de bruto EHS (Ecologische Hoofdstructuur) weer.Deze gebieden zijn gebaseerd op de popzoneringen 4, 5 en 6 inclusief ontwikkeling natuurwaarden en ontwikkeling natuurwaarden met waterwinning, zoals die door Provinciale Staten van Drenthe van 7 juli 2004 zijn vastgesteld in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 5.

Bodemwisselaar, Potentiekaart, H (geo:GBI.MILIEU_BOBES_BWWH_100_V)

De selectie van gebieden in de provincie Drenthe voor de toepasbaarheid van horizontaal gesloten systemen is op basis van een puntenwaardering uitgevoerd. Het maximaal aantal punten dat kan worden behaald is 9. N.B. Rapport ligt bij contactpersoon. Rapportgegevens zijn: Documenttitel: Mogelijkheden voor ondergrondse energieopslag in de provincie Drenthe, 14 oktober 2002 Projectnummer: 9M2460 (Royal Haskoning) Opdrachtgever: Provincie Drenthe Referentie: 9M2460/R00003/MVVU/Gron.

Essen van Drenthe (geo:GBI.MILIEU_BOBES_ESSEN_V)

Resultaat Essen-onderzoek. Theo Spek en Adrie Ufkes, maart 1995. POP, kaart 8. en POPII, kaart 9.

Essen van Drenthe (geo:GBI.MILIEU_BOBES_ESSEN_V_KK)

Essen van Drenthe kernkwaliteiten

GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_GHG_G)

GLG (gemiddelde laagste grondwaterstand) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_GLG_G)

Bodeminformatie (punt) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_GLSLOC_P)

Locatie uit het bodeminformatiesysteem GLOBIS (Geografisch Landelijk Overheids Bodem Informatiesysteem); het gaat hier om locaties waar een onderzoek heeft plaatsgevonden.

Bodeminformatie (punt) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_GLSLOC_P_bodeminformatie)

Locatie uit het bodeminformatiesysteem GLOBIS (Geografisch Landelijk Overheids Bodem Informatiesysteem); het gaat hier om locaties waar een onderzoek heeft plaatsgevonden.

Bodeminformatie (vlak) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_GLSLOC_V)

Locaties uit het GLOBIS (Geografisch Landelijk BodemiInformatiesysteem) met status informatie.

Bodeminformatie (vlak) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_GLSLOC_V-bodematlas)

Locaties uit het GLOBIS (Geografisch Landelijk BodemiInformatiesysteem) met status informatie.

Bodeminformatie (vlak) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_GLSLOC_V_bodeminformatie)

Locaties uit het GLOBIS (Geografisch Landelijk BodemiInformatiesysteem) met status informatie.

Gradient, belangrijk gradientgebied (geo:GBI.MILIEU_BOBES_GRADGEB_250_V)

Belangrijke gradientgebieden als aandachtsgebied. Kaart 3 uit het PMP en POP, kaart 8. en POPII, kaart 9.

Gradient, belangrijk gradientgebied (geo:GBI.MILIEU_BOBES_GRADGEB_250_V-bodematlas)

Belangrijke gradientgebieden als aandachtsgebied. Kaart 3 uit het PMP en POP, kaart 8. en POPII, kaart 9.

GT (Grondwatertrappen) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_GT_G)

GVG (gemiddelde voorjaars grondwaterstand) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_GVG_G)

Grondwaterkwaliteitsmeetnet (geo:GBI.MILIEU_BOBES_GWKMTN_P)

Lokatie van de putten van het meetnet in 2008.Het grondwaterkwaliteitsmeetnet is opgezet met het doel trends in de grondwaterkwaliteit in het landelijk gebied te monitoren in temporele en ruimtelijke zin. Het meetnet functioneert als registratie-instrument van gewenste of ongewenste ontwikkelingen in de milieukwaliteit voor de milieuthemas verspreiding, vermesting en verzuring. Aan de basis van het meetnet ligt het ontwerp, dat uitgaat van een indeling van het provinciale grondgebied in min of meer homogene eenheden op basis van een aantal vastgestelde criteria (bijvoorbeeld: bodemtype, grondwatertrap, landgebruik en in mindere mate bodembelasting). Binnen deze eenheden wordt gestreefd naar een monsterpuntdichtheid waarmee met een vooraf vastgestelde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid uitspraken kunnen worden gedaan over de indicatieve kwaliteit van bodem en grondwater in die eenheid.

Bodembestand, historisch (lijn) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_HBB_L)

Locatie waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Bodemverontreiniging is echter nog niet aangetoond.

Bodembestand, historisch (lijn) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_HBB_L-bodematlas)

Locatie waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Bodemverontreiniging is echter nog niet aangetoond.

Bodembestand, historisch (lijn) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_HBB_L_bodeminformatie)

Locatie waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Bodemverontreiniging is echter nog niet aangetoond.

Bodembestand, historisch (punt) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_HBB_P)

Locatie waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Bodemverontreiniging is echter nog niet aangetoond.

Bodembestand, historisch (punt) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_HBB_P-bodematlas)

Locatie waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Bodemverontreiniging is echter nog niet aangetoond.

Bodembestand, historisch (punt) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_HBB_P_bodeminformatie)

Locatie waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Bodemverontreiniging is echter nog niet aangetoond.

Bodembestand, historisch (punt) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_HBB_P_bodeminformatie_inzoom)

Locatie waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Bodemverontreiniging is echter nog niet aangetoond.

Bodembestand, historisch (vlak) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_HBB_V)

Locatie waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Bodemverontreiniging is echter nog niet aangetoond.

Bodembestand, historisch (vlak) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_HBB_V-bodematlas)

Locatie waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Bodemverontreiniging is echter nog niet aangetoond.

Integrale Kansenkaart Drentsche Aa (geo:GBI.MILIEU_BOBES_IKANS_DA_100_V)

Kaart met ruimtewensen van de functies landbouw, natuur, water, recreatie en wonen in relatie met de geschiktheid van met name de bodemgesteldheid, de waterhuishouding, de waardering van het landschap voor recreatie en de vitaliteit van de agrarische sector.

Integrale Kansenkaart Drentsche Aa (geo:GBI.MILIEU_BOBES_IKANS_DA_100_V-draa)

Kaart met ruimtewensen van de functies landbouw, natuur, water, recreatie en wonen in relatie met de geschiktheid van met name de bodemgesteldheid, de waterhuishouding, de waardering van het landschap voor recreatie en de vitaliteit van de agrarische sector.

Interferentiegebied, Mogelijk (geo:GBI.MILIEU_BOBES_INTERFGB_100_V)

Mogelijke interferentiegebieden.N.B.: Rapport ligt bij contactpersoon. Rapportgegevens zijn:Documenttitel: Mogelijkheden voor ondergrondse energieopslag in de provincie Drenthe, 14 oktober 2002Projectnummer: 9M2460 (Royal Haskoning)Opdrachtgever: Provincie DrentheReferentie: 9M2460/R00003/MVVU/Gron.Interferentiegebieden zijn gebieden waarin ordening van bodemenergiesysteem wenselijk is, waarin een gericht en sturend beleid t.a.v. bodemenergie gevoerd kan worden.

Kansenkaart voor ammoniakreductie d.m.v. gebiedsgerichte maatregelen (geo:GBI.MILIEU_BOBES_KANSK_NH3_RDC_V)

Natuurgebieden welke het eerst in aanmerking komen voor gebiedsgerichte maatregelen ten einde de natuur zo effectief mogelijk te beschermen.

Kansenkaart voor ammoniakreductie d.m.v. gebiedsgerichte maatregelen (geo:GBI.MILIEU_BOBES_KANSK_NH3_RDC_V-bodematlas)

Natuurgebieden welke het eerst in aanmerking komen voor gebiedsgerichte maatregelen ten einde de natuur zo effectief mogelijk te beschermen.

Nitraatuitspoeling, kwetsbaarheid naar grondwater (2006) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_KWBNO3_2006_V)

Kwetsbaarheid voor nitraatuitspoeling naar het grondwater. De gehanteerde indeling naar kwetsbaarheid sluit aan bij de indeling die de provincie Drenthe hanteert in het Provinciaal Omgevingsplan, 2004. De zand- en lössgronden zijn opgesplitst in drie Gt-groepen: Gt I - V, Gt VI en Gt VII en VIII. De informatie over de Gt is ontleend aan de Gd-kaart.

Nitraatuitspoeling, kwetsbaarheid bodem (geo:GBI.MILIEU_BOBES_KWBNO3_250_V)

Kwetsbaarheid van de bodem voor nitraatuitspoeling. PMP 1995-1998, kaart 5 en POP, kaart 14. en POPII, kaart E.

Stikstofdepositie (geo:GBI.MILIEU_BOBES_N_DEPOS_100_V)

Totale stikstofdepositie in 2004.Stikstofdepositie bestaat uit ammoniak (NH3) en stikstofoxides (NOx) en afgeleide producten. Vanuit de lucht slaat deze depositie neer op de bodem. Stikstofdepossitie leidt tot verzuring en vermesting, waardoor de daarvoor gevoelige habitattypen verminderen in areaal of verslechteren in conditie. Een toename van de stikstofdepositie kan negatieve consequenties hebben voor de kwaliteit van habitats in het natuurgebied.

Fosfaatbindend vermogen (ijzerrijk) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_PO4VERMF_250_V)

Fosfaatbindend vermogen bij een hoogste grondwaterstand (ijzerrijk). PMP 1995-1998, kaart 5 en POP, kaart 13. en POPII, kaart D. De mate waarin landbouwgronden fosfaat lekken naar het oppervlaktewater hangt af van de capaciteit van de bodem om fosfaat vast te houden (fosfaatbindend vermogen) en van de stroming van het water door de bodem naar het grond- en oppervlaktewater. In kalkloze gronden wordt fosfaat vooral gebonden aan ijzer- en aluminiumhydroxiden. In kalkhoudende gronden wordt fosfaat vooral vastgelegd in de vorm van calciumfosfaten. De kans op fosfaatuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater neemt toe naarmate de bodem meer met fosfaat verzadigd raakt en de grondwaterstand hoger is.

Fosfaatbindend vermogen (geo:GBI.MILIEU_BOBES_PO4VERM_250_V)

Fosfaatbindend vermogen bij een hoogste grondwaterstand. PMP 1995 -1998, kaart 5 en POP, kaart 13 en POPII, kaart D.De mate waarin landbouwgronden fosfaat lekken naar het oppervlaktewater hangt af van de capaciteit van de bodem om fosfaat vast te houden (fosfaatbindend vermogen) en van de stroming van het water door de bodem naar het grond- en oppervlaktewater. In kalkloze gronden wordt fosfaat vooral gebonden aan ijzer- en aluminiumhydroxiden. In kalkhoudende gronden wordt fosfaat vooral vastgelegd in de vorm van calciumfosfaten. De kans op fosfaatuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater neemt toe naarmate de bodem meer met fosfaat verzadigd raakt en de grondwaterstand hoger is.

Warmte/koude, Recirculatie, 1000 MWh (geo:GBI.MILIEU_BOBES_UNWK1000_100_V)

Mogelijkheden voor warmte/koude opslag en recirculatie bronsysteem 1.000 MWh. N.B. Rapport ligt bij contactpersoon. Rapportgegevens zijn: Documenttitel: Mogelijkheden voor ondergrondse energieopslag in de provincie Drenthe, 14 oktober 2002 Projectnummer: 9M2460 (Royal Haskoning) Opdrachtgever: Provincie Drenthe Referentie: 9M2460/R00003/MVVU/Gron.

POV, verbodszone diepe boring (geo:GBI.MILIEU_BOBES_VERBODZ_V)

Provinciale Omgevingsverordening. Verbodszone diepe boringen (bij grondwateronttrekkingen). Deze zone is onderdeel van de aangewezen milieubeschermingsgebieden uit het PMP en POP, kaart 12.

POV, verbodszone diepe boring (zoek:GBI.MILIEU_BOBES_VERBODZ_V)

Provinciale Omgevingsverordening. Verbodszone diepe boringen (bij grondwateronttrekkingen). Deze zone is onderdeel van de aangewezen milieubeschermingsgebieden uit het PMP en POP, kaart 12.

POV, verbodszone diepe boring (geo:GBI.MILIEU_BOBES_VERBODZ_V-pov)

Provinciale Omgevingsverordening. Verbodszone diepe boringen (bij grondwateronttrekkingen). Deze zone is onderdeel van de aangewezen milieubeschermingsgebieden uit het PMP en POP, kaart 12.

Verzuringsgevoelige vegetatie (geo:GBI.MILIEU_BOBES_VEZVEG_V)

Kwetsbaarheid van de vegetatie voor verzuring op basis van de vegetatiekaart, milieukartering Drenthe 1974-1978, deel IV.

Vormenkaart (geo:GBI.MILIEU_BOBES_VORM_V)

Vormenkaart provincie Drenthe.N.B. Omschrijving moet nog komen

Ammoniak en veehouderij (Wet) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_WAV_V)

Vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecologische verbindingszones, alsmede de zonering van 250 m. (de WAV-kaart/Wet Ammoniak en veehouderij).Voor meer informatie zie: http://www.provincie.drenthe.nl/thema/bodem/item_5255/wet-ammoniak/"

Ammoniak en veehouderij (Wet) (geo:GBI.MILIEU_BOBES_WAV_V-bodematlas)

Vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecologische verbindingszones, alsmede de zonering van 250 m. (de WAV-kaart/Wet Ammoniak en veehouderij).Voor meer informatie zie: http://www.provincie.drenthe.nl/thema/bodem/item_5255/wet-ammoniak/"

Geïnduceerde aardbevingen (geo:GBI.MILIEU_BODEM_AARDB_IND_P)

Kaart geeft de locatie aan waar geïnduceerde bevingen hebben plaatsgevonden. Geïnduceerde bevingen zijn door menselijk handelen veroorzaakt, vaak als gevolg van gaswinning. Dit bestand is verkregen van het KNMI en geeft de bevindingen weer van 2005 t/m 2010.

Gebied met kansen voor toepassing geothermie (geo:GBI.MILIEU_BODEM_AQUIFERS_V)

Kaartlaag geeft aan waar kansen liggen voor toepassingen van geothermie. Is onderdeel van kaart: "voorkeurskaart toekomstig gebruik Drentse (diepe) ondergrond" uit de structuurvisie ondergrond.Geothermie of aardwarmte is energie die kan ontstaan door het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Deze aardwarmte kan ingezet worden voor de winning van energie.

Beschermingsgebieden t.a.v. diepe ondergrond (geo:GBI.MILIEU_BODEM_BESCHERMING_V)

Kaartlaag geeft aan waar beperkingen liggen voor toekomstig gebruik van de diepe ondergrond. Is onderdeel van kaart: "Voorkeurskaart beperkingen gebruik diepe ondergrond i.v.m. gewenste toekomstige ontwikkelingen"uit de structuurvisie ondergrond.

Beschermingsgebieden t.a.v. diepe ondergrond (geo:GBI.MILIEU_BODEM_BESCHERMING_V-bodematlas)

Kaartlaag geeft aan waar beperkingen liggen voor toekomstig gebruik van de diepe ondergrond. Is onderdeel van kaart: "Voorkeurskaart beperkingen gebruik diepe ondergrond i.v.m. gewenste toekomstige ontwikkelingen"uit de structuurvisie ondergrond.

Cavernes (geo:GBI.MILIEU_BODEM_CARVERNES_100_V)

Bestaande cavernes in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van "Potentiekaart zoutwinning diapieren" en "Potentieelkaart gas(perslucht)opslag in cavernes".Cavernes zijn holtes in de bodem die ontstaan door winning van delfstoffen.

Opslagcapaciteit CO2 gasvelden (geo:GBI.MILIEU_BODEM_CO2OPSLAG_V)

De kaart geeft de geschatte CO2 capaciteit weer van de gasvelden. De hoeveelheid CO2 die kan worden opgeslagen in een veld is afhankelijk van een groot aantal parameters waaronder het volume van het veld, diepte, porositeit, geplande einddruk, etc. Een gedetailleerde bepaling van de verwachte opslagcapaciteit kan alleen worden gemaakt op basis van een specifiek vraag- en aanbodprofiel. Om toch een redelijke inschatting te kunnen maken van de potenti¿le opslagcapaciteit van een gasveld is hier gerekend met een vuistregel: voor elke miljard m3 geproduceerd aardgas kan in een gasveld 2,5 miljoen ton (MTon) aan CO2 worden opgeslagen.

Diapieren (geo:GBI.MILIEU_BODEM_DIAPIEREN_50_V)

Diapieren (zoutkoepels) in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentiekaart zoutwinning diapieren, Potentieelkaart gasopslag in cavernes, Potentieelkaart afvalverwijdering in cavernes, Potentieelkaart persluchtopslag in cavernes.

Potentieel elektriciteit uit geothermie (geo:GBI.MILIEU_BODEM_EGEOTHERMIE_250_R)

Bodemfunctieklassen (geo:GBI.MILIEU_BODEM_FUNCTIEKLAS_V)

De bodemfunctieklassenkaart geeft inzicht in de verschillende bodemgebruiksfuncties van een gemeente en maakt onderdeel uit van het bodembeleid voor de uitvoering van grondverzet (Besluit Bodemkwaliteit).

Gedempte sloten (geo:GBI.MILIEU_BODEM_GED_SLOTEN_L)

De dataset geeft de ligging van gedempte sloten en wijken weer die niet in de locatietabel (globislocaties) zijn opgenomen. In 2004 is een kaart- en luchtfoto onderzoek uitgevoerd, waarbij alle dempingen met behulp van luchtfoto s en topografische kaarten zijn achterhaald. Bij veel dempingen was het dempingmateriaal onbekend. In een vervolg onderzoek in 2007 is geprobeerd te achterhalen waarmee deze zogenaamde ongespecificeerde dempingen zijn gevuld. De dempingen waarbij dat lukte, zijn opgenomen in het locatiebestand van Globis (Bodeminformatiesysteem).

Grondwaterkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_GWKWAL_2010_V)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in % normoverschrijding in het diepe (25 m –mv) en het ondiepe grondwater (10 – 25 m –mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010.

Grondwaterkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_GWKWAL_2010_V_ALUMINIUM1-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in % normoverschrijding in het diepe (25 m –mv) en het ondiepe grondwater (10 – 25 m –mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010.

Grondwaterkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_GWKWAL_2010_V_ALUMINIUM2-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in % normoverschrijding in het diepe (25 m –mv) en het ondiepe grondwater (10 – 25 m –mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010.

Grondwaterkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_GWKWAL_2010_V_CADMIUM1-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in % normoverschrijding in het diepe (25 m –mv) en het ondiepe grondwater (10 – 25 m –mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010.

Grondwaterkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_GWKWAL_2010_V_CADMIUM2-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in % normoverschrijding in het diepe (25 m –mv) en het ondiepe grondwater (10 – 25 m –mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010.

Grondwaterkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_GWKWAL_2010_V_FOSFAAT1-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in % normoverschrijding in het diepe (25 m –mv) en het ondiepe grondwater (10 – 25 m –mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010.

Grondwaterkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_GWKWAL_2010_V_FOSFAAT2-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in % normoverschrijding in het diepe (25 m –mv) en het ondiepe grondwater (10 – 25 m –mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010.

Grondwaterkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_GWKWAL_2010_V_NIKKEL1-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in % normoverschrijding in het diepe (25 m –mv) en het ondiepe grondwater (10 – 25 m –mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010.

Grondwaterkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_GWKWAL_2010_V_NIKKEL2-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in % normoverschrijding in het diepe (25 m –mv) en het ondiepe grondwater (10 – 25 m –mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010.

Grondwaterkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_GWKWAL_2010_V_NITRAAT1-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in % normoverschrijding in het diepe (25 m –mv) en het ondiepe grondwater (10 – 25 m –mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010.

Grondwaterkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_GWKWAL_2010_V_NITRAAT2-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in % normoverschrijding in het diepe (25 m –mv) en het ondiepe grondwater (10 – 25 m –mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010.

Grondwaterkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_GWKWAL_2010_V_PH1-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in % normoverschrijding in het diepe (25 m –mv) en het ondiepe grondwater (10 – 25 m –mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010.

Grondwaterkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_GWKWAL_2010_V_PH2-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in % normoverschrijding in het diepe (25 m –mv) en het ondiepe grondwater (10 – 25 m –mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010.

Grondwaterkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_GWKWAL_2010_V_ZINK1-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in % normoverschrijding in het diepe (25 m –mv) en het ondiepe grondwater (10 – 25 m –mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010.

Grondwaterkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_GWKWAL_2010_V_ZINK2-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in % normoverschrijding in het diepe (25 m –mv) en het ondiepe grondwater (10 – 25 m –mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010.

Indampingsinstallaties (geo:GBI.MILIEU_BODEM_INDAMPINST_P)

Indampingsinstallaties in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentiekaart zoutwinning diapieren.

Kolenkalk (geo:GBI.MILIEU_BODEM_KOLENKALK_250_V)

Het gebied waarin mogelijk elektriciteit kan worden opgewekt uit de Kolenkalk Groep in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart elektriciteit uit geothermie.

Bodemkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_KWALITEIT2010_V)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van de bodem en freatisch grondwater weer in procenten normoverschrijding voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010/2011.

Bodemkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_KWALITEIT2010_V_ALUMINIUM-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van de bodem en freatisch grondwater weer in procenten normoverschrijding voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010/2011.

Bodemkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_KWALITEIT2010_V_CADMIUM-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van de bodem en freatisch grondwater weer in procenten normoverschrijding voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010/2011.

Bodemkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_KWALITEIT2010_V_CADMIUM_B-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van de bodem en freatisch grondwater weer in procenten normoverschrijding voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010/2011.

Bodemkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_KWALITEIT2010_V_FOSFAAT_B-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van de bodem en freatisch grondwater weer in procenten normoverschrijding voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010/2011.

Bodemkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_KWALITEIT2010_V_NIKKEL-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van de bodem en freatisch grondwater weer in procenten normoverschrijding voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010/2011.

Bodemkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_KWALITEIT2010_V_NIKKEL_B-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van de bodem en freatisch grondwater weer in procenten normoverschrijding voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010/2011.

Bodemkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_KWALITEIT2010_V_NITRAAT-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van de bodem en freatisch grondwater weer in procenten normoverschrijding voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010/2011.

Bodemkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_KWALITEIT2010_V_PH-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van de bodem en freatisch grondwater weer in procenten normoverschrijding voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010/2011.

Bodemkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_KWALITEIT2010_V_PH_B-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van de bodem en freatisch grondwater weer in procenten normoverschrijding voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010/2011.

Bodemkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_KWALITEIT2010_V_ZINK-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van de bodem en freatisch grondwater weer in procenten normoverschrijding voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010/2011.

Bodemkwaliteit 2010 (geo:GBI.MILIEU_BODEM_KWALITEIT2010_V_ZINK_B-bodematlas)

Kaartlaag geeft de kwaliteit van de bodem en freatisch grondwater weer in procenten normoverschrijding voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om het meetjaar 2010/2011.

Grondsoortenkaart voor het mestbeleid van 2006 (historie) (geo:GBI.MILIEU_BODEM_MESTBELEID_2006_R)

Niet gewonnen diapieren (zoutkoepels) (geo:GBI.MILIEU_BODEM_NGDIAPIEREN_V)

Niet gewonnen diapieren in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentiekaart zoutwinning diapieren.

Olie- en gasvelden (geo:GBI.MILIEU_BODEM_OLIE_GAS_V)

Deze kaart geeft de ligging van de olie- en gasvelden in Nederland aan. Verder is onder andere opgenomen wanneer het veld is ontdekt en in welke periode de exploitatie plaatsvindt (heeft plaats gevonden).

Ontwikkelkansen diepe ondergrond (geo:GBI.MILIEU_BODEM_ONTWKANSEN_V)

Kaartlaag geeft aan waar kansen liggen voor toepassingen van geothermie, injectie formatiewater, persluchtopslag, C02 opslag, biogasbuffering etc.. Is onderdeel van kaart: "voorkeurskaart toekomstig gebruik Drentse (diepe) ondergrond"uit de structuurvisie ondergrond.

Ontwikkelkansen diepe ondergrond (geo:GBI.MILIEU_BODEM_ONTWKANSEN_V-bodematlas)

Kaartlaag geeft aan waar kansen liggen voor toepassingen van geothermie, injectie formatiewater, persluchtopslag, C02 opslag, biogasbuffering etc.. Is onderdeel van kaart: "voorkeurskaart toekomstig gebruik Drentse (diepe) ondergrond"uit de structuurvisie ondergrond.

Ontwikkelkansen diepe ondergrond (geo:GBI.MILIEU_BODEM_ONTWKANSEN_V_energieatlas)

Kaartlaag geeft aan waar kansen liggen voor toepassingen van geothermie, injectie formatiewater, persluchtopslag, C02 opslag, biogasbuffering etc.. Is onderdeel van kaart: "voorkeurskaart toekomstig gebruik Drentse (diepe) ondergrond"uit de structuurvisie ondergrond.

Bodemgeschiktheid open systemen (geo:GBI.MILIEU_BODEM_OPEN_GESCHIKT_G)

Bodemgeschiktheid open systemen energieatlas (geo:GBI.MILIEU_BODEM_OPEN_GESCHIKT_G-energieatlas)

Potentieel gasopslag (geo:GBI.MILIEU_BODEM_POTGASOPS_V)

Geschiktheid van gasvelden voor gasopslag in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart gasopslag in lege gasvelden.

Veenbegindiepte (geo:GBI.MILIEU_BODEM_VEENDIEPTE_V)

Kaart geeft aan waar de veenlaag begint. Een veenlaag kan aan het maaiveld beginnen, maar kan ook bedekt zijn met een minerale laag, zoals een kleilaag of zandlaag. De veenbegindieptekaart geeft hierover informatie.

Veenbegindiepte (geo:GBI.MILIEU_BODEM_VEENDIEPTE_V-bodematlas)

Kaart geeft aan waar de veenlaag begint. Een veenlaag kan aan het maaiveld beginnen, maar kan ook bedekt zijn met een minerale laag, zoals een kleilaag of zandlaag. De veenbegindieptekaart geeft hierover informatie.

Veendikte Dwingelderveld (geo:GBI.MILIEU_BODEM_VEENDIKTE_100_V)

Veendikte kaartblad 16 oost en 17 west. Verder tevens aanvullende informatie die gebruikt is bij de gt-revisie.De tabel tabelgt.txt hoort bij deze dataset.Rapport: Actualisatie 1:50.000 Drents deel kaartbladen 16 oost (Steenwijk) en 17 west (Emmen), 1996, P.A. Finke e.a., SC-DLO, Wageningen, rapport 439.

Veenkartering (geo:GBI.MILIEU_BODEM_VEENKARTERING_V)

Kaart geeft aan waar de veengronden zijn verdwenen.

Veenkartering (geo:GBI.MILIEU_BODEM_VEENKARTERING_V-bodematlas)

Kaart geeft aan waar de veengronden zijn verdwenen.

Was- en vulplaatsen voor de landbouw (geo:GBI.MILIEU_BODEM_WAS_VULPLAATS_P)

Deze kaart geeft de ligging van de was- en vulplaatsen voor de landbouw in Drenthe aan. Door gebruik van deze was- en vulplaatsen moet puntvervuiling van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen worden voorkomen.

Potentieel warmte uit geothermie (geo:GBI.MILIEU_BODEM_WGEOTHERMIE_250_R)

Bestaande WKO s (geo:GBI.MILIEU_BODEM_WKO_P)

Kaart geeft de locatie aan van bestaande WKO s (warmte koude opslag) aangemeld bij het landelijk grondwaterregister (LGR). Dit bestand is de situatie van september 2011.

WKO restrictiegebieden (geo:GBI.MILIEU_BODEM_WKO_POTENTIE_V)

Beleidskaart aangaande de toepasbaarheid van WKO systemen in een tweetal ondergrondse zones.(WKO= Warmte Koude Opslag). Deze kaart maakt deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) van 9 maart 2011.

WKO restrictiegebieden (geo:GBI.MILIEU_BODEM_WKO_POTENTIE_V-bodematlas)

Beleidskaart aangaande de toepasbaarheid van WKO systemen in een tweetal ondergrondse zones.(WKO= Warmte Koude Opslag). Deze kaart maakt deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) van 9 maart 2011.

WKO restrictiegebieden (geo:GBI.MILIEU_BODEM_WKO_POTENTIE_V-povzone1)

Beleidskaart aangaande de toepasbaarheid van WKO systemen in een tweetal ondergrondse zones.(WKO= Warmte Koude Opslag). Deze kaart maakt deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) van 9 maart 2011.

WKO restrictiegebieden (geo:GBI.MILIEU_BODEM_WKO_POTENTIE_V-povzone2)

Beleidskaart aangaande de toepasbaarheid van WKO systemen in een tweetal ondergrondse zones.(WKO= Warmte Koude Opslag). Deze kaart maakt deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) van 9 maart 2011.

WKO restrictiegebieden (geo:GBI.MILIEU_BODEM_WKO_POTENTIE_V_ondiep-bodematlas)

Beleidskaart aangaande de toepasbaarheid van WKO systemen in een tweetal ondergrondse zones.(WKO= Warmte Koude Opslag). Deze kaart maakt deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) van 9 maart 2011.

Zoutconcessies (geo:GBI.MILIEU_BODEM_ZOUTCON_V)

Zoutconcessies in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentiekaart zoutwinning diapieren.

Zoutputten (geo:GBI.MILIEU_BODEM_ZOUTPUT_P)

Bestaande zoutputten in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentiekaart zoutwinning diapieren.

Dikte slecht doorlatende lagen boven bepompt pakket (geo:GBI.MILIEU_DIKTE_BPMPAK_50_V)

Dikte slecht doorlatende lagen boven bepompt pakket (Gegevens ontleend aan REGIS) in grondwaterbeschermingsgebieden.

Energie in beeld (geo:GBI.MILIEU_ENERGIE_IN_BEELD_V)

De dataset bevat informatie over verbruik en opwek van energie per postcode4-gebied (2013)

Aardwarmtewinning potentieel alle aquifers (geo:GBI.MILIEU_ENERGIE_POT_AARDW_V)

Geeft de potentie voor aardwarmtewinning weer als de kans dat op een bepaalde locatie een gegeven hoeveelheid thermisch vermogen kan worden geproduceerd met een enkel conventioneel doublet. In werkelijkheid kan dit dus meer of minder zijn.

Aardwarmtewinning potentieel Rotliegend aquifers (diep) (geo:GBI.MILIEU_ENERGIE_POT_AW_DIEP_V)

De kaart geeft zones weer waar de Rotliegend aquifers een temperatuur van 120¿C of meer hebben (diepte 3500m of meer).

Energiepotentieel biomassa (geo:GBI.MILIEU_ENERGIE_POT_BIOMASSA_V)

De dataset geeft de potentiele energie weer die uit biomassa kan worden gewonnen (jaarlijkse bijgroei). Er wordt onderscheid gemaakt in 4 stromen: Wegbermen, bos en bomen, natuurgraslanden en heide. De waarden voor de potentiele energie zijn bepaald met de formules uit het rapport "Biomassa uit het landschap van Drenthe" (Debets b.v., 2012).

Potentiele agrarische vergisters (geo:GBI.MILIEU_ENERGIE_POT_VERGIST_P)

Geeft de ligging van agrarische bedrijven die mogelijk een vergister bij hun bedrijf gaan bouwen.

Bedrijven met restwarmte (geo:GBI.MILIEU_ENERGIE_RESTWARMTE_P)

Geeft de ligging van bedrijven met mogelijk grote hoeveelheid restwarmte.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (geo:GBI.MILIEU_ENERGIE_RWZI_P)

Geeft de ligging van rioolwaterzuiveringsinstallaties in Drenthe weer.

Vergisters (geo:GBI.MILIEU_ENERGIE_VERGISTERS_P)

Geeft de ligging van de bij de provincie bekende vergisters t/m 2012.

Belemmeringen windenergie (geo:GBI.MILIEU_ENERGIE_WIND_BELEMM_V)

Dataset bevat de belangrijkste belemmeringen voor windenergie. Het zijn dezelfde criteria als die zijn toegepast voor het zoekgebied uit de gebiedsvisie windenergie, 2012. De dataset is onderdeel van de energieatlas (potentiekaart windenergie).

Gemiddeld aantal maandelijkse zonuren (1980-2010) (geo:GBI.MILIEU_ENERGIE_ZONUREN_MND_V)

Geeft het gemiddelde aantal maandelijkse zonuren voor de periode van 1981 t/m 2010.

POV, grondwaterbescherming Drentsche Aa (geo:GBI.MILIEU_GBGDA_POV_L)

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe,grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa (i.v.m. de winning van oppervlaktewater uit de Drentsche Aa voor de drinkwatervoorziening). Dit bestand behoort tot de POV van 9 maart 2011.

POV, grondwaterbescherming Drentsche Aa (zoek:GBI.MILIEU_GBGDA_POV_L)

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe,grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa (i.v.m. de winning van oppervlaktewater uit de Drentsche Aa voor de drinkwatervoorziening). Dit bestand behoort tot de POV van 9 maart 2011.

POV, grondwaterbescherming Drentsche Aa (geo:GBI.MILIEU_GBGDA_POV_L-bodematlas)

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe,grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa (i.v.m. de winning van oppervlaktewater uit de Drentsche Aa voor de drinkwatervoorziening). Dit bestand behoort tot de POV van 9 maart 2011.

Geluidscontour bedrijventerreinen (geo:GBI.MILIEU_GELCTR_BEDR_V)

Bedrijfsterreinen die in het kader van de Wet geluidhinder zijn gezoneerd.

Geluidscontour bedrijventerreinen (zoek:GBI.MILIEU_GELCTR_BEDR_V)

Bedrijfsterreinen die in het kader van de Wet geluidhinder zijn gezoneerd.

Geluidscontour bedrijventerreinen (geo:GBI.MILIEU_GELCTR_BEDR_V_KK)

Geluidscontour bedrijventerreinen kernkwaliteiten

Geluidscontour etmaalperiode EU-geluidsbelastingkaart 2011 (basis: wegen met intensiteit groter dan 3 mln. voertuigen p.jr.) (geo:GBI.MILIEU_GELCTR_DAG_3MLN_V)

Geluidscontouren etmaalperiode voor het basisjaar 2011.Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai.Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen met een intensiteit van meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar.

Geluidscontour etmaalperiode EU-geluidsbelastingkaart 2011 (basis: wegen met intensiteit groter dan 3 mln. voertuigen p.jr.) (geo:GBI.MILIEU_GELCTR_DAG_3MLN_V-2012)

Geluidscontouren etmaalperiode voor het basisjaar 2011.Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai.Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen met een intensiteit van meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar.

Geluidscontour etmaalperiode EU-geluidsbelastingkaart 2011 (geo:GBI.MILIEU_GELCTR_DAG_V)

Geluidscontouren etmaalperiode voor het basisjaar 2011.Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai. Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen.

Geluidscontour etmaalperiode EU-geluidsbelastingkaart 2011 (zoek:GBI.MILIEU_GELCTR_DAG_V)

Geluidscontouren etmaalperiode voor het basisjaar 2011.Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai. Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen.

Geluidscontour nachtperiode EU-geluidsbelastingkaart 2011 (basis: wegen met intensiteit groter dan 3 mln. voertuigen p.jr.) (geo:GBI.MILIEU_GELCTR_NACHT_3MLN_V)

Geluidscontouren etmaalperiode voor het basisjaar 2011.Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai. Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen met een intensiteit van meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar.

Geluidscontour nachtperiode EU-geluidsbelastingkaart 2011 (geo:GBI.MILIEU_GELCTR_NACHT_V)

Geluidscontouren etmaalperiode voor het basisjaar 2011.Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai. Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen.

Geluidsbelasting panden EU-geluidsbelastingkaart 2011 (geo:GBI.MILIEU_GELCTR_PANDEN600M_V)

Geluidsbelasting panden voor het basisjaar 2011.Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai.Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen).

Geluidsbelasting panden EU-geluidsbelastingkaart 2011 (basis: wegen met intensiteit groter dan 3 mln. voertuigen p.jr.) (geo:GBI.MILIEU_GELCTR_PAND_3MLN_V)

Geluidsbelasting panden voor het basisjaar 2011.Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai. Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen met een intensiteit van meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar.

Geluidsbelasting panden EU-geluidsbelastingkaart 2011 (basis: wegen met intensiteit groter dan 3 mln. voertuigen p.jr.) (geo:GBI.MILIEU_GELCTR_PAND_3MLN_V-2012)

Geluidsbelasting panden voor het basisjaar 2011.Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai. Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen met een intensiteit van meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar.

Geluidscontour vliegvelden (geo:GBI.MILIEU_GELCTR_VLIEG_V)

Geluidscontouren vliegvelden.Op grond van de luchtvaartwet is bepaald waar de geluidszones rond binnenlandse vliegvelden liggen. De overheid heeft de geluidszones in hoofdzaak vastgesteld om de geluidsoverlast voor omwonenden van luchthavens binnen de perken te houden. Daarnaast hebben de zones een functie uit het oogpunt van ruimtelijke ordening. Binnen de zones gelden bijvoorbeeld beperkingen voor nieuwbouw en voor de vestiging van bepaalde bedrijven en reeds aanwezige geluidgevoelige gebouwen (woningen, scholen, et cetera) worden zonodig geisoleerd.

Geluidscontour vliegvelden (zoek:GBI.MILIEU_GELCTR_VLIEG_V)

Geluidscontouren vliegvelden

Geluidscontour bedrijventerreinen (zoek:GBI.MILIEU_GELC_BEDR_V)

Bedrijfsterreinen die in het kader van de Wet geluidhinder zijn gezoneerd.

Geluidsbelasting adressen EU-geluidsbelastingkaart 2011 (geo:GBI.MILIEU_GELUID_ADRESANALYSE_P)

Geluidsbelasting adressen voor het basisjaar 2011.Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai.Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen.

Geluidsbelasting adressen EU-geluidsbelastingkaart 2011 (basis: wegen met intensiteit groter dan 3 mln. voertuigen p.jr.) (geo:GBI.MILIEU_GELUID_ADRES_3MLN_P)

Geluidsbelasting adressen voor het basisjaar 2011.Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai.Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen met een intensiteit van meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar.

Geluidsbelasting adressen EU-geluidsbelastingkaart 2011 (basis: wegen met intensiteit groter dan 3 mln. voertuigen p.jr.) (geo:GBI.MILIEU_GELUID_ADRES_3MLN_P-2012)

Geluidsbelasting adressen voor het basisjaar 2011.Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai.Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen met een intensiteit van meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar.

Vliegveld, geluidscontour Bkl (geo:GBI.MILIEU_GELUID_VLIEGBKL_100_L)

Aangewezen Bkl (Belastingeenheid Kleine Luchthaven) geluidscontouren (50 en 60 Bkl) op basis van de Luchtvaartwet.Bkl is een dosismaat voor de geluidsbelasting voor de vliegbewegingen van de kleine luchtvaart van een heel jaar.

Vliegveld, geluidscontour Ke (geo:GBI.MILIEU_GELUID_VLIEGKE_100_L)

Ke geluidscontouren (35 t/m 55 Ke). Ke staat voor Kosteneenheid en is een dosismaat voor de geluidsbelasting door de vliegbewegingen van een heel jaar.

Wegen voor EU-geluidsbelastingkaart 2011 (basis: wegen met intensiteit groter dan 3 mln. voertuigen p.jr.) (geo:GBI.MILIEU_GELUID_WEGEN_3MLN_L)

Geluidscontouren etmaalperiode voor het basisjaar 2011.Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai.Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen met een intensiteit van meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar.

Wegen voor EU-geluidsbelastingkaart 2011 (geo:GBI.MILIEU_GELUID_WEGEN_ALL_L)

Geluidscontouren etmaalperiode voor het basisjaar 2011. Dataset is tot stand gekomen in het kader van EU-richtlijn Omgevingslawaai. Dataset wordt eens per vijf jaar gemaakt. Deze dataset is gebaseerd op alle provinciale wegen.

Geluidscontour, gemeten (geo:GBI.MILIEU_GEMETENGELUIDCONTOUR_V)

Werkelijke geluidscontour (gemeten).Een geluidscontour is een lijn rond een geluidsbron waar op een zeker moment een bepaald geluidsniveau heerst. In het algemeen kan gesteld worden dat de geluidbelasting afneemt naarmate de lijn verder van de bron verwijderd is.

POV, grondwaterbescherming Drentsche Aa (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_BOBES_GBGDA_L)

Grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa, PMP en POP, kaart 12. (i.v.m. de winning van oppervlaktewater uit de Drentsche Aa voor de drinkwatervoorziening).

Oude Diep, gebiedsgrens (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_BOBES_GEBGRSOD_V)

Gebiedsgrens van project Integrale gebiedsontwikkeling Oude Diep (IGOD).

Milieubeschermingsgebied, aangeduid (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_BOBES_MBGD_V)

Aangeduide milieubeschermingsgebieden uit het PMP (Provinciaal Milieubeleidsplan). In deze gebieden is een stimuleringsregeling van kracht.

POV, gebieden ter bescherming van het grondwater (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_BOBES_POV06_V)

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. Vastgesteld, 7 juli 2004, eerste wijziging vastgesteld, 22 maart 2006, tweede wijziging april 2007.

Nitraat en ammoniak, inzet voor maatregel (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_BOBES_PVANA_V)

Extra inzet voor nitraat(stikstof)maatregelen en ammoniakmaatregelen. Deze kaartlaag is de werkkaart uit het Plan van Aanpak Regionaal mest- en ammoniakbeleid, zoals door GS is vastgesteld, d.d. september 2000. Deze kaartlaag is samengesteld d.m.v een selectie op de vegetatiekaart (>5ha en clippen op zone 4,5 en 6) en een gebufferde droge zandkaart (Besluit zand- en lossgronden, Alterra 1998).

Bodembescherming, inventarisatie (1) (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_BOBES_RISAC_P)

Inventarisatie risicovolle activiteiten in het kader van de bodembescherming, puntinformatie.

Bodembescherming, inventarisatie (2) (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_BOBES_RISAC_V)

Inventarisatie risicovolle activiteiten in het kader van de bodembescherming, vlakinformatie.

Bodembescherming, risicovolle activiteit (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_BOBES_RISGEB_100_V)

Deelgebieden t.b.v. inventarisatie risicovolle activiteiten in het kader van de bodembescherming.

Stimuleringsgebied SGB (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_BOBES_SGB_V)

GS hebben gebieden aangewezen die: a. zijn gelegen binnen de gebieden zoals van rijkswege aangegeven in de bestuursovereenkomst;b. uit oogpunt van landbouw, natuur, bos, landschap, water, milieu, openluchtrecreatie en cultuurhistorie waardevol en kwetsbaar zijn;c. waarin sprake is van een samenhangende en meervoudige problematiek m.b.t. deze beleidsterreinen.(SGB staat voor Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid).

POV, verbodszone diepe boring, maart 2011 (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_BOBES_VERBODZ11_V)

Provinciale Omgevingsverordening. Verbodszone diepe boringen (bij grondwateronttrekkingen). Deze zone is onderdeel van de aangewezen milieubeschermingsgebieden uit het PMP en POP, kaart 12.De wijziging van deze gebieden is vastgesteld in de PS-vergadering van 11-07-2012 en op 21-07-2012 in werking getreden.

Ecologische verbindingszone, verzuringsgevoelig (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_BOBES_VEZEVZ_L)

Verzuringsgevoelige ecologische verbindingszones (voorkeurstracé en indicatief tracé). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart F.Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur). Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken.

Verzuringsgevoelig gebied (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_BOBES_VEZGEVGEB_V)

Voor verzuring gevoelige gebieden op basis van gemeentelijke informatie.

Ammoniak en veehouderij (Wet) (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_BOBES_WAV_V)

Vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecologische verbindingszones, alsmede de zonering van 250 m. (de WAV-kaart/Wet Ammoniak en veehouderij)). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart F.

CO2 opslag gasvelden (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_BODEM_CO2OPSLAG_V)

Potentieel CO2 opslag in lege gasvelden in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart CO2 opslag in lege gasvelden.

Niet gewonnen diapieren (zoutkoepels) (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_BODEM_NGDIAPIER_V)

Niet gewonnen diapieren de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentiekaart zoutwinning diapieren.

Romda, cultuurhistorische verkenning (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_DA_CHINVENTARIS_V)

Grens cultuurhistorische verkenning van het gebied Drentse Aa/Elperstroom.

Romda, grondgebruik (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_DA_LGN_V)

Vereenvoudigde grondgebruikskaart op basis van LGN-97

Vergisters (historie) (hist:GBI.MILIEU_HIST_ENERG_VRGSTRS_P)

Deze kaart geeft de ligging van de bij de provincie bekende vergisters t/m 2012.

POV, grondwaterbescherming Drentsche Aa, december 2009 (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_GBGDA09_POV_L)

Grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa (i.v.m. de winning van oppervlaktewater uit de Drentsche Aa voor de drinkwatervoorziening). Versie december 2009.

Korstmos, 1991 ammoniakmijdend (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_KRS1991AMIJ_250_V)

De AIW (Acidofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van korstmossen die gevoelig zijn voor ammoniak. Hoge waarden geven aan waar het milieu nog relatief weinig beinvloed is.

Korstmos, 1991 ammoniakminnend (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_KRS1991AMI_250_V)

De NIW (Nitrofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van ammoniakminnende korstmossen. Hoge waarden geven aan waar het milieu sterk verontreinigd is.

Korstmos, 1998 ammoniakmijdend (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_KRS1998AMIJ_250_V)

De AIW (Acidofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van korstmossen die gevoelig zijn voor ammoniak. Hoge waarden geven aan waar het milieu nog relatief weinig beinvloed is.

Korstmos, 1998 ammoniakminnend (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_KRS1998AMI_250_V)

De NIW (Nitrofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van ammoniakminnende korstmossen. Hoge waarden geven aan waar het milieu sterk verontreinigd is.

Korstmos, 2004 ammoniakmijdend (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_KRS2004AMIJ_250_V)

De AIW (Acidofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van korstmossen die gevoelig zijn voor ammoniak. Hoge waarden geven aan waar het milieu nog relatief weinig beinvloed is.

Korstmos, 2004 ammoniakminnend (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_KRS2004AMI_250_V)

De NIW (Nitrofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van ammoniakminnende korstmossen. Hoge waarden geven aan waar het milieu sterk verontreinigd is.

Korstmos, 91-98 ammoniakmijdend (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_KRS9198AMIJ_250_V)

Het voorkomen van ammoniakmijdende korstmossen, uitgedrukt in de Acidofile Indicatie Waarde (AIW). Verandering van indicatie waarde in de periode 91-98 per uurhok. Een afname van de AIW duidt op een verslechtering van het milieu.

Korstmos, 91-98 ammoniakminnend (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_KRS9198AMI_250_V)

Het voorkomen van ammoniakminnende korstmossen, uitgedrukt in de Nitrofiele Indicatie Waarde (NIW). Verandering van indicatie waarde in de periode 91-98 per uurhok. Een toename van de NIW duidt op een verslechtering van het milieu.

Milieubeschermingsgebied, aangewezen 2000 (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_MBG00_V)

Oude tekst: Aangewezen milieubeschermingsgebieden uit het PMP (Provinciaal Milieubeleidsplan) en POP, kaart 12. (Het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa is opgenomen in een aparte kaartlaag, zie ook milieubeschermingsgebied Drentsche Aa). NB. : status is concept, medio 2000 behandeling in PS.

Milieubeschermingsgebied, aangewezen 1997 (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_MBGW97_V)

Aangewezen milieubeschermingsgebieden uit het PMP en POP, kaart 12. (Het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa is opgenomen in een aparte kaartlaag, zie ook milieubeschermingsgebied Drentsche Aa).

POV, Milieuverordening, juli 2004 (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_POV04_V)

Provinciale omgevingsverordening Drenthe. Vastgesteld, dd. 7 juli 2004.

POV, stiltegebied en grondwater, december 2009 (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_POV09_V)

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. Vastgesteld, 7 juli 2004, eerste wijziging vastgesteld, 22 maart 2006, tweede wijziging april 2007, derde wijziging 16 december 2009.

POV, stiltegebied en grondwater, maart 2011 (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_POV11_V)

Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord. In 1993 is het artikel over stiltegebieden in de Wet geluidhinder komen te vervallen en het wettelijke kader overgenomen in de Wetmilieubeheer.De stiltegebieden maken deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, van 14 april 2011.

Romda, grondwaterkwaliteitsmeetnet (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_ROMDAGWKMTN_P)

Grove aanduiding meetpunten RUG- meetnet en grondwaterkwaliteits- meetnet.

Stimuleringsgebied BGM (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_SGM_V)

Stimuleringsgebieden uitvoeringsprogramma BGM.(BGM staat voor Bijdrageregeling gebiedsgericht milieubeleid).

Delfstofwinning, aardgas en -olie (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_WIN_GASOLIE_100_V)

Gebieden voor de winning van aardgas en aardolie. Streekplan Drenthe, kaart B.2.1.

Delfstofwinning, zand (historie) (geo:GBI.MILIEU_HIST_WIN_ZAND_P)

Locatie voor de winning van zand. Streekplan Drenthe, kaart B.2.1.

POV, Regionale waterkeringen (geo:GBI.MILIEU_KERINGEN_POV_L)

De kaden die zijn aangewezen door Provinciale Staten als regionale waterkering.

Projecten klimaat en energie (geo:GBI.MILIEU_KLIMAAT_PROJECTEN_P)

Locaties van provinciale projecten binnen het programma klimaat en energie (http://www.drenthe.nl/klimaatenenergie).De projecten hebben als doelstelling energiebesparing en/of gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, groen gas en innovatieve nieuwbouw.

Overschrijding kritische depositiewaarde stikstof natuurdoeltypen (geo:GBI.MILIEU_KRI_DWSTIKS_NATDLTP_V)

Overschrijding van de natuurdoeltypenkaart van Drenthe voor huidige situatie (2004) en na te nemen maatregelen. Onder kritische depositiewaarde wordt verstaan de hoeveelheid stikstofdepositie die een ecosysteem nog kan verdragen zonder schade te ondervinden.

Overschrijding kritische depositiewaarde stikstof vennen (geo:GBI.MILIEU_KRI_DWSTIKS_VEN_P)

Overschrijding van de natuurdoeltypenkaart van Drenthe voor huidige situatie (2004) en na te nemen maatregelen.Onder kritische depositiewaarde wordt verstaan de hoeveelheid stikstofdepositie die een ecosysteem nog kan verdragen zonder schade te ondervinden.

Kritische stikstofdepositie natuurdoeltypen (geo:GBI.MILIEU_KRI_STIKSDEP_NATDLTP_V)

Aan de actuele natuurdoeltypenkaart zijn de kritische depositiewaarden (zie Bal et al., 2006) voor de betreffende typen gekoppeld.

Kwetsbaarheid en risico grondwaterbeschermingsgebieden (geo:GBI.MILIEU_KWRIS_GRDWBG_25_V)

Met grondwaterbeschermingsgebieden worden de zones aangeduid die zich uitstrekken van het waterwingebied (60-dagenzone) tot de 25-jaarszone. De buitenste grens is gebaseerd op een verblijftijd van het grondwater van 25 jaar in het watervoerend pakket voordat het wordt opgepompt voor drinkwaterwinning.-

Leadergebied zuid-oost Drenthe (geo:GBI.MILIEU_LEADERGEBIED_V)

Ontwikkeling van de plattelandseconomie is een belangrijk onderwerp voor Zuidoost-Drenthe. Om deze ontwikkeling een impuls te geven heeft Zuidoost-Drenthe de status van LEADER-gebied (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) gekregen. Daardoor kunnen initiatieven in dit gebied die bijdragen aan plattelandsontwikkeling een beroep doen op dit Europese programma.

Korstmos, 2010 ammoniakmijdend (geo:GBI.MILIEU_LUCHT_KRS2010AMIJ_250_V)

De AIW (Acidofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van korstmossen die gevoelig zijn voor ammoniak. Hoge waarden geven aan waar het milieu nog relatief weinig beinvloed is.

Korstmos, 2010 ammoniakminnend (geo:GBI.MILIEU_LUCHT_KRS2010AMI_250_V)

De NIW (Nitrofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van ammoniakminnende korstmossen. Hoge waarden geven aan waar het milieu sterk verontreinigd is.

Korstmos, 98-04 ammoniakmijdend (geo:GBI.MILIEU_LUCHT_KRS9804AMIJ_250_V)

Het voorkomen van ammoniakmijdende korstmossen, uitgedrukt in de Acidofile Indicatie Waarde (AIW). Verandering van indicatie waarde in de periode 91-98 per uurhok. Een afname van de AIW duidt op een verslechtering van het milieu.

Korstmos, 98-04 ammoniakminnend (geo:GBI.MILIEU_LUCHT_KRS9804AMI_250_V)

Het voorkomen van ammoniakminnende korstmossen, uitgedrukt in de Nitrofiele Indicatie Waarde (NIW). Verandering van indicatie waarde in de periode 91-98 per uurhok. Een toename van de NIW duidt op een verslechtering van het milieu.

Korstmos, Ned. ammoniakminnend (geo:GBI.MILIEU_LUCHT_KRSNEDAMI_250_V)

De NIW (Nitrofiele Indicatie Waarde) is een maat voor de ammoniakbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van ammoniakminnende korstmossen. Hoge waarden geven aan waar het milieu sterk verontreinigd is.

Korstmos, 04-10 ammoniakmijdend (geo:GBI.MILIEU_LUCHT_V_KRS2010AMIJ_V)

Het voorkomen van ammoniakmijdende korstmossen, uitgedrukt in de Acidofiele Indicatie Waarde (AIW). Verandering van indicatie waarde in de periode 2004-2010 per uurhok. Een afname van de AIW duidt op een verslechtering van het milieu.

Korstmos, 04-10 ammoniakminnend (geo:GBI.MILIEU_LUCHT_V_KRS2010AMI_V)

Het voorkomen van ammoniakminnende korstmossen, uitgedrukt in de Nitrofiele Indicatie Waarde (NIW). Verandering van indicatie waarde in de periode 2004-2010 per uurhok. Een toename van de NIW duidt op een verslechtering van het milieu.

Meetnet bodemkwaliteit, homogene gebieden (geo:GBI.MILIEU_MEETNT_BODKW_HOMGEB_V)

Om meetgegevens van het bodemkwaliteitsmeetnet te presenteren zijn de homogene gebieden samengesteld. Deze bestaan uit bepaalde combinaties van bodemtype, bodemgebruik en waterhuishouding. Vele combinaties zijn uiteindelijk mogelijk, maar afgesproken is dat alleen combinaties gebruikt worden waarvan het oppervlak meer dan 2% van de provincie omvat. (CSO, SNN.S01.02, dec 1997).

Meetnet grondwaterkwaliteit, homogene gebieden (geo:GBI.MILIEU_MEETNT_GWKW_HOMGEB_V)

Om meetgegevens van het grondwaterkwaliteitsmeetnet te presenteren zijn de homogene gebieden samengesteld. Deze bestaan uit bepaalde combinaties van bodemtype, bodemgebruik en kwel/infiltratie.

POV, gebiedsnormen regionale wateroverlast 2010 (geo:GBI.MILIEU_NORMWATER_POV_V)

Kaart met de gebiedsnormen voor regionale wateroverlast 2010.

Percentage normoverschrijding nitraat (geo:GBI.MILIEU_NRMOVS_NIT_50_V)

Nitraatbelastingkaart uitgedrukt in het % van de filters dat in het freatische grondwater de EU- en nationale norm van 50 mg NO3/l overschrijdt.

INSPIRE ontgrondingen 2013 (geo:GBI.MILIEU_ONTGRONDINGEN_V)

Dataset met gegevens over ontgrondingen in 2013 ten behoeve van het project INSPIRE winning van oppervlaktedelfstoffen.

INSPIRE ontgrondingen 2013 (zoek:GBI.MILIEU_ONTGRONDINGEN_V)

Dataset met gegevens over ontgrondingen in 2013 ten behoeve van het project INSPIRE winning van oppervlaktedelfstoffen.

Organische stofkaart (historie) (geo:GBI.MILIEU_ORGSTOFKRT_50_R)

Centrale zandwinning en stortplaatsen (geo:GBI.MILIEU_OVD_WIN_ZANDWIN_P)

Centrale zandwinning en stortplaatsen.

Centrale zandwinning en stortplaatsen (geo:GBI.MILIEU_OVD_WIN_ZANDWIN_P-bodematlas)

Centrale zandwinning en stortplaatsen.

Delfstofwinning, zand etc. (POP) (geo:GBI.MILIEU_POP_WIN_ZAND_P)

Centrale zandwinplaatsen voor beton-, metsel- en ophoogzand en zandwinplaatsen voor de kalkzandindustrie. Stortplaatsen voor bouw- en sloopafval en oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

POV, stiltegebied en grondwater (geo:GBI.MILIEU_POV_V)

Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord. In 1993 is het artikel over stiltegebieden in de Wet geluidhinder komen te vervallen en het wettelijke kader overgenomen in de Wetmilieubeheer.De stiltegebieden maken deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, van 14 april 2011.

POV, stiltegebied en grondwater (zoek:GBI.MILIEU_POV_V)

Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord. In 1993 is het artikel over stiltegebieden in de Wet geluidhinder komen te vervallen en het wettelijke kader overgenomen in de Wetmilieubeheer.De stiltegebieden maken deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, van 14 april 2011.

POV, stiltegebied en grondwater (geo:GBI.MILIEU_POV_V-bodematlas)

Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord. In 1993 is het artikel over stiltegebieden in de Wet geluidhinder komen te vervallen en het wettelijke kader overgenomen in de Wetmilieubeheer.De stiltegebieden maken deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, van 14 april 2011.

POV, stiltegebied en grondwater (geo:GBI.MILIEU_POV_V_WW-bodematlas)

Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord. In 1993 is het artikel over stiltegebieden in de Wet geluidhinder komen te vervallen en het wettelijke kader overgenomen in de Wetmilieubeheer.De stiltegebieden maken deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, van 14 april 2011.

POV, provinciale waterwegen (geo:GBI.MILIEU_PROVWATER_POV_L)

Provinciale wegen, zoals vastgesteld in de Provinciale Omgevingsverordeing (december 2009)

POV, provinciale wegen (geo:GBI.MILIEU_PROVWWEG_POV_L)

Provinciale wegen, zoals vastgesteld in de Provinciale Omgevingsverordeing (december 2009)

Geluidscontour, vastgestelde zone 50 dB(A) (geo:GBI.MILIEU_VASTGESTGELUIDCONTOUR_V)

Geluidscontour. Vastgestelde zone van gezoneerde terreinen (A-inrichtingen). Zonegrens geluidhinder industrielawaai (50 dB(A))

Vliegveld, veiligheidscontour, 1997 (geo:GBI.MILIEU_VLIEGVEILIGHCTR_100_V)

Veiligheidscontour (individueel risico) rond vliegveld Eelde.

Vliegveld, start- en landingsbaan (geo:GBI.MILIEU_VLIEGVELDSTARTLANDING_L)

Start- en landingsbaan voor vliegveld Eelde en vliegveld Hoogeveen.

Ontgronding (geo:GBI.MILIEU_WIN_ONTGRONDINGEN_V)

Ontgrondingen.

Ontgronding (historie) (hist:GBI.MILIEU_WIN_ONTGRONDINGEN_V)

Dit bestand geeft de ontgrondingslocaties in de provincie Drenthe weer.

Zandwinning, zoekgebied (geo:GBI.MILIEU_WIN_POP_ZANDZOEKGEB_V)

Zoekgebied voor winning van beton- en metselzand. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 3.

Vliegveld, zonering aanvliegroute (geo:GBI.MILIEU_ZONERINGAANVLIEG_L)

Zonering aanvliegroute met maximale bouwhoogte in meters voor vliegveld Eelde en vliegveld Hoogeveen.

Zonnepanelen, potentiele energie (geo:GBI.MILIEU_ZON_POT_ENERGIE_V)

De dataset bevat per postcodegebied (6-cijferig) het totale vermogen van de mogelijk te plaatsen zonnepanelen op daken.

Agrarisch beheertype (geo:GBI.NAT_AGRARISCHBEHEERTYPE_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2009 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Voor het onderdeel natuur geldt nog de oude regeling SND op basis van programma beheer. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP.Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor agrarisch natuurbeheer.

Natuurbeheerplan 2015, Agrarisch natuurgebied collectief akkervogels (geo:GBI.NAT_AGRNATGEBCOLAKKERVOGELS_V)

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op basis van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Drenthe het natuurbeheerplan Drenthe, versie 2014 vastgesteld. Hierin is aangegeven waar en welke natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd kan worden en welke mogelijkheden er geboden worden voor landschapsonderhoud. Drenthe is van oudsher een kerngebied voor akkervogels. Akkervogels staan sterk onder druk. Soorten als patrijs en veldleeuwerik zijn de laatste 25 jaar met ca 75-95% achteruitgegaan. De akkervogels hebben hun hoogste dichtheden in de veenkoloniale gebieden, de grootschalige heide ontginningen en in mindere mate op de essen. Voor de drie landschapsonderdelen in Drenthe gelden verschillende normen. Binnen de zoekgebieden kan op basis van collectieve akkervogelplannen akkervogelbeheer worden aangevraagd.

Natuurbeheerplan 2015, Agrarisch natuurgebied collectief weidevogels (geo:GBI.NAT_AGRNATGEBCOLWEIDEVOGELS_V)

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op basis van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Drenthe het natuurbeheerplan Drenthe, versie 2014 vastgesteld. Hierin is aangegeven waar en welke natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd kan worden en welke mogelijkheden er geboden worden voor landschapsonderhoud. Drenthe kent een ander palet aan weidevogelsoorten dan andere provincies.Binnen de zoekgebieden voor collectief weidevogelbeheer kan op basis van een collectief weidevogelplan weidevogelbeheer worden aangevraagd.

Agrarisch natuurgebied ruime jas faunarand (geo:GBI.NAT_AGRNATRUIMEJASFAUNA_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2009 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Voor het onderdeel natuur geldt nog de oude regeling SND op basis van programma beheer. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

Natuurbeheerplan 2015, Agrarisch natuurgebied ruime jas (geo:GBI.NAT_AGRNATRUIMEJAS_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch en natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2013 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

Natuurbeheerplan 2015, Agrarisch natuurgebied (geo:GBI.NAT_AGRNATUURGEBIED_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch en natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2013 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

Natuurbeheerplan 2017, Agrarisch zoekgebied (geo:GBI.NAT_AGRZOEKGEBIED_2017_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch en natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2017 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

Natuurbeheerplan 2018, Agrarisch zoekgebied (ontwerp) (geo:GBI.NAT_AGRZOEKGEBIED_2018_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch en natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2017 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

Natuurbeheerplan 2017, Ambitiekaart (geo:GBI.NAT_AMBITIEKAART_2017_V)

De provincie bepaalt in het natuurbeheerplan in welke gebieden subsidie kan worden verkregen voor het geschikt maken van grond voor (agrarisch) natuurbeheer of voor het verder ontwikkelen en verhogen van de kwaliteit van (particulier) natuurbeheer. Subsidie wordt alleen verkregen voor het beheer- of landschapstype dat op de ambitiekaart van het natuurbeheerplan is vastgesteld.

Natuurbeheerplan 2018, Ambitiekaart (ontwerp) (geo:GBI.NAT_AMBITIEKAART_2018_V)

De provincie bepaalt in het natuurbeheerplan in welke gebieden subsidie kan worden verkregen voor het geschikt maken van grond voor (agrarisch) natuurbeheer of voor het verder ontwikkelen en verhogen van de kwaliteit van (particulier) natuurbeheer. Subsidie wordt alleen verkregen voor het beheer- of landschapstype dat op de ambitiekaart van het natuurbeheerplan is vastgesteld.

Natuurbeheerplan 2013, Ambitiekaart (geo:GBI.NAT_AMBITIEKAART_V)

De ambitiekaart vormt het toetsingskader voor de SKNL (subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap).

Beekdal (Beekdalvisie, 2013) (geo:GBI.NAT_BEEKDALVISIE_2013_V)

Begrenzing beekdalen als provinciaal kader voor het regionale waterbeleid zoals opgenomen in de Beekdalvisie (2013).

GBI.NAT_BEEKDALVISIE_2013_V_KK (geo:GBI.NAT_BEEKDALVISIE_2013_V_KK)

Kaart beekdalvisie kernkwaliteiten

Grens overeenkomstgebied (geo:GBI.NAT_BEHEERSOVEREENKOMSTGR_V)

Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- grens weidevogel overeenkomstgebied Leekstermeer- grens natuurgebied Hunzedal.Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

Natuurbeheerplan 2017, Beheertypenkaart (geo:GBI.NAT_BEHEERTYPENKAART_2017_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2016 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van natuursubsidie (SN-pakketten).

Natuurbeheerplan 2018, Beheertypenkaart (ontwerp) (geo:GBI.NAT_BEHEERTYPENKAART_2018_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2016 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van natuursubsidie (SN-pakketten).

Natuurbeheerplan 2013, Beheertypenkaart (geo:GBI.NAT_BEHEERTYPENKAART_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2013 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van natuursubsidie (SN-pakketten).

Boerenlandvogels (geo:GBI.NAT_BOERENLANDVOGELS_V)

None

Bosgemeenschap, waardevol (geo:GBI.NAT_BOSGEMEENSCHAP_V)

Waardevolle bosgemeenschappen, Provinciaal Bosbeleidsplan, kaart 2, Tevens A-locatie bossen in Drenthe.

Bos- en natuurgebied (niet limitatief) (geo:GBI.NAT_BOSNATUURGEBIEDSPLAN_V)

Bos- en natuurgebieden zoals deze zijn opgenomen in het gebiedsplan.Op basis van niet limitatief.

Bos- en natuurgebied (niet limitatief) (geo:GBI.NAT_BOSNATUURGEBIEDSPLAN_V-kernkwaliteiten)

Gebruikt voor kernkwaliteitenwebsite

Bos- en natuurgebied (niet limitatief) (geo:GBI.NAT_BOSNATUURGEBIEDSPLAN_V-paddestoel)

Bos- en natuurgebieden zoals deze zijn opgenomen in het gebiedsplan.Op basis van niet limitatief.

Bosreservaat (geo:GBI.NAT_BOSRESERVAAT_V)

Bosreservaten, Provinciaal Bosbeleidsplan, kaart 2.Van bosreservaten is sprake als bosgebieden van 5 tot ruim 400 ha groot, waarvan met de beheerder is afgesproken dat er geen houtoogst of bosbeheer plaatsvindt en dat onderzoekers in de gelegenheid stelt de ontwikkeling van het bos over lange termijn te volgen.

Bosuitbreiding (geo:GBI.NAT_BOSUITBREIDING_V)

Bosuitbreiding in het kader van de Boswet. Het betreft hier tijdelijk en blijvend bos.

Boswet (geo:GBI.NAT_BOSWET_V)

Boswet, situatie tot 1 juli 2012. Gegevens over kapmeldingen, perceelsnummers en eigenaren in het kader van de Boswet.

Doelen Natuur en Landschap 2040, ecologische verbindingen, december 2013 (geo:GBI.NAT_DOEL2040_ECOVER_L)

Ecologische verbindingen behorend bij Doelen Natuur en Landschap 2040, concept.Ecologische verbindingen zijn verbindingen tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur) die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Ecologische verbindingen worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken (uitwisseling van genen).

Doelen Natuur en Landschap 2040, ecologische verbindingen brede opgave, december 2013 (geo:GBI.NAT_DOEL2040_ECOVER_V)

Ecologische verbindingen behorend bij Doelen Natuur en Landschap 2040, concept.Ecologische verbindingen zijn verbindingen tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur) die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Ecologische verbindingen worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken (uitwisseling van genen).

Doelen Natuur en Landschap 2040, december 2013 (geo:GBI.NAT_DOEL2040_V)

De natuuropgave 2040 start in de Omgevingsvisie. Kaart 4 is de ruimtelijke weergave voor de kerngebieden; de doelen Natuur en Landschap zijn de inhoudelijke invulling ervan. Op de kaart staat welke soort natuur we nastreven op lange termijn; de provinciale ambitie 2040, de stip op de horizon.

Drentsche Aa, inventarisatie dotterbloemen (geo:GBI.NAT_DRAA_DOTTERBLOEM_P)

Drentsche Aa, inventarisatie dotterbloemen

Drentsche Aa, inventarisatie dotterbloemen (geo:GBI.NAT_DRAA_DOTTERBLOEM_P-draa)

Drentsche Aa, inventarisatie dotterbloemen

Drentsche Aa, informatie (geo:GBI.NAT_DRAA_INFORMATIE_P)

Drentsche Aa, informatie

Drentsche Aa, informatie (geo:GBI.NAT_DRAA_INFORMATIE_P-draa)

Drentsche Aa, informatie

Drentsche Aa, kansen voor beekherstel (geo:GBI.NAT_DRAA_KANSENBEEKHERSTEL_L)

Drentsche Aa, kansen voor beekherstel

Drentsche Aa, kansen voor beekherstel (geo:GBI.NAT_DRAA_KANSENBEEKHERSTEL_L-draa)

Drentsche Aa, kansen voor beekherstel

Drentsche Aa, naamgeving beken (geo:GBI.NAT_DRAA_NAMENWATER_L)

Drentsche Aa, naamgeving beken

Drentsche Aa, naamgeving beken (geo:GBI.NAT_DRAA_NAMENWATER_L-namen)

Drentsche Aa, naamgeving beken

Drentsche Aa, naamgeving beken (geo:GBI.NAT_DRAA_NAMENWATER_L-namen1)

Drentsche Aa, naamgeving beken

Drentsche Aa, vismigratie (geo:GBI.NAT_DRAA_VISMIGRATIE_P)

Drentsche Aa, vismigratie

Drentsche Aa, vismigratie (geo:GBI.NAT_DRAA_VISMIGRATIE_P-draa)

Drentsche Aa, vismigratie

Dwingelderveld, bezoekerscentra (geo:GBI.NAT_DWINGEL_BEZOEKERSCENTRA_P)

Dwingelderveld, bezoekerscentra

Dwingelderveld, fietspad (geo:GBI.NAT_DWINGEL_FIETSPAD_L)

Dwingelderveld, fietspad

Dwingelderveld, grafheuvels (geo:GBI.NAT_DWINGEL_GRAFHEUVEL_P)

Dwingelderveld, grafheuvels

Dwingelderveld, huidig gemiddeld hoogste grondwaterstand (groter dan 40 mv-) (geo:GBI.NAT_DWINGEL_GRONDW_HUIDIG_V)

Dwingelderveld, huidig gemiddeld hoogste grondwaterstand (groter dan 40 mv-)

Dwingelderveld, toekomstig gemiddeld hoogste grondwaterstand (groter dan 40 mv-) (geo:GBI.NAT_DWINGEL_GRONDW_TOEKOMST_V)

Dwingelderveld, toekomstig gemiddeld hoogste grondwaterstand (groter dan 40 mv-)

Dwingelderveld, historisch gebouw (geo:GBI.NAT_DWINGEL_HISTGEBOUW_P)

Dwingelderveld, historisch gebouw

Dwingelderveld, horeca (geo:GBI.NAT_DWINGEL_HORECA_P)

Dwingelderveld, horeca

Dwingelderveld, informatie (geo:GBI.NAT_DWINGEL_INFO_P)

Dwingelderveld, informatie

Dwingelderveld, inundaties ondiep oppervlaktewater (geo:GBI.NAT_DWINGEL_INUNDATIE_OPPW_V)

Dwingelderveld, inundaties ondiep oppervlaktewater

Dwingelderveld, jeneverbessen (geo:GBI.NAT_DWINGEL_JENEVERBES_P)

Dwingelderveld, jeneverbessen

Dwingelderveld, mogelijk nat fietspad (geo:GBI.NAT_DWINGEL_MOGELIJKNATFIETS_L)

Dwingelderveld, mogelijk nat fietspad

Dwingelderveld, molen (geo:GBI.NAT_DWINGEL_MOLEN_P)

Dwingelderveld, molen

Dwingelderveld, parkeerterrein (geo:GBI.NAT_DWINGEL_PARKEERTERREIN_P)

Dwingelderveld, parkeerterrein

Dwingelderveld, concentratiepunten recreatie (geo:GBI.NAT_DWINGEL_RECREACONCENTR_P)

Dwingelderveld, concentratiepunten recreatie

Dwingelderveld, concentratiepunten recreatie (geo:GBI.NAT_DWINGEL_RECREACONCENTR_P-dwingelderveld)

Dwingelderveld, concentratiepunten recreatie

Dwingelderveld, rustzone avifauna (geo:GBI.NAT_DWINGEL_RUSTZONEAVIFAUNA_V)

Dwingelderveld, rustzone avifauna

Dwingelderveld, stuwen (geo:GBI.NAT_DWINGEL_STUW_P)

Dwingelderveld, stuwen

Dwingelderveld, uitzichtspunt (geo:GBI.NAT_DWINGEL_UITZICHT_P)

Dwingelderveld, uitzichtspunt

Dwingelderveld, watergangen (geo:GBI.NAT_DWINGEL_WATERGANG_L)

Dwingelderveld, watergangen

Eigendom, Eerstgegadigdenkaart (geo:GBI.NAT_EERSTGEGADIGDENKRT_100_V)

Deze kaart vervult een functie in het kader van het verwervingsbeleid t.b.v. de veiligstelling van natuur- en landschapswaarden. Deze kaart geeft inzicht in de verdeling van de provincie in gebieden waarbinnen een terreinbeheerder als eerste en meest logische partij wordt beschouwd.

EHS 2013 (zoek:GBI.NAT_EHS_2013_V)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de invulling van de ecologische verbindingen krijgen daarin hun beslag. De ecologische verbindingen zijn een apart bestand in GBI. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd.De volgende gegevensbestanden zijn gebruikt als basis voor de concretisering van de EHS: Top 10, de eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), waterbedrijven en particuliere boseigenaren, bosuitbreiding en bosreservaten, Natura-2000 gebieden en de agrarische gebieden die begrensd zijn in het Provinciale Natuurbeheerplan als agrarisch natuurgebied en om te vormen tot natuur. De ruime jas gebieden zijn geen EHS.

EHS 2013 (geo:GBI.NAT_EHS_2013_V-kernkwaliteit)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de invulling van de ecologische verbindingen krijgen daarin hun beslag. De ecologische verbindingen zijn een apart bestand in GBI. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd.De volgende gegevensbestanden zijn gebruikt als basis voor de concretisering van de EHS: Top 10, de eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), waterbedrijven en particuliere boseigenaren, bosuitbreiding en bosreservaten, Natura-2000 gebieden en de agrarische gebieden die begrensd zijn in het Provinciale Natuurbeheerplan als agrarisch natuurgebied en om te vormen tot natuur. De ruime jas gebieden zijn geen EHS.

EHS 2013 (geo:GBI.NAT_EHS_2013_V-pov)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de invulling van de ecologische verbindingen krijgen daarin hun beslag. De ecologische verbindingen zijn een apart bestand in GBI. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd.De volgende gegevensbestanden zijn gebruikt als basis voor de concretisering van de EHS: Top 10, de eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), waterbedrijven en particuliere boseigenaren, bosuitbreiding en bosreservaten, Natura-2000 gebieden en de agrarische gebieden die begrensd zijn in het Provinciale Natuurbeheerplan als agrarisch natuurgebied en om te vormen tot natuur. De ruime jas gebieden zijn geen EHS.

EHS 2014 (geo:GBI.NAT_EHS_2014_V)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de invulling van de ecologische verbindingen krijgen daarin hun beslag. De ecologische verbindingen zijn een apart bestand in GBI. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd.De volgende gegevensbestanden zijn gebruikt als basis voor de concretisering van de EHS: Top 10, de eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), waterbedrijven en particuliere boseigenaren, bosuitbreiding en bosreservaten, Natura-2000 gebieden en de agrarische gebieden die begrensd zijn in het Provinciale Natuurbeheerplan als agrarisch natuurgebied en om te vormen tot natuur. De ruime jas gebieden zijn geen EHS.

EHS 2014 (zoek:GBI.NAT_EHS_2014_V)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de invulling van de ecologische verbindingen krijgen daarin hun beslag. De ecologische verbindingen zijn een apart bestand in GBI. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd.De volgende gegevensbestanden zijn gebruikt als basis voor de concretisering van de EHS: Top 10, de eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), waterbedrijven en particuliere boseigenaren, bosuitbreiding en bosreservaten, Natura-2000 gebieden en de agrarische gebieden die begrensd zijn in het Provinciale Natuurbeheerplan als agrarisch natuurgebied en om te vormen tot natuur. De ruime jas gebieden zijn geen EHS.

EHS 2016 t.b.v. ruimtelijkeplannen.nl (geo:GBI.NAT_EHS_2016_V)

Op 4 oktober 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) geactualiseerd. De ecologische verbindingen zijn onderdeel van de EHS. Deze kaart is onderdeel van de Provinciale Omgevingsverordening. Op deze kaart staan ook de defensieterreinen met natuurwaarden. Aangezien deze terreinen geen juridisch onderdeel zijn van de EHS, worden deze terreinen ook niet weergegeven in de kaart op ruimtelijkeplannen.nl

EHS 2013, ecologische verbindingen (geo:GBI.NAT_EHS_EVZ_2013_L-kernkwaliteiten)

De ecologische verbindingen zijn essentiele onderdelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur): de tracees en de invulling zijn nog niet overal afgerond. Om die reden staan ze indicatief op de EHS-kaart.

EHS 2013, ecologische verbindingen (geo:GBI.NAT_EHS_EVZ_2013_L-pov)

De ecologische verbindingen zijn essentiele onderdelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur): de tracees en de invulling zijn nog niet overal afgerond. Om die reden staan ze indicatief op de EHS-kaart.

EHS 2014, ecologische verbindingen (geo:GBI.NAT_EHS_EVZ_2014_L)

De ecologische verbindingen zijn essentiele onderdelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur): de tracees en de invulling zijn nog niet overal afgerond. Om die reden staan ze indicatief op de EHS-kaart.

EHS, ecologische verbinding, ontwerp 2014 (geo:GBI.NAT_EHS_EVZ_2014_ONTWERP_L)

De ecologische verbindingen zijn essentiele onderdelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur): de tracees en de invulling is nog niet overal afgerond. Om die reden staan ze indicatief op de EHS-kaart.

EHS 2016, ecologische verbindingen (geo:GBI.NAT_EHS_EVZ_2016_L)

De ecologische verbindingen zijn essentiele onderdelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur): de tracees en de invulling zijn nog niet overal afgerond. Om die reden staan ze indicatief op de EHS-kaart.

Ecologische verbindingen 2014, werkkaart (geo:GBI.NAT_EHS_EVZ_WERKKAART_L)

De ecologische verbindingen zijn essentiele onderdelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur): de tracees en de invulling zijn nog niet overal afgerond. Om die reden staan ze indicatief op de EHS-kaart. Binnen de kerngebieden van de EHS zijn de ecologische verbindingen doorgetrokken. In de bestaande grote natuurgebieden is dit een globale (gestippelde) lijn. Het natuurgebied zelf is het leef- of foerageergebied van soorten die gebruik maken van de ecologische verbindingen. In gebieden die nog als natuurgebied ontwikkeld moeten worden en in beheergebieden met hoofdfunctie landbouw is met de getrokken lijn aangegeven langs welke landschapselementen diersoorten zich vooral zullen verplaatsen. De verbindingen binnen de kerngebieden EHS worden gezien als functionerend. Binnen de stad Meppel lopen een aantal watergangen waarlangs aan water gebonden diersoorten zich dwars door de stad heen kunnen verplaatsen. Deze route is globaal aangeduid ( gestippelde lijn).

EHS 2013, bestuurlijke reserveringen (Zuidwolde) (geo:GBI.NAT_EHS_RES_ZUIDWOLDE_2013_V)

De EHS vormt een duurzaam en samenhangend netwerk van natuurgebieden. Daartoe worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld en wordt de kwaliteit van (agrarische) natuurgebieden veiliggesteld en eventueel verbeterd. Dit bestand geeft de bestuurlijke reserveringen bij Zuidwolde weer (stergebied). De stergebieden staan vermeld in het Natuurbeheerplan Drenthe.

Faunaknelpunten - werkdocument (geo:GBI.NAT_FAUNAKNELPT_P)

Inventarisatie van knelpunten die ontstaan doordat gemeentewegen EHS en trekroutes van dieren kruisen. Het gaat om nog op te lossen, deels opgeloste en geheel opgeloste knelpunten.Waar wegen van natuur de wegen van mensen kruisen, kunnen problemen ontstaan. Wegen en kanalen belemmeren de vrije uitwisseling tussen natuurgebieden, padden kunnen tijdens de trek massaal doodgereden worden, dassen verdrinken in kanalen en overstekende reeen zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties of zelfs slachtoffers. Op veel probleemlocaties zijn voorzieningen mogelijk zoals buizen onder de weg door (faunatunnels), geleidende rasters naar een veilige oversteekplaats, verlaagde oevers om weer op de kant te komen of natuurbruggen.

Faunaknelpunten - werkdocument (geo:GBI.NAT_FAUNAKNELPT_P-faunaknelpunten)

Inventarisatie van knelpunten die ontstaan doordat gemeentewegen EHS en trekroutes van dieren kruisen. Het gaat om nog op te lossen, deels opgeloste en geheel opgeloste knelpunten.Waar wegen van natuur de wegen van mensen kruisen, kunnen problemen ontstaan. Wegen en kanalen belemmeren de vrije uitwisseling tussen natuurgebieden, padden kunnen tijdens de trek massaal doodgereden worden, dassen verdrinken in kanalen en overstekende reeen zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties of zelfs slachtoffers. Op veel probleemlocaties zijn voorzieningen mogelijk zoals buizen onder de weg door (faunatunnels), geleidende rasters naar een veilige oversteekplaats, verlaagde oevers om weer op de kant te komen of natuurbruggen.

Fysische geografie (geo:GBI.NAT_FYSGEOGRAFISCHEKRT_100_V)

Milieukartering Drenthe 1974-1980, Deel III: Fysische geografie, Provinciale Planologische Dienst van Drenthe (augustus 1980). Fysische geografie of natuurkundige aardrijkskunde is die richting van de geografie die zich bezighoudt met de bestudering van de fysische of natuurkundige processen die het landschap vormen en hebben gevormd. Het is een onderdeel van de aardwetenschappen. Fysische geografie bestudeert voornamelijk het natuurlijk milieu.

Natuurgebiedsplan, gebied voor ganzen (geo:GBI.NAT_GANZENFOERAGEERGEB_V)

Begrenzing van foerageergebieden voor de overwintering van ganzen.

Natuurgebiedsplan, gebied voor ganzen (geo:GBI.NAT_GANZENFOERAGEERGEB_V-luchtvaartbeleid)

Begrenzing van foerageergebieden voor de overwintering van ganzen.

Natuurgebiedsplan, Integraal (geo:GBI.NAT_GEBIEDSPLAN2008_V)

Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- nieuwe natuurgebieden (van cultuurgrond naar nieuwe natuur);- beheersgebieden (landbouwgronden waar beschikkingen ten gunste van natuur en landschap mogelijk zijn);- mogelijkheden voor subsidie binnen die begrenzingen. Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

Gradientrijke overgang (geo:GBI.NAT_GRADIENTRIJKGEB_100_L)

Overgangsgebieden (gradienten). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

GBI.NAT_GRADIENTRIJKGEB_100_L-kernkwaliteiten (geo:GBI.NAT_GRADIENTRIJKGEB_100_L-kernkwaliteiten)

Lokale overgangen kernkwaliteiten natuur

Gradientrijke situatie in natuurgebied (geo:GBI.NAT_GRADIENTRIJKNAT_100_P)

Zeer gradientrijke situaties in natuurgebieden als onderdeel van de ecologische structuur. Kaart B.8.2. uit het Streekplan.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-actiefhoogveen)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-alluviaal)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-beukeneikenbos)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-blauwgrasland)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-drogeheide)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-geen)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-heideveentje)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-heischraal)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-heischraalvka)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-herstellendhoogveen)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-herstellendhoogveenah)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-hoogveenbos)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-jeneverbes)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-kalkmoeras)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-kraaihei)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-moerasspirea)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-oudeikenbos)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-snavelbies)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-stuifzandheide)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-trilveen)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-vochtigeheide)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-waterplanten)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-zandverstuiving)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-zeerzwakven)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-zoekbeek)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-zoekbeukeneikenhulst)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-zoekdrogeheide)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-zoekheischraalgras)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-zoekherhoogveen)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-zoekhoogveen)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-zoekstuifzandheide)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-zoekvochtigeheide)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-zoekzandverstuiving)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-zoekzuurven)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-zuurven)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Concept (geo:GBI.NAT_HABITATTYP_NATURA2000_V-zwakven)

CONCEPT. Is onderdeel van het wettelijk voorgeschreven beheerplan Natura 2000 (NB-wet 1998); in verband hiermee is nog een inhoudelijke controle en toets aan landelijke criteria noodzakelijk.LET OP: de habitattypekaarten van de Drentse Natura 2000-gebieden zijn nog niet definitief vastgesteld. Zowel de begrenzingen als de habitattypen kunnen nog worden gewijzigd. Er wordt naar gestreefd om de kaarten in de tweede helft van 2013 definitief te maken.

Habitattypen Natura 2000 Dwingelderveld (geo:GBI.NAT_HABTYP_NAT2000DV_V)

GIS-opbouw op basis van vegetatie-eenheden en habitattypen (en topografie).

Aardkundig waardevol gebied (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_AARDKWAARGEB_250_V)

De aardkunde bestudeert de bovenste meters van de aarde en de vormen en patronen die aan het oppervlak zichtbaar zijn. Aardkundig waardevol gebied. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 6 en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POPII, kaart 6.

Aardkundig waardevol element (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_AARDKWAARPNT_250_P)

De aardkunde bestudeert de bovenste meters van de aarde en de vormen en patronen die aan het oppervlak zichtbaar zijn. Bijzonder stuifzandgebied met veel microreliëf, smeltwaterafzetting (waarschijnlijk came), petgat of meer. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 6 en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POPII, kaart 6.

Aardkundig waardevol element (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_AARDKWAARPNT_250_P-bodematlas)

De aardkunde bestudeert de bovenste meters van de aarde en de vormen en patronen die aan het oppervlak zichtbaar zijn. Bijzonder stuifzandgebied met veel microreliëf, smeltwaterafzetting (waarschijnlijk came), petgat of meer. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 6 en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POPII, kaart 6.

Natuurbeheerplan 2011, Agrarisch natuurgebied ruime jas (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_AGRNATRMJAS_2011_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2011 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

Natuurbeheerplan 2013, Agrarisch natuurgebied ruime jas (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_AGRNATRMJAS_2013_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2013 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

Agrarisch natuurgebied ruime jas 2009 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_AGRNATRUIMEJAS_2009_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2009 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

Agrarisch natuurgebied 2009 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_AGRNATUURGEB_2009_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2009 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

Natuurbeheerplan 2011, Agrarisch natuurgebied (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_AGRNATUURGEB_2011_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2011 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

Natuurbeheerplan 2013, Agrarisch natuurgebied (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_AGRNATUURGEB_2013_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2013 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

Ambitie natuur 2009 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_AMBITIEKAART_2009_V)

De ambitiekaart vormt het toetsingskader voor de SKNL.

Natuurbeheerplan 2011, Ambitiekaart (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_AMBITIEKAART_2011_V)

De ambitiekaart vormt het toetsingskader voor de SKNL.

Natuurbeheerplan 2013, Ambitiekaart (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_AMBITIEKAART_2013_V)

De ambitiekaart vormt het toetsingskader voor de SKNL (subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap).

Natuurbeheerplan 2015, Ambitiekaart (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_AMBITIEKAART_2015_V)

De provincie bepaalt in het natuurbeheerplan in welke gebieden subsidie kan worden verkregen voor het geschikt maken van grond voor (agrarisch) natuurbeheer of voor het verder ontwikkelen en verhogen van de kwaliteit van (particulier) natuurbeheer. Subsidie wordt alleen verkregen voor het beheer- of landschapstype dat op de ambitiekaart van het natuurbeheerplan is vastgesteld.

Beekdal en droogdal, waardevol (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_BEEKDROOGDAL_250_V)

Geomorfologisch en/of bodemkundig waardevol beekdal (of een gedeelte daarvan) of geomorfologisch en/of bodemkundig waardevol droogdal. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 6. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POPII, kaart 6. Geomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie aangeduid) is de wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die daarbij een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert.

Beekdal en droogdal, waardevol (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_BEEKDROOGDAL_250_V-bodematlas)

Geomorfologisch en/of bodemkundig waardevol beekdal (of een gedeelte daarvan) of geomorfologisch en/of bodemkundig waardevol droogdal. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 6. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POPII, kaart 6. Geomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie aangeduid) is de wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die daarbij een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert.

Beheertype natuur 2009 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_BEHEERTYPENKRT_2009_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2009 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van natuursubsidie (SN-pakketten).

Natuurbeheerplan 2011, Beheertypenkaart (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_BEHEERTYPENKRT_2011_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2011 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van natuursubsidie (SN-pakketten).

Natuurbeheerplan 2012, Beheertypenkaart (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_BEHEERTYPENKRT_2012_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2011 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van natuursubsidie (SN-pakketten).

Natuurbeheerplan 2013, Beheertypenkaart (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_BEHEERTYPENKRT_2013_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2013 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van natuursubsidie (SN-pakketten).

Natuurbeheerplan 2015, Beheertypenkaart (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_BEHEERTYPENKRT_2015_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2015 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van natuursubsidie (SN-pakketten).

Bos en hei 1850 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_BOSHEIDE1850_250_V)

Historische kaart, situatie rond 1850 van bos, heide/hoogveen, water en stedelijk gebied in Drenthe.

Bos en hei 1900 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_BOSHEIDE1900_250_V)

Historische kaart, situatie rond 1900 van bos, heide/hoogveen, water en stedelijk gebied in Drenthe.

Bos en hei 1950 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_BOSHEIDE1950_250_V)

Historische kaart, situatie rond 1950 van bos, heide/hoogveen, water en stedelijk gebied in Drenthe.

Bos- en natuurgebied (POP1) (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_BOSNATPOP1_V)

Bos- en natuurgebieden als onderdeel van de Ecologische structuur. Deze kaartlaag heeft als basis gediend voor kaart 7 van Provinciaal Omgevingsplan Drenthe, POP-1

Bosuitbreiding (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_BOSUITBREIDING_2009_V)

Bosuitbreiding in het kader van de Boswet. Het betreft hier tijdelijk en blijvend bos.

Natuurbeheerplan 2011, Collectief beheerplan (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_COLBEHEERPLAN_2011_V)

In het Natuurbeheerplan staat waar de provincie collectief beheer wenst en voor welke beheertypen. Collectief beheer kan worden voorgeschreven voor weidevogel- en akkervogelbeheer. Als de provincie collectief beheer voorschrijft in een bepaald gebied, dan kan de subsidie alleen via het collectief beheerplan worden verkregen.

Natuurbeheerplan 2013, Collectief beheerplan (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_COLBEHEERPLAN_2013_V)

In het Natuurbeheerplan staat waar de provincie collectief beheer wenst en voor welke beheertypen. Collectief beheer kan worden voorgeschreven voor weidevogel- en akkervogelbeheer. Als de provincie collectief beheer voorschrijft in een bepaald gebied, dan kan de subsidie alleen via het collectief beheerplan worden verkregen.

Ecologische verbinding via bosje en/of houtwal (Streekplan) (geo:GBI.NAT_HIST_ECOVERBHOUTWAL_100_L)

Ecologische verbindingen via bosjes en houtwallen.Streekplan Drenthe, kaart B.8.2. (Een ecologische verbinding is een natuurlijk (ingerichte) zone, die natuurkerngebieden verbindt).

EG-Habitatrichtlijngebied 2003 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_EGHABITATRICHTL2003_V)

Habitatrichtlijngebieden op basis van Europese richtlijnen. De Habitatrichtlijn dateert uit 1992. Centraal hierin staat de bescherming van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats.

EG-Vogelrichtlijngebied 1979-2000 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_EGVOGELRICHTL792000_V)

In de periode 1979-2000 aangewezen speciale beschermingszones EG-vogelrichtlijnen.

EHS 2012 (historie) (hist:GBI.NAT_HIST_EHS_2012_V)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de invulling van de ecologische verbindingen krijgen daarin hun beslag. De ecologische verbindingen zijn een apart bestand in GBI. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd.De volgende gegevensbestanden zijn gebruikt als basis voor de concretisering van de EHS: Top 10, de eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), waterbedrijven en particuliere boseigenaren, bosuitbreiding en bosreservaten, Natura-2000 gebieden en de agrarische gebieden die begrensd zijn in het Provinciale Natuurbeheerplan als agrarisch natuurgebied en om te vormen tot natuur. De ruime jas gebieden zijn geen EHS.

EHS 2007 (Ecologische Hoofdstructuur) (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_EHS_CONCR_2007_V)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks zal deze aangepast worden. Ook de invulling van de ecologische verbindingszones en robuuste verbindingen krijgen daarin hun beslag. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden die in landinrichting hun beslag moeten krijgen, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd. De volgende gegevens zijn gebruikt voor de concretisering van de EHS: De eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), gronden van de waterbedrijven, particuliere boseigenaren, bosuitbreiding in de categorie blijvend bos, bosreservaten, verzuringgevoelige onderdelen van de EHS (WAV-kaart, GS dec. 2004) en het Gebiedsplan met de status beheersgebied of natuurgebied.Niet opgenomen zijn bo

EHS 2008 (Ecologische Hoofdstructuur) (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_EHS_CONCR_2008_V)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks zal deze aangepast worden. Ook de invulling van de ecologische verbindingszones en robuuste verbindingen krijgen daarin hun beslag. De zoekgebieden EVZ en RV zijn een apart bestand in GBI. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden die in landinrichting hun beslag moeten krijgen, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd. De volgende gegevens zijn gebruikt voor de concretisering van de EHS: De eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), gronden van de waterbedrijven, particuliere boseigenaren, bosuitbreiding in de categorie blijvend bos, bosreservaten, verzuringgevoelige onderdelen van de EHS (WAV-kaart, GS dec. 2004) en het Gebiedsplan met de st

EHS 2009 (Ecologische Hoofdstructuur) (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_EHS_CONCR_2009_V)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de invulling van de ecologische verbindingszones en robuuste verbindingen krijgen daarin hun beslag. De zoekgebieden EVZ en RV zijn een apart bestand in GBI. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden die in landinrichting hun beslag moeten krijgen, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd. De volgende gegevens zijn gebruikt voor de concretisering van de EHS: De eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), gronden van de waterbedrijven, particuliere boseigenaren, bosuitbreiding in de categorie blijvend bos, bosreservaten, verzuringgevoelige onderdelen van de EHS (WAV-kaart, GS dec. 2004) en het Natuurbeheerplan met

EHS 2010 concretisering (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_EHS_CONCR_2010_V)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de invulling van de ecologische verbindingszones (EVZ) en robuuste verbindingen (RV) krijgen daarin hun beslag. De zoekgebieden EVZ en RV zijn een apart bestand in GBI. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden die in landinrichting hun beslag moeten krijgen, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd.De volgende gegevensbestanden zijn gebruikt als basis voor de concretisering van de EHS: Top 10, de eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), waterbedrijven en particuliere boseigenaren, bosuitbreiding in de categorie blijvend bos, bosreservaten, Natura-2000 gebieden en de agrarische gebieden die begrensd zijn in het

EHS 2010 concretisering (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_EHS_CONCR_2010_V (2))

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de invulling van de ecologische verbindingszones (EVZ) en robuuste verbindingen (RV) krijgen daarin hun beslag. De zoekgebieden EVZ en RV zijn een apart bestand in GBI. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden die in landinrichting hun beslag moeten krijgen, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd.De volgende gegevensbestanden zijn gebruikt als basis voor de concretisering van de EHS: Top 10, de eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), waterbedrijven en particuliere boseigenaren, bosuitbreiding in de categorie blijvend bos, bosreservaten, Natura-2000 gebieden en de agrarische gebieden die begrensd zijn in het

EHS 2007 zoekgebied robuuste verbindingen en ecologische verbindingszones (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_EHS_EVZ_2007_V)

De robuuste verbindingen en ecologische verbindingszones zijn essentiële onderdelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur), maar tracés en de invulling is nog niet overal afgerond. Om die reden staan ze gearceerd op de EHS-kaart. De spelregels gelden niet voor het gearceerde gebied, met uitzondering van de natuurgebiedjes eronder. Zij zijn onderdeel van de EHS. Als de invulling van de verbindingen is afgerond, komt dat resultaat op de EHS-kaart. De volgende gegevens zijn gebruikt voor de verbindingszones:De robuuste verbindingen en de beekdalen met natuurontwikkeling als ecologische verbindingszone (POPII, kaart 3.) en de zoekgebied EVZ (gele gebieden uit rapport Goed op Weg 2007).

EHS 2008, zoekgebied robuuste verbindingen en ecologische verbindingszones (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_EHS_EVZ_2008_V)

De robuuste verbindingen en ecologische verbindingszones zijn essentiële onderdelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur), maar tracés en de invulling is nog niet overal afgerond. Om die reden staan ze gearceerd op de EHS-kaart. De spelregels gelden niet voor het gearceerde gebied, met uitzondering van de natuurgebiedjes eronder. Zij zijn onderdeel van de EHS. Als de invulling van de verbindingen is afgerond, komt dat resultaat op de EHS-kaart. De volgende gegevens zijn gebruikt voor de verbindingszones:De robuuste verbindingen en de beekdalen met natuurontwikkeling als ecologische verbindingszone (POPII, kaart 3.) en de zoekgebied EVZ (gele gebieden uit rapport Goed op Weg 2007).

EHS 2009 zoekgebied robuuste verbindingen en ecologische verbindingszones (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_EHS_EVZ_2009_V)

De robuuste verbindingen en ecologische verbindingszones zijn essentiële onderdelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur), maar tracés en de invulling is nog niet overal afgerond. Om die reden staan ze gearceerd op de EHS-kaart. De spelregels gelden niet voor het gearceerde gebied, met uitzondering van de natuurgebiedjes eronder. Zij zijn onderdeel van de EHS. Als de invulling van de verbindingen is afgerond, komt dat resultaat op de EHS-kaart. De volgende gegevens zijn gebruikt voor de verbindingszones:De robuuste verbindingen en de beekdalen met natuurontwikkeling als ecologische verbindingszone (POPII, kaart 3.) en de zoekgebied EVZ (gele gebieden uit rapport Goed op Weg 2007).

EHS 2012, ecologische verbindingen (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_EHS_EVZ_2012_L)

De ecologische verbindingen zijn essentiele onderdelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur): de tracees en de invulling is nog niet overal afgerond. Om die reden staan ze indicatief op de EHS-kaart.

EHS 2012, ecologische verbindingen (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_EHS_EVZ_2012_L-pov)

De ecologische verbindingen zijn essentiele onderdelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur): de tracees en de invulling is nog niet overal afgerond. Om die reden staan ze indicatief op de EHS-kaart.

EHS 2012, bestuurlijke reserveringen (stergebied) (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_EHS_RES_STER_2012_V)

Voor deze gebieden zijn hectaren gereserveerd om de EHS te realiseren. De stergebieden staan vermeld in het Natuurbeheerplan Drenthe.

EHS 2010, bestuurlijke reserveringen (stergebied) (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_EHS_STER_2010_V)

Voor deze gebieden zijn hectaren gereserveerd om de EHS te realiseren.In landinrichting is afgesproken om te proberen de gronden daarvoor vrij te maken. Deze zogenaamde stergebieden zijn te beschouwen als zoekgebied en worden onderdeel van de EHS zo gauw ze toebedeeld zijn aan een natuurbeheerder of BBL. De stergebieden staan vermeld in het Natuurbeheerplan Drenthe.

EHS 2010 zoekgebied (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_EHS_ZOEKGEB_2010_V)

De robuuste verbindingen (RV) en ecologische verbindingszones (EVZ) zijn essentiele onderdelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur): de tracees en de invulling is nog niet overal afgerond. Om die reden staan ze gearceerd op de EHS-kaart. De spelregels gelden niet voor het gearceerde gebied, met uitzondering van de natuurgebiedjes eronder. Zij zijn onderdeel van de EHS. Als de invulling van de verbindingen is afgerond, komt dat resultaat op de EHS-kaart en vervalt de arcering. De zoekgebieden zijn overgenomen uit het rapport Goed op Weg (provincie Drenthe, 2007) en aangepast aan latere afspraken en goedgekeurde plannen voor de invulling van de verbindingen.

Ecologische verbindingszone, beoogde (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_EVZ_L)

Lijnenbestand van beoogde ecologische verbindingszones tussen onderdelen van de Drentse EHS (Ecologische Hoofdstructuur), ingedeeld naar te realiseren -, gerealiseerde of begrensde -, of alternatieve tracés en enkele tracés buiten de provincie Drenthe. Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur). Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken.

Grens alle gebiedsvisies (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_GEBVISIESBEGRENZING_V)

Grenzen van alle gebiedsvisies in Drenthe.

EG-Habitatrichtlijngebied 2000 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_HABITATRICHTLIJN_V)

Habitatrichtlijngebieden op basis van Europese richtlijnen.

Habitattypen Natura 2000 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_HABITATTYP_N2000_V)

Deze habitattypenkaart betreft een concept-versie.

Natuurbeheerplan 2011, Landschapszoekgebied (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_LANDSCHZOEKGEB_2011_V)

Landschapsdoelen, mogelijkheden uit het Natuurbeheerplan 2011.

Natuurbeheerplan 2013, Landschapszoekgebied (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_LANDSCHZOEKGEB_2013_V)

Landschapsdoelen, mogelijkheden uit het Natuurbeheerplan 2013.

Natuurdoeltype Drenthe, Min LNV (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NATDOELMINLNV_V)

Gewenste natuurdoeltypen van bestaande en nieuwe natuurgebieden overeenkomstig de gebiedsvisies van de Provincie Drenthe, te weten: Noordenveld, Smilde, Drentse Aa, Hunze / Veenkolonien, Vledder- en Wapserveense Aa, Oude Vaart, Middenveld / Oude Diep, Geeser-, Wester- en Sleenerstroom, Reest / Hollandscheveld en de Zuidoostdrentse veengebieden. De kaart is de situatie per juli 2002.(Van enkele gebiedsvisies zijn de natuurdoeltypen op een grover schaalniveau dan 1:10.000 geklassificeerd). De natuurdoeltypen zijn een streefbeeld voor de realiseringstermijn (tot 2018) van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Drenthe.

Natuurdoeltype Drenthe (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NATDOEL_1996_V)

Gewenste natuurdoeltypen van bestaande en nieuwe natuurgebieden overeenkomstig de gebiedsvisies van de Provincie Drenthe, te weten: Noordenveld, Smilde, Drentse Aa, Hunze / Veenkolonien, Vledder- en Wapserveense Aa, Oude Vaart, Middenveld / Oude Diep, Geeser-, Wester- en Sleenerstroom, Reest / Hollandscheveld en de Zuidoostdrentse veengebieden, situatie 1996. (Van enkele gebiedsvisies zijn de natuurdoeltypen op een grover schaalniveau dan 1:10.000 geklassificeerd). De natuurdoeltypen zijn een streefbeeld voor de realiseringstermijn (tot 2018) van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Drenthe.

Natuurdoeltype Drenthe 2002 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NATDOEL_2002_V)

Gewenste natuurdoeltypen van bestaande en nieuwe natuurgebieden overeenkomstig de gebiedsvisies van de Provincie Drenthe, te weten: Noordenveld, Smilde, Drentse Aa, Hunze / Veenkolonien, Vledder- en Wapserveense Aa, Oude Vaart, Middenveld / Oude Diep, Geeser-, Wester- en Sleenerstroom, Reest / Hollandscheveld en de Zuidoostdrentse veengebieden, situatie 2002.De natuurdoeltypen zijn gecorrigeerd per juli 2002 (Van enkele gebiedsvisies zijn de natuurdoeltypen op een grover schaalniveau dan 1:10.000 geklassificeerd.)De natuurdoeltypen zijn een streefbeeld voor de realiseringstermijn (tot 2018) van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Drenthe.

Natuurlijke elementen in agrarisch gebied (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NATELEMENTAGGEB_100_V)

Natuurlijke elementen in agrarische gebieden als onderdeel van de ecologische structuur. Kaart B.8.2. uit het Streekplan en Natuurbeleidsplan kaart 1.

Natuurbeheerplan 2011, Plangrens (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NATUURBEHPLAN_2011_V)

Het Natuurbeheerplan dient uitsluitend als subsidiekader voor natuur, bos en landschap. Het Natuurbeheerplan mag niet worden gebruikt als basis voor advisering en/of toetsing van bestemmingsplannen.

Natuurgebiedsplan 2002, Integraal (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NATUURGEBPLAN02_V)

Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- nieuwe natuurgebieden (van cultuurgrond naar nieuwe natuur);- beheersgebieden (landbouwgronden waar beschikkingen ten gunste van natuur en landschap mogelijk zijn);- mogelijkheden voor subsidie binnen die begrenzingen. Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

Natuurgebiedsplan 2003, Integraal (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NATUURGEBPLAN03_V)

Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- nieuwe natuurgebieden (van cultuurgrond naar nieuwe natuur); - beheersgebieden (landbouwgronden waar beschikkingen ten gunste van natuur en landschap mogelijk zijn);- mogelijkheden voor subsidie binnen die begrenzingen Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

Natuurgebiedsplan 2005, Integraal (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NATUURGEBPLAN05_V)

Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- nieuwe natuurgebieden (van cultuurgrond naar nieuwe natuur);- beheersgebieden (landbouwgronden waar beschikkingen ten gunste van natuur en landschap mogelijk zijn);- mogelijkheden voor subsidie binnen die begrenzingen. Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

Natuurgebiedsplan 2006, Integraal (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NATUURGEBPLAN06_V)

Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- nieuwe natuurgebieden (van cultuurgrond naar nieuwe natuur);- beheersgebieden (landbouwgronden waar beschikkingen ten gunste van natuur en landschap mogelijk zijn);- mogelijkheden voor subsidie binnen die begrenzingen. Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

Natuurgebiedsplan 2007, Integraal (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NATUURGEBPLAN07_V)

Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- nieuwe natuurgebieden (van cultuurgrond naar nieuwe natuur);- beheersgebieden (landbouwgronden waar beschikkingen ten gunste van natuur en landschap mogelijk zijn);- mogelijkheden voor subsidie binnen die begrenzingen. Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

Natuurwaarde, Streekplan, kaart B.8.3. (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NATWSTRPKRT83_250_V)

Gewenste ontwikkeling van natuurwaarden. Streekplan Drenthe, kaart B.8.3.

Natuurbeheerplan 2011, Agrarisch natuurgebied collectief akkervogels (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NBP_AKKERVGLS_2011_V)

Binnen de zoekgebieden kan op basis van collectieve akkervogelplannen akkervogelbeheer worden aangevraagd.

Natuurbeheerplan 2013, Agrarisch natuurgebied collectief akkervogels (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NBP_AKKERVGLS_2013_V)

Binnen de zoekgebieden kan op basis van collectieve akkervogelplannen akkervogelbeheer worden aangevraagd.

Natuurbeheerplan 2013, Plangrens (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NBP_PLANGR_2013_V)

Het Natuurbeheerplan dient uitsluitend als subsidiekader voor natuur, bos en landschap. Het Natuurbeheerplan mag niet worden gebruikt als basis voor advisering en/of toetsing van bestemmingsplannen.

Natuurbeheerplan 2011, Agrarisch natuurgebied collectief weidevogels (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NBP_WEIDEVGLS_2011_V)

Binnen de zoekgebieden voor collectief weidevogelbeheer kan op basis van een collectief weidevogelplan weidevogelbeheer worden aangevraagd.

Natuurbeheerplan 2013, Agrarisch natuurgebied collectief weidevogels (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NBP_WEIDEVGLS_2013_V)

Binnen de zoekgebieden voor collectief weidevogelbeheer kan op basis van een collectief weidevogelplan weidevogelbeheer worden aangevraagd.

Nieuw natuurgebied 2009 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NIEUWNATUURGEB_2009_V)

Deze gebieden bieden mogelijkheden voor functieverandering, inrichting (SKNL), beheer (SND).

Natuurbeheerplan 2011, Nieuw natuurgebied (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NIEUWNATUURGEB_2011_V)

Deze gebieden bieden mogelijkheden voor functieverandering, inrichting (SKNL), beheer (SND).

Natuurbeheerplan 2013, Nieuw natuurgebied (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_NIEUWNATUURGEB_2013_V)

Deze gebieden bieden mogelijkheden voor functieverandering, inrichting (SKNL), beheer (SND).SKNL: Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap; SND: Subsidieregeling natuurbeheer Drenthe.

Bos- en natuurgebied, voedselarm (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_OLIGOTROOFGEB_100_V)

Voedselarme bos- en natuurgebieden als onderdeel van de ecologische structuur. Kaart B.8.2. uit het Streekplan.

Natuurwaarde, gewenste ontwikkeling, NBL-visie (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_POP_GWONTW_250_V)

Gewenste ontwikkeling van natuurwaarden, studiemateriaal t.b.v. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe, kaart 17.(NBL staat voor natuur, bos en landschap).

Meer en moeras (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_POP_MEERMOERAS_100_V)

Meren en moerassen als onderdeel van de ecologische structuur. Kaart B.8.2. uit het Streekplan.

Relatienotagebied, okt. 1998 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_RELATIENOTA1998_V)

Relatienotagebieden.

Relatienotagebied, sept. 1999 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_RELATIENOTA1999_V)

Relatienotagebieden. De items uit de vorige versie zijn naar een landelijke norm ingedeeld waardoor items zijn verdwenen, aangepast of erbij gekomen.

Relatienotagebied, juli 1997 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_RELATIENOTA997_V)

Relatienotagebieden.

Stuifzand en rivierduin, waardevol (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_STUIFZRIVDUIN_250_V)

Aardkundig waardevolle stuifzandgebieden en rivierduinen ( dekrandruggen en kopjes). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 6. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POPII, kaart 6.

Stuifzand en rivierduin, waardevol (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_STUIFZRIVDUIN_250_V-bodematlas)

Aardkundig waardevolle stuifzandgebieden en rivierduinen ( dekrandruggen en kopjes). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 6. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POPII, kaart 6.

Stuwwal en hoogveen, waardevol (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_STUWWALHOOGVEEN_250_V)

Stuwwal (gestuwde formatie) en hoogveen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 6. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POPII, kaart 6.

Stuwwal en hoogveen, waardevol (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_STUWWALHOOGVEEN_250_V-bodematlas)

Stuwwal (gestuwde formatie) en hoogveen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 6. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POPII, kaart 6.

Ven en veentje (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_VENVEENTJE_100_P)

Vennen en veentjes als onderdeel van de ecologische structuur. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

EG-Vogelrichtlijngebied 1998 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_VOGELRICHTLIJN1998_V)

In de periode tot 1998 aangewezen speciale beschermingszones EG-vogelrichtlijnen.

EG-Vogelrichtlijngebied 2000 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_VOGELRICHTLIJN2000_V)

In de periode tot 2000 aangewezen speciale beschermingszones EG-vogelrichtlijnen. Sommige gebieden zijn tevens aangewezen als Wetland (Wetland Conventie).

Wildbeheereenheid 1996 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_WBE1996_V)

Meta-informatie over deze cover is niet beschikbaar.

Wildbeheereenheid 1998 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_WBE1998_V)

Indeling in wildbeheereenheden (jachtgebieden), situatie per 1998.

Wildbeheereenheid 2006 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_WBE2006_V)

Indeling in wildbeheereenheden (jachtgebieden), situatie per 2006.

Wildbeheereenheid 2008 (historie) (geo:GBI.NAT_HIST_WBE2008_V)

Indeling in wildbeheereenheden (jachtgebieden), situatie per 2008.

Weidevogels: gebied voor .... (POPI) (historie) (geo:GBI.NAT_HPOP_GEBIEDVOORWEIDEVGL_V)

Gebied van belang voor weidevogels. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7.

Bos accent natuur, ontwikkeling van ..(historie) (geo:GBI.NAT_HPOP_NATBOSONTW_V)

Ontwikkeling van bos met accent natuur. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 3.

Zandplas, waardevol voor vogels, planten (historie) (geo:GBI.NAT_HPOP_ZANDPLAS_P)

Voormalige zandwinplas. Waardevol voor vogels en/of planten. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

Knelpunten voor de das (geo:GBI.NAT_KNELPUNTDAS_100_L)

Knelpunten voor dassen langs wegen en kanalen in Drenthe.

Landgoed, particulier natuurbeheer NSW (geo:GBI.NAT_LANDGOEDERENNSW_V)

Landgoederen in het kader van de Natuurschoonwet (NSW).De overheid heeft de Natuurschoonwet 1928 in het leven geroepen om de instandhouding van landgoederen in de bestaande toestand te bevorderen.Belangrijkste voorwaarden waaraan een landgoed moet voldoen zijn:- Het landgoed is minstens 5 ha, aaneengesloten, of een (deel van een) historische buitenplaats die minimaal 1 ha groot is. Onder bepaalde voorwaarden kan een onroerende zaak van minder dan 5 ha ook als een NSW-landgoed worden aangemerkt.- Het landgoed bestaat voor minstens 30% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Landgoed, particulier natuurbeheer (geo:GBI.NAT_LANDGOEDEREN_P)

Bosuitbreiding in Drenthe, deels in het kader van de vorming van nieuwe landgoederen.

Beheertype landschapselementen (geo:GBI.NAT_LANDSCHAPSELEMENTEN_V)

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2009 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Voor het onderdeel natuur geldt nog de oude regeling SND op basis van programma beheer. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor landschapselementen.

Natuurbeheerplan 2015, Landschapszoekgebied (geo:GBI.NAT_LANDSCHAPSZOEKGEBIED_V)

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op basis van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Drenthe het natuurbeheerplan Drenthe, versie 2014 vastgesteld. De voorstellen in de Gebiedsvisies Natuur, Bos en Landschap voor begrenzing, inrichting en beheer van bossen, natuurgebieden en waardevolle cultuurlandschappen vormen de basis voor de begrenzingen en doelen in dit natuurbeheerplan.Uitgangspunt is realisatie van de onderdelen van de EHS in 2021.

Loofbos, voedselrijk of vochtig (geo:GBI.NAT_LOOFBOSRIJKNAT_100_P)

Voedselrijke of vochtige loofbosjes als onderdeel van de ecologische structuur. Kaart B.8.2. uit het Streekplan.

Gradient (macro) langs Drents Plateau (geo:GBI.NAT_MACROGRADIENT_100_V)

Macro-gradienten langs de rand van het Drentse Plateau als onderdeel van de ecologische structuur. (Macro- of grootschalige gradienten zijn te vinden op de overgang van geologische formaties). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

Gradient (macro) langs Drents Plateau (geo:GBI.NAT_MACROGRADIENT_100_V-bodematlas)

Macro-gradienten langs de rand van het Drentse Plateau als onderdeel van de ecologische structuur. (Macro- of grootschalige gradienten zijn te vinden op de overgang van geologische formaties). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

Gradient (macro) langs Drents Plateau (geo:GBI.NAT_MACROGRADIENT_100_V_KK)

Macro-gradienten langs de rand van het Drentse Plateau als onderdeel van de ecologische structuur. (Macro- of grootschalige gradienten zijn te vinden op de overgang van geologische formaties). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

PAS maatregelen (lijnen) (geo:GBI.NAT_N2000_PAS_MAATREGELEN_L)

None

PAS maatregelen (punten) (geo:GBI.NAT_N2000_PAS_MAATREGELEN_P)

None

PAS maatregelen (vlakken) (geo:GBI.NAT_N2000_PAS_MAATREGELEN_V)

None

Beregeningsputten (geo:GBI.NAT_N2K_BEREGENINGSPUT_V)

Aangemelde beregeningsputten naar aanleiding van nieuw beleid (april 2016) t.a.v, de aanleg van drainagebuizen en het slaan van beregeningsputten.

Gedraineerde percelen (geo:GBI.NAT_N2K_DRAIN_PERC_V)

Aangemelde percelen met drainage naar aanleiding van nieuw beleid (april 2016) t.a.v. de aanleg van drainagebuizen en het slaan van beregeningsputten.

Onderzoekszone Natura 2000 gebieden (concept) (geo:GBI.NAT_N2K_ONDERZOEKSZONE_V)

Natura 2000 het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. In totaal gaat het om 163 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee (incl. een voorgenomen Vogelrichtlijngebied in de EEZ). De Vogelrichtlijngebieden zijn merendeels aangewezen in de periode 1986-2000. De Habitatrichtlijngebieden worden aangewezen met de aanwijzing van de betreffende Natura 2000-gebieden. De aanwijzing van deze gebieden is begonnen in 2008 en wordt naar verwachting grotendeels voltooid in 2013. Op 4 september 2013 waren in totaal 145 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen. Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden (stand van zaken 4 september 2013) en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden. Een gebied is voorlopig aangewezen (Spanjaards Duin). Voor twee Habitatrichtlijngebieden op land en twee mariene Habitatrichtlijngebieden buiten de territoriale wateren (EEZ) waarvoor nog geen ontwerp-besluiten zijn gepubliceerd, bevat deze dataset de grenzen zoals die aan de Europese Commissie gemeld zijn.

Begrenzingenplan Midden Drenthe (geo:GBI.NAT_NATDMIDDENDRENTHE_V)

Natuurdoeltypen uit Begrenzingenplan. Gewenste natuurdoeltypen voor begrensde beheers-, reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden. Begrenzingenplan Midden Drenthe.

Natuurdoeltype Drenthe, actualisatie (geo:GBI.NAT_NATDOEL_2007_V)

Actualisatie van gewenste natuurdoelen van bestaande en nieuwe gebieden met speciale natuurfunctie. G.S. 24 april 2007.A. De natuurdoeltypenkaart is op drie hoofdpunten geactualiseerd. - De kaartlegenda is aangepast aan de actuele rijkstypologie.- De kaart is aangevuld met gebieden die een natuurfunctie hebben gekregen.- In gebieden waar ontwikkelingen dat nodig maken zijn doelen gewijzigd. - De kaart wordt periodiek bijgesteld; nieuw begrensde gebieden met een natuurfunctie worden toegevoegd. B. Natuurdoelen geven richting aan inrichtings- en beheersplannen voor gebieden. De natuurdoeltypen zijn doelen voor de realiseringstermijn (tot 2018) van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Drenthe. POPII, kaart G. geeft de stand van zaken 2007 weer.

Natuurdoeltype 2007, beek (geo:GBI.NAT_NATDOEL_BEEK_2007_V)

Actualisatie van gewenste natuurdoelen van bestaande en nieuwe gebieden met speciale natuurfunctie. G.S. 24 april 2007. De natuurdoeltypen zijn doelen voor de realiseringstermijn (tot 2018) van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Drenthe. POPII, kaart G. geeft de stand van zaken 2004 weer.

Natuurdoeltype 2007, beek (geo:GBI.NAT_NATDOEL_BEEK_2007_V-draa)

Actualisatie van gewenste natuurdoelen van bestaande en nieuwe gebieden met speciale natuurfunctie. G.S. 24 april 2007. De natuurdoeltypen zijn doelen voor de realiseringstermijn (tot 2018) van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Drenthe. POPII, kaart G. geeft de stand van zaken 2004 weer.

Natuurdoeltype 2007, beek natuurdoeltypenkaart (geo:GBI.NAT_NATDOEL_BEEK_2007_V-natuurdoeltypen)

Actualisatie van gewenste natuurdoelen van bestaande en nieuwe gebieden met speciale natuurfunctie. G.S. 24 april 2007. De natuurdoeltypen zijn doelen voor de realiseringstermijn (tot 2018) van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Drenthe. POPII, kaart G. geeft de stand van zaken 2004 weer.

Natuurdoeltype 2007, ven (geo:GBI.NAT_NATDOEL_VEN_2007_P)

Actualisatie van gewenste natuurdoelen van bestaande en nieuwe gebieden met speciale natuurfunctie. G.S. 24 april 2007. De natuurdoeltypen zijn doelen voor de realiseringstermijn (tot 2018) van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Drenthe. POPII, kaart G. geeft de stand van zaken 2004 weer.

Natuurdoeltype 2007, ven voor natuurdoeltypenkaart (geo:GBI.NAT_NATDOEL_VEN_2007_P-natuurdoeltypen)

Actualisatie van gewenste natuurdoelen van bestaande en nieuwe gebieden met speciale natuurfunctie. G.S. 24 april 2007. De natuurdoeltypen zijn doelen voor de realiseringstermijn (tot 2018) van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Drenthe. POPII, kaart G. geeft de stand van zaken 2004 weer.

Natuurgebiedsplan, probleemgebied (geo:GBI.NAT_NATGEBPLANPROBLEEMGEBIED_V)

Probleemgebieden in het kader van het integraal natuurgebiedsplan (natuur- en landschapsdoelen).

Natuurgebiedsplan, Uilenbroek (geo:GBI.NAT_NATUURGEBPLANUILENBROEK_V)

Uitbreiding integraal natuurgebiedsplan, gebied: Uilenbroek.

EG-Natuurbeschermingswetgebied (geo:GBI.NAT_NBWETGEBIED_V)

Aangewezen Natuurbeschermingswetgebieden.In totaal is er bijna 310.000 hectare onder de werking van de Natuurbeschermingswet gebracht. Zowel grote als vele kleine gebieden vallen daaronder. Het gaat meestal om gebieden met zeldzame planten- en diersoorten, maar het kan ook gaan om gebieden die door hun ontstaansgeschiedenis, bodemopbouw of landschappelijke schoonheid waardevol zijn.

Natuurbeheerplan 2018, Nieuw natuurgebied (ontwerp) (geo:GBI.NAT_NIEUWNATUURGEBIED_2018_V)

Deze gebieden bieden mogelijkheden voor functieverandering, inrichting (SKNL), beheer (SND).SKNL: Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap; SND: Subsidieregeling natuurbeheer Drenthe.

Natuurbeheerplan 2015, Nieuw natuurgebied (geo:GBI.NAT_NIEUWNATUURGEBIED_V)

Deze gebieden bieden mogelijkheden voor functieverandering, inrichting (SKNL), beheer (SND).SKNL: Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap; SND: Subsidieregeling natuurbeheer Drenthe.

EHS 2016 (geo:GBI.NAT_NNN_2016_V)

Op 4 oktober 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) geactualiseerd. De kaart van de Ecologische Hoofdstructuur is onderdeel van de Provinciale Omgevingsverordening. De ecologische verbindingen zijn onderdeel van de EHS. Op de kaart zijn ook de defensieterreinen met natuurwaarden aangegeven. Het gaat hierbij om terreinen die op grond van de huidige waarden EHS waardig zijn.Vanuit de aanwezige natuurwaarden en de samenhang als onderdeel van een goed functionerende EHS hebben de volgende terreinen van Defensie in Drenthe bijzondere natuurwaarden: de oefenterreinen De Haar en Havelte-West en het munitiedepot in Ruinen. Deze terreinen, die geen deel uit maken van de EHS, komen nu wel op de kaart van de EHS onder de ?defensieterrein met natuurwaarden?. Binnen deze gebieden gelden geen beperkingen voor het militaire gebruik en de inrichting ten behoeve van het militaire gebruik. De aanduiding heeft wel een signaleringsfunctie voor ruimtelijke ontwikkelingen, die niet samenhangen met het militairgebruik. Wanneer het militairgebruik be?indigd wordt, zijn er serieuze argumenten om deze gebieden toe te voegen aan de EHS.

Natuur op kaart 2007 (geo:GBI.NAT_NOK2007_V)

Kaart geeft weer welke gronden in de periode van 2007 t/m 2009 verworven of ingericht zijn of waar doelstellingen gerealiseerd zijn met particulier beheer.

Natuur op kaart 2010 (geo:GBI.NAT_NOK2010_V)

Realisatie EHS op grond van de begrenzing nieuwe natuur, robuuste verbinding en ecologische verbindingszones. Kaart geeft inzicht in welke percelen verworven zijn en welke ingericht zijn. Kaart geeft tevens inzicht in waar particulier natuurbeheerder de EHS realiseert. Kaart geeft inzicht in de situatie 1 januari 2010.

Grens Provinciaal Meerjaren Programma-gebied (geo:GBI.NAT_PMJPGEBIEDEN_V)

Ten einde de coordinatie rond de uitvoering van het provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied (PMJP) doelmatig te organiseren, wordt gewerkt met vijf deelgebieden. De indeling is gebaseerd op karakeristieken en gewenste ontwikkelingsrichtingen.

Bosje en houtwal: gebied met (geo:GBI.NAT_POP_BOSHOUTWAL_100_V)

Gebied met relatief veel bosjes en houtwallen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP, kaart 7. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

GBI.NAT_POP_BOSHOUTWAL_100_V_KK (geo:GBI.NAT_POP_BOSHOUTWAL_100_V_KK)

Gebie bos en houtwal kernkwaliteiten

Bos- en natuurgebied (POP2) (geo:GBI.NAT_POP_BOSNATINNATDOEL_V)

Bos- en natuurgebieden voorzover deze vallen binnen de Drentse natuurdoeltypen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

Botanische waarden in sloten (geo:GBI.NAT_POP_BOTWAARSLOOT_250_V)

Gebied met botanische waarden in sloten. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP, kaart 7. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

GBI.NAT_POP_BOTWAARSLOOT_250_V_KK (geo:GBI.NAT_POP_BOTWAARSLOOT_250_V_KK)

GBI.NAT_POP_BOTWAARSLOOT_250_V_KK kernkwaliteiten

Ecologische verbinding via bosje en/of houtwal (POP2) (geo:GBI.NAT_POP_ECOVERBHOUTWAL_100_L)

Ecologische verbinding via bosjes en/of houtwallen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.(Een ecologische verbinding is een natuurlijk (ingerichte) zone, die natuurkerngebieden verbindt).

GBI.NAT_POP_ECOVERBHOUTWAL_100_L_KK (geo:GBI.NAT_POP_ECOVERBHOUTWAL_100_L_KK)

GBI.NAT_POP_ECOVERBHOUTWAL_100_L_KK kernkwaliteiten

Ecologische verbindingszone (POP2) (geo:GBI.NAT_POP_ECOVERBPOP2_100_L)

Ecologische verbindingszones. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 3. en kaart 5. Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur). Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken.

Gebiedskenmerk (geo:GBI.NAT_POP_GEBKENMERK_100_V)

De kaart met de tabel gebiedskenmerken geeft een nadere aanduiding van de aspecten die in een bepaald gebied van belang zijn. Hieruit valt af te lezen wat de dragers van de zoneringen zijn.Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 14 en tabel pag. 290 t/m 295.

Ganzen, zwanen, steltlopers: gebied voor (geo:GBI.NAT_POP_GZSGEBIEDEN_250_V)

Gebied met waarden voor ganzen, zwanen en steltlopers. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

Ganzen, zwanen, steltlopers: gebied voor (geo:GBI.NAT_POP_GZSGEBIEDEN_250_V-luchtvaartbeleid)

Gebied met waarden voor ganzen, zwanen en steltlopers. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

Loofbosjes, gebied met (geo:GBI.NAT_POP_LOOFBOS_100_V)

Gebieden met loofbosjes. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7 en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POPII, kaart 7. (Op de kaarten als punt weergegeven).

EHS-netto en Natuurdoelen, POP2 (geo:GBI.NAT_POP_NATDOELPOP2_V)

De natuurdoelen voor gebieden die de netto EHS zijn genoemd. Stand van zaken realisatie netto EHS per 7 juli 2004. Vaststelling Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart G. N.B.Deze kaart is in ontwikkeling, de stand per 7 juli 2004 is een momentopname. Per 11 december 2007 staat een actualisatie en concretisering op de website. Criteria: natuurdoeltypen (GBI/TOP10/NATDOEL) binnen: - bos- en natuurgebieden (GBI/TOP10/BOSNAT: BOSNAT-C=1)- beheersgebieden uit Integraal Natuurgebiedsplan (GBI/TOP10/GEB_PLAN: SN=1).Geheel moet vallen binnen de bruto EHS cq. milieubeschermingsgebieden POP2, kaart 5 (GBI/POP2/BR_EHS: BR_EHS-C=1).

Natuurwaarde, ontwikkeling van (geo:GBI.NAT_POP_NATUURWONTW_V)

Ontwikkeling van oppervlaktewaterwinning of natuurwaarden. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 3. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-2, kaart 3.

Ecologische verbinding, robuust (onderbreking) (geo:GBI.NAT_POP_ROBUUSTONDERB_100_L)

Onderbreking robuuste ecologische verbinding (trace is nader ingevuld).Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 3.

Ecologische verbinding, robuust (geo:GBI.NAT_POP_ROBUUST_100_V)

Robuuste ecologische verbindingen Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 3. (zie ook PKB-nota Ruimte). Robuuste ecologische verbindingen versterken niet alleen de ruimtelijke samenhang in het ecologische netwerk, maar hebben ook een functie voor recreatie, waterbeheer, landschap en cultuurhistorie.

Robuuste verbinding Sallandse Heuvelrug - Drents Plateau (geo:GBI.NAT_POP_ROBUUST_20JAN_100_V)

Uitwerking van de robuuste verbinding Sallandse Heuvelrug - Drents Plateau zoals is vastgesteld door Gedepurteerde staten op 20 januari 2009.Robuuste ecologische verbindingen Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 3. (zie ook PKB-nota Ruimte).Robuuste ecologische verbindingen versterken niet alleen de ruimtelijke samenhang in het ecologische netwerk, maar hebben ook een functie voor recreatie, waterbeheer, landschap en cultuurhistorie.

Woonfunctie en verblijfsrecreatie voorkeur (geo:GBI.NAT_POP_VRECGROENWOONVKGEB_P)

Voorkeursgebied voor nieuwe verblijfsrecreatie of voor het versterken van de woonfunctie in combinatie met veel groen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 4.

Weidevogels: gebied voor .... (POPII) (geo:GBI.NAT_POP_WEIDEVOGELGEB_250_V)

Gebied van belang voor weidevogels. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

Wijken, gebied met (geo:GBI.NAT_POP_WIJKENGEBIED_100_V)

Gebied met wijken, voormalig hoogveengebied. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

Gebied met wijken kernkwaliteiten (geo:GBI.NAT_POP_WIJKENGEBIED_100_V_KK)

Gebied met wijken kernkwaliteiten

Habitatrichtlijnsoorten Natura 2000 (geo:GBI.NAT_RICHTLIJNSOORTEN_N2000_V)

De diersoorten of planten in de Natura 2000-gebieden, waarvoor een instandhoudingsdoelstelling is opgenomen. Het betreft een doelstelling voor het leefgebied of populatie, waarvoor het gebied geschikt moet zijn. Een voorbeeld is het verbeteren en uitbreiden van het leefgebied voor de kamsalamander.

Grens landschapsgebied, ruime jas (geo:GBI.NAT_RUIMEJASGRENS_V)

Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- grens landschapsgebied ruime jas.Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

Vogelrichtlijnsoorten Natura 2000 (geo:GBI.NAT_VOGELS_N2000_V)

De vogelsoorten in de Natura 2000-gebieden, waarvoor een instandhoudingsdoelstelling is opgenomen. Het betreft het aantal broedparen of overwinterende vogels, waarvoor het gebied geschikt moet zijn. Een voorbeeld is het hebben van voldoende draagkracht voor het leefgebied van 50 paar paapjes.

Natuurbeheerplan 2017, Waterkaart (geo:GBI.NAT_WATERKAART_2017_V)

De waterkaart hoort bij het Natuurbeheerplan.

Natuurbeheerplan 2018, Waterkaart (ontwerp) (geo:GBI.NAT_WATERKAART_2018_V)

De waterkaart hoort bij het Natuurbeheerplan.

Natuurbeheerplan 2017 ontwerp, Waterkaart (geo:GBI.NAT_WATERKAART_ONTW_2017_V)

De waterkaart hoort bij het Natuurbeheerplan.

Natuurbeheerplan 2016, Waterkaart (geo:GBI.NAT_WATERKAART_V)

De waterkaart hoort bij het natuurbeheerplan

Wildbeheereenheid 2015 (geo:GBI.NAT_WILDBEHEEREENHEID_2015_V)

Indeling in wildbeheereenheden (jachtgebieden), situatie per 2015.

Zoekgebied ganzen (geo:GBI.NAT_ZOEKGEBGANZEN_V)

In het zoekgebied ganzen is collectief ganzenbeheer mogelijk.

Zoekgebied schaapskuddes (geo:GBI.NAT_ZOEKGEBSCHAAPSKUDDES_V)

In het zoekgebied schaapskuddes is collectief schapenbeheer mogelijk.

Nationale landschappen (zoek:GBI.NL)

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten. Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale landschappen moeten behouden blijven, duurzaam beheerd en waar mogelijk worden versterkt. Ook zijn samenhang, toegankelijkheid enbeleefbaarheid belangrijke kernbegrippen. Uitgangspunt is dat de nationale landschappen zich sociaal-economisch voldoende moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere kwaliteiten van het gebied worden behouden en worden versterkt. Deze kaart bevat de grens van het Nationaal landschap Drentsche Aa, kaart 2B (Omgevingsvisie Drenthe, 2010).

Bestaand stedelijk gebied (geo:GBI.OGV_BESTAANDSTEDELIJK_POV_V)

Het feitelijke stedelijk gebied, aangevuld met verleende bouwrechten in onherroepelijk geworden bestemmingsplannen en inpassingsplannen. Het bestaand stedelijk gebied maakt deel uit van de verordening behorende bij de Omgevingsvisie. De verordening is vastgesteld op 9 maart 2011.

Grondwaterlichamen (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K10_GRONDWLICHAAM_V)

Drenthe-overlappende grondwaterlichamen volgens de classificatie van de Kaderrichtlijn Water (kaart 10, Omgevingsvisie).

Grondwateronttrekking voor de bereiding van drinkwater (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K10_GRONDWONTTR_P)

Locaties met grondwateronttrekking voor de bereiding van drinkwater (Omgevingsvisie, kaart 10 en kaart 11).

Grondwateronttrekking voor de bereiding van drinkwater (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K10_GRONDWONTTR_P-bodematlas)

Locaties met grondwateronttrekking voor de bereiding van drinkwater (Omgevingsvisie, kaart 10 en kaart 11).

Oppervlaktewaterlichamen; meren (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K10_OPPWATER_MEREN_V)

Drentse meren volgens de classificatie van de Kaderrichtlijn Water (kaart 10, Omgevingsvisie).

Gebiedsgericht grondwaterbeheer (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K11_GEBGERICHT_GWBEHEER_V)

Schets van gebieden met gebiedsgericht grondwaterbeheer (kaart 11, Omgevingsvisie).

Grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K11_GRONDW_BESCH_DRAA_L)

Grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa (kaart 11, Omgevingsvisie).

Grondwaterbescherming (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K11_GRONDW_BESCH_V)

Diverse grondwaterbeschermingsgradaties: waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied, gebied tegen fysische bodemaantasting (kaart 11, Omgevingsvisie).

Inzijggebied (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K11_INZIJGGEBIED_V)

Schets inzijggebieden (kaart 11, Omgevingsvisie).

Landbouw watervoorziening (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K11_LANDBOUWWATERVOORZ_V)

Schets van potentieel landbouwwatervoorzieningsgebied (kaart 11 Omgevingsvisie).

Landbouw watervoorziening (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K11_LANDBOUWWATERVOORZ_V-bodematlas)

Schets van potentieel landbouwwatervoorzieningsgebied (kaart 11 Omgevingsvisie).

Potentieel gebied met grondwater voor de bereiding van drinkwater (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K11_POTENTIE_GW_DRINKW_V)

Potentieel gebied met grondwater voor de bereiding van drinkwater (OGV, 2010), kaart 11 (Omgevingsvisie).

Strategische grondwaterwinning (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K11_STRATEGISCHE_GWWIN_P)

Locaties voor strategische grondwaterwinningen (kaart 11, Omgevingsvisie).

Grens verbodzone diepe boringen (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K11_VERBODSZ_BORINGEN_V)

Grens verbodszone diepe boringen (kaart 11, Omgevingsvisie).

Grens verbodzone diepe boringen (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K11_VERBODSZ_BORINGEN_V-bodematlas)

Grens verbodszone diepe boringen (kaart 11, Omgevingsvisie).

Wateroogst gebied (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K11_WATEROOGST_V)

Schets van potentieel wateroogstgebied (kaart 11, Omgevingsvisie).

Bovengronds hoogspanningsnet (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K12_BOVENGR_HOOGSPAN_L)

Bovengronds hoogspanningsnet (OGV, 2010), kaart 12 (Omgevingsvisie).

35 Ke geluidszonering vliegveld (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K12_GELUIDSZ_VLIEGVELD_L)

35 Ke geluidszonering vliegveld (OGV, 2010), kaart 12 (Omgevingsvisie).

Hoofdinfrastructuur wegen; netwerk van hoofdwegen, ontsluitende wegen, spoorwegen (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K12_HOOFDINFRA_L)

Hoofdinfrastructuur wegen; netwerk van hoofdwegen, ontsluitende wegen, spoorwegen (OGV, 2010), kaart 12 (Omgevingsvisie).

Hoofdstraat buisleidingen (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K12_HOOFDSTR_BUISLEID_L)

Hoofdstraat buisleidingen (OGV, 2010), kaart 12 (Omgevingsvisie).

Hoofdstraat buisleidingen (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K12_HOOFDSTR_BUISLEID_L-bodematlas)

Hoofdstraat buisleidingen (OGV, 2010), kaart 12 (Omgevingsvisie).

Laagvlieggebied Defensie (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K12_LAAGVLIEG_DEFENSIE_V)

Wordt gebruikt in OGV-kaart 8a en OGV-kaart 12.

Laagvliegroute, inclusief invloedssfeer (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K12_LAANGVLIEGR_DEFENSIE_L)

Laagvliegroute, inclusief invloedssfeer (OGV, 2010), kaart 12 (Omgevingsvisie).

Militaire objecten; intensief en extensief gebruik (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K12_MILITAIR_OBJECT_V)

Laagvliegroute, inclusief invloedssfeer (OGV, 2010), kaart 12 (Omgevingsvisie).

Onderzoekstracé buisleiding provincie Drenthe (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K12_ONDERZ_BUISL_DRENTHE_L)

Onderzoekstracé buisleiding provincie Drenthe (OGV, 2010), kaart 12 (Omgevingsvisie).

Onderzoekstracé buisleiding Rijk (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K12_ONDERZ_BUISL_RIJK_L)

Onderzoekstracé buisleiding Rijk (OGV, 2010), kaart 12 (Omgevingsvisie).

Zonering aanvliegroute vliegveld (geluid) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K12_ZONE_AANVLIEG_VLIEGV_L)

Zonering aanvliegroute vliegveld (geluid) (OGV, 2010), kaart 12 (Omgevingsvisie).

Veiligheidszonering munitiecomplex Defensie (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K12_ZONE_MUNITIE_DEFENSI_V)

Veiligheidszonering munitiecomplex Defensie (OGV, 2010), kaart 12 (Omgevingsvisie).

Zonering radiotelescoop (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K12_ZONE_RADIOTELESCOOP_L)

Zonering radiotelescoop (OGV, 2010), kaart 12 (Omgevingsvisie).

Ontwikkeling Assen-Zuid (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_ASSEN_ZUID_L)

Wordt ook gebruikt in OGV-kaart 1 en OGV-kaart 3.

Versterken bereikbaarheid spoor (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_BEREIKBAARH_SPOOR_L)

Versterken bereikbaarheid spoor (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsbeleid).

Versterken bereikbaarheid water (recreatief en beroeps) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_BEREIKBAARH_WATER_L)

Wordt gebruikt in OGV-kaart 1, OGV-kaart 7 en OGV-kaart 9.

Dierenpark Emmen (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_DIERENTUIN_EMMEN_V)

Wordt gebruikt in OGV-kaart 1, OGV-kaart 3 en OGV-kaart 7.

Ecologische-multifunctionele verbinding (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_ECO_MULTIFUNCTI_VERB_L)

Wordt gebruikt in OGV-kaart 1 en OGV-kaart 4.

Entree recreatief groen Drenthe (OV) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_ENTREE_RECR_GROEN_L)

Wordt gebruikt in OGV-kaart 1 en OGV-kaart 3.

Energie transitie park (ETP) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_ETP_V)

Energie transitie park (ETP) (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

Functiekaart Drenthe (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_FUNCTIEKAART_V)

Functieindeling van Drenthe, waar het gaat om grondgebruik "Natuur", "Landbouw", "Multifunctioneel"en overige functies (Omgevingsvisie, kaart 1).

Beekdalen (functieindeling) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_FUNCTIE_BEEKDALEN_V)

Wordt gebruikt in OGV-kaart 1 en OGV-kaart 10.Beekdalen (functieindeling) (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

Harde grens stad/land (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_GRENS_STAD_LAND_L)

Harde grens stad/land (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

Opgave integraal structuurplan Roden-Leek (IGS) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_IGS_RODEN_LEEK_L)

Opgave integraal structuurplan Roden-Leek (IGS) (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

Landschapspanorama (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_LANDSCHAPSPANORAMA_V)

Landschapspanorama (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

Lofar (detailkaart zone 1) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_LOFARCORE_DETAIL_V)

Lofar (detailkaart zone 1) (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).LOFAR (Low Frequency Array) doet metingen op lage frequenties. Ongeveer 7.000 kleine antennes vangen signalen op uit de ruimte. De signalen worden verwerkt door een supercomputer tot beelden die bestudeerd worden door astronomen. De antennes staan in clusters opgesteld in het centrale LOFARgebied van 400 hectare tussen Exloo en Buinen en op ongeveer achttien antennevelden (circa twee hectare) verspreid over Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Deze detailkaart geeft het gebied van ca. 400 ha weer aan weerszijden en het Achterste Diep, in het gebied dat is aangeduid als Uilenbroeken, Zuurse Landen en Kakenbroeken.

Lofar (globale zonering) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_LOFAR_ZONES_V)

Lofar (globale zonering) (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

Ontwikkeling Groningen-Airport Eelde (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_ONTW_GAE_AIRPORT_V)

Wordt ook gebruikt in OGV-kaart 1 en OGV-kaart 3.

Gebiedsopgave Uffelte-Ruinen (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_OPGAVE_UFFELTE_RUINEN_V)

Gebiedsopgave Uffelte-Ruinen (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

Proefgebied landbouw (massa, energie en logistiek) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_PROEFGEB_LANDBOUW_V)

Proefgebied landbouw (massa, energie en logistiek) (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

Nieuw te ontwikkelen routes in relatie met kleinschalige verblijfsrecreatie (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_ROUTES_KLEINSCH_RECR_L)

Nieuw te ontwikkelen routes in relatie met kleinschalige verblijfsrecreatie (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

Robuuste verbinding landelijk netwerk (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_RV_LANDELIJK_L)

Robuuste verbinding landelijk netwerk (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

Stadsrandzone (visie op overgang stad-buitengebied) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_STADSRANDZONE_V)

Stadsrandzone (visie op overgang stad-buitengebied) (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

Stad (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_STAD_V)

Topografische grens van de steden in Drenthe.

TT Circuit (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_TTCIRCUIT_V)

TT Circuit (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

Typering steden (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_TYPERING_STAD_TEKST_V)

Typering steden (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

Uitvoering regio specifiek pakket, spoorwegen (RSP) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_UITVOERING_RSP_L)

Uitvoering regio specifiek pakket (RSP) (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

Uitvoering regio specifiek pakket (RSP) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_UITVOERING_RSP_V)

Uitvoering regio specifiek pakket (RSP) (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsvisie).

Uitsnede 3x uitwerkingsgebied (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_UITWERKINGSGEBIED_V)

Het uitwerkingsgebied "Hondsrug"wordt ook gebruikt in OGV-kaart 3.Uitsnede 3x uitwerkingsgebied (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsbeleid).

UNESCO (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_UNESCO_V)

UNESCO (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsbeleid).

Weginfrastructuur (internationaal) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_WEGINFRA_INTERNAT_L)

Weginfrastructuur (internationaal) (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsbeleid).

Weginfrastructuur (regionaal) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_WEGINFRA_REGIONAAL_L)

Weginfrastructuur (regionaal) (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsbeleid).

Wegpanorama (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_WEGPANORAMA_V)

Wegpanorama (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsbeleid).

Zoekgebied regiotram (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K1_ZOEKGEB_REGIOTRAM_V)

Zoekgebied regiotram (OGV, 2010), kaart 1 (Omgevingsbeleid).

Begrensde cultuurgrond (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2A_BEGR_CULTUURGROND_V)

Begrensde cultuurgrond (OGV, 2010), kaart 2A (Omgevingsbeleid).

EHS, OGV 2010, 16-10-2009 (geo:GBI.OGV_K2A_EHS_STAVAZA161009_V)

Door Provinciale Staten van Drenthe is op 15 april 2010 de Omgevingsvisie 2010 vastgesteld. Op de bijbehorende kaart 2A is de EHS aangegeven.

EHS, OGV 2010, 16-10-2009 (geo:GBI.OGV_K2A_EHS_STAVAZA161009_V-luchtvaartbeleid)

Door Provinciale Staten van Drenthe is op 15 april 2010 de Omgevingsvisie 2010 vastgesteld. Op de bijbehorende kaart 2A is de EHS aangegeven.

Natuurwaarden op landbouwgebied (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2A_NATUUR_OP_LANDBOUW_V)

Natuurwaarden op landbouwgebied (OGV, 2010), kaart 2A (Omgevingsvisie).

Beekdal (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2B_BEEKDAL_LANDSCHAP_V)

Beekdal (OGV, 2010), kaart 2B (Omgevingsvisie).

Beekdal (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2B_BEEKDAL_LANDSCHAP_V-bodematlas)

Beekdal (OGV, 2010), kaart 2B (Omgevingsvisie).

Contrast (landschapstypen) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2B_CONTRAST_LANDSCH_V)

Contrast (landschapstypen) (OGV, 2010), kaart 2B (Omgevingsvisie).

Waardevolle essen bij landschapstype esdorpen-esgehuchten (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2B_ES_LANDSCHTYP_ESDORP_V)

(Zeer) waardevolle essen bij landschapstype esdorpen-esgehuchten (OGV, 2010), kaart 2B (Omgevingsvisie).

Lintbebouwing (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2B_LINTBEBOUWING_L)

Behoort bij "Weg met lintbebouwing".Lintbebouwing (OGV, 2010), kaart 2B (Omgevingsvisie).

Weg met lintbebouwing (lijn) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2B_LINTBEBOUW_WEG_L)

Behoort bij "Lintbebouwing". Weg met lintbebouwing (lijn) (OGV, 2010), kaart 2B (Omgevingsvisie).

Weg met lintbebouwing (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2B_LINTBEBOUW_WEG_V)

Behoort bij "Lintbebouwing".Weg met lintbebouwing (OGV, 2010), kaart 2B (Omgevingsvisie).

Weg met lintbebouwing (geo:GBI.OGV_K2B_LINTBEBOUW_WEG_V_KK)

Weg met lintbebouwing kernkwaliteiten

Macrogradient (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2B_MACROGRADIENT_V)

Macrogradiënt (OGV, 2010), kaart 2B (Omgevingsvisie).

Nationaal landschap Drentsche Aa (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2B_NATLANDSCHAP_DRAA_V)

Grens Nationaal landschap Drentsche Aa (OGV, 2010), kaart 2B (Omgevingsvisie).

Nationaal landschap Drentsche Aa (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2B_NATLANDSCHAP_DRAA_V-draa)

Grens Nationaal landschap Drentsche Aa (OGV, 2010), kaart 2B (Omgevingsvisie).

GBI.OGV_K2B_NATLANDSCHAP_DRAA_V-kernkwaliteit (geo:GBI.OGV_K2B_NATLANDSCHAP_DRAA_V-kernkwaliteit)

Nationaal Landschap Drentsche Aa kernkwaliteiten kaart 2c

Nationaal landschap Drentsche Aa (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2B_NATLANDSCHAP_DRAA_V-pov)

Grens Nationaal landschap Drentsche Aa (OGV, 2010), kaart 2B (Omgevingsvisie).

Ontginningskoloniën (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2B_ONTGINNINGSKOLONIE_V)

Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staan op kaart 2B (Landschap) de ontginningskoloni?n aangegeven.

Openheid in landschapstypen wegdorpen van laagveenontginningen-veenkolonien (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2B_OPENHEID_LANDSCHTYPE_P)

Openheid in landschapstypen wegdorpen van laagveenontginningen-veenkolonien (OGV,2010), kaart 2B (Omgevingsvisie).

Verkaveling binnen landschapstype wegdorpen van veenrandontginningen (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2B_VERKAVELING_L)

Verkaveling binnen landschapstype wegdorpen van veenrandontginningen (OGV, 2010), kaart 2B (Omgevingsvisie).

Wijkenpatroon met bosstructuur; wijken (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2B_WIJKEN_IN_BOSSTRUC_L)

Behoort bij "Wijkenpatroon met bosstructuur; bosstructuur".Wijkenpatroon met bosstructuur; wijken (OGV, 2010), kaart 2B (Omgevingsvisie).

Wijkenpatroon met bosstructuur; bosstructuur (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2B_WIJKEN_IN_BOSSTRUC_V)

Behoort bij "Wijkenpatroon met bosstructuur; wijken".Wijkenpatroon met bosstructuur; bosstructuur (OGV, 2010), kaart 2B (Omgevingsvisie).

Nationale Parken (incl. Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2C_NATIONALEPARKEN_V)

Wordt ook gebruikt in kaart 4. In kaart 3 worden de Nationale parken gebruikt in combinatie met Natura 2000.Nationale Parken (incl. Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa).

Natura 2000 (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2C_NATURA2000_V)

Wordt gebruikt in kaart 2c en 4. In kaart 3 wordt de Natura 2000 gebruikt in combinatie met de Nationale parken.Natura 2000 (OGV, 2010), kaart 2C (Omgevingsbeleid).

Stiltegebied (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2C_STILTEGEBIEDEN_V)

Stiltegebied (OGV, 2010), kaart 2C (Omgevingsbeleid).

Aardkundige waarde, stergebied (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2D_AARDK_WAARDEN_STER_P)

Aardkundige waarde, stergebied (OGV, 2010), kaart 2D (Omgevingsvisie).

Aardkundige waarde, beschermingsniveau (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2D_AARDK_WAARDEN_V)

Aardkundige waarde, beschermingsniveau (OGV, 2010), kaart 2D (Omgevingsvisie).

Beekdal (archeologie) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_BEEKDAL_V)

Beekdal (archeologie) (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

GBI.OGV_K2E_BEEKDAL_V-kernkwaliteiten (geo:GBI.OGV_K2E_BEEKDAL_V-kernkwaliteiten)

Beekdalen kernkwaliteiten archeologie informatie kaart 2e

Celtic Field, verwacht (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_CELTICFIELD_VERWACHT_V)

Celtic Field, verwacht (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

GBI.OGV_K2E_CELTICFIELD_VERWACHT_V-kaart2e (geo:GBI.OGV_K2E_CELTICFIELD_VERWACHT_V-kaart2e)

Celtic Field, waarde (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_CELTICFIELD_WAARDE_V)

Celtic Field, waarde (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsbeleid).

GBI.OGV_K2E_CELTICFIELD_WAARDE_V-kaart2e (geo:GBI.OGV_K2E_CELTICFIELD_WAARDE_V-kaart2e)

Drentse Aa-gebied en Havelterberg (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_DRAA_HAVELTERBERG_V)

Drentse Aa-gebied en Havelterberg (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

GBI.OGV_K2E_DRAA_HAVELTERBERG_V-kernkwaliteiten (geo:GBI.OGV_K2E_DRAA_HAVELTERBERG_V-kernkwaliteiten)

Drentse Aa gebied en Havelterberg kernkwaliteiten informatiekaart 2e

Es (archeologie) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_ES_SELECTIE_V)

Es (archeologie) (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

GBI.OGV_K2E_ES_SELECTIE_V-kernkwaliteiten (geo:GBI.OGV_K2E_ES_SELECTIE_V-kernkwaliteiten)

Es archeologie kernkwaliteiten archeologie informatie kaart 2e

Grafheuvelgroep - grafveld, waarde (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_GRAFHEUVELGROEP_P)

Grafheuvelgroep - grafveld, waarde (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

GBI.OGV_K2E_GRAFHEUVELGROEP_P-kaart2e (geo:GBI.OGV_K2E_GRAFHEUVELGROEP_P-kaart2e)

Hunebed, waarde (archeologie) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_HUNEBED_P)

Hunebed, waarde (archeologie) (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

GBI.OGV_K2E_HUNEBED_P-kaart2e (geo:GBI.OGV_K2E_HUNEBED_P-kaart2e)

Gebied met karresporen,historische kern Meppel en Coevorden (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_KARRESPOOR_HISTKERN_V)

Gebied met karresporen,historische kern Meppel en Coevorden (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

Gebied met karresporen,historische kern Meppel en Coevorden (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_KARRESPOOR_HISTKERN_V-bodematlas)

Gebied met karresporen,historische kern Meppel en Coevorden (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

GBI.OGV_K2E_KARRESPOOR_HISTKERN_V-kaart2e (geo:GBI.OGV_K2E_KARRESPOOR_HISTKERN_V-kaart2e)

Nederzetting, waarde (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_NEDERZETTING_V)

Nederzetting, waarde (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

GBI.OGV_K2E_NEDERZETTING_V-kaart2e (geo:GBI.OGV_K2E_NEDERZETTING_V-kaart2e)

Offerveentje, verwacht (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_OFFERVEENTJE_VERWACH_P)

Offerveentje, verwacht (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

Offerveentje, verwacht (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_OFFERVEENTJE_VERWACH_P-bodematlas)

Offerveentje, verwacht (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

Offerveentje, waarde (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_OFFERVEENTJE_WAARDE_P)

Offerveentje, waarde (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

GBI.OGV_K2E_OFFERVEENTJE_WAARDE_P-kaart2e (geo:GBI.OGV_K2E_OFFERVEENTJE_WAARDE_P-kaart2e)

Prehistorische route, verwacht (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_PREHIST_ROUTE_L)

Prehistorische route, verwacht (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

Schans en burcht, waarde (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_SCHANS_BURCHT_P)

Schans en burcht, waarde (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

Schans en burcht, waarde (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_SCHANS_BURCHT_P-kaart2e)

Schans en burcht, waarde (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

Spaans kerkhof, waarde (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_SPAANSKERKHOF_P)

Spaans kerkhof, waarde (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

GBI.OGV_K2E_SPAANSKERKHOF_P-kaart2e (geo:GBI.OGV_K2E_SPAANSKERKHOF_P-kaart2e)

Veenterpengebied (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_VEENTERPENGEBIED_V)

Veenterpengebied (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

GBI.OGV_K2E_VEENTERPENGEBIED_V-kaart2e (geo:GBI.OGV_K2E_VEENTERPENGEBIED_V-kaart2e)

Veenterp, waarde (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2E_VEENTERP_V)

Veenterp, waarde (OGV, 2010), kaart 2E (Omgevingsvisie).

Veenterp (geo:GBI.OGV_K2E_VEENTERP_V_KK)

Veenterp kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten, lijnen (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2_KERNKWALITEITEN_L)

Kernkwaliteiten, lijnen (OGV, 2010), kaart 2 (Omgevingsvisie).

Kernkwaliteiten, lijnen (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2_KERNKWALITEITEN_L-kernkwaliteiten)

Kernkwaliteiten, lijnen (OGV, 2010), kaart 2 (Omgevingsvisie).

Kernkwaliteiten, punten (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2_KERNKWALITEITEN_P)

Kernkwaliteiten, punten (OGV, 2010), kaart 2 (Omgevingsvisie).

Kernkwaliteiten, punten (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2_KERNKWALITEITEN_P-kernkwaliteiten)

Kernkwaliteiten, punten (OGV, 2010), kaart 2 (Omgevingsvisie).

Kernkwaliteiten, vlakken (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2_KERNKWALITEITEN_V)

Kernkwaliteiten, vlakken (OGV, 2010), kaart 2 (Omgevingsvisie).

Samenhang kernkwaliteiten (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K2_SAMENHANG_KERNKWAL_V)

Samenhang kernkwaliteiten (OGV, 2010), kaart 2 (Omgevingsvisie).

Economische kernzone (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K3_ECON_KERNZONE_V)

Economische kernzone (OGV, 2010), kaart 3 (Omgevingsvisie).

HOV-lijn (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K3_HOV_LIJN_L)

HOV-lijn (OGV, 2010). kaart 3 (Omgevingsvisie).

Natura2000 volgens kaart 3 Omgevingsvisie (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K3_NATURA_NATPARK_V)

Natura2000 volgens kaart 3 Omgevingsvisie (OGV, 2010), kaart 3 (Omgevingsvisie).

Regiotram (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K3_REGIOTRAMROUTE_L)

Regiotram (OGV, 2010), kaart 3 (Omgevingsvisie).

Terminal (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K3_TERMINAL_V)

Terminal (OGV, 2010), kaart 3 (Omgevingsvisie).

Transferium (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K3_TRANSFERIUM_V)

Transferium (OGV, 2010), kaart 3 (Omgevingsvisie).

EHS, globale begrenzing (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K4_EHS_GLOBAAL_V)

Om natuurwaarden te borgen en te ontwikkelen streeft het Rijk naar realisatie van een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In 2018 moet de EHS gerealiseerd zijn. De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Deze vormen de basis voor het natuurbeleid. Vervolgens bestaat de ecologische hoofdstructuur weer uit kerngebieden. De uitwisseling van dieren tussen verschillende kerngebieden verloopt via ecologische verbindingszones. Ecologische verbindingszones verbinden belangrijke natuurgebieden met elkaar. Ook zorgen ze ervoor dat dieren zich vrij van gebied naar gebied kunnen verplaatsen. Een onderdeel in het stelsel (van de EHS) zijn de robuuste verbindingen. Deze verbindingen zijn bedoeld om de ruimtelijke samenhang en ecologische kwaliteit binnen de EHS te versterken, maar kunnen ook bijdragen aan andere functies. Het huidige EHS-beleid, zoals dat staat in de Omgevingsvisie, de Ecologische verbindingszones en de Robuuste verbindingen (vermeld op kaart 4 van de OGV) wordt voortgezet.

EHS, Ecologische verbindingszones (EVZ) en Robuuste verbindingen (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K4_EVZ_RV_L)

Voortzetting huidig beleid.EHS, OGV 2010, Ecologische verbindingszones (EVZ) en Robuuste verbindingen, kaart 4 (Omgevingsvisie).

Hart van Drenthe (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K4_HARTVANDRENTHE_V)

Extra wens natuur.Hart van Drenthe (OGV, 2010), kaart 4 (Omgevingsvisie).

Natura2000 volgens kaart 4 Omgevingsvisie (globaal) (OGV,2010) (geo:GBI.OGV_K4_NATURA2000_GLOBAAL_V)

Natura2000 volgens kaart 4 Omgevingsvisie (globaal), kaart 4 (Omgevingsvisie).

Versterkte aandacht natuur in de beekdalen (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K4_NATUUR_IN_BEEKDAL_V)

Extra inzet periode 2020/2040.Versterkte aandacht natuur in de beekdalen (OGV, 2010), kaart 4 (Omgevingsvisie).

Glastuinbouw (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K5_GLASTUINBOUW_V)

Glastuinbouw (OGV, 2010), kaart 5 (Omgevingsvisie).

Robuuste landbouw, indicatief (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K5_ROBUUSTELANDBOUW_V)

Robuuste landbouw, indicatief (OGV, 2010), kaart 5 (Omgevingsvisie).

COROP-gebieden (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K6_COROP_V)

COROP-gebieden (OGV, 2010), kaart 6 (Omgevingsvisie).

Dorpen autonoom - Woondorpen 7-7 dynamiek (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K6_DORPEN_ZONES_V)

Dorpen autonoom - Woondorpen 7-7 dynamiek (OGV, 2010), kaart 6 (Omgevingsvisie).

Beïnvloedingsgebied woningmarkt (lijnen) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K6_INVLOEDWONINGMARKT_L)

Beïnvloedingsgebied woningmarkt (lijnen) (OGV, 2010), kaart 6 (Omgevingsvisie).

Beïnvloedingsgebied woningmarkt (vlakken) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K6_INVLOEDWONINGMARKT_V)

Beïnvloedingsgebied woningmarkt (vlakken) (OGV, 2010), kaart 6 (Omgevingsvisie).

Havelterberg, Hondsrug en Veenhuizen (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K7_HOTSPOTS_V)

Havelterberg, Hondsrug en Veenhuizen (OGV, 2010), kaart 7 (Omgevingsvisie).

Te ontwikkelen Erica-Ter Apel (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K7_ONTWZONE_ERICATERAPEL_V)

Te ontwikkelen Erica-Ter Apel (OGV, 2010), kaart 7 (Omgevingsvisie).

Ontwikkelingszone langs doorgaande recreatieve verbindingen voor kleinschalige dag- verblijfsrecreatie (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K7_ONTWZONE_RECR_VERBIND_V)

Ontwikkelingszone langs doorgaande recreatieve verbindingen voor kleinschalige dag- verblijfsrecreatie (OGV, 2010), kaart 7 (Omgevingsvisie).

Stedelijk recreatie en uitloop gebied (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K7_STEDELIJKERECREATIE_V)

Stedelijk recreatie en uitloop gebied (OGV, 2010), kaart 7 (Omgevingsvisie).

Gebied met waarden voor ganzen, zwanen en steltlopers (randvoorwaarde windenergie) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K8A_GANZEN_WINDENERGIE_V)

Gebied met waarden voor ganzen, zwanen en steltlopers (randvoorwaarde windenergie) (OGV, 2010), kaart 8A (Omgevingsvisie).

Laagvlieggebied defensie (randvoorwaarde windenergie) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K8A_LAAGVLGEB_WINDENERGI_V)

Laagvlieggebied defensie (randvoorwaarde windenergie) (OGV, 2010), kaart 8A (Omgevingsvisie).

Laagvliegroute defensie (uitsluiting windenergie) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K8A_LAAGVLIEG_WINDENERGI_L)

Laagvliegroute defensie (uitsluiting windenergie) (OGV, 2010), kaart 8A (Omgevingsvisie).

Laagvliegroute zone defensie (uitsluiting windenergie) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K8A_LAAGVLIEG_WINDENERGI_V)

Laagvliegroute zone defensie (uitsluiting windenergie) (OGV, 2010), kaart 8A (Omgevingsvisie).

Windenergie (zoekgebied) (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K8A_ZOEKGEB_WINDENERGIE_V)

Analyse van het zoekgebied windenergie. Dit beslaat het veenkoloniaal gebied en gebied ten zuid-oosten van de laagvliegroute van defensie. Hiervan zijn de kernen, natura2000-gebieden, laagvliegroute defensie en LOFAR zone 1 uitgesloten.Windenergie onder randvoorwaarden is opgenomen in deze kaart en afhankelijk van de randvoorwaardelijke lagen (EHS, kernkwaliteiten cultuur en landschap, ganzen, hinderstrook defensie, lofar zone 2, 2 klassen: windenergie (zoekgebied) en windenergie (zoekgebied) onder voorwaarden.Windenergie (zoekgebied) (OGV, 2010), kaart 8A (Omgevingsvisie).

Energie Transitie Park windenergie (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K8_ETP_WINDENERGIE_V)

Energie Transitie Park windenergie (OGV, 2010), kaart 8 (Omgevingsvisie).

Hoofdstructuur elektriciteit (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K8_HOOFDSTRUCT_ELECTRIC_L)

Hoofdstructuur elektriciteit (OGV, 2010), kaart 8 (Omgevingsvisie).

Hoofdstructuur gas (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K8_HOOFDSTRUCT_GAS_L)

Hoofdstructuur gas (OGV, 2010), kaart 8 (Omgevingsvisie).

Versterken in- afvoermogelijkheden elektriciteit (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K8_VERSTERK_ELECTRIC_P)

Versterken in- afvoermogelijkheden elektriciteit (OGV, 2010), kaart 8 (Omgevingsvisie).

Bergingsgebied (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K9_BERGINGSGEBIED_V)

Bergingsgebied (OGV, 2010), kaart 9 (Omgevingsvisie).

Oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K9_OPPWATER_DRINKWATER_P)

Wordt gebruikt in OGV-kaart 9 en OGV-kaart 10.Oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater (OGV, 2010), kaart 9 (Omgevingsvisie).

Top-gebieden verdroging (OGV, 2010) (geo:GBI.OGV_K9_TOP_VERDROGING_V)

Top-gebieden verdroging (OGV, 2010), kaart 9 (Omgevingsvisie).

Brandkranen (geo:GBI.OOV_BRANDWEER_BRANDKRANEN_P)

Brandkranen (bluswaterpunten) in Drenthe.

Brandkranen (geo:GBI.OOV_BRANDWEER_BRANDKRANEN_P-risicokaartdrenthe)

Brandkranen (bluswaterpunten) in Drenthe.

Geluidscontour, Waarschuwings Alarmeringssysteem (WAS) (geo:GBI.OOV_BRANDWEER_SIRENE_DEKKING_V)

Geluidscontouren van het Waarschuwings Alarmeringssysteem. In Nederland staan verspreid over het land 4275 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de alarmcentrale van de regionale brandweer. Dit wordt het WAS (waarschuwings- en alarmeringssysteem) genoemd. De bevolking is van tevoren geïnstrueerd om in het geval dat de sirene gaat naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en radio of televisie aan te zetten. Op aangewezen rampenzenders kan de overheid verdere aanwijzingen geven, bijvoorbeeld dat een gebied geëvacueerd wordt.

Geluidscontour, Waarschuwings Alarmeringssysteem (WAS) (geo:GBI.OOV_BRANDWEER_SIRENE_DEKKING_V-risicokaartdrenthe)

Geluidscontouren van het Waarschuwings Alarmeringssysteem. In Nederland staan verspreid over het land 4275 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de alarmcentrale van de regionale brandweer. Dit wordt het WAS (waarschuwings- en alarmeringssysteem) genoemd. De bevolking is van tevoren geïnstrueerd om in het geval dat de sirene gaat naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en radio of televisie aan te zetten. Op aangewezen rampenzenders kan de overheid verdere aanwijzingen geven, bijvoorbeeld dat een gebied geëvacueerd wordt.

Locatie Waarschuwings Alarmeringssysteem (WAS) (geo:GBI.OOV_BRANDWEER_SIRENE_WAS_P)

Geluidscontouren van het Waarschuwings Alarmeringssysteem (WAS). In Nederland staan verspreid over het land 4275[1] sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de alarmcentrale van de regionale brandweer.

Defensie, laagvlieggebied (geo:GBI.OOV_LEGER_LAAGVLIEGGEB_250_V)

Militaire zaken: Laagvlieggebieden t.b.v. militaire hefschroefvliegtuigen en voor militaire en civiele opleidingsdoeleinden bestemde propellervliegtuigen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 2. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

Defensie, laagvliegroute (geo:GBI.OOV_LEGER_LAAGVLIEGROUTE_250_L)

Militaire zaken: Bestaande laagvliegroute (hartlijn) met navigatietolerantie en invloedsfeer. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 2. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

Defensie, zonering munitiecomplex (geo:GBI.OOV_LEGER_MUNITIEZONE_100_L)

Militaire zaken: Veiligheidszonering (zone A, B en C) rond munitiecomplexen. Streekplan Drenthe, Functiekaart en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 2. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

Defensie, militair oefenterrein (geo:GBI.OOV_LEGER_OEFENTERREIN_100_V)

Militaire zaken: Militaire objecten of oefenterreinen, voor intensief gebruik en militaire oefenterreinen voor extensief gebruik. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 2. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POPII, kaart 2.

Defensie, heli opstappunt, schietterrein (geo:GBI.OOV_LEGER_OPSTAPPSCHIETT_P)

Militaire zaken: militair schietterrein en helikopter opstappunt. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

Brandweer, natuurgebied, pad (geo:GBI.OOV_NAT_BRANDWEERPADEN_L)

Bereikbaarheid (beperkt deel van de) Drentse natuurgebieden.Paden waarop kan worden gereden met blusvoertuigen.

Brandweer, natuurgebied, pad (geo:GBI.OOV_NAT_BRANDWEERPADEN_L-risicokaartdrenthe)

Bereikbaarheid (beperkt deel van de) Drentse natuurgebieden.Paden waarop kan worden gereden met blusvoertuigen.

Brandweer, natuurgebied, punt (geo:GBI.OOV_NAT_BRANDWEER_P)

Bereikbaarheid (beperkt deel van de) Drentse natuurgebieden.Risicovolle puntobjecten.

Brandweer, natuurgebied, punt (geo:GBI.OOV_NAT_BRANDWEER_P-risicokaartdrenthe)

Bereikbaarheid (beperkt deel van de) Drentse natuurgebieden.Risicovolle puntobjecten.

Beschermingsgebied vogelgriep (geo:GBI.OOV_VOGELGRIEP_BESCHGEBIED_V)

Berekende beschermingsgebieden, 5 km rondom pluimveebedrijven met buitenverblijf.

Beschermingsgebied vogelgriep (geo:GBI.OOV_VOGELGRIEP_BESCHGEBIED_V-risicokaartdrenthe)

Berekende beschermingsgebieden, 5 km rondom pluimveebedrijven met buitenverblijf.

Toezichtsgebied vogelgriep (geo:GBI.OOV_VOGELGRIEP_TOEZICHTSGEB_V)

Berekende toezichtsgebieden, 10 km rondom pluimveebedrijven met buitenverblijf.

Toezichtsgebied vogelgriep (geo:GBI.OOV_VOGELGRIEP_TOEZICHTSGEB_V-risicokaartdrenthe)

Berekende toezichtsgebieden, 10 km rondom pluimveebedrijven met buitenverblijf.

outofscale-5000 (geo:GBI.OUTOFSCALE)

legenda voor buiten schaalbereik

Provinciale monumenten (zoek:GBI.PM)

De lijst met Provinciale monumenten is samengesteld door de Provinciale Staten van de provincie en heeft twee verschillende functies:- Panden kunnen zo vanuit de provincie beschermd worden.- De lijst dient als basis voor subsidie toezeggingen.

Grens Provinciaal Meerjaren Programma-gebied (historie) (hist:GBI.PMJPGEBIEDEN_V)

Ten einde de coordinatie rond de uitvoering van het provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied (PMJP) doelmatig te organiseren, wordt gewerkt met vijf deelgebieden. De indeling is gebaseerd op karakeristieken en gewenste ontwikkelingsrichtingen.

POPII monitoring, verkeersintensiteiten (historie) (geo:GBI.POPII_HIST_MONITOR_VV_INTENS_L)

POPII monitoring, verkeersintensiteiten

Bewegwijzering, recreatieve .... (geo:GBI.RECR_DAG_BEWEGWIJZERING_DA_P)

ANWB-wegwijzers en -paddestoelen en overige wegwijzers.

Recreatieve voorziening e.d. (geo:GBI.RECR_DAG_RECREATIE_P)

Intensieve of grootschalige dagrecreatie. Zwemplassen en plassen met meervoudige recreatieve functie (geen zwemwaterfunctie). Regionaal lawaaisportcentrum en lokaal crossterrein en Herinneringscentrum Westerbork. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

Beleidsvisie recreatietoervaart BRTN (historie) (geo:GBI.RECR_HIST_BRTN_250_L)

Beleidsvisie recreatietoervaart Nederland 2000 (BRTN). Het basistoervaartnet met functietoedeling, per 2000.

Motorcross (OTR parcoursen) (historie) (geo:GBI.RECR_HIST_DAG_MOTORCROSS_100_L)

Parcoursen voor het houden van motorcross-evenementen op de weg.

Recreatie (verblijfs-), gebouw (historie) (geo:GBI.RECR_HIST_GEBOUW_P)

Informatie over gebouwen voor de verblijfsaccommodatie, verzameld via enquetes.

Ontwikkelingsschets dagrecreatie (historie) (geo:GBI.RECR_HIST_ONTWDAGRECR_100_V)

Ontwikkelingsschets voor de dagrecreatie. Streekplan Drenthe, kaart B.3.2.

Ontwikkelingsschets verblijfsrecreatie (historie) (geo:GBI.RECR_HIST_ONTWVERBLRECR_100_V)

Ontwikkelingsschets voor de verblijfsrecreatie. Streekplan Drenthe, kaart B.3.3.

Recreatie (verblijfs-), terrein (historie) (geo:GBI.RECR_HIST_TERREIN_1995_V)

Informatie over terreinen van de verblijfsaccommodatie, verzameld via enquetes.

Masterplan Fietspaden : fietspaden (geo:GBI.RECR_MASTERPLANFIETS_L)

fietspaden

Masterplan Fietspaden : fietspaden (geo:GBI.RECR_MASTERPLANFIETS_L-COMFORT)

fietspaden

Masterplan Fietspaden : fietspaden (geo:GBI.RECR_MASTERPLANFIETS_L-GVI)

fietspaden

Masterplan Fietspaden : wegmeubilair (geo:GBI.RECR_MASTERPLANFIETS_P)

punten bij de fietspaden

Recreatie (verblijfs-), gebouw (geo:GBI.RECR_VERBL_GEBOUW_P)

Informatie over gebouwen voor de verblijfsaccommodatie, verzameld via enquetes door Toerdata en gekoppeld aan het ACN (Adres Coiordinatenbestand Nederland).De gegevens binnen de gemeente Westerveld zijn per januari 2003 door de gemeente geactualiseerd en aangeleverd.

Recreatie (verblijfs-), groter dan 3 ha (geo:GBI.RECR_VERBL_GROTER3H_P)

Verblijfsrecreatie groter dan 3 ha.Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1.

Recreatie (verblijfs-), terrein (geo:GBI.RECR_VERBL_TERREIN_2003_V)

Informatie over terreinen van de verblijfsaccommodatie, verzameld via enquetes door de provincie uitgezet.

Aantal rookmelders per woonwijk (historie) (hist:GBI.ROOKMELDDICHTHEID_V)

In dit bestand worden, ingedeeld naar gemeente en woonwijk, het aantal rookmelders weergegeven.

Aanwezigheid rookmelders in woonhuizen (historie) (hist:GBI.ROOKMELDERS_P)

In dit bestand worden, ingedeeld naar gemeente en wijk, de rookmelders in woonhuizen weergegeven.

Landgoed, buitenplaats (geo:GBI.RO_BUITENPLAATS_100_P)

Buitenplaatsen. Streekplan Drenthe, kaart B.9.4. en POP, tekstkaartje en POPII, kaart 11.N.B.: De kaartlaag bevat hier en daar nog enkele onvolkomenheden.

STRP, gebiedskenmerk (historie) (geo:GBI.RO_HIST_GEBIEDSKENMERK_100_V)

Gebiedskenmerkenkaart van het Streekplan Drenthe.

Kern, topografisch, rond 1900 (historie) (geo:GBI.RO_HIST_KERN1900_V)

Topografische begrenzing van de kernen op basis van de Bonnebladen, situatie rond 1900.

Kern, topografisch, eind 1996 (historie) (geo:GBI.RO_HIST_KERNTOPO1996_V)

Begrenzing van de kernen op basis van de topografie, situatie per eind 1996.

Kern, topografisch, eind 1999 (historie) (geo:GBI.RO_HIST_KERNTOPO1999_V)

Begrenzing van de kernen op basis van de topografie, situatie per eind 1999.

Kern, topografisch, medio 2001 (historie) (geo:GBI.RO_HIST_KERNTOPO2001_V)

Begrenzing van de kernen op basis van de topografische bladen van de Topografische Dienst Kadaster, situatie medio 2001.

Kern, topografisch, medio 2003 (historie) (geo:GBI.RO_HIST_KERNTOPO2003_V)

Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van mei 2003.

Kernen, topografisch, 2008 (historie) (geo:GBI.RO_HIST_KERNTOPO2008_V)

Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van 2008.

Kernen, topografisch, 2013 (historie) (geo:GBI.RO_HIST_KERNTOPO2013_V)

Dit bestand geeft de begrenzing aan van de kernen op basis van de luchtfoto van 2012.

Gebiedsindeling, POP-1 (historie) (geo:GBI.RO_HIST_POP_GEBIEDSINDELING_V)

Indeling voor integrale gebiedsbeschrijving, deel E. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 16.

Hydrologisch aandachtsgebied, POP-1(historie) (geo:GBI.RO_HIST_POP_HYDROAANDGEB_V)

De hydrologische aandachtsgebieden:1. Gebieden met een natuurfunctie van het freatisch grondwater. 2. Gebieden met een ondersteunende natuurfunctie of een algemene functie grenzend aan een natuurfunctie (750m). Gebieden I en II vormen samen het hydrologisch aandachtsgebied in het POP

STRP, ontwikkelingkaart, bos accent natuur (historie) (geo:GBI.RO_HIST_POP_ONTWBOSNAT_100_V)

Ontwikkeling van bos met accent.Streekplan Drenthe, Ontwikkelingskaart.

STRP, ontwikkelingkaart, natuurwaarde (historie) (geo:GBI.RO_HIST_POP_ONTWNATUURW_100_V)

Ontwikkeling van natuurwaarden.Streekplan Drenthe, Ontwikkelingskaart.

STRP, functiekaart, recreatie (historie) (geo:GBI.RO_HIST_POP_RECREATIE_100_P)

Terreinen voor de verblijfsrecreatie > 3 ha en intensieve of grootschalige dagrecreatie. Streekplan Drenthe, Functiekaart.

Kern, ruimtelijke begrenzing (historie) (geo:GBI.RO_HIST_POP_RUIMTELBEGR_L)

Begrenzing ruimtelijke ontwikkeling van kernen in het kader van de signaalnotitie d.d. 21 maart 1997.

Kern, ruimtelijke ontwikkeling (historie) (geo:GBI.RO_HIST_POP_RUIMTELONTW_V)

Ruimtelijke ontwikkeling van kernen in het kader van de signaalnotitie dd. 21 maart 1997.

STRP, functiekaart, uitbreidingsrichting (historie) (geo:GBI.RO_HIST_POP_UITBREID_100_L)

Uitbreidingsrichting voor woondoeleinden en tuinbouwgebied. Streekplan Drenthe, Functiekaart.

Radiotelescoop, zonering (historie) (geo:GBI.RO_HIST_RADIOTELESCOOP_100_L)

Zonering rond radiotelescopen. Streekplan Drenthe, Functiekaart.

Kern, statistisch (historie) (geo:GBI.RO_HIST_STATISTISCHEKERN_V)

Statistische indeling van de kernen.

Straalverbinding (historie) (geo:GBI.RO_HIST_STRAALVERBINDING_100_L)

Straalverbinding met obstakelvrije hoogte. Streekplan Drenthe, kaart A.5.8.

Straalverbinding (historie) (geo:GBI.RO_HIST_STRAALVERBINDING_100_L_energieatlas)

Straalverbinding met obstakelvrije hoogte. Streekplan Drenthe, kaart A.5.8.

Wijk- en buurtindeling 1996 (historie) (geo:GBI.RO_HIST_VHV_WIJKBUURT_1996_V)

Statische indeling wijken en buurten.

Wijk- en buurtindeling 2008 (historie) (geo:GBI.RO_HIST_VHV_WIJKBUURT_2008_V)

Statische indeling wijken en buurten. Is een binnengemeentelijke indeling in deelgebieden. Vormt zoveel mogelijk sociaal-ruimtelijk homogene eenheden. N.B.: in 2002 zijn Emmen en Coevorden aangepast. N.B.: in 2008 is Assen aangepast.

STRP, functiekaart, zonering (historie) (geo:GBI.RO_HIST_ZONERING_100_V)

De functiekaart van het Streekplan Drenthe.

Hoogspanningsmast (geo:GBI.RO_HOOGSPANNINGSMAST_100_P)

Lokatie van de masten van de hoogspanningsleidingen.

POP-1, Bos (ontwerp) (historie) (geo:GBI.RO_HPOP_BOSONTW_V)

Bosfunctie. Ontwerp functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 1.

POP-1, Bos (vastgesteld) (historie) (geo:GBI.RO_HPOP_BOSVASTGESTELD_V)

Bosfunctie. Functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 1.

POP-1, Bos (voorontwerp) (historie) (geo:GBI.RO_HPOP_BOSVOORONTW_V)

Bosfunctie. Voorontwerp functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 1.

POP-1, Contourlijn (vastgesteld) (historie) (geo:GBI.RO_HPOP_CONTOURLVASTGEST_L)

Begrenzing ruimtelijke ontwikkeling kernen (contourlijn). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 1.

POP-1, Contourlijn (voorontwerp) (historie) (geo:GBI.RO_HPOP_CONTOURLVOORONTW_L)

Begrenzing ruimtelijke ontwikkeling kernen (contourlijn). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 1.

STRP, functiekaart, diverse voorzieningen (historie) (geo:GBI.RO_HPOP_DIVERSEVOORZIEN_100_P)

Goederenoverslagstation, zandwinput, dagrecreatie, stortplaats en helikopteropstappunt. Streekplan Drenthe, Functiekaart.

Stadsrandzone (POP1) (historie) (geo:GBI.RO_HPOP_ONTSTADSRANDZON_100_L)

Ontwikkeling van stadsrandzones. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 3.

Ecologische verbindingszones, ontwikkeling van (geo:GBI.RO_HPOP_ONTWECOLVERB_100_L)

Ecologische verbindingszones.Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 3.Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur). Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken.

STRP, ontwikkelingkaart, ecologische verbinding (historie) (geo:GBI.RO_HPOP_ONTWECOLVERB_100_V)

Ontwikkeling van ecologische verbindingen. Streekplan Drenthe, Ontwikkelingskaart.

Specifieke voorzieningen (POP2) (geo:GBI.RO_HPOP_PUNTENVANKAART2_P)

Voorzieningen, zoals delfstoffen, recreatie en overige. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 2.

Specifieke voorzieningen (POP1) (historie) (geo:GBI.RO_HPOP_SPECIFVOORZIEN_P)

Ontwikkeling van specifieke voorzieningen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 3.

Beschermde stads- en dorpsgezichten (vlak) historie (geo:GBI.RO_HPOP_STADENDORPBSGEZ_V)

Begrenzing beschermde stads- en dorpsgezichten, ex.art 35 Monumentenwet 1988. Vastgestelde en in voorbereiding zijnde begrenzing (globale contour is hiervan bekend).

POP-1, Zonering (ontwerp) (historie) (geo:GBI.RO_HPOP_ZONERINGONTW_V)

Zoneringen. Ontwerp functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 1.

POP-1, Zonering (vastgesteld) (historie) (geo:GBI.RO_HPOP_ZONERINGVASTGEST_V)

Zoneringen. Vastgestelde functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 1.

POP-1, Zonering (voorontwerp) (historie) (geo:GBI.RO_HPOP_ZONERINGVOORONTW_V)

Zoneringen. Voorontwerp functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 1.

ISV, Stedelijke vernieuwing (geo:GBI.RO_ISV_STEDELIJKEVERNIEUWING_P)

Stedelijke vernieuwing met betrekking tot woongebieden, werkgebieden of een mengvorm. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 4. ISV (Integrale Stedelijke Vernieuwing).

Toename inwoners per kern 2000-2010 (geo:GBI.RO_KERNTOPO_GROEI2010_V)

Het inzichtelijk maken waar in Drenthe krimp van de bevolking en waar nog (enige) groei optreedt.

Kernen, topografisch (geo:GBI.RO_KERNTOPO_V)

Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van 2008.

Kernen, topografisch (zoek:GBI.RO_KERNTOPO_V)

Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van 2008.

Kernen, topografisch (geo:GBI.RO_KERNTOPO_V-GEOAPPONDERGROND)

Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van 2008.

Kernen, topografisch (geo:GBI.RO_KERNTOPO_V-KERNENLABELS-GEOAPPONERGROND)

Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van 2008.

Kernen, topografisch (geo:GBI.RO_KERNTOPO_V-KERNENLABELS-kwis)

Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van 2008.

Kernen, topografisch (geo:GBI.RO_KERNTOPO_V-kwis)

Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van 2008.

Kernen, topografisch (geo:GBI.RO_KERNTOPO_V-ro_kerntopo)

Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van 2008.

Kernen, topografisch (geo:GBI.RO_KERNTOPO_V-webtopo)

Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van 2008.

GBI.RO_KERNTOPO_V_KK (geo:GBI.RO_KERNTOPO_V_KK)

Kernen Kernkwaliteiten

Kernen, topografisch (geo:GBI.RO_KERNTOPO_V_ZOOM1-kernkwaliteiten)

Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van 2008.

Kernen, topografisch (geo:GBI.RO_KERNTOPO_V_ZOOM2-kernkwaliteiten)

Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van 2008.

Kernen, topografisch (geo:GBI.RO_KERNTOPO_V_energieatlas)

Begrenzing van de kernen op basis van de luchtfoto van 2008.

Landgoederen (geo:GBI.RO_LANDGOEDEREN_V)

Overzicht van landgoederen in Drenthe

Landgoed (geo:GBI.RO_LANDGOED_100_V)

Landgoederen. Streekplan Drenthe, kaart B.9.4. en POP, tekstkaartje en POPII, kaart 11. N.B. De kaartlaag bevat hier en daar nog enkele onvolkomenheden.

Landinrichtingsgebied (geo:GBI.RO_LANDINRICHTINGSGEBIED_V)

Landirichtingsgebieden in voorbereiding en uitvoering.

POP-2, Bos (ontwerp) (geo:GBI.RO_POP_BOSONTWERP_V)

Bosfunctie. Ontwerp functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1.

POP-2, Bos (vastgesteld) (geo:GBI.RO_POP_BOSVASTGEST_V)

Bosfunctie. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1.

POP-2, Bos (voorontwerp) (geo:GBI.RO_POP_BOSVOORONTW_V)

Bosfunctie. Voorontwerp functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1.

POP-2, Contourlijn (ontwerp) (geo:GBI.RO_POP_CONTOURLONTW_L)

Begrenzing ruimtelijke ontwikkeling kernen (contourlijn). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1.

POP-2, Contourlijn (vastgesteld) (geo:GBI.RO_POP_CONTOURLVASTGEST_L)

Begrenzing ruimtelijke ontwikkeling kernen, de contourlijn. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1.

POP-2, Contourlijn water (voorontwerp) (geo:GBI.RO_POP_CTRWATERVOORONTW_L)

Begrenzing ruimtelijke ontwikkeling kernen i.v.m. watercontour. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

Hydrologisch aandachtsgebied, POP-2 (geo:GBI.RO_POP_HYDROAANDGEBIED_V)

De hydrologische aandachtgebieden: Gebieden met een natuurfunctie van het freatisch grondwater en gebieden met een ondersteunende natuurfunctie of een algemene functie grenzend aan een natuurfunctie (750m).Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1.

LOFAR (geo:GBI.RO_POP_LOFAR_V)

Centraal gedeelte en zonering LOFAR (Low Frequency Array), The eyes of the Earth. Een binnenste en buitenste ellips met elk zijn eigen beperkingen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 4.LOFAR is een uniek ICT-project dat is ontstaan uit de ambitie van Nederlandse sterrenkundigen om het prille begin van ons heelal waar te nemen. Daarvoor is een radiotelescoop nodig die honderd maal gevoeliger is dan de huidige telescopen. LOFAR ontwikkelt deze radiotelescoop als een netwerk van tienduizenden sensoren. Die kleine antennes zijn verdeeld over een gebied met een diameter van 350 kilometer en gekoppeld aan een supercomputer via een uitgestrekt glasvezelnetwerk.

Melkveehouderij, inplaatsing (geo:GBI.RO_POP_MELKVEE_100_P)

Inplaatsing melkveehouderij. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 3.

Kern, Provinciaal Omgevingsplan (POP-2) (geo:GBI.RO_POP_POPKERNEN_V)

Woongebieden en regionale bedrijventerreinen (selectie uit de functiekaart met de zoneringen).Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 4.

Scheepvaartkanaal (POP2) (geo:GBI.RO_POP_SCHEEPVAART_L)

Hoofd infrastructuur. Scheepvaartkanaal. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

Beschermde stads- en dorpsgezichten (punt) (geo:GBI.RO_POP_STADENDORPBSGEZ_P)

Beschermde stads- en dorpsgezichten, ex.art 35 Monumentenwet 1988, die in voorbereiding zijn. Exacte begrenzing is nog niet bekend.

Beschermde stads- en dorpsgezichten (vlak) (geo:GBI.RO_POP_STADENDORPBSGEZ_V)

Begrenzing beschermde stads- en dorpsgezichten, ex.art 35 Monumentenwet 1988. Vastgestelde en in voorbereiding zijnde begrenzing (globale contour is hiervan bekend).

Stadsrandzone (POP2) (geo:GBI.RO_POP_STADSRANDZONE_L)

Ontwikkeling van stadsrandzones. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 4.

Stedelijk netwerk (geo:GBI.RO_POP_STEDELIJKNETWERK_L)

Ontwikkeling van stedelijk netwerk en corridor bereikbare stad. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 4.

Glastuinbouw, uitbreidingsrichting (geo:GBI.RO_POP_UITBRRIGLASTUINGEB_L)

Uitbreidingsrichting voor de glastuinbouw. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP, kaart 1 en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1.

POP-2, Zonering (ontwerp) (geo:GBI.RO_POP_ZONERINGONTW_V)

Zoneringen. Ontwerp functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1 en kaart 4. (bebouwd gebied).

POP-2, Zonering (vastgesteld) (geo:GBI.RO_POP_ZONERINGVASTGEST_V)

Zoneringen. Vastgestelde functiekaart. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1.

POP-2, Zonering (voorontwerp) (geo:GBI.RO_POP_ZONERINGVOORONTW_V)

Zoneringen. Voorontwerp functiekaart, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 1 en kaart 4. (bebouwd gebied).

Roodbaardtuinen (geo:GBI.RO_ROODBAARDTUINEN_V)

Overzicht landschapsparken Drenthe 1800-1850

Verzorgingsstructuur, gebiedsniveau (geo:GBI.RO_TOP250_VERZORGGEBIED_250_L)

Verzorgingsstructuur van gebieden onderverdeeld in drie niveaus.Streekplan Drenthe, kaart A.4.1.

Verzorgingsstructuur, kernniveau (geo:GBI.RO_TOP250_VERZORGKERN_250_P)

Verzorgingsstructuur van kernen onderverdeeld in drie niveaus.Streekplan Drenthe, kaart A.4.1.

Verzorgingsstructuur, zwarte vlek (geo:GBI.RO_TOP250_VERZORGZWARTVL_250_V)

Gebied meer dan 5 km verwijderd van een kern met functieniveau 3. Streekplan Drenthe, kaart A.4.1.

Wijk- en buurtindeling (geo:GBI.RO_VHV_WIJKBUURT_2010_V)

Statische indeling wijken en buurten. Is een binnengemeentelijke indeling in deelgebieden. Vormt zoveel mogelijk sociaal-ruimtelijk homogene eenheden. N.B.: in 2002 zijn Emmen en Coevorden aangepast. N.B.: in 2008 is Assen aangepast.

Stiltegebieden (zoek:GBI.ST)

Het begrip stiltegebied vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder (Staatsblad, 1979). Stiltegebieden waren daarin gedefinieerd als gebieden waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord. In 1993 is het artikel over stiltegebieden in de Wet geluidhinder komen te vervallen en het wettelijke kader overgenomen in de Wetmilieubeheer.De stiltegebieden maken deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, van 14 april 2011.

Geluidscontour, vastgestelde zone 50 dB(A) (historie) (geo:GBI.VASTGESTGELUIDCONTOUR_V)

Geluidscontour. Vastgestelde zone van gezoneerde terreinen (A-inrichtingen). Zonegrens geluidhinder industrielawaai (50 dB(A))

Buisleiding, hoofd (historie) (geo:GBI.VV_HIST_INFRA_HFDBUISLDG_100_L)

Hoofdbuisleidingen voor gastransport (bestaand of gepland). Streekplan Drenthe, kaart A.5.7.

Infra, hoofdwegen en spoorwegen (historie) (geo:GBI.VV_HIST_INFRA_HOOFDENSPOORWG_L)

De autosnelwegen, de autowegen en de spoorwegen in de provincie Drenthe.

Hoogspanningscorridor (historie) (geo:GBI.VV_HIST_INFRA_HOOGSPCOR_100_V)

Corridoor voor 380 KV hoogspanningsleiding.

Bushalte, gemeentelijke wegen (historie) (geo:GBI.VV_HIST_OV_BUSHALTEGEMWEG_P)

Bushaltes langs de gemeentelijke wegen in de provincie Drenthe.

Bushalte, provinciale wegen (historie) (geo:GBI.VV_HIST_OV_BUSHALTEPROVWEG_P)

Bushaltes langs de provinciale wegen in de provincie Drenthe.

Infrastructuur, ontwikkeling van (historie) (geo:GBI.VV_HIST_POP_ONTWIKKELINFRA_L)

Verbeteren cq. aan te leggen infrastructuur. (Aan te leggen wegen en recreatieve vaarverbindingen en spoorlijnen; te verbeteren spoorlijnen en vaarverbindingen en ontwikkeling hoogwaardig openbaar vervoer). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 3.

Infra, Prov. verkeers- en vervoersplan (historie) (geo:GBI.VV_HIST_POP_PVVP_L)

Functionele indeling van de (inter)regionale wegen overeenkomstig het Provinciaal verkeers- en vervoersplan.

Hoogspanningsleiding (geo:GBI.VV_INFRA_HOOGSPLEIDING_100_L)

Hoogspanningsleidingen inclusief voltage. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

Kanaalpanden (geo:GBI.VV_INFRA_KANAALPANDEN_L)

Kanaalpanden met individuele waterpeilen.Kanaalpanden zijn delen van een kanaal tussen twee sluizen.

Knooppunt, bestaand of ontwikkeling (geo:GBI.VV_INFRA_KNOOPUNT_P)

Bestaand knooppunt personenvervoer, te ontwikkelen knooppunt personenvervoer en aan te passen aansluiting van hoofdwegen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2. en kaart 4.

Hoofdinfrastructuur, ontwikkeling (geo:GBI.VV_INFRA_ONTWIKKELING_L)

Ontwikkeling netwerk hoofdinfrastructuur: inrichten/aanpassen/aan te leggen hoofdweg, inrichten/aanpassen/aan te leggen ontsluitende weg, inrichten/aanpassen/aan te leggen spoorweg en aan te leggen recreatieve vaarverbinding.Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 4. Omvat ook het concept-tracé Erica Ter Apel.

Infrastructuur, functionele indeling (POP1) (geo:GBI.VV_INFRA_PVVP_L)

Hoofdinfrastructuur. Functionele indeling in stroomwegen dubbelbaans/gepland/enkelbaans, gebiedsonsluitende wegen, spoorwegen.Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 2.

Buslijn, netwerk verbindende (geo:GBI.VV_OV_HFDBUSLIJN_L)

Hoofd infrastructuur. Netwerk verbindende buslijnen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

Goederenoverslag, ontwikkeling (geo:GBI.VV_POP_GOEDEROVERSLAGONTW_P)

Te ontwikkelen goederenoverslag. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 4.

Infrastructuur, functionele indeling (POP2) (geo:GBI.VV_POP_INDELINGINFRA_L)

Hoofdinfrastructuur. Functionele indeling in hoofdwegen, ontsluitende wegen en spoorwegen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

Knooppunt en aansluiting (voorontwerp) (geo:GBI.VV_POP_KNOOPPUNTINFRA_P)

Bestaande aansluitingen van stroomwegen cq. te ontwikkelen en/of te verbeteren aansluitingen en bestaande knooppunten van personenvervoer cq. te ontwikkelen en/of te verbeteren knooppunten. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2. (Voorontwerp).

Provinciaal Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2012 (projecten op wegenstructuur) (historie) (hist:GBI.VV_PUP2012_L)

In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) verkeer en vervoer 2012 zijn de projecten, activiteiten en maatregelen en studies opgenomen die in 2012 voorbereid of uitgevoerd worden om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren.

Provinciaal Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2012 (punten) (historie) (hist:GBI.VV_PUP2012_P)

In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) verkeer en vervoer 2012 zijn de projecten, activiteiten en maatregelen en studies opgenomen die in 2012 voorbereid of uitgevoerd worden om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren.

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2014 (projecten op wegenstructuur) (historie) (hist:GBI.VV_PUP2014_L)

In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) verkeer en vervoer 2014 zijn de projecten, activiteiten en maatregelen en studies opgenomen die in 2014 voorbereid of uitgevoerd worden om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren.

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2014 (punten) (historie) (hist:GBI.VV_PUP2014_P)

In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) verkeer en vervoer 2014 zijn de projecten, activiteiten en maatregelen en studies opgenomen die in 2014 voorbereid of uitgevoerd worden om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren.

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2015 (projecten op wegenstructuur) (geo:GBI.VV_PUP2015_L)

In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) verkeer en vervoer 2015 zijn de projecten, activiteiten en maatregelen en studies opgenomen die in 2015 voorbereid of uitgevoerd worden om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren.

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2015 (projecten op wegenstructuur) (zoek:GBI.VV_PUP2015_L)

In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) verkeer en vervoer 2015 zijn de projecten, activiteiten en maatregelen en studies opgenomen die in 2015 voorbereid of uitgevoerd worden om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren.

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2015 (punten) (geo:GBI.VV_PUP2015_P)

In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) verkeer en vervoer 2015 zijn de projecten, activiteiten en maatregelen en studies opgenomen die in 2015 voorbereid of uitgevoerd worden om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren.

Beekherstel (geo:GBI.WAT_BEEKHERSTEL_100_L)

Stand van zaken van het beekherstel in Drenthe in 2006. Onder beekherstel wordt verstaan het terugbrengen van de meandere beek met zo weinig mogelijk kunstwerken.

Beekherstel (geo:GBI.WAT_BEEKHERSTEL_100_L-bodematlas)

Stand van zaken van het beekherstel in Drenthe in 2006. Onder beekherstel wordt verstaan het terugbrengen van de meandere beek met zo weinig mogelijk kunstwerken.

Beek (gesmoothe lijn) (geo:GBI.WAT_BEEK_100_L)

Lijnenkaart van de beken in Drenthe die meegenomen zijn op de natuurdoeltypenkaart van de provincie. De kaart is afgeleid van de vlakkenkaart van de beken.

Geohydrologische eenheid (A) (geo:GBI.WAT_GEOHYDROGEBA_250_V)

Aanduiding hydrologische eenheden behorende bij de evaluatie van het grondwatermeetnet (A = Freatisch pakket). Freatisch grondwater is grondwater dat bovenop een eerste slecht doorlatende bodemlaag (bijvoorbeeld klei) staat, in relatief goed doorlatende grond. Het eerste grondwater dat men tegenkomt wanneer men gaat graven, is freatisch. In zandgronden met klei- en leemlenzen kan echter sprake zijn van een schijngrondwaterspiegel boven het freatisch grondwater.

Geohydrologische eenheid (B) (geo:GBI.WAT_GEOHYDROGEBB_250_V)

Aanduiding hydrologische eenheden behorende bij de evaluatie van het grondwatermeetnet (B = Eerste watervoerend pakket).

Geohydrologische eenheid (C) (geo:GBI.WAT_GEOHYDROGEBC_250_V)

Aanduiding hydrologische eenheden behorende bij de evaluatie van het grondwatermeetnet (C = Tweede watervoerend pakket).

Waterschapsgrens, Noordoost Nederland (lijn) (geo:GBI.WAT_GRENS_WATERSCHAPPEN2010_L)

Waterschapsgrenzen per 01-12-2010 voor noordoost Nederland.

Waterschapsgrens, Noordoost Nederland (vlak) (geo:GBI.WAT_GRENS_WATERSCHAPPEN2010_V)

Waterschapsgrenzen per 01-12-2010 voor noordoost Nederland.

Grondwateronttrekking voor de bereiding van drinkwater (geo:GBI.WAT_GRONDWONTTR_DRINK_P)

De locaties waar door de waterleidingbedrijven grondwater wordt onttrokken voor de bereiding van drinkwater. Komt voor in kaart 9: Kaderrichtlijn Water.

Grondwateronttrekkingen 2001 (vastgesteld) (geo:GBI.WAT_GW_ONTTREKKINGSREGISTER_P)

Lokaties van de grondwaterontrekkingen in Drenthe. Stand van zaken per 19 juni 2001. De lokaties zijn ontleend aan het openbaar register grondwateronttrekkingen zoals vastgesteld door GS op 19 juni 2001.

Badzones zwemplassen Drenthe (geo:GBI.WAT_HANDH_BADZONES_V)

Badzones, behorend bij de zwemplassen in Drenthe in het kader van handhaving WHVBZ (Wet Hygiene en Veiligheid van Bad- en Zweminrichtingen). Zie ook http://www.drenthe.info/kaarten/website/fmc2/drentsezwemplassen.html

Badzones zwemplassen Drenthe (geo:GBI.WAT_HANDH_BADZONES_V-drentsezwemplassen)

Badzones, behorend bij de zwemplassen in Drenthe in het kader van handhaving WHVBZ (Wet Hygiene en Veiligheid van Bad- en Zweminrichtingen). Zie ook http://www.drenthe.info/kaarten/website/fmc2/drentsezwemplassen.html

Zwemplassen Drenthe (geo:GBI.WAT_HANDH_ZWEMPLASSEN_V)

Zwemplassen in Drenthe in het kader van handhaving WHVBZ (Wet Hygiene en Veiligheid van Bad- en Zweminrichtingen).Zie ook http://www.drenthe.info/kaarten/website/fmc2/drentsezwemplassen.html

Zwemplassen Drenthe (geo:GBI.WAT_HANDH_ZWEMPLASSEN_V-drentsezwemplassen)

Zwemplassen in Drenthe in het kader van handhaving WHVBZ (Wet Hygiene en Veiligheid van Bad- en Zweminrichtingen).Zie ook http://www.drenthe.info/kaarten/website/fmc2/drentsezwemplassen.html

Zwemplassen Drenthe (geo:GBI.WAT_HANDH_ZWEMPLASSEN_V-drentsezwemplassenlabels)

Zwemplassen in Drenthe in het kader van handhaving WHVBZ (Wet Hygiene en Veiligheid van Bad- en Zweminrichtingen).Zie ook http://www.drenthe.info/kaarten/website/fmc2/drentsezwemplassen.html

Drainage (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_DRAINAGE_100_V)

Gedraineerde en gerioleerde gebieden. De kaart is samengesteld als onderdeel van de inventarisaties voor het Waterhuishoudingsplan (WHP) 1993 (zie het werkboek).

Grondwateronttrekking 1997 (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_GWONTTREK_97_100_P)

Lokaties van de grondwateronttrekkingen in 1997. De lokaties zijn ontleent aan het openbaar register grondwateronttrekkingen. Momenteel alleen de vergunninghouders beschikbaar en nog niet de kleinere veelal landbouwkundige onttrekkingslokaties.

Grondwaterput 1993 (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_GWPUT_93_100_P)

Lokaties grondwateronttrekkingen uit het openbaar register van 1993 (HP-bestand).

Grondwaterput 1998 (alle filters) (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_GWPUT_98_100_P)

Lokaties van alle grondwaterfilters. De lokaties zijn ontleend aan het openbaar register grondwateronttrekkingen.

Gebruik diep grondwater (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_GW_VERORDDIEP_V)

Gebieden met bijzonder gebruik (beperkte gebruiksmogelijkheden) van het diepe grondwater (POPII, kaart 13).Een subset van de gegevens maakt deel uit van de POV (zie "Algemene opmerking").

Gebruik diep grondwater (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_GW_VERORDDIEP_V-bodematlas)

Gebieden met bijzonder gebruik (beperkte gebruiksmogelijkheden) van het diepe grondwater (POPII, kaart 13).Een subset van de gegevens maakt deel uit van de POV (zie "Algemene opmerking").

Grondwater, onttrekking voor drinkwater (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_ONTTREKDRINKW_250_P)

Grondwateronttrekking ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 13.

Oppervlaktewater, kwaliteit per 1998 (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_OPPERVLAKTEWKWAL_P)

Kwaliteitsbeoordeling Drents oppervlaktewater in 1998. Toetsing AMK-norm voor fosfaat- en stikstofgehalte. AMK staat voor Algemene Milieu Kwaliteitsnorm.

Peilbuis (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_PEILBUIS_P)

Historisch bestand met peilbuizen afkomstig van calques, deze zijn in het verleden gebruikt voor de inrichting van het primair grondwaterkwantiteitsmeetnet en voor het laatst bijgewerkt in 1994. De peilbuizen zijn, bij het omzetten naar digitaal, omgenummerd naar kaartblad + code + volgnummer. Omnummering van oud naar nieuw heeft op de volgende wijze plaats gevonden: - Alle nummers zonder de toevoeging -L en lager dan 500: kaartblad+P+nummer (4-cijfers). - De nummers met -L en lager dan 500: kaartblad+L+nummer (4-cijfers). - Alle nummers 500 en hoger (met of zonder L): kaartblad+D+nummer (4-cijfers). Voorbeeld: Kaartblad 18C, nr. 32 18CP0032 Kaartblad 18C, nr. L-18 18CL0018 Kaartblad 18C, nr. 522 18CD0522 De 500 en hogere nummering is door de provincie toegekend de overige door TNO. De 500 en hoger codering verviel bij opname in de database van TNO. Deze kende vervolgens hier een eigen nummer aan toe.

Vanggebied muskusrattenbestrijding (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_VANGGEBIED_100_V)

Indeling van Drenthe in gebieden die door 1 muskusrattenvanger worden onderhouden.

Verdroogde gebieden 1997 (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_VERDRGEB1997_100_V)

Inventarisatie t.b.v. evaluatie convenant verdrogingsbestrijding van verdroogde natuurgebieden en projecten verdrogingsbestrijding. Actiekaart. (Peildatum 1-7-1997)

Verdroogde gebieden 1998 (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_VERDRGEB1998_100_V)

Inventarisatie t.b.v. Landelijke rapportage van verdroogde natuurgebieden en projecten verdrogingsbestrijding. Gegevens eveneens gebruikt voor de "Verdrogingskaart 1998 van Nederland". (Peildatum 1-7-1998).

Verdroogde gebieden 1999 (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_VERDRGEB1999_100_V)

Inventarisatie t.b.v. Evaluatie convenant verdrogingsbestrijding van verdroogde natuurgebieden en projecten verdrogingsbestrijding. Actiekaart. (Peildatum 1-7-1999)

Verdroogde gebieden 2000 (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_VERDRGEB2000_100_V)

Inventarisatie t.b.v. Landelijke rapportage van verdroogde natuurgebieden en projecten verdrogingsbestrijding. Gegevens eveneens gebruikt voor de "Verdrogingskaart 2000 van Nederland". (Peildatum 1-7-2000).

Verdroogde gebieden 2002 (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_VERDRGEB2002_100_V)

Inventarisatie t.b.v. Landelijke rapportage van verdroogde natuurgebieden en projecten verdrogingsbestrijding. Gegevens eveneens gebruikt voor de "Verdrogingskaart 2002 van Nederland". (Peildatum 1-januari 2003). POP, kaart 15. en POPII, kaart 12.Verdroging treedt alleen op in natuurgebieden. Het komt voor in situaties, waarbij het grondwaterstandverloop of de grondwaterkwaliteit niet voldoende tegemoet kan komen aan de grondwaterwensen vanuit natuurdoelen. Verdroging kan meerdere oorzaken hebben die gelijktijdig op kunnen treden, namelijk te lage grondwaterstanden in en te lage polderpeilen rondom de natuurgebieden, grondwateronttrekkingen, de inlaat van gebiedsvreemd water en een te grote invloed van regenwater.

Verdroging (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_VERDROGING_100_V)

Verdroogde gebieden zoals vastgesteld bij de start van het project Plan van aanpak verdroogde gebieden.

Waterloop (Whp) (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_WATERLOOP_100_L)

De waterschapswaterlopen zoals deze geinventariseerd zijn t.b.v. de voorbereiding van het Waterhuishoudingsplan. De waterlopen zijn qua omtrek ingedeeld in 6 klassen.

Waterschadegebied (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_WATERSCHADE1998_100_V)

Waterschadegebied op grond van de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen). N.B.: Langs de oevers van de Drentse Aa is gewerkt met een berekende zone van 200 meter.

Weerstandbiedende laag (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_WEERSTANDLAAG_100_V)

Weerstandbiedende lagen in de ondergrond (zie Werkboek Waterhuishoudingsplan, 1992).

WHP, ecologische verbindingszone (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_WHPECOVZONE_100_V)

De functiekaart van het oppervlaktewater uit het Waterhuishoudingsplan Drenthe.

WHP, functiekaart diepe grondwater (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_WHPG_100_V)

De functiekaart voor het diepe grondwater uit het Waterhuishoudingsplan Drenthe.

Grondwater, gebruik diep, POP-1 (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_WHPG_V)

Gebieden waar het diepe grondwater extra moet worden ontzien vanwege de relatie met de natuurwaarden. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, blz. 166.

WHP, functiekaart oppervlaktewater (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_WHPO_100_V)

De functiekaart van het oppervlaktewater uit het Waterhuishoudingsplan Drenthe.

Historische waterschappen 1820-1880 (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_WS1820_1880_100_V)

Historische waterschappen 1820-1880. De oprichtingsdatum ligt tussen de genoemde jaartallen.

Historische waterschappen 1881-1900 (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_WS1881_1900_100_V)

Historische waterschappen 1881-1900. De oprichtingsdatum ligt tussen de genoemde jaartallen.

Historische waterschappen 1901-1920 (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_WS1901_1920_100_V)

Historische waterschappen 1901-1920. De oprichtingsdatum ligt tussen de genoemde jaartallen.

Historische waterschappen 1921-1940 (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_WS1921_1940_100_V)

Historische waterschappen 1921-1940. De oprichtingsdatum ligt tussen de genoemde jaartallen.

Historische waterschappen 1941-1950 (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_WS1941_1950_100_V)

Historische waterschappen 1941-1950. De oprichtingsdatum ligt tussen de genoemde jaartallen.

Historische waterschappen 1951-1960 (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_WS1951_1960_100_V)

Historische waterschappen 1951-1960. De oprichtingsdatum ligt tussen de genoemde jaartallen.

Waterschapsgrens (historie) (geo:GBI.WAT_HIST_WSGRENS_100_V)

Waterschapsgrenzen per 1 januari 1995 voor noordoost Nederland.

Keileem en beekleem (geo:GBI.WAT_KEILEEM_100_V)

Ligging van beekleem en keileem in de provincie Drenthe. Deze leemsoorten zijn -als zijnde slechtdoorlatend- van invloed op onder andere de waterhuishouding van de bodem. De ligging en vorm van de leemlagen zijn het resultaat van aardkundige processen.

KRW grondwaterlichamen (geo:GBI.WAT_KRW_GRDWATLICH_100_V)

Formeel aangewezen grondwaterlichamen voor de Kaderrichtlijn Water.Grondwaterlichamen zijn volgens de definities uit de KRW (2000/60EG) afzonderlijke grondwatermassa s in een of meer watervoerende lagen (duinen, wadden, kwelgebieden, zand met deklaag, (dek)zand, krijt, zout en diep grondwater).

KRW oppervlaktewaterlichamen (geo:GBI.WAT_KRW_OPVWATLICH_BKKAN_100_L)

Formeel aangewezen oppervlaktewater (beken en kanalen) voor de Kaderrichtlijn Water.

KRW oppervlaktewaterlichamen - meren (geo:GBI.WAT_KRW_OPVWATLICH_MEREN_250_V)

Formeel aangewezen oppervlaktewater (meren) voor de Kaderrichtlijn Water.

Kwel- en infiltratiegebied (geo:GBI.WAT_KWELINFILTRATIE_100_V)

De kwelgebieden (gebieden waar voortdurend grondwater uittreedt), de infiltratiegebieden (wegzijgingsgebieden) en de intermediaire gebieden (overgangsgebieden).Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP, kaart 3 en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 3.

Kwel- en infiltratiegebied (geo:GBI.WAT_KWELINFILTRATIE_100_V-draa)

De kwelgebieden (gebieden waar voortdurend grondwater uittreedt), de infiltratiegebieden (wegzijgingsgebieden) en de intermediaire gebieden (overgangsgebieden).Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP, kaart 3 en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 3.

Meetpunten grondwaterstand (geo:GBI.WAT_MEETNET_GRONDWSTAND_P)

Geeft de locaties van de meetpunten van het primaire meetnet voor de grondwaterstanden.

Grondwateronttrekking voor de drinkwatervoorziening (geo:GBI.WAT_OVD_GWONTTREK_100_P)

Locaties van de grondwaterwinningen in Drenthe, zoals opgenomen op de kaart Grondwater en Kaderrichtlijn Water van de Omgevingsvisie Drenthe.

Bergingsgebied (geo:GBI.WAT_OW_BERGING_V)

Bergingsgebied. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

Verdroging, stand van zaken 2012 (geo:GBI.WAT_OW_VERDRGEB2012_V)

Gebieden binnen de top-lijst verdroogde gebieden waar maatregelen worden genomen om de verdroging te bestrijden. Het item "Status" geeft de stand van zaken van de aanpak van de uitvoering.

Verdroging, stand van zaken 2016 (geo:GBI.WAT_OW_VERDRGEB2016_V)

Gebieden binnen de TOP-lijst verdroogde gebieden waar maatregelen worden genomen om de verdroging te bestrijden. Het item "Status" geeft de stand van zaken van de aanpak van de uitvoering.

Wateraanvoer (geo:GBI.WAT_OW_WATERAANVOERGEB_100_V)

Wateraanvoergebieden (onderdeel van het Wateraanvoerbesluit 1988).

Waterloop (muskusrat) (geo:GBI.WAT_OW_WATERLOOPMUSKUS_L)

Waterlopeninventarisatie door de muskusrattenbestrijders.

Waterhuishoudkundig systeem (geo:GBI.WAT_OW_WHHSYSTEEM_100_V)

Waterhuishoudkundige systemen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 3.

GBI.WAT_OW_WHHSYSTEEM_100_V-kernkwaliteit (geo:GBI.WAT_OW_WHHSYSTEEM_100_V-kernkwaliteit)

Waterhuishoudkundig systeem voor kernkwaliteiten kaart

Zwembad 2007 (geo:GBI.WAT_OW_ZWEMBAD_P)

Zwemgelegenheden in Drenthe in het kader van handhaving WHVBZ (Wet Hygiene en Veiligheid van Bad- en Zweminrichtingen).

Verdroogde gebieden, toplijst (geo:GBI.WAT_VERDROOGDEGEB_250_V)

De Top-lijst verdroogde gebieden zijn de gebieden die met voorrang worden aangepakt in het kader van de uitvoering van het pMJP. De Top-lijst is ook als doelstelling in het pMJP (provinciaal Meerjarenprogramma) en bestuursovereenkomst met het Rijk opgenomen.

WAV gebieden (zoek:GBI.WAV)

Vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecologische verbindingszones.

Archeologische monumentenkaart (AMK) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_AMK_V)

De archeologische monumenten zoals gehanteerd door de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) bevat een overzicht van belangrijke archeologische terreinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria en op grond daarvan zijn de terreinen ingedeeld in categorieën met archeologische waarde, hoge archeologische waarde en zeer hoge archeologische waarde (o.a. de beschermde monumenten).

Archeologische monumentenkaart (AMK) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_AMK_V-pov)

De archeologische monumenten zoals gehanteerd door de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) bevat een overzicht van belangrijke archeologische terreinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria en op grond daarvan zijn de terreinen ingedeeld in categorieën met archeologische waarde, hoge archeologische waarde en zeer hoge archeologische waarde (o.a. de beschermde monumenten).

Archeologisch gebied (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_ARCHEOGEB_100_V)

Belangrijke archeologische gebieden, onder meer aandachtsgebied in het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP), kaart 3.

Archeologische waarde (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_ARCHWSTRPKRTB91_P)

Archeologische waardenStreekplan Drenthe, kaart B.9.1.

Archeologische eenheid (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_ARCHWSTRPKRTB91_V)

Archeologische eenhedenStreekplan Drenthe, kaart B.9.1.Onderdeel zeer belangrijke archeologische eenheden als aandachtsgebied. Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP), Kaart 3 en POP (Provinciaal Omgevingsplan), kaart 8.

Gebied met archeologische stapeling (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_ARCHEOSTAP_V)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende archeologische stapeling. Gebieden met een dermate grote concentratie van archeologische monumenten en vondsten dat ze als een geheel behouwd moeten worden. Te noemen: de Havelterberg, het Balloërveld, het Noordsche Veld, het Kniphorstbos/De Strubben, boswachterij Sleenerzand en het Valtherbos.

Beekdal (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_BEEKDAL_V)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde beekdalen. De beekdalen zoals weergegeven op de CHS moeten veelal gezien worden in combinatie met de esdorpen. Direct langs de beek lagen de hooilanden en iets hoger de graslanden, van belang voor het houden van rundvee. Een aantal beekdalen zijn scherp begrensd met houtwallen met daarbinnen houtwallen tot halverwege het beekdal en greppels dwars op de beek.

Bossen jonge ontginningen (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_BOSJONGONTG_V)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselcteerde boswachterijen. Grote boscomplexen planmatig aangelegd in de eerste helft van de 20e eeuw waarbij stuifzanden vastgelegd werden en heidevelden ontgonnen.

Bos van jonge ontginning (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_BOSJONGONTG_V_KK)

Bos van jonge ontginning kernkwaliteiten

Celtic Field (waarde) (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_CFWAARDE_V)

-

Waardevol esdorp (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_ESDORPWAARD_V)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde esdorpen. Karakteristieke opbouw van open ruimten en brinken, verspreid staande bebouwing, goorns en doorzichten naar es en beekdal.

Esdorp (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_ESDORPWAARD_V_KK)

Esdorp kernkwaliteiten

Waardevolle es (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_ESWAARDEV_V)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde essen. Essen, hogere en bemeste landbouwgronden, zijn essentieel voor de voedselproductie in het esdorpenlandschap dat in een groot deel van de Drentse zandgronden tot volle ontwikkeling is gekomen.

Historische (stads)kern (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_HISTKERN_V)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde historische stadskernen van Meppel en Coevorden. Beide strategische aan vaarwegen gelegen steden hebben zich vanaf de Middeleeuwen ontwikkeld tot handelsstad en marktplaats. Coevorden is daarnaast ook een vestingstad met een radiaal stratenpatroon en een kasteel.

Historische (stads)kern (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_HISTKERN_V-bodematlas)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde historische stadskernen van Meppel en Coevorden. Beide strategische aan vaarwegen gelegen steden hebben zich vanaf de Middeleeuwen ontwikkeld tot handelsstad en marktplaats. Coevorden is daarnaast ook een vestingstad met een radiaal stratenpatroon en een kasteel.

GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_HISTKERN_V-kaart2e (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_HISTKERN_V-kaart2e)

Hogere rug (Cultuurhistorisch Kompas) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_HOGERUG_V)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde hogere ruggen. Dit zijn de Hondsrug, de Rug van Rolde ten zuiden van Rolde en de Havelterberg. Deze ruggen zijn van groot belang in de bewoningsgeschiedenis van Drenthe, in de prehistorie werden ze gebruikt om zich te vestigen en zich te verplaatsen. Hiervan getuigen met name op de Hondsrug de vele hunebedden en grafheuvelgroepen. Karrensporen getuigen nu nog van prehistorische routes over de Hondsrug en de Rug van Rolde.

Hogere rug (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_HOGERUG_V_KK)

Hogere rug kernkwaliteiten

Landgoed (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_LANDGOED_V)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde landgoederen. Het betreft de Landgoederengordel rond Eelde-Paterswolde met een achttal landgoederen, Mensinge bij Roden en Westerbeeksloot in Frederiksoord.

Landgoed (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_LANDGOED_V_KK)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde landgoederen. Het betreft de Landgoederengordel rond Eelde-Paterswolde met een achttal landgoederen, Mensinge bij Roden en Westerbeeksloot in Frederiksoord.

Lijnvormige objecten Cultuurhistorisch Kompas (OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_LIJN_L)

Lijnelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde lintbebouwing, ontginningsassen, kavelgrenzen (o.a. de kavelstructuur gericht op de kerk van Rolde), vaarten of kanalen, prehistorische routes, historische routes, markegrenzen alsmede de Semslinie. De laatste vier categorieen zijn of helemaal niet of slechts hier en daar nog zichtbaar in het landschap, waarbij het weer zichtbaar maken wellicht een meerwaarde op kan leveren.

Lijnvormige objecten Cultuurhistorisch Kompas (OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_LIJN_L-bodematlas)

Lijnelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde lintbebouwing, ontginningsassen, kavelgrenzen (o.a. de kavelstructuur gericht op de kerk van Rolde), vaarten of kanalen, prehistorische routes, historische routes, markegrenzen alsmede de Semslinie. De laatste vier categorieen zijn of helemaal niet of slechts hier en daar nog zichtbaar in het landschap, waarbij het weer zichtbaar maken wellicht een meerwaarde op kan leveren.

Lijnvormige objecten cultuurhistorisch kompas (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_LIJN_L_KK)

Lijnvormige objecten cultuurhistorisch kompas kernkwaliteiten

Puntvormige objecten Cultuurhistorisch Kompas (OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_PUNT_P)

Puntelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde hunebedden, grafheuvelgroepen, sporen WOII, kerk, klooster, landhuis, sluis radiotelescoop en kamp Westerbork.

Puntvormige objecten Cultuurhistorisch Kompas (OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_PUNT_P-bodematlas)

Puntelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde hunebedden, grafheuvelgroepen, sporen WOII, kerk, klooster, landhuis, sluis radiotelescoop en kamp Westerbork.

18e eeuws gebruiksbos of sierbos (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_SIERBOS_V_KK)

18e eeuws gebruiksbos of sierbos kernkwaliteiten

Sporen van de 2e Wereldoorlog (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_SPORENWOII_V)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde sporen van de WOII. Het betreft het vliegveld Havelte, aangelegd in 1942. De O-W georienteerde startbaan, nu een breed zandpad, is nog duidelijk te herkennen evenals een 5-tal aarden bulten, destijds gebruikt in de constructie van een hangar richting Darp.

Stadsdeel of -wijk (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_STADSDEEL_V)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde karakteristieke wijken. Zo is in Meppel het Wilhelminapark met aangrenzende villabebouwing uit de bloeiperiode 1870-1940 kenmerkend, in Assen de historische bebouwingsstructuren langs de Vaart en de Hoofdlaan, langs het Asserbos en de villabebouwing van de Hertenkamp en Oud-Zuid. In Emmen gaat het om een drietal kenmerkende na-oorlogse wijken als representant van opeenvolgende fasen in het denken over het stedelijk wonen.

Stadsdeel of -wijk (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_STADSDEEL_V-bodematlas)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde karakteristieke wijken. Zo is in Meppel het Wilhelminapark met aangrenzende villabebouwing uit de bloeiperiode 1870-1940 kenmerkend, in Assen de historische bebouwingsstructuren langs de Vaart en de Hoofdlaan, langs het Asserbos en de villabebouwing van de Hertenkamp en Oud-Zuid. In Emmen gaat het om een drietal kenmerkende na-oorlogse wijken als representant van opeenvolgende fasen in het denken over het stedelijk wonen.

Veenbos (Cultuurhistorisch Kompas) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_VEENBOS_V)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde veenbos het Hollandscheveldse bos, aangelegd in de 19e eeuw en in zijn patroon nog de veenontginning met wijken en slagen weerspiegelt zoals die eerder had plaatsgevonden.

Veenbos (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_VEENBOS_V_KK)

Veenbos kernkwaliteiten

Veenterp (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_VEENTERP_V)

Vlakelementen van de cultuurhistoriesche hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde veenterpen. Deze zijn geselecteerd uit de Archeologische monumentenkaart (AMK) en dus van archeologische waarde. De veenterpen aan weerszijden van het Peizerdiep de Kop van Drenthe zijn niet of nauwelijks waarneembare verhogingen van het maaiveld en zijn verlaten huisplaatsen uit de 11e tot de 14e eeuw.

Vervening (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_VERVENING_V)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende de veenontginning in Zuid-oost Drenthe. Het betreft de machinale vervening van het Hollandse veld en het Bargerveen die sinds het eind van de 19e eeuw tot ver na 1945 heeft plaatsgevonden.

Vervening (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_VERVENING_V_KK)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende de veenontginning in Zuid-oost Drenthe. Het betreft de machinale vervening van het Hollandse veld en het Bargerveen die sinds het eind van de 19e eeuw tot ver na 1945 heeft plaatsgevonden.

Woeste gronden heide (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_WOESTHEIDE_V)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde woeste grond/heicomplexen. De geselecteerde heiden zijn alle duidelijk gerelateerd aan esdorpencomplexen. Geselecteerd zijn de Dwingelderheide, het Hoogeveld bij Hooghalen, het Balloerveld, de Havelterberg, het Doldersummer Veld en het Noordsche Veld.

Woeste gronden heide (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_WOESTHEIDE_V_KK)

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde woeste grond/heicomplexen. De geselecteerde heiden zijn alle duidelijk gerelateerd aan esdorpencomplexen. Geselecteerd zijn de Dwingelderheide, het Hoogeveld bij Hooghalen, het Balloerveld, de Havelterberg, het Doldersummer Veld en het Noordsche Veld.

Cultuurhistorisch weg of kanaaldorp (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHWNEDERZ_L)

Cultuurhistorisch waardevolle nederzettingen. Streekplan Drenthe, kaart A.7.2. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 2. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

Cultuurhistorische nederzetting (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_CHWNEDERZ_P)

Cultuurhistorisch waardevolle nederzettingen Beschermde dorps/stadsgezichten. Streekplan Drenthe, kaart A.7.2. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 2. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

Cultuurhistorische gaafheid (POP) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_GAAFHEID_V)

Mate van gaafheid (hoog, midden of laag), gerelateerd aan de onderscheiden landschapstypen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 9. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 10.

Archeologische waardenkaart (IKAW) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_IKAW_100_V)

Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW). Dit landelijk bestand is het resultaat van een rekenkundige bewerking op basis van een model van de ROB (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek). Uitgangspunt bij de vervaardiging van de IKAW is dat er een verband bestaat tussen de bodemgesteldheid en activiteiten van mensen in het verleden, zoals bijvoorbeeld akkerbouw. Op grond daarvan is op de IKAW aangegeven hoe groot de kans is om bij de uitvoering van plannen op archeologische resten te stuiten.

Markegrens (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_MARKEGRENS_L)

Markegrenzen.De boermarke, marke of mark(e)(genootschap) is een eeuwenoude vereniging van een groep grondeigenaren die de gemeenschappelijke eigendommen van die grondeigenaren beheert. Het woord marke wordt ook gebruikt om het gebied mee aan te geven dat bij een dorp hoort. Marke betekent letterlijk grens of scheiding.

Markesteen (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_MARKESTEEN_P)

Markesteen. De boermarke, marke of mark(e)(genootschap) is een eeuwenoude vereniging van een groep grondeigenaren die de gemeenschappelijke eigendommen van die grondeigenaren beheert. Het woord marke wordt ook gebruikt om het gebied mee aan te geven dat bij een dorp hoort. Marke betekent letterlijk grens of scheiding.

Marke (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_MARKE_V)

Marken in Drenthe. De boermarke, marke of mark(e)(genootschap) is een eeuwenoude vereniging van een groep grondeigenaren die de gemeenschappelijke eigendommen van die grondeigenaren beheert. Het woord marke wordt ook gebruikt om het gebied mee aan te geven dat bij een dorp hoort. Marke betekent letterlijk grens of scheiding.

Ontginningen 1924-1968 (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_ONTGINNINGEN_P)

Dit bestand geeft de kaarten weer van ontginningen in Drenthe die tussen 1925 t/m 1968 in opdracht van de Ontginngingsmaatschappij NV Lantschap Drenthe (periode 1924-1950) en de Ontginningsmaatschappij NV De Drie Provincien (periode 1951-1968) zijn uitgevoerd.

Cultuurhistorisch relict (lijn) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_OWMVERLEDEN_L)

Lijnrelicten van postwegen, spoor- en tramwegen en van dijken en kaden in 1840 of in 1930. (Een relict is een overblijfsel uit vroeger tijd). Deze kaartlaag maakt deel uit van Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW, 2006).

Cultuurhistorisch relict (vlak) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_OWMVERLEDEN_V)

Vlakrelicten van nederzettingen, perceleringen, grondgebruik van open akkercomplexen en dichtheden van perceelrandbegroeiingen in de jaren 1840 en/of 1930 met aangegeven de mate van verandering (weinig of matig). (Een relict is een overblijfsel uit vroeger tijd)

Wereldoorlog, WOII, Monument (lijn) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_WOIIMONUMENT_L)

Monumenten van de Tweede Wereldoorlog (lijnobjecten).

Wereldoorlog, WOII, Monument (punt) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_WOIIMONUMENT_P)

Monumenten van de Tweede Wereldoorlog (puntobjecten).

Wereldoorlog, WOII, Monument (vlak) (geo:GBI.WELZ_CULTHIS_WOIIMONUMENT_V)

Monumenten van de Tweede Wereldoorlog (vlakobjecten).

Cultuurhistorische gaafheid (Streekplan) (historie) (geo:GBI.WELZ_HIST_GAAFHEID_1990_V)

Relatieve cultuurhistorische gaafheid, gerelateerd aan de onderscheiden landschapstypen. Streekplan Drenthe, kaart B.9.2.

Basisvoorziening in kernen (geo:GBI.WELZ_VOORZ_BASISVOORZIENING_P)

Aanwezigheid of niet volledige aanwezigheid van basisvoorzieningen in hoofd- en kleine kernen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart J.

Wildbeheereenheid 2012 (historie) (hist:GBI.WILDBEHEEREENHEID_2012_V)

Indeling in wildbeheereenheden (jachtgebieden), situatie per 2012.

Wildbeheereenheid 2012 (historie) (hist:GBI.WILDBEHEEREENHEID_2012_V-wildbeheereenheid)

Indeling in wildbeheereenheden (jachtgebieden), situatie per 2012.

Ontgronding (historie) (hist:GBI.WIN_ONTGRONDINGEN_V)

Dit bestand geeft de ontgrondingslocaties in de provincie Drenthe weer.

Kunstwerken openbare ruimte Drenthe (geo:GBI.WK_KUNST_PROVWEGEN_P)

Kunst langs Drentse infrastructuur.

Winterligplaatsen pleziervaart (geo:GBI.WK_WINTERLIGPLAATS_P)

Winterligplaatsen pleziervaart

tijdelijk ivm wfs-loze swgis01 (zoek:GBI.tijdelijk)

Spoedlocaties (ws2015:GBI2015.BODEM_SPOEDLOCATIES_P)

Dit bestand geeft een overzicht van de spoedlocaties.

Zandwinplassen (ws2015:GBI2015.MILIEU_WIN_ONTGRONDINGEN_V)

Dit bestand geeft de ligging van de zandwinplassen weer.

EHS 2015 (ws2015:GBI2015.NAT_EHS_2015_V)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De EHS is vastgesteld als onderdeel van de Provinciale Omgevingsverordening. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de ecologische verbindingen zijn een onderdeel van de vastgestelde EHS. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd. De volgende gegevensbestanden zijn gebruikt als basis voor de concretisering van de EHS: Top 10, de eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), waterbedrijven en particuliere boseigenaren, bosuitbreiding en bosreservaten, Natura-2000 gebieden en de agrarische gebieden die begrensd zijn in het Provinciale Natuurbeheerplan als agrarisch natuurgebied en om te vormen tot natuur. Een groot deel van het agrarisch natuurgebied ligt buiten de ecologische hoofdstructuur, maar vormt wel een belangrijke bijdrage aan de EHS. De militaire gebieden met natuurwaarden vormen een speciale aanduiding. Deze terreinen zijn geen onderdeel van de EHS, omdat deze terreinen een primaire militaire functie hebben, maar ze zijn wel van wezenlijk belang voor het functioneren van de EHS.

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Aardkundige waarden, beschermingsniveau (ws2015:GBI2015.POV_AARDKUNDIGEWAARDEN_V)

Deze kaart geeft het beschermingsniveau voor aardkundige waarden weer en maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (behorende bij kaart D5).De inzet is de aardkundige waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter te behouden en zo mogelijk te herstellen. Voor de aardkundige waarden onderscheiden wij drie beschermingsniveaus. Ze verschillen in de mate van inzet van de provincie. Het hoge en het gemiddelde beschermingsniveau zijn van provinciaal belang. Het beleid is beschreven in de beleidsnotitie Waardevol Drenthe.

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Plangrens (ws2015:GBI2015.POV_ALG_PLANGRENS_DRENTHE_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Verwachting toetsen (Laaggelegen waterrijke gebieden) (ws2015:GBI2015.POV_BEEKDAL_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D4).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Bergingsgebied (ws2015:GBI2015.POV_BERGINGSGEBIED_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Bestaand stedelijk gebied (ws2015:GBI2015.POV_BESTAANDSSTEDELIJK_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D1).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Sturingsniveaus (ws2015:GBI2015.POV_CH_BELEID_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Cultuurhistorische Hoofdstructuur (lijnen) (ws2015:GBI2015.POV_CULTHISTHOOFDSTR_L)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D6).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Cultuurhistorische Hoofdstructuur (punten) (ws2015:GBI2015.POV_CULTHISTHOOFDSTR_P)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D6).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Cultuurhistorische Hoofdstructuur (vlakken) (ws2015:GBI2015.POV_CULTHISTHOOFDSTR_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D6).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Verwachting toetsen (Havelterberg en Drentsche Aa gebied) (ws2015:GBI2015.POV_DRAA_HAVELTERBERG_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D4).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - EHS 2015, ecologische verbindingen (ws2015:GBI2015.POV_EHS_EV_L)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D9).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - EHS 2015 (ws2015:GBI2015.POV_EHS_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaarten D3 en D9).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Verwachting toetsen (Es) (ws2015:GBI2015.POV_ES_SELECTIE_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D4).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Es (ws2015:GBI2015.POV_ES_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Beekdal (ws2015:GBI2015.POV_FUNCTIE_BEEKDALEN_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaarten D7 en D14).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Gebiedsnormen wateroverlast - Kaart B (ws2015:GBI2015.POV_GEBIEDSNORM_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart B).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Geluid bedrijventerrein (ws2015:GBI2015.POV_GELCTR_BEDR_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Geluidsportcentrum (ws2015:GBI2015.POV_GELUIDSPORT_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D12).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Geluidszonering vliegveld (ws2015:GBI2015.POV_GELUIDVLIEGVELD_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D12).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Glastuinbouw (ws2015:GBI2015.POV_GLASTUINBOUW_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D 11b).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Harde grens stad en land (ws2015:GBI2015.POV_GRENS_STAD_LAND_L)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Bouwvlak grondgebonden agrarisch bedrijf (ws2015:GBI2015.POV_GRONDGEB_AGR_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D 11a).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Grondwater (ws2015:GBI2015.POV_GRONDWATER_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart A).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa (ws2015:GBI2015.POV_GRONDW_BESCH_DRAA_L)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart A).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Regionale waterkering (ws2015:GBI2015.POV_KERINGEN_L)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijgevoegde kaart A).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Landbouwgebied (ws2015:GBI2015.POV_LANDBOUWGERBIED_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (bijbehorende kaart D 11a).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Landschapstypen (ws2015:GBI2015.POV_LANDSCHAPSTYPEN_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Macrogradient (ws2015:GBI2015.POV_MACROGRADIENT_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Nationale parken (ws2015:GBI2015.POV_NATIONALEPARKEN_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D8).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Natura2000 (ws2015:GBI2015.POV_NATURA2000_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.(Bijbehorende kaart D8).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Nationaal Landschap Drentsche Aa (ws2015:GBI2015.POV_NL_DRAA_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaarten D2 en D7).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Provinciale weg (ws2015:GBI2015.POV_PROVWEG_L)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijgevoegde kaart A).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Zonering LOFAR en radiotelescoop (ws2015:GBI2015.POV_RADIOLOFAR_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D10). Met de bepalingen voor de radioastronomie wil de provincie garanderen dat de radioastronomie zich kan blijven ontwikkelen en dat verstoring van activiteiten die daarmee samenhangen wordt voorkomen. Om dat te bewerkstelligen, liggen er beschermingszones rondom de radiotelescoop in Dwingeloo en Hooghalen en de LOFAR-radiotelescoop in Oost-Drenthe, waar beperkingen gelden inzake de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden ter voorkoming van elektromagnetische straling.

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Bestuurlijke reserveringen (Zuidwolde) (ws2015:GBI2015.POV_RES_ZUIDWOLDE_2013_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D3).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Landbouwgebied plus (ws2015:GBI2015.POV_ROBUUSTELANDBOUW_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D 11b).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Spoedlocatie bodem (ws2015:GBI2015.POV_SPOEDBODEM_P)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D12).

Stiltegebieden omgevingsverordening 2015 (ws2015:GBI2015.POV_STILTEGEBIEDEN_V)

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Bodemenergie diepte formatie van Breda (ws2015:GBI2015.POV_TOPBREDA_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart C3).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Uitgeefbaar regionaal bedrijventerrein (geschikt voor milieuhindercategorie 4 of meer) (ws2015:GBI2015.POV_UITGEEFBAARTERREIN_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D12).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Vaarweg (ws2015:GBI2015.POV_VAARWEG_BOVENLOKAAL_L)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart A).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Bekende archeologische waarden - Behoud in situ veenterpengebied (ws2015:GBI2015.POV_VEENTERPENGEBIED_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Grens verbodszone diepe boringen (ws2015:GBI2015.POV_VERBODSZ_BORINGEN_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaarten A, C1 en C2).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Verkeerslawaai (ws2015:GBI2015.POV_VERKEERSLAWAAI_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D12).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Verwachting toetsen door onderzoek (Prehistorische weg) (ws2015:GBI2015.POV_VERWACHTING_L)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D4).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Verwachte archeologische waarden (ws2015:GBI2015.POV_VERWACHTING_P)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Bekende archeologische waarden (ws2015:GBI2015.POV_WAARDE_P)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Wegpanorama (ws2015:GBI2015.POV_WEGPANORAMA_L)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Windenergie zoekgebied (ws2015:GBI2015.POV_WINDZOEKGEBIED_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijgevoegde kaart D13).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Bodemenergie restrictiegebieden zone 1 (ws2015:GBI2015.POV_WKO_ZONE1_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart C1).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Bodemenergie restrictiegebieden zone 2 (ws2015:GBI2015.POV_WKO_ZONE2_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart C2).

Provinciale Omgevingsverordening 2015 - Provinciale weg als bron van licht (ws2015:GBI2015.POV_ZONERINGLICHT_V)

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D12).

Verdroging, stand van zaken 2015 (ws2015:GBI2015.WAT_OW_VERDRGEB2015_V)

Gebieden binnen de TOP-lijst verdroogde gebieden waar maatregelen worden genomen om de verdroging te bestrijden. Het item "Status" geeft de stand van zaken van de aanpak van de uitvoering.

Geomorf geoapp bodem (geo:GISUSER.V_MILIEU_BOBES_GEOMORF_V)

Geomorf geoapp bodem

Globis punt geoapp bodem (geo:GISUSER.V_MILIEU_BOBES_GLSLOC_P)

Globis punt geoapp bodem

HBB lijn geoapp bodem (geo:GISUSER.V_MILIEU_BOBES_HBB_L)

HBB lijn geoapp bodem

HBB punt geoapp bodem (geo:GISUSER.V_MILIEU_BOBES_HBB_P)

HBB punt geoapp bodem

HBB vlak geoapp bodem (geo:GISUSER.V_MILIEU_BOBES_HBB_V)

HBB vlak geoapp bodem

WAV geoapp bodem (geo:GISUSER.V_MILIEU_BOBES_WAV_V)

WAV geoapp bodem

Diapieren geoapp bodem (geo:GISUSER.V_MILIEU_BODEM_DIAPIEREN_50_V)

Diapieren geoapp bodem

Grondwater kwaliteit geoapp bodem (geo:GISUSER.V_MILIEU_BODEM_GWKWAL_2010_V)

Grondwater kwaliteit geoapp bodem

WKO diep geoapp bodem (geo:GISUSER.V_MILIEU_BODEM_WKO_POT_DIEP_V)

WKO diep geoapp bodem

WKO ondiep geoapp bodem (geo:GISUSER.V_MILIEU_BODEM_WKO_POT_ONDP_V)

WKO ondiep geoapp bodem

Lucht geoapp bodem (geo:GISUSER.V_MILIEU_LUCHT_V_KRS2010AMI_V)

Lucht geoapp bodem

Zandwinning geoapp bodem (geo:GISUSER.V_MILIEU_OVD_WIN_ZANDWIN_P)

Zandwinning geoapp bodem

POV milieu geoapp bodem (geo:GISUSER.V_MILIEU_POV_V)

POV milieu geoapp bodem

POV milieu geoapp bodem (zoek:GISUSER.V_MILIEU_POV_V)

POV milieu geoapp bodem

POV geoapp bodem (geo:GISUSER.V_MILIEU_POV_WW_V)

POV geoapp bodem

Bodem kwal geoapp bodem (geo:GISUSER.V_MIL_BOBES_MNT_BOD_KWL_P)

Bodem kwal geoapp bodem

Meetnet bodemkwaliteit geoapp bodem (geo:GISUSER.V_MIL_BOBES_MNT_BOD_KWL_P-bodem)

Meetnet bodemkwaliteit geoapp bodem

Bescherming draa geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K11_GRONDW_BESCH_DRAA_L)

Bescherming draa geoapp bodem

Verbodzone geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K11_VERBODSZ_BORINGEN_V)

Verbodzone geoapp bodem

Aardkundige waarden geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2D_AARDK_WAARDEN_V)

Aardkundige waarden geoapp bodem

Beekdal geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2E_BEEKDAL_V)

Beekdal geoapp bodem

Celticfield verwacht geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2E_CELTICFIELD_VERW_V)

Celticfield verwacht geoapp bodem

Celticfield geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2E_CELTICFIELD_WAARDE_V)

Celticfield geoapp bodem

Havelterberg geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2E_DRAA_HAVELTERBERG_V)

Havelterberg geoapp bodem

Es geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2E_ES_SELECTIE_V)

Es geoapp bodem

Grafheuvel geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2E_GRAFHEUVELGROEP_P)

Grafheuvel geoapp bodem

Hunebed geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2E_HUNEBED_P)

Hunebed geoapp bodem

Karspoor geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2E_KARSPR_HISTKERN_V)

Karspoor geoapp bodem

Nederzetting geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2E_NEDERZETTING_V)

Nederzeting geoapp bodem

Offerveen verw geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2E_OFFERVEEN_VERWACH_P)

Offerveen verw geoapp bodem

Offerveen geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2E_OFFERVEEN_WAARDE_P)

Offerveen geoapp bodem

Prehist route geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2E_PREHIST_ROUTE_L)

Prehist route geoapp bodem

Schans geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2E_SCHANS_BURCHT_P)

Schans geoapp bodem

Spaanskerkhof geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2E_SPAANSKERKHOF_P)

Spaanskerkhof geoapp bodem

Veenterpgebied geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2E_VEENTERPENGEBIED_V)

Veenterpgebied geoapp bodem

Veenterp geoapp bodem (geo:GISUSER.V_OGV_K2E_VEENTERP_V)

Veenterp geoapp bodem

Bodemkaart geoapp bodem (geo:GISUSER.V_SC_BODEMKAART2006_V)

Bodemkaart geoapp bodem

Verdroogde geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WAT_OW_VERDRGEB2002_100_V)

Verdroogde geoapp bodem

Beekdal geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WELZ_CULTHIS_CHK_BEEKDAL_V)

Beekdal geoapp bodem

Bos ontjonging geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WELZ_CULTHIS_CHK_BOSJONTG_V)

Bos ontjonging geoapp bodem

Cfwaarde geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WELZ_CULTHIS_CHK_CFWAARDE_V)

Cfwaarde geoapp bodem

Esdorp geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WELZ_CULTHIS_CHK_ESDORPW_V)

Esdorp geoapp bodem

Eswaarde geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WELZ_CULTHIS_CHK_ESWAARDEV_V)

Eswaarde geoapp bodem

Histkern geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WELZ_CULTHIS_CHK_HISTKERN_V)

Histkern geoapp bodem

Hogerug geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WELZ_CULTHIS_CHK_HOGERUG_V)

Hogerug geoapp bodem

Landgoed geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WELZ_CULTHIS_CHK_LANDGOED_V)

Landgoed geoapp bodem

Culthist chk geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WELZ_CULTHIS_CHK_LIJN_L)

Culthist chk geoapp bodem

Culthis chk geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WELZ_CULTHIS_CHK_PUNT_P)

Culthis chk geoapp bodem

Sierbos geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WELZ_CULTHIS_CHK_SIERBOS_V)

Sierbos geoapp bodem

Spoorwoii geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WELZ_CULTHIS_CHK_SPRWOII_V)

Spoorwoii geoapp bodem

Stadsdeel geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WELZ_CULTHIS_CHK_STADSDEEL_V)

Stadsdeel geoapp bodem

Veenbos geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WELZ_CULTHIS_CHK_VEENBOS_V)

Veenbos geoapp bodem

Vervening geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WELZ_CULTHIS_CHK_VERVENING_V)

Vervening geoapp bodem

Woeste hei geoapp bodem (geo:GISUSER.V_WELZ_CULTHIS_CHK_WOESTHEI_V)

Woeste hei geoapp bodem

POV, terrein met archeologische waarde (geo:GISUSER.V_WKO_ARCHWAARDE_V)

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, terrein met archeologische waarde.Dit bestand behoort tot de Provinciale Omgevingsverordening (POV) van 9 maart 2011.

POV, intrekgebied waterwinning (geo:GISUSER.V_WKO_INTREKWATER_V)

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, intrekgebied waterwinning.Dit bestand behoort tot de POV van 9 maart 2011.

POV, intrekgebied waterwinning (geo:GISUSER.V_WKO_INTREKWATER_V-pov)

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, intrekgebied waterwinning.Dit bestand behoort tot de POV van 9 maart 2011.

POV, Natura 2000 (geo:GISUSER.V_WKO_NAT2000_V)

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, Natura 2000. Dit bestand behoort tot de Provinciale Omgevingsverordening (POV) van 9 maart 2011.

WKO restrictiegebieden (zone 1) (geo:GISUSER.V_WKO_RESTRICTIE_ZONE1_V)

Beleidskaart aangaande de toepasbaarheid van WKO systemen in een tweetal ondergrondse zones.(WKO= Warmte Koude Opslag). Deze kaart maakt deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) van 9 maart 2011.

WKO restrictiegebieden (zone 2) (geo:GISUSER.V_WKO_RESTRICTIE_ZONE2_V)

Beleidskaart aangaande de toepasbaarheid van WKO systemen in een tweetal ondergrondse zones.(WKO= Warmte Koude Opslag). Deze kaart maakt deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) van 9 maart 2011.

WKO restrictiegebieden (zone 2) (geo:GISUSER.V_WKO_RESTRICTIE_ZONE2_V_2)

Beleidskaart aangaande de toepasbaarheid van WKO systemen in een tweetal ondergrondse zones.(WKO= Warmte Koude Opslag). Deze kaart maakt deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) van 9 maart 2011.

WKO restrictiegebieden (zone 2) (geo:GISUSER.V_WKO_RESTRICTIE_ZONE2_V_ENERGIEATLAS)

Beleidskaart aangaande de toepasbaarheid van WKO systemen in een tweetal ondergrondse zones.(WKO= Warmte Koude Opslag). Deze kaart maakt deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) van 9 maart 2011.

Vliegveld contour (kk:ISOR_REP.V_RB5_POLY_PROF_KK)

Vliegveld contour kernkwaliteiten

ISOR_REP_VLIEGVELD (geo:ISOR_REP_VLIEGVELD)

Vliegvelden kernkwaliteiten

Milieukartering, telgebied (geo:LG.FAUNA_VOG_TELGEBIEDEN_100_V)

Telgebieden ten behoeve van broedvogelonderzoek Milieukartering Drenthe.

Vegetatiekaart 3e ronde soorten, 2004-2014 (geo:LG.FLORA_VEG_VEGKAART0414_L)

Voorkomen indicatieve plantensoorten in agrarisch gebied en kleine natuurterreinen (kleiner dan 10 ha).

Vegetatiekaart (geo:LG.FLORA_VEG_VEGKAART7478_V)

Vegetatiekaart op basis van de milieukartering Drenhte 1974-1978, deel IV.

Merge_brandweerposten1_6_gebruiksvergunning (geo:Merge_brandweerposten1_6_gebruiksvergunning)

NAT_EHS_HERIJKING2011_SCENARIO (geo:NAT_EHS_HERIJKING2011_SCENARIO)

Businessmodelgebieden Projectniveau (wspl:PL.BUSINESSMODELGEBIED_PROJECT_V)

De provincies Drenthe en Groningen zijn ingedeeld in Businessmodelgebieden. Op projectniveau betekent dit grote gebieden voor de hele provincie.De gebieden worden gebruikt om onderliggende percelen in te delen in een businessmodelgebied.

Businessmodelgebieden Subprojecten (wspl:PL.BUSINESSMODELGEBIED_SUBPROJ_V)

De provincies Drenthe en Groningen zijn ingedeeld in Businessmodelgebieden. Op subprojectniveau betekent dit kleine gebieden nieuwe natuur 2016. De gebieden worden gebruikt om onderliggende percelen in te delen in een businessmodelgebied.

Sneeuwwegen (geo:Sneeuwwegen)

Sneeuwwegen voor kerstkaart

Update_Landschappenkaart (geo:Update_Landschappenkaart)

Update_Landschappenkaart

Esdorp (geo:WELZ_CULTHIS_CHK_ESDORPWAARD_V)

Esdorp kernkwaliteiten

Kwis: AFVALBAKKEN_P (geo:WK.AFVALBAKKEN_P)

tbv kwis

Kwis: AFVALBAKKEN_P (zoek:WK.AFVALBAKKEN_P)

tbv kwis

Kwis: ANWBWEGWIJZERS_P (geo:WK.ANWBWEGWIJZERS_P)

tbv kwis

Kwis: ANWBWEGWIJZERS_P (zoek:WK.ANWBWEGWIJZERS_P)

tbv kwis

Beheerkaart WK (geo:WK.BEHEERKAART)

beheerkaart

Beheerkaart WK (geo:WK.BEHEERKAART-hectometer)

beheerkaart

Kwis: BESCHOEIING_L (geo:WK.BESCHOEIING_L)

tbv kwis

Teksten beheerkaart WK (geo:WK.BKT_P)

Teksten beheerkaart WK

Teksten beheerkaart WK (geo:WK.BKT_P-hectometertekst)

Teksten beheerkaart WK

Teksten beheerkaart WK (geo:WK.BKT_P-kanaalnamen)

Teksten beheerkaart WK

Kwis: BOMEN_P (geo:WK.BOMEN_P)

tbv kwis

Kwis: BOMEN_P (zoek:WK.BOMEN_P)

tbv kwis

Kwis: DUIKERS_L (geo:WK.DUIKERS_L)

tbv kwis

Kwis: FAUNARASTERS_L (geo:WK.FAUNARASTERS_L)

tbv kwis

Faunaslachtoffers (geo:WK.FAUNASLACHTOFFERS_P)

Aantallen ree-, vos- en dasslachtoffers langs onze provinciale wegen van september 2013 t/m maart 2015.

Kwis: GELEIDERAIL_L (geo:WK.GELEIDERAIL_L)

tbv kwis

Kwis: HECTOMETRERING_P (geo:WK.HECTOMETRERING_P)

tbv kwis

Kwis: HECTOMETRERING_P (zoek:WK.HECTOMETRERING_P)

tbv kwis

Kanaalas (geo:WK.KANAALAS)

kanaalas

Kwis: KOLKEN_P (geo:WK.KOLKEN_P)

tbv kwis

Kwis: KOLKEN_P (zoek:WK.KOLKEN_P)

tbv kwis

Kwis: LICHTMASTEN_P (geo:WK.LICHTMASTEN_P)

tbv kwis

Kwis: LICHTMASTEN_P (zoek:WK.LICHTMASTEN_P)

tbv kwis

Kwis: MEERPALEN_P (geo:WK.MEERPALEN_P)

tbv kwis

Kwis: MEERPALEN_P (zoek:WK.MEERPALEN_P)

tbv kwis

Wegmetrering (geo:WK.METRERING_P)

hectometerpaaltjes

Onderhoudsgrenzen Kwis (geo:WK.ONDERHOUDSGRENS)

Onderhoudsgrenzen Kwis

programmering Kwis (geo:WK.PIW)

programmering Kwis

programmering Kwis (geo:WK.PIW-2012)

programmering Kwis

programmering Kwis (geo:WK.PIW-2013)

programmering Kwis

programmering Kwis (geo:WK.PIW-2014)

programmering Kwis

programmering Kwis (geo:WK.PIW-2015)

programmering Kwis

programmering Kwis (geo:WK.PIW-2016)

programmering Kwis

programmering Kwis (geo:WK.PIW-2017)

programmering Kwis

Provinciale eigendomsgrenzen Kwis (geo:WK.PROVPERC)

Provinciale eigendomsgrenzen Kwis

Fotoos Kwis (geo:WK.RAMBOLL_P)

Fotoos Kwis

Fotoos Kwis (geo:WK.RAMBOLL_P-2007)

Fotoos Kwis

Fotoos Kwis (geo:WK.RAMBOLL_P-2008)

Fotoos Kwis

Fotoos Kwis (geo:WK.RAMBOLL_P-2009)

Fotoos Kwis

Fotoos Kwis (geo:WK.RAMBOLL_P-2010)

Fotoos Kwis

Kwis: REMMINGSWERK_L (geo:WK.REMMINGSWERK_L)

tbv kwis

Snippergroen Kwis (geo:WK.SNIPPERGROENTOTAAL_P)

Snippergroen Kwis

tagrac Kwis (geo:WK.TAGRAC)

tagrac Kwis

Kwis: VERDEELKASTLAAGSPANNING_P (geo:WK.VERDEELKASTLAAGSPANNING_P)

tbv kwis

Kwis: VERDEELKASTLAAGSPANNING_P (zoek:WK.VERDEELKASTLAAGSPANNING_P)

tbv kwis

Wegas (geo:WK.WEGAS)

Wegas

Wegas (geo:WK.WEGAS-categorie)

Wegas

Wegas (geo:WK.WEGAS-strooiroute)

Wegas

Wegas (geo:WK.WEGAS-strooiroutes)

Wegas

Wegas (geo:WK.WEGAS-wegnummer)

Wegas

wegvlak Kwis (geo:WK.WEGVLAK)

wegvlak Kwis

wegvlak Kwis (zoek:WK.WEGVLAK)

wegvlak Kwis

Meldingen Kwis afgehandeld (geo:WKUSER.V_MELDING_AF_P)

Meldingen Kwis

Meldingen Kwis nieuw (geo:WKUSER.V_MELDING_NIEUW_P)

Meldingen Kwis

Wegen_WK_beheer_Zone400m_06022015_tbv_Plantoetsers (geo:Wegen_WK_beheer_Zone400m_06022015_tbv_Plantoetsers)

bargerveen_mask (geo:bargerveen_mask)

Mask van stiltegebied Bargerveen

beekdalen_nw_kk (geo:beekdalen_nw_kk)

Beekdalen voor beleid landschappenkaart

drentheaa_mask (geo:drentheaa_mask)

Marks van stiltegebied Drentsche Aa

dwingel_mask (geo:dwingel_mask)

Mask stiltegebied Dwingelerveld

essen_kk_nw (geo:essen_kk_nw)

Essen voor beleid landschappenkaart

fochte_mask (geo:fochte_mask)

Mask van fochte

gees_mask (geo:gees_mask)

Mask van gees

gieten_mask (geo:gieten_mask)

Mask van gieten

hijkerveld_mask (geo:hijkerveld_mask)

Mask stiltegebied Hijkerveld

hooghalen_mask (geo:hooghalen_mask)

Mask stiltegebied Hooghalen

merge_brandweerposten1_6 (geo:merge_brandweerposten1_6)

noordenveld_mask (geo:noordenveld_mask)

MAsk stiltegebied Noordenveld

oosterzand_mask (geo:oosterzand_mask)

Mask stiltegebied Oosterzand

sneeuwkernen (geo:sneeuwkernen)

sneeuwkernen voor kerstkaart

test1 (zoek:test1)

vledder_mask (geo:vledder_mask)

Mask stiltegebied Vledder

archeologie (archeologie)

Layer-Group type layer: archeologie

bodeminformatie (bodeminformatie)

Layer-Group type layer: bodeminformatie

drenthe200_mask (drenthe200_mask)

Layer-Group type layer: drenthe200_mask

drenthe_mask_bl (drenthe_mask_bl)

Layer-Group type layer: drenthe_mask_bl

geoapp_ondergrond_kernen (geoapp_ondergrond_kernen)

Layer-Group type layer: geoapp_ondergrond_kernen

geoapp_ondergrond_labels (geoapp_ondergrond_labels)

Layer-Group type layer: geoapp_ondergrond_labels

geoapp_ondergrond_top10 (geoapp_ondergrond_top10)

Layer-Group type layer: geoapp_ondergrond_top10

geoapp_ondergrond_top10_gebouwen (geoapp_ondergrond_top10_gebouwen)

Layer-Group type layer: geoapp_ondergrond_top10_gebouwen

geoapp_ondergrond_top10_water (geoapp_ondergrond_top10_water)

Layer-Group type layer: geoapp_ondergrond_top10_water

geoapp_ondergrond_top10_wegspoor (geoapp_ondergrond_top10_wegspoor)

Layer-Group type layer: geoapp_ondergrond_top10_wegspoor

kad_percelen (kad_percelen)

Layer-Group type layer: kad_percelen

kwis (kwis)

Layer-Group type layer: kwis

ondergrond_kern_labels (ondergrond_kern_labels)

Layer-Group type layer: ondergrond_kern_labels

ondergrond_top10_terrein_v_transparant (ondergrond_top10_terrein_v_transparant)

Layer-Group type layer: ondergrond_top10_terrein_v_transparant

ro_kerntopo_v (ro_kerntopo_v)

Layer-Group type layer: ro_kerntopo_v

tdn_grenzen_kernkwaliteit (tdn_grenzen_kernkwaliteit)

Layer-Group type layer: tdn_grenzen_kernkwaliteit

wav2011 (wav2011)

Layer-Group type layer: wav2011

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.