Geo-spatial Infrastructure Division : …

Thailand Flood Daily Monitoring

BlueMarble BlueMarble BlueMarble
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Flood, Forcasting Thailand
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Geo-spatial Infrastructure Division : ½èÒ¾Ѳ¹Òâ¤Ã§ÊÃéÒ§¾×é¹°Ò¹ÀÙÁÔÊÒÃʹà·È¨Ò¡¢éÍÁÙÅ´ÒÇà·ÕÂÁ (unverified)

Contact information:

GeoSID Staff : sdi@gistda.or.th

Geo-spatial Infrastructure Division : ½èÒ¾Ѳ¹Òâ¤Ã§ÊÃéÒ§¾×é¹°Ò¹ÀÙÁÔÊÒÃʹà·È¨Ò¡¢éÍÁÙÅ´ÒÇà·ÕÂÁ

Head Office : Êӹѡ§Ò¹ãË­è:
120 The Government Complex Commemorating His Majesty The King's 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E.2550(2007) Ratthaprasasanabhakti Building 6th and 7th FloorÁ Chaeng Wattana Road: ÈÙ¹ÂìÃÒª¡ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ 80 ¾ÃÃÉÒ 5 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2550 àÅ¢·Õè 120 ËÁÙè 3 ÍÒ¤ÒÃÃÇÁ˹èÇÂÃÒª¡Òà (ÍÒ¤ÒÃÃÑ°»ÃÐÈÒʹÀÑ¡´Õ) ªÑé¹ 6 áÅЪÑé¹ 7 ¶¹¹á¨é§ÇѲ¹Ð á¢Ç§·Øè§ÊͧËéͧ, 10210 Lak Si : ËÅÑ¡ÊÕè, Thailand : »ÃÐà·Èä·Â

Email: 

Phone: +66(0)21414552

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Thailand flood forcasting 3-5 days bofore nowaday

Available map layers (2)

Thailand Flood Daily Monitoring (ALL)

Thailand flood forcasting 3-5 days bofore nowaday

Blue Marble (BlueMarble)

BlueMarble from NASA

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.